Persoonlijke hulpmiddelen

Uittreksel uit het Strafregister

Loket 2 tel 02.674.74.21-23

Openingsuren : maandag, dinsdag en vrijdag van 08u00 tot 12u00

Woensdag van 08u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00
Donderdag van 8u tot 19u (van 12u tot 14u en van 17u tot 19u: permanentie: identiteitskaarten voor Belgen, reispassen, getuigschriften, uittreksels, adresveranderingen en betaling uitsluitend per bancontact )
zaterdag van 10u00 tot 12u00 (permanentie: identiteitskaarten voor Belgen, reispassen, getuigschriften, uittreksels, adresveranderingen en betaling uitsluitend per bancontact)
juli en augustus van 08u00 tot 12u00 -van maandag tot vrijdag (op zaterdag gesloten). Op donderdag van 7u00 tot 13u.

Rijbewijzen en dienst vreemdelingen: geen permanentie: uurrooster: maandag, dinsdag, vrijdag: van 8u00 tot 12u00. Woensdag en donderdag van 8u00 tot 12u00 et van 14u00 tot 17u00.

De gemeentediensten zijn gesloten op zaterdag 26 maart (Pasen), 14 mei (Pinksteren), 13 augustus (O.L.V.-Tenhemelopneming), 24 december (Kerstmis) 2016.

 

Juli en augustus: ma-di-wo-vr: 8u tot 12u, do: 7u tot 13u (geen permanentie op zaterdag)

Het uittreksel uit het Strafregister is een document dat eventuele veroordelingen vermeldt. Het is ook bekend als het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden.

De aanvrager moet zich persoonlijk met zijn identiteitskaart aan het loket melden

Elektronisch loket


Overheid bevoegd om het uittreksel af te geven

Wie in België woont of verblijft, moet voor een uittreksel uit het strafregister bij de gemeente zijn.

Wie niet meer in België woont of verblijft, maar nog wel staat ingeschreven in een gemeente, moet zich wenden tot de gemeente van zijn laatste woon- of verblijfplaats.

De volgende personen en instanties moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie:

  • gerechtelijke en bestuurlijke instanties
  • rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s, …
  • particulieren wanneer het document dient voor gebruik in het buitenland
  • buitenlanders voor de periode van verblijf in België
  • bijzondere gevallen (bv. diplomaten)

De uittreksels worden gratis overhandigd.

De aanvraag kan per brief, fax of e-mail naar:
FOD Justitie
DG RO - Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Fax: +32 2 552 27 82
E-mail: cjc-csr@just.fgov.be

Vermeld op uw aanvraag steeds uw naam en voornaam, uw adres, uw geboortedatum en –plaats, de reden van uw aanvraag, uw handtekening en eventueel een kopie of scan van een identiteitsdocument.

Opgelet, wie zich persoonlijk wil aanmelden doet dit op de Waterloolaan 80, 1000 Brussel (i.p.v. Waterloolaan 115).

Adressen

Dienst Centraal Strafregister

Tel. : 02 552 27 48 (NL)
Tel. : 02 552 27 47 (FR)
Bron FOD Justitie www.just.fgov.be
 


 
 

Wie mag het uittreksel vragen ?


Iedere inwoner van de gemeente, hetzij Belg hetzij vreemdeling, mag een uittreksel uit het strafregister aanvragen. Dergelijke aanvragen mogen vanzelfsprekend slechts ingewilligd worden voor zover zij betrekking hebben op de aanvrager zelf.


Aan wie mag het uittreksel afgegeven worden ?

 
Het uittreksel mag enkel afgegeven worden aan de persoon op wie het betrekking heeft en kan, behoudens de hierboven vermelde uitzonderlijke gevallen wat de openbare overheden betreft, nooit rechtstreeks worden afgegeven aan een private organisatie of een particulier die de overlegging ervan eist. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat niets zich verzet tegen de afgifte aan derde personen van uittreksels die betrekking hebben op personen die zich wegens ziekte, gebrekkigheid of afwezigheid in de onmogelijkheid bevinden om zelf een uittreksel aan te vragen of in ontvangst te nemen, voor zover deze derde personen bewijzen dat ze daartoe door de betrokkenen behoorlijk gemachtigd zijn + identiteitskaart van de aanvrager.
 

Er zijn 3 soorten uittreksels uit het Strafregister

1. Model bedoeld in artikel 595 Sv Model aangevraagd voor een activiteit waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet zijn gereglementeerd (bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen).

2. Model bedoeld in artikel 596, eerste lid, Sv. Model aangevraagd voor een activiteit waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden (gereglementeerd bij wetsbepalingen of reglementaire bepalingen) zijn gereglementeerd (bestemd voor de openbare
besturen, particulieren en privé-instellingen).

3. Model bedoeld in artikel 596, tweede lid, Sv. of het ’minderjarigenmodel’
Model aangevraagd om toegang te krijgen tot een activiteit die onder opvoeding, psycho medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt (bestemd voor openbare besturen, particulieren en privéinstellingen).
 

Afleveringstermijn

art. 595 en 596 eerste lid Sv. : 3 dagen

art. 596 tweede lid Sv. : 1 week

Kosten 2017: 8,85 € of gratis

Document acties

Uurrooster van de diensten Bevolking en Burgerlijke Stand

Openingsuren :

  • Maandag, dinsdag en vrijdag van 08u tot 12u
  • Woensdag van 08u tot 12u en van 14u tot 17u
  • BEVOLKING : donderdag van 8u tot 19u (van 12u tot 14u en van 17u tot 19u : PERMANENTIE*)
  • BEVOLKING : zaterdag van 10u tot 12u : PERMANENTIE* -

(* Permanentie Bevolking: : identiteitskaarten voor Belgen, reispassen, getuigschriften, uittreksels, adresveranderingen)

  • BURGELIJKE STAND : donderdag van 8u tot 12u en van 14u tot 17u

 

Betaling UITSLUITEND PER BANCONTACT

juli en augustus van 8u tot 12u -van maandag tot vrijdag (op zaterdag gesloten). Op donderdag van 7u00 tot 13u.

De gemeentediensten zijn gesloten op zaterdag 14 mei (Pinksteren), 13 augustus (O.L.V.-Tenhemelopneming), 24 en 31 december 2016.