Persoonlijke hulpmiddelen

Gemeenteraad van 19 december 2017 - 20u00

Openbare zitting van de gemeenteraad om 20h00

Toelichtingsnota

Bijlagen

1. Register van de zittingen van 21 en 22/11/2017.
 
2. Lokaal Buurt- en Preventieplan (LBPP) 2016-2019 - overeenkomst.
 
3. Plaatselijk Preventie- en Buurtplan 2016-2019 - Overeenkomst tussen de vzw Watermaal-Bosvoorde in Open Lucht en de gemeente.
 
4. Overheidsopdrachten (van 07/11/2017 tot en met 28/11/2017 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 
5. Jaarverslag 2016-2017.
 
6. 1170 : wijziging van het reglement betreffende de politieke tribune
 
7. OCMW - Begroting voor het dienstjaar 2018 - Onderzoek en goedkeuring.
 
8. Grondbedrijf - Speciale begroting voor het jaar 2018 (41ste jaar)
 
9. Dotatie aan de politiezone - Begroting 2018.
 
10. Reglement betreffende de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - Dienstjaar 2018 - Vaststelling van de aanslagvoet.
 
11. Reglement betreffende de gemeentelijke aanvullende belasting bij de personenbelasting - Dienstjaar 2018 - Vaststelling van de aanslagvoet.
 
12. Gemeentebegroting voor het dienstjaar 2018.
 
13. Kerkfabriek O.L.V. Koningin des Hemels - Wijziging van de begroting 2017.
 
14. Vergoedingen voor grafvergunningen in de gemeentelijke begraafplaats - Reglement - Wijziging
 
15. Retributies op de begrafenisdiensten - Reglement - Wijziging
 
16. Belasting op de begrafenisdiensten - Reglement - Wijziging
 
17. Toepassing op het Athénée Royal d’Auderghem, implantatie la Brise, en op het Institut de l’Assomption, van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2017 van de PSV (Programma Preventie Schoolverzuim) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
18. Akademie voor Schone Kunsten : Inrichting van een beroepsbekwaamheidsexamen voor een ambt van Schilderij leraar - Aanduiding van de examencommissie leden door de inrichtende macht.
 
19. Reglement van ingebruikneming van de Salons van het hooghuis - Indexering van de tarieven (2% - 2018 - 2019).
 
20. Reglement van ingebruikneming van het station van Watermaal – indexering van de tarieven (2% - 2018 - 2019).
 
21. Dienstreglement en tarief voor het draaien van films in de gemeentelijke gebouwen en op het grondgebied van de gemeente - indexering van de tarieven (2%) 2018-2019.
 
22. Verdeling van de gemeentelijke toelagen 2017 aan plaatselijke social groeperingen en aan diensten van gezinnen
 
23. Oprichting van nieuwe speelpleinen in Floréal – Overeenkomst tussen de gemeente Watermaal-Bosvoorde en de S.C. Floréal
 
24. Leopold Wienerlaan 66 - Goedkeuring van de gewijzigde overeenkomst als gevolg van de vrijmaking van het gelijkvloers door het vertrek van het "Centre de Santé Mentale".
 
25. Woning Van Becelaerelaan 10 - 2de verdieping - Vervanging van het statuut - Middelgrote woongelegenheid - Vastleggen van de huurvoorwaarden.
 
26. Toetreding tot de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga voor de begeleiding van de lokale besturen en gewestelijke overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op de bevordering van energie-efficiëntiemaatregelen.
 
27. Toetreding tot de Opdrachtencentrale van de intercommunale Sibelga voor de aankoop van energie ten behoeve van de plaatselijke en regionale besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
28. Sluiten van de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een dienst energieboekhouding met Sibelga.
 
29. Sluiten van de raamovereenkomst voor de terbeschikkingstelling van fotovoltaïsche panelen met het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) in aanwezigheid van Sibelga
 
30. Activiteitsverslag 2016 - Holding communal - NV - in vereffening - Presentatie : Guillebert de Fauconval.
 
31. Activiteitsverslag 2016 - Sibelga/Interfin - Presentatie : Guillebert de Fauconval.
 
32. Interpellatie van De Heer Jos BERTRAND i.v.m. de vraag voor de opmaak van een kieswijzer voor de gemeente.
 
33. Interpellatie van de heer Bertrand betreffende de vooruitzichten van de pensioenkosten van de gemeentelijke ambtenaren
 
34. Interpellatie gevolgd door een motie van de heer DESPREZ betreffende het handhaven van de brusselse politiezones

 

Document acties