Persoonlijke hulpmiddelen

Agenda - Gemeenteraad 25 juni 2019

 

Gemeenteraad van 25 juni 2019

Agenda

 

Openbare zitting
1. Burgerinterpellatie met betrekking de zichtbare commerciële reclame in onze gemeente.
 
2. Goedkeuring van het Register van de zitting van 07-05-2019 en 21-05-2019
 
3. Overheidsopdrachten (van 13/05/2019 tot en met 03/06/2019 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 
4. Verslag over transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de openbare mandatarissen - Ordonnancie van 14 december 2017 - Jaar 2018 - Informatie
 
5. Commissie inzake de toegang van het gemeentelijk blad aan de oppositie - Aanduiding van de leden.- uitstel van 21/05/2019
 
6. Goedkeuring van de peterschapsovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde en de "UCLouvain " en "ULB" betreffende een onderzoeksproject over het bestuur van de toekomst..
 
7. Gemeentelijk handvest voor de integratie van mensen met een handicap - Verslag aan de Gemeenteraad.
 
8. Verordening betreffende de toekenning van premies voor sterilisatie en elektronische identificatie van huiskatten. Goedkeuring.
 
9. Huisoudelijk reglement van de gemeentescholen - wijzigingen.
 
10. Gemeentelijke kinderkribben -Wijziging van het huishoudelijk reglement
 
11. Grondbedrijf- Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het dienstjaar 2018.
 
12. Aankoop van een schoolbus CNG. - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en intrekking van de beraadslaging van de 23 april 2019 - Artikel : 705/743-53 - Bedrag : 315.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2019.
 
13. Aankoop van een vrachtwagen 6x2 containertransporter met een kraan. - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze en intrekking van beraadslaging van 17 oktober 2018 - Artikel : 421/743-52 - Bedrag : 300.000,00 euros B.T.W. inbegrepen. Budget: 2019.
 
14. Toepassing op de V.Z.W. "Watermaal-Bosvoorde in Open Lucht" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2019.
 
15. Aanhangsel nr 4 aan de overeenkomst van 29 november 2007 tussen het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het Verenigd College, de Gemeente van Watermaal-Bosvoorde en het OCMW van Watermaal-Bosvoorde.
 
16. Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies – Aanslagjaar 2020.
 
17. St-Hubertuskerk - Subsidie van 5.500 € voor de verplaatsing van het orgel
 
18. Begrotingswijziging nr 99 voor het dienstjaar 2018.
 
19. Jaarrekeningen over het jaar 2018-Afsluiting.
 
20. OCMW - Rekening van het dienstjaar 2018 – Goedkeuring.
 
21. Begrotingswijziging nr 1 gewone en buitengewone voor het dienstjaar 2019
 
22. Belasting van de gewestelijke fiscale administratie met de heffing, de inkohiering, de inning en de invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristische logies
 
23. Transitorekening – Nieuwe tweepartijenovereenkomst tussen de Gemeente Watermaal-Bosvoorde en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en driepartijenovereenkomst tussen de Gemeente Watermaal-Bosvoorde, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Belfius Bank (Kassier van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 
24. Gemeentelijk ontwikkelingsplan. Rapport. Goedkeuring.
 
25. Reglement van inwendig bestuur - Zonder auto mobiel in de stad 2019.
 
26. Adviesraad Cultuur – aanwijzing van de leden voor de periode 2019-2024
 
27. Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND betreffend het gebruik van vervuilende bladblazers op tweetaktmotoren en de vervanging ervan door elektrische bladblazers
 
28. Interpellatie van Mw Florence LEPOIVRE betreffende de aanplakking van reclameaffiches op de verkiezingsborden.
 
29. Interpellatie van Mw Florence LEPOIVRE met betrekking tot het vereiste van een rijbewijs B in de vacatures van de gemeente
 

Document acties