Persoonlijke hulpmiddelen

Reglement betreffende de toekenning voor de herstelling en het onderhoud van fietsen

Artikel 1

Binnen de perken van het beschikbare budget, kent de Gemeente Watermaal-Bosvoorde een premie toe voor de herstelling en het onderhoud van fietsen.

 

Artikel 2

Deze premie geldt voor de herstelling en het onderhoud van fietsen vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit reglement. Om de datum van de herstelling of het onderhoud vast te stellen zal de factuurdatum als bewijs gelden.

 

Artikel 3

Het bedrag van de premie bedraagt maximum 50€ per fiets en per persoon.

 

Artikel 4

De aanvrager moet cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:

• Een fysiek persoon gedomicilieerd in de gemeente Watermaal-Bosvoorde zijn;

• Meerderjarig zijn of vertegenwoordigd door zijn legale vertegenwoordiger.

• per driejaarlijkse periode, niet meer dan één premieaanvraag per aanvrager indienen.

 

Procedure voor de toekenning van de premie

Artikel 5

De aanvraag voor de premie moet schriftelijk of per mail bij het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde ingediend worden en moet de volgende documenten bevatten:

• het ter beschikking gestelde aanvraagformulier behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend;

• een kopij van de gedetailleerde herstelling- of onderhoudsfactuur, op naam van de aanvrager;

• zich tot de eer verbinden niet meer premies te zullen ontvangen dan het aantal personen die op de gezinssamenstelling voorkomen en om aan de gemeentediensten het eigendomsbewijs van desbetreffend goed te leveren, indien zij erom vragen

Elke onvolledige aanvraag moet, om in aanmerking te komen, vervolledigd wordt binnen de 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de verzenddatum van een schriftelijke aanmaning om de permieaanvraag te vervolledigen die door het gemeentebestuur gestuurd wordt. Bij gebreke, zal de aanvraag niet in aanmerking genomen worden.

De aanvraag voor de premie moet het bij het gemeentebestuur ingediend worden binnen de 3 maanden te rekenen vanaf de datum van desbetreffende herstelling –of onderhoud (factuurdatum telt als bewijs) en ten laatste voor de 1ste december 2019 op volgend adres: Gemeente Watermaal-Bosvoorde – Dienst Mobiliteit – Gilsonplein, 1  1170 Brussel.

 

Inwerkingtreding

Artikel 6

Dit reglement is van toepassing vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door aanplakbrief.

 

Artikel 7

De premie zal overgeschreven worden op het rekeningnummer dat op het aanvraagformulier vermeld wordt.

 

Geschillen

Article 8

De betwistingen met betrekking tot de toepassing van deze verordening, behalve in geval van mogelijkheid tot beroep bij de rechter, worden soeverein en zonder mogelijkheid tot beroep door het College van Burgemeester en Schepenen berecht. Deze beslist met eerlijkheid over de gevallen die niet voorzien werden in deze verordening.

 

Document acties