Persoonlijke hulpmiddelen

15 mei 2018

Gemeente van Watermaal-Bosvoorde
Gemeenteraad van 15 mei 2018
 
Register

 
Aanwezig
Cathy Clerbaux, Voorzitster ;
Olivier Deleuze, Burgemeester ;
Alain Wiard, Anne Depuydt, Cécile Van Hecke, Tristan Roberti, Jean-Manuel Cisey, Benoît Thielemans, Jan Verbeke, Schepenen ;
José Stienlet, Philippe Desprez, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Guillebert de Fauconval, Martine Spitaels, Michel Kutendakana, David Leisterh, Michel Colson, Anne Spaak-Jeanmart, Hugo Périlleux-Sanchez, Dominique Buyens, Odile Bury, Roland Maekelbergh, Gemeenteraadsleden ;
Etienne Tihon, Gemeentesecretaris.
 
Verontschuldigd
Jean-Marie Vercauteren, Didier Charpentier, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Gemeenteraadsleden.

Opening van de zitting om 20:00
Openbare zitting
 
Secretariaat
 
1.Burgerinterpellatie betreffende de bouw van een stormbek Begoniasstraat en Bien-fairestraat.
Mijnheer de Burgemeester,
Dames en Heren Schepenen,
Dames en Heren Gemeenteraadsleden,
 
Ik druk me deze avond uit namens verschillende tientallen burgers die sinds vier jaar vele ongemakken te wijten aan de bouw van beide onweer bekken beleven, de een Bien-Faire en de andere, Begoniastraat.
 
Zoals u het weet, heeft Vivaqua in onze gemeente, deze twee onweer bekken werven gelanceerd die door de vennootschap SODRAEP worden uitgevoerd. Het gaat erom de overstroming en hoogwater risico's te verminderen in geval van onweer in deze diepgelegen zone van onze gemeente.
 
Daarentegen zijn wij verontwaardigd door de manier waarop zij momenteel nog geleid worden en geweest zijn. Het is omdat ons geduld vandaag ten einde is dat wij ons hier voor u presenteren.
 
De twee werven zijn effectief niet zonder wrijvingen noch achterstand voorbijgegaan.
Behalve het stilleggen van de werken, die in beide gevallen de overschrijding van elke redelijke termijn voor hun realisatie hebben veroorzaakt, ondergaan verschillende naburige woningen min of meer belangrijke degradaties die zich uiten door barsten in de binnenmuren en de gevels, en zelfs scheuren, bodembewegingen binnen de woningen maar eveneens in de tuinen (opheffing van de tegels, grond verplaatsingen). In de Begoniastraat, is de schade uiterst ernstig: gebouwen worden gedestabiliseerd tot op een punt dat heeft men ze heeft moeten ondersteunen!
 
Aldus, hebben de werken, in het een en het andere geval, (I) voortvloeiende hinder, terugkerende trillingen van de gebouwen over lange periodes, (ii) genothinder van uitzicht, (iii) geluidshinder voor uiterst lange periodes, (iv) bodem- en ondergrondbewegingen, een verzakking van het wegennet langs de werken (Bien-Faire), een ondergrondse waterlek door gebrek aan waterdichtheid van de werf tijdens een vullingstest veroorzaakt (Bien-Faire).
De woningen zijn kwetsbaar geworden en beschadigd.
 
Bovendien, aan de Bien-Faire straat hebben de inwoners het pompen van het grondwater sinds langere tijd en minstens twee jaar kunnen vaststellen. Volgens een geraadpleegde deskundige, vertegenwoordigen deze pompwerken een reëel gevaar voor de stabiliteit van de woningen en zij dragen bij aan belangrijke storingen voor de wijk.
 
Sommige onder ons hebben gerechtelijke procedures tegen VIVAQUA en SODRAEP ondernomen om een schadevergoeding te verkrijgen en hun rechten voor de toekomst te behouden.
VIVAQUA, verantwoordelijk gehouden voor de abnormale buurthinder in hoedanigheid van bouwheer, en SODRAEP, aannemer van de werken, blijven de een en de ander doof voor de minnelijke stappen en de gerechtelijke bezwaren die worden opgesteld.
 
Niettegenstaande de duidelijke degradaties en de andere net zo duidelijke hinder, worden onze klachten niet met ernst behandeld.
Zelfs wanneer de gemeente zich niet persoonlijk verantwoordelijk acht voor deze hinder en ernstige ongemakken, begrijpen wij niet waarom zij ons niet helpt en ons niet in onze stappen ondersteunt. Wij voelen ons in de steek gelaten met onze problemen.
 
Nochtans konden de degradaties door Mijnheer de Burgemeester en Mevrouw de Schepen in de Begoniastraat vastgesteld worden.
Nochtans neemt de gemeente deel aan een gerechtelijke expertise Bien-Faire straat.
Nochtans schreef de Mijnheer de Burgemeester op 6 februari 2018 aan een inwoner van de Bien-Faire straat dat hij zijn afmatting begreep, dat hij er van bewust was, dat «de bouw van dit onweer bekken sterk de levenskwaliteit in uw wijk benadeelt », dat de kalenders van het bouwterrein « herhaaldelijk werden herzien ten gevolge van werfincidenten » en hij de organisatie aankondigde van « een nieuwe informatie van de betrokken bewoners want het is legitiem dat deze situatie vele vragen veroorzaakt ». Deze vergadering werd nog niet belegd en niets werd ondernomen om de inwoners te ondersteunen en te helpen.
 
Tot nu toe weten wij niet:
 • Aan welke precieze incidenten van de bouwwerf de gemeente verwijzing doet in de voornoemde briefwisseling, terwijl deze informatie ons eveneens betreft;
 • Wanneer zullen de werken aflopen, welk is de huidige kalender en is de in dienst name voorzien;
 • Of, zoals het hoort, VIVAQUA een weerslag studie heeft gevoerd om alle risico’s te evalueren van bodem en kelderverdiepingen destabilisatie en de exacte inhoud van deze studie.
 
Wij vragen aan de gemeente om de volgende verbintenissen aan te gaan:
 1. Dat zij ons de stukken en documenten in haar bezit, voor beide bekkens, zoals de PV’s van de werf vergaderingen overmaakt waaraan de gemeente heeft deelgenomen, de voornoemde studie van weerslag en om het even welke andere studie van bouwkunde betreffende de werf.
 2. Dat zij ons van de huidige kalender van de werken in kennis stelt, van elke eventuele latere wijziging en van de momenteel voorziene datum van voltooiing en in dienst stelling;
 3. Dat zij ons elke informatie meedeelt waarover zij beschikt relatief enerzijds aan de aantasting en risico's van aantasting van de stabiliteit van de bodem en kelderverdieping en aan de risico's van destabilisatie die door de woningen worden opgelopen en anderzijds, aan de gevolgen van het pompen van het grondwater in de buurt maar eveneens verder;
 4. Dat zij ons periodiek over de evolutie van de werken en hun incidenten in kennis stelt.
 
APRIL 2018
De Raad neemt kennis.

De voorzitster van de zitting verzoekt de aanvrager om de burger interpellatie te lezen die aan het  College is gericht. Zij wijst erop dat hij hiervoor over 5 minuten beschikt. Na welke, Mevr. de Schepen op haar beurt in een tijdspanne van 5 minuten zal antwoorden. De aanvrager kan op het gegeven antwoord gedurende 2 minuten, maximum reageren. Men voorziet een spreek tijd van 3 minuten voor de fractieleiders of hun vertegenwoordiger als zij willen het woord nemen.
 
De aanvrager, Mijnheer Picarelle, leest zijn interpellatie en illustreert ze met enkele geprojecteerde foto's.
 
Cécile Van Hecke antwoordt: « Inzake Openbare werken ondernomen in de dichtbevolkte wijken, is de bouw van een onweerbekken noch courante materie, noch een onbeduidende interventie!
 
In 2013 werden vergunningen van stedenbouwkunde door de Regio Brussel-Hoofdstad in de vereiste vorm uitgereikt. Maar de keus van deze gronden zeer dicht bij oude huizen en soms niet voorzien van funderingen in overeenstemming met de regels van de kunst, heeft het werk van de ingenieur teams van Vivaqua en van de aangestelde onderneming niet vergemakkelijkt.
 
Nu dit is herhaald, is het een feit dat de realisatie termijn van deze 2 bekkens meer dan redelijk werd overschreden. De inwoners, de gemeente en de Intercommunale Vivaqua betreuren het.
 
Moest men daarom dan het ballast over boord gooien voor de technische eisen, op de werf interrupties gerechtvaardigd voor het zoeken naar technische oplossingen of het slechte weer of door de voorzorgsmaatregelen die men heeft moeten bepalen en uitvoeren?
 
Neen, en het was deze gedragslijn die tijdens deze jaren werd gevolgd, waar meer dan 140 keer, de verschillende verantwoordelijken zich rond de tafel, in werfvergadering hebben bevonden, waarvan elk het onderwerp van Notulen en opvolging is geweest.
 
Deze avond, Dames en Heren, interpelleert u de gemeenteraad en wij begrijpen het.
 
Deze avond, spreekt u uw vermoeidheid uit en wij begrijpen het.
 
Daarom zou ik deze avond, op een lijst kunnen zetten: de data; het aantal verzonden post of het aantal bijkomende post die u misschien zou willen hebben ontvangen; het aantal, dat in de 1170 of voor deze vergadering van de Gemeenteraad wordt meegedeeld, of aan de raad van Beheer van Vivaqua, of ook nog de talrijke en veelvoudige oorzaken van de moeilijkheden die op deze werf werden ondervonden…
 
Maar vanavond, heb ik besloten om de paar minuten te besteden die me worden toegekend om me naar de toekomst te richten, positief, telkens als het mogelijk is, zelfs in moeilijke dossiers.
 
Want vandaag, is de algemene overlast van deze bouwwerven grotendeels beëindigd:
 
-             Aan de zijde Begonias, herleven de bomen en weldra zullen de burgers een moestuin project begeleiden, voorzien in verband met de dynamica Good Food die door de Gemeente en de Regio is opgesteld. De bomen achter- de bouwwerf worden onderzocht en, indien nodig, weggenomen en aangeplant. De tijdelijke oplevering van het bekken is geprogrammeerd deze 18 mei 2018, die het mogelijk zal maken om de laatste correcties, de herstelwerken van het wegennet en de stoepen te programmeren. De geplaatste schoren om de kwetsbare huizen veilig te stellen, wat hen betreft, zullen slechts op aanbeveling van de experts weggenomen worden.
 
-             Aan de zijde Bien Faire, zal de aanaarding vóór eind juni tot stand komen, wat de interventies vanaf deze datum op het niveau van de elektromechanische installaties van het bekken tot enkele burgerlijke bouwkunde afwerkingswerken zal beperken. De directie van Vivaqua bevestigt ons eveneens dat de plaatsing van het lang verwachte speelplein (zonder onvoorziene feiten) in samenwerking met de gemeente eind augustus 2018 zal gebeuren.
 
En nochtans, vanavond weten wij eveneens dat de weg van bepaalde bewoners, getroffen door een soms aanzienlijke schade aan hun woningen of in hun tuinen, nog lang is.
 
De aannemer van Vivaqua beschikt wel over een verzekering « Alle bouwplaats risico’s » dat de schade zal dekken die ten gevolge van deze is opgetreden, zelfs wanneer geen enkele specifieke fout hem in verband met zijn uitvoering kan toegeschreven worden.
 
Het is dus deze verzekering ABR (Alle bouwplaats risico’s) die in frontlijn moet ingrijpen.
 
De Gemeente en de directie van Vivaqua wensen dat de schadevergoeding een waardig en voldoende bedrag voor de bewoners zal zijn om de vastgestelde schade te dekken. Als zij de timing van de bouwwerf moeten eerbiedigen, het ritme van de expertises en tegen expertises en die van justitie die bij eventuele meningsverschillen moet beslissen, kunnen zij in de komende maanden, hun steun aanbieden. Vivaqua (zijn Algemene Directie, zijn Ombudsman diensten of zijn cel verzekering) staat ter beschikking van de betrokken bewoners en stelt een vergadering voor met de betrokken bewoners op dinsdag 12 juni (waarschijnlijk om 18:00).
 
De PV’s van werfvergaderingen en/of specifieke studies die door of op verzoek van de bouwheer worden verwezenlijkt, worden normaal via de lopende procedures overgemaakt. Echter is het verslag van weerslag waarnaar u verwijst, die deel uitmaakt van de vergunning van stedenbouwkunde beschikbaar en kan per e-mail worden overgemaakt indien noodzakelijk.
 
Tot slot, zou ik, namens ons college van de Burgemeester en Schepenen, u willen verzekeren van onze goede trouw, onze oplettende opvolging sinds al deze jaren maar ook van de verzekering van onze gehele en aandachtige steun.
 
Wij hopen dat uw bijdrage, uw geduld, en uw altijd positieve houding tijdens deze jarenlange bouwwerf in uw straat en uw wijk het zullen mogelijk maken om de hele zone van het Woluwe dal tegen overstromingen en slechte weertoestanden te beschermen dat in het verleden zolang andere zorgen en schade in wel talrijke woningen heeft veroorzaakt.
 
Op deze manier draagt u bij tot het harmonisch samenleven van allen in onze gemeente waaraan wij zo gehecht zijn.
 
Daarvoor vindt U hier de uitdrukking van onze erkenning.
Ik bedank u »
 
De aanvrager, Mijnheer Picarelle, repliceert dat de ingenieurs die het bekken hebben ontworpen moesten in kennis gesteld worden over de verouderde staat van bepaalde huizen. Hij betwist dat hij informatie post van Vivaqua of van de gemeente ontvangen heeft. Hij blijft verontwaardigd over het slecht beheer op de bouwwerf en over het verschil van beheer tussen een bouwwerf dat door een onderneming of door burgers wordt beheerd.
 
Martine Payfa is door deze interpellatie geïnterpelleerd, het is de eerste keer dat burgers in de Gemeenteraad zich komen uitspreken hoezeer het balen-is. Zij herinnert eraan dat Philippe Desprez het College al 2 maal wat dat betreft heeft geïnterpelleerd. Zij stelt vast dat de gegeven antwoorden het probleem niet hebben opgelost en vraagt aan het College wat het nu wil doen? Zij vraagt of er echt een deskundige in hydrauliek bestaat? Hoeveel vergaderingen hebben er sinds 2013 al plaatsgevonden? Het is mooi zeggen dat men een moestuin zal inrichten maar voor de bewoners van wie de huizen worden gestut, zijn er belangrijkere dingen.
 
Michel Kutendakana deelt mede dat het antwoord van de gemeente zuiver administratief is en zij haar verantwoordelijkheden betreffende salubriteit en veiligheid niet opneemt. Men zou zich actiever moeten tonen tegenover de bewoners om ze te helpen in hun stappen. Kan aan de zijde Begonias, de gemeente niet aansporen om te bouwen op het terrein boven het bekken om de woningen eromheen te stabiliseren? Zijde Bien faire, zijn de werken nog aan de gang, maar zijn er pompvergunningen geweest van BIM? Want op dat ogenblik, worden er veiligheidsmaatregelen getroffen, en het niveau van het grondwater zou dan gecontroleerd worden.
 
Cécile Van Hecke deelt mede dat deze werven uiterst ingewikkeld zijn. Vivaqua is de overheid die het best de situatie kan beheersen. Sinds het begin werd bijzondere aandacht geschonken aan de schade. Voor het eind van de bouwwerven is het onmogelijk om de schade te schatten die door de verzekeringen zal gedekt worden. Als de gemeente tussenkomt in de lopende procedures, kan dat aan iedereen nadeel berokkenen.
 
 

2. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 17 april 2018.
 
De Raad keurt de notulen van de zitting van 17/04/2018 goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.

Philippe Desprez vraagt naar de staat van opvolging van de vragen betreffende punt 1. (Handvest voor gehandicapte personen).
 
Olivier Deleuze antwoordt dat hij 33 vragen op een lijst heeft gezet, dat hij zal antwoorden op deze vragen punt voor punt na verloop mei en juni gezien de werkdruk tijdens deze periode van het jaar.
 
 
 

3. Overheidsopdrachten (van 01/04/2018 tot en met 30/04/2018 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 
De Gemeenteraad,
 
Gelet op de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sektoren en latere wijzigingen ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen, inzonderheid het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017 ;
Gelet op artikelen 234l §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd bij de ordonnanties van 17 juli 2003, 9 maart 2006, 11 juli 2013 en 27 juli 2017 ;
Op voorstel van het Schepencollege ;
BESLIST
De volgende beraadslagingen van het College, betreffende overheidsopdrachten, genomen bij toepassing van artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet voor kennisneming aan te nemen, zoals hieronder opgesteld :
 
College van 17/04/2018
 
Openbare Werken
Bibliotheek 32 Drie Linden - Vervanging Ketel - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Toepassing van artikel 234 §3 van de Nieuwe Gemeentewet - Artikel : 76711/724-60 - Bedrag : 70.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2018.
Woning
7 Heiligenborre - Manege - Vernieuwing van het dak van de piste - Goedkeuring van de voorwaarden en van de Gunning - Economische code : 242-01 - Bedrag : 30.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Gunningsbedrag: 26.967,11 euros B.T.W. inbegrepen - Vastgelegd bedrag : 30.000,00 euros - Budget: 2018
 
College van 24/04/2018
 
Woning
Inrichting tuin -50 gratèsstraat - Goedkeuring Gunning en lastvoorwaarden - Artikel : 242-01 - Geraamd bedrag: 8.665,00 euro BTW inbegrepen - Toeslagbedrag: 4.075,06 euro BTW inbegrepen - Uitvoeringsbedrag: 4.500,00 euro - Jaar: 2018
De Raad neemt kennis.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.

Philippe Desprez - het College van 17/04/2018: van wanneer dateert de verwarmingsketel die men heeft moeten vervangen? Cécile Van Hecke: zal zo spoedig mogelijk antwoorden. De oudste verwarmingsketels worden in de eerste plaats vervangen teneinde de energieafdruk zoveel mogelijk te verminderen. In de mate van het mogelijke worden subsidies gevraagd.
 
Philippe Desprez - het College van 24/04/201: voor het in orde stellen van de tuin, hadden de uitgevoerde werkzaamheden door gemeentearbeiders verwezenlijkt kunnen worden?
 
Benoît Thielemans: deze tuin is lang en overvol, het gemeentepersoneel wordt momenteel volledig bezet met het onderhoud van de groene ruimtes, de termijnen zouden dus niet gehouden kunnen worden.
 
 

4. Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) - Levering van een webportaal voor de alarmering van en de informatie aan de bevolking in crisissituaties (BE-Alert) - Overeenkomsten met het Crisiscentrum - Goedkeuring.
 
De Gemeente,
 
Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief PNU-1 betreffende de nood- en interventieplannen;
Gelet op het algemeen nood- en interventieplan goedgekeurd door de gouverneur van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad op 15/02/2012;
Overwegende dat het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) een overheidsopdracht voor diensten heeft afgesloten betreffende een systeem inzake alarmering van en informatie aan de bevolking (BE-Alert) en dat deze opdracht werd gegund aan de firma NEXTEL voor een looptijd van maximaal zes jaar met als uiterste einddatum 21/09/2022;
Overwegende dat een lokale overheid, indien zij dit noodzakkelijk acht, snel een alarmering in werking moet kunnen zetten via de beschikbare kanalen, waarbij zij geniet van voorwaarden die identiek zijn aan de voorwaarden verkregen door het Crisiscentrum in het kader van deze overheidsopdracht;
Overwegende dat deze overeenkomst als doel heeft om de gebruiksvoorwaarden van BE-alert te definiëren;
Overwegende dat de ondertekening van deze overeenkomst een financiële weerslag voor de gemeente heeft, de activering (éénmalige kost) van 100 euro zonder BTW, het abonnement (jaarlijks) van 1.100 euro zonder BTW en het gebruik van de werkinstrumenten bij een noodsituatie of een oefening ten laste van de gemeente (0,10 euro/sms zonder BTW) en deze eventuele uitgave geboekt zal worden op artikel 104/123-11 Telefonische kosten;
BESLIST :
 • De toetreding tot de opdrachtencentrale van de Federale Overheidssdienst Binnenlandse Zaken voor de levering van het webportaal voor de alarmering van en de informatie aan de bevolking (BE-Alert) door de tekening van een algemene en een specifieke overeenkomst over het gebruik van BE-Alert;
 • De uitgave op artikel 104/123-11 van de gewone begroting van het jaar 2018.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.

De voorzitster deelt mede dat de punten 4 en 5 tegelijkertijd zullen behandeld worden.
 
Olivier Deleuze legt uit dat het om 3 overeenkomsten gaat tussen het Ministerie van Binnenlandse zaken en de Gemeente: een kaderovereenkomst, een overeenkomst voor het systeem Be-Alert en een voor de telefooncentrale. Eind januari 2018, werden deze conventies al door 344 gemeenten goedgekeurd, waarvan 9 gemeenten in Brussel. Deze conventies voorzien in twee dingen: B-Alert en de telefooncentrales. Wanneer er een dramatische gebeurtenis is, maakt Be-Alert het mogelijk om de mensen te verwittigen over wat er gebeurt. Er zijn twee manieren om ze te voorkomen: ofwel waarschuwt men degenen die in de Be-Alert database zijn voorgeprogrammeerd, zij zullen een SMS ontvangen. In Bosvoorde hebben zich al 537 personen voorgeprogrammeerd. Vervolgens is het mogelijk om de mensen op geografische basis te waarschuwen. Namelijk, indien er iets gebeurt op een plaats X, zullen de nabijheidsmensen een bericht ontvangen. Dit bericht moet tweetalig zijn, de inhoud van het bericht wordt bepaald in overleg met Be-Alert en de Burgemeester en het is volgens de beslissing van de Burgemeester. Betreffende het Contact Center punt, is een telefoonnummer toegankelijk binnen het uur 24/24u en wordt ook een bericht bepaald. Een begroting van 5.700 € is voor deze post in 2018 ingeschreven.
 
 
 

5. Gemeentelijke algemeen nood- en interventieplan - Voorafgaande overeenkomst met het contactcenter IPG Contact Solutions NV - Goedkeuring.
 
De Gemeenteraad,
 
Gelet op artikel 135 § 2 van de NGW;
Gelet op artikel 9 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, die het volgende bepaalt : "§ 4. In elke gemeente stelt de burgemeester een algemeen nood- en interventieplan op dat de algemene richtlijnen en de noodzakelijke informatie bevat om het beheer van de noodsituatie te zorgen, hierin inbegrepen de te treffen maatregelen en de organisatie van de hulpverlening ...";
Gelet op de koninklijke besluiten van 31/01/2003 en 16/02/2006, die bepalen dat de overheden die verantwoordelijk zijn voor het crisisbeheer de bevolking in noodsituaties op de hoogte houden;
Gelet op de goedkeuring van het algemeen nood- en interventieplan door de gouverneur op 15/02/2012;
Aangezien de Algemene Directie Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) in het kader van de noodplanning en het crisisbeheer een overheidsopdracht heeft afgesloten met de firma IPG Contact Solutions NV, voor een permanente bemanning van zo'n infrastructuur;
Aangezien de Algemene Directie Crisiscentrum voor de ondersteuning van de lokale overheden deze infrastructuur indien nodig ter hun beschikking stelt;
Aangezien de gemeente in haar monodisciplinair plan D5 een gemeentelijk call center en een telefonisch informatiecentrum met vrijwillig gemeentepersoneel voorziet, kan het toenemend aantal oproepen mogelijks snel uit de hand lopen,  zonder rekening houdend met de emotionële belasting gedragen door vrijwilligers die geen opleiding gekregen hebben;
Aangezien de taal- en professionele competenties van de operators aangeworven door IPG (gevormd door de FOD Binnenlandse Zaken of FOD Gezondheid);
Aangezien de activering van een extern contactcenter de gemeente in staat zou stellen de betrokkenen bij het noodplan naar andere structuren te verplaatsen zoals het onthaalcentrum of de cel D5 die beide veel behoeften aan tijd en personele middelen vragen;
Overwegende dat voor de activering van het Contact center, de gemeente vooraf een overeenkomst moet afsluiten met IPG Contact Solutions NV; dat deze overeenkomst de activerings- en gebruiksvoorwaarden van deze infrastructuur bepaalt en voor een veilige en snelle authenticatie zorgt in geval van activering ervan;
Overwegende dat de FOD Binnenlandse Zaken de kosten voor de permanente bemanning voor zijn rekening neemt;
Overwegende dat de lokale overheid de kosten voor de activering en het gebuik van het Contact Center enkel zal dragen als ze beslist er beroep op te doen bij een noodsituatie of voor een oefening;
BESLUIT
De overeenkomst in bijlage met het contactcenter Contact IPG Contact Solutions NV die de voorwaarden inzake activering en gebruik in noodsituaties van het Contact center voor de gemeente Watermaal-Bosvoorde bepaalt, goed te keuren.
 
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.
 
 

 
Administratieve boetes
 
6. Goedkeuring van de overeenkomst betreffende de gegevenscommunicatie tussen de gemeente Watermaal-Bosvoorde en de Kruispuntbank van de voertuigen.
 
De Gemeenteraad,
 
Gezien de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ;
Gezien de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen ;
Gezien de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve boetes ;
Gezien het koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen ;
Gezien het art.105 van het algemeen politiereglement ;
Gezien de noodzaak om de DIV te ondervragen in het kader van de vaststellingen van overtredingen bettreffende parkeerplaatsen ;
Beslist :
De overeenkomst betreffende de gegevenscommunicatie tussen de gemeente Watermaal-Bosvoorde en de Kruispuntbank van de voertuigen te goedkeuren
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.
 

7. Dienst Gemeenschapswachters - Goedkeuring van de overeenkomst met de Politiezone.
 
De Raad,
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met inzonderheid op artikelen 119bis, 144 en volgende ;
Gelet op de Wet van 15/05/2017 betreffende de oprichting van de functie van Gemeenschapswachter, van de dienst van Gemeenschapswachters en de wijziging van artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet, o.a. artikels 6 §3 en 15 ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 19/09/2017 houdende oprichting van de dienst van Gemeenschapswachters ;
Gelet op het project van overeenkomst tussen de Gemeente en de Politiezone betreffende de mededeling van informatie tussen de plaatselijke politie en de dienst van Gemeenschapswachters, goedgekeurd door de Raad van Politie van 6/11/2017 ;
BESLIST:
De bijgevoegde overeenkomst tussen de Gemeente Watermaal-Bosvoorde en de Politiezone betreffende de mededeling van informatie tussen de plaatselijke politie en de dienst van Gemeenschapswachters goed te keuren.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.

De voorzitster deelt mede dat de punten 7 en 8 gelijktijdig zullen behandeld worden.
Philippe Desprez vraagt of de gemeenschapwachten zullen beëdigd worden en of zij zullen gerechtigd worden om de identiteitskaart te vragen? Welk zal het verschil met de administratieve boetes zijn?
 
Olivier Deleuze antwoordt dat zij niet zullen gerechtigd zijn om constateringen op te stellen, hun rol zal beperkt worden tot preventie (aanwezigheid in uniform ter plaatse). Zoals in andere gemeenten zullen er coördinatie vergaderingen met preventie diensten, gemeenschapwachten, administratieve sancties en politie zijn. Een overeenkomst met de politie is daarom noodzakelijk.
 
Dominique Buyens: in het kader wijziging van het administratieve personeel, creëert men in het statutaire kader een post van coördinator niveau B. En vervolgens, spreekt men over een post administratieve assistent niveau C4 te veranderen in post C. Er zal zijn dus een agent niveau C4 zijn dat naar niveau C zal gaan? Of gaat om het een nieuwe post?
 
Olivier Deleuze: "In deze structuur die gemeenschapwachten en administratieve boetes verbindt, creëert men een nieuwe post niveau B om de coördinatie tussen de twee ter plaatse te verzekeren; het is niet noodzakelijk om twee chefs te hebben. Dat zou toelaten meer efficiënt te werken en tegelijkertijd te besparen. In de praktijk wordt de post niveau C4 in het huidige kader momenteel niet bezet."
 

 
Personeel
 
8.Wijziging van de personeelsformatie van het administratief, technisch en werkliendenpersoneel.
 
De Gemeenteraad,

Gelet op zijn overleg van 01 april 1996 die het statutaire en contractuele kader van het administratieve, technische en arbeiders personeel vastlegt, krachtens het Sociale Handvest van 28 april 1994 gedateerd, betreffende de harmonisatie van het administratieve statuut en algemene revisie van de schalen van het personeel van de lokale en regionale bevoegdheden van de Regio van Brussel-Hoofdstad;
Gelet op het besluit van de Minister-President van de Regering van Brussel-Hoofdstad op 30 april 1996 die bovengenoemd overleg van 01 april 1996 goedkeurt;
Gelet op de beraadslagingen van 30 juni 1998,23.03.1999, 20.06.2000, 13.12.2000, 26.06.2001, 16.10.2001, 30.10.2002, 19.06.2003, 23.10.2003, 18.11.2003, 16.10.2007, van 17.09.2009, van 24.05.2011, van 19.02.2013 en van 20.12.2016 tot wijziging van het kader van de administratieve, technische en arbeiders werknemers;
STATUTAIR KADER
Departement van de algemene Zaken
Dienst van de administratieve Boetes - straatagenten:
Overwegende dat de laatste kaderwijziging voorzag, het kader van het team administratieve boetes toe te vertrouwen aan een hoofd administratieve assistent C4;
Overwegende dat de terrein taken te veel betrokkenheid vereisen om een agent van Niveau C toe te laten de kader last van het team op zich te nemen;
Overwegende dat deze kader functie gaat verhoogd worden via de toekomstige rekrutering van 3 straatagenten;
Overwegende dat de dienst deze functie zou willen toevertrouwen aan een administratieve secretaris Niveau B.
Overwegende dat de post hoofd administratieve assistent C4, de facto zou nutteloos worden en het passend zou zijn hem te veranderen in post van administratieve assistent Niveau C;
Gelet op het protocol opgesteld in vergadering van het bijzondere onderhandelingscomité van 02/05/2018;
Gelet op het advies van het Begeleidingscomité op ....;
BESLUIT
Om de volgende wijziging van kader goed te keuren:
STATUTAIR KADER
Departement van de Algemene Zaken
Dienst van de administratieve boetes:
- Een post van coördinator creëren, administratieve secretaris Niveau B
- Een post van Hoofd administratieve assistent Niveau C4 veranderen in post van administratieve assistent Niveau C
 
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.
 
 
 

 
Financiën
 
9. Begrotingswijziging nr 1 gewone en buitengewone voor het dienstjaar 2018.
 
De Gemeenteraad,

Gelet op artikelen 117, 240 en 241 van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gezien de gemeentebegroting van het begrotingsjaar 2018 goedgekeurd werd door de gemeenteraad tijdens zijn zitting van 19 december 2017 en uitvoerbaar werd op 07 februari 2018 door het verstrijken van de termijn ;
 
Gelet op het ontwerp van begrotingswijziging nr 1 gewone en buitengewone van dienstjaar 2018;
 
Overwegende dat verschillende begrotingsposten van de gewone en buitengewone begroting voor het dienstjaar 2018 dienen te worden gewijzigd;
 
BESLIST :
 • de begrotingswijziging nr 1 betreffende de gewone en buitengewone begroting van dienstjaar 2018 goed te keuren zoals zij in bijlage gevoegd is.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 15 positieve stemmen, 7 negatieve stemmen, 1 onthouding.
Nee : Philippe Desprez, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Martine Spitaels, Michel Colson, Anne Spaak-Jeanmart, Dominique Buyens.
Onthouding : Michel Kutendakana.

Alain Wiard legt de hoofdpunten van de BW uit.                      
 
Hij kondigt aan dat het College de Raad wil voorstellen om een premie te stemmen om de verhoging van de opdeciemen te compenseren. Het dossier is nog niet gefinaliseerd maar hij hoopt het binnenkort te kunnen presenteren.
 
Martine Payfa noteert de post die in de BW voor de uitwerking van het BBP is ingeschreven. Het is een goed voornemen maar men zou willen weten welk werk al is begonnen. Wij zullen niettemin tegen de BW stemmen om coherent met onze stemming op de begroting te blijven.
 
Tristan Roberti geeft aan het Brusselse bestuur Perspectief al ontmoet hebben en 3 verkennende ontmoetingen met MCB, VZW Chant des Cailles + duurzame wijk Logis-Floréal + Raadgevend Comité van de huurders, Jest, Cogeneris en de handelaars. Een treffen met de OVM Logis-Floréal is nog voorzien. We nemen ons voor het dossier de komende weken te finaliseren en het aan Perspectief te richten. De lambda burger zal vervolgens in verband met de procedure van openbaar onderzoek ingelicht worden.
 
 
 

 
Cultuur
 
10. Herkenning van het Franstalige Cultureel centrum La Vénerie door de Fédération Wallonie Bruxelles in het kader van het decreet van 21 november 2013 met betrekking tot de culturele centra – gemeentelijk engagement voor de periode 2020-2025.
 
De Gemeenteraad,
 
De Gemeenteraad in zitting van 12.05.2014 aannemende neemt de verlenging van de planovereenkomst tot 31 december 2018 afgesloten tussen tussen de ‘La Communauté française de Belgique ”, de gemeente Watermaal-Bosvoorde, de ‘Commission Communautaire française’ en de vzw “ La Vénerie ”, cultureel centrum van Watermaal-Bosvoorde ;
Gezien het decreet met betrekking tot de culturele centra aangenomen door de Fédération Wallonie-Bruxelles van 21 november 2013;
Gezien de opgenomen in de overgangsmaatregelen van het besluit van de Raad van de ‘La Communauté française” van 24 april 2014;
Overwegend dat het erkenningsdossier van het Franstalige Cultureel centrum aangenomen werd in de algemene raad van bestuur van la Vénerie op datum van 29 maart 2018;
Overwegend dat de gemeente aangesproken werd voor de financiële bijdrage;
Gezien de wil van de gemeente om de Vénerie verder te ondersteunen met een jaarlijkse betoelaging van dezelfde waarde als deze toegekend in 2018, te weten een som van 301.824,- Euros ;
Overwegende de noodzaak om deze betoelaging verder te kunnen aanhouden tot het einde van de nieuwe planovereenkomst in 2025;
BESLIST
In het kader van de erkenning van de culturele actie en de gespecialiseerde acties in de audiovisuele en toneelkunsten voor de période 2020 tot en met 2025 in overeenstemming met de vraag ingediend door de vzw La Vénerie bij de ‘Fédération Wallonie Bruxelles’ :
 • Een jaarlijkse betoelaging van 301.824,- Euros (2020-2025) toe te kennen met toepassing van de bepalingen van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van de toelagen op de plaatselijke verenigingen;
 • De ter beschikkingstelling van volgende infrastructuren : Espace Paul Delvaux, Gratèsstraat, 3 en de Stallingen van het Hooghuis, Antoine Gilsonplein, 3 volgens de termen opgenomen in de conventies verleden tussen de gemeente en de vzw La Vénerie.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.

Anne Depuydt explique brièvement le dossier.
Anne Depuydt legt kort het dossier uit.
 

11
Reglement van ingebruikneming van het station van Watermaal –Wijziging van het tarief "tentoonstelling" (Artikel 2 - tarief n°2 - D : tentoonstelling)
De Gemeenteraad,
Herzien de beraadslaging van 19 12 2018  betreffende de bijlagen en het reglement van bezetting van het Sation van Watermaal ;
Overwegende dat het artikel met bretrekking tot ed organisatie van de tentoonstellingen moet aangepast worden (Artikel 2 - tarief 2 - D:verhuur voor tentoonstellingen);
Voor deze motieven ;
Op voorstel van het College van Burgmeester en Schepen ;
BESLIST
Het reglement als volgt te wijzigen.

ARTIKEL 1  HUURAANVRAAG
 
Elke huuraanvraag moet schriftelijk gericht worden tot het College van Burgemeester en Schepenen.  Het College beslist zonder verhaal en verleent voorrang aan de hieronder opgenomen prioritaire organisaties :
1.    de verenigingen zonder winstbejag met zetel te Watermaal-Bosvoorde, die mede     beheerd worden door leden van het College van Burgemeester en Schepenen of door     personen aangeduid door de Gemeenteraad.
2.    de andere verenigingen en groeperingen met zetel en voornaamste activiteiten in Watermaal-Bosvoorde.
Te meer kan het station van Watermaal, in géén geval, gebruikt worden door activiteiten die de rust van de buurt zou kunnen schaden.
Volgende activiteiten kunnen er wel georganiseerd worden :
•    Familiefeestjes ;
•    Conferenties;
•    Tentoonstellingen
•    “Akoestische” concerten

Gezien de aanwezigheid van kantoren op de eerste verdieping, zal de huurder zich houden om gedurende de kantooruren géén geluid te maken.
De bezetters zullen zich strikt houden aan het in voegen zijnde politiereglement.

Reservatie en administratieve prioriteiten

Met uitzondering voor de organismen opgenomen in de punten 1 & 2 van het eeste artikel, is een optie tot reservatie ten vroegste mogelijk één jaar (12 maanden) voor de eigenlijke bezettingsdatum.  
Een officiële bevestiging zal opgezonden worden door het Schepencollege 6 maanden voorafgaandelijk de bezetting.
De bezetting op vaste tijdstippen moet jaarlijks om de 6 maanden hernieuwd worden en bevestigd door het Schepencollege.
Géén enkele datum of periode zal ipso facto en exclusief voorbehouden worden aan een groepering of aan een particulier.
Teneinde tentoonstellingen en/of manifestaties te kunnen organiseren behoudt de Administratie het recht om een periode van meerdere weken te reserveren.

De huuropties blijven geldig gedurende één maand, indien deze niet schriftelijk bevestigd werden zullen ze automatisch opgeheven worden.

ARTIKEL 2  HUURGELD
 
Het bezetten van één of meerdere lokalen geeft aanleiding tot de voorafgaandelijk betalen van een huurgeld bepaald volgens de hierna omschreven tarieven.
 
TARIEF I

Toepasselijk op :
1.    Particulieren;
2.    Commerciële ondernemingen van Watermaal-Bosvoorde zal de huurprijs vermeerderd worden met 20% (met uitzondering voor de kleine- en middelgrote handelsondernemingen van Watermaal-Bosvoorde, waarvan het effectief uit maximaal 49 werknemers bestaat);
3.    Openbare en gelijkgestelde organismen;
4.    Socioculturele-, sportieve-, politieke-, enz verenigingen en groeperingen met zetel en/of voornaamste activiteiten buiten de gemeente.

  2017 2018 2019
Huurtarief per dag 341-€ 348-€ 355-€
Huurtarief voor een halve dag 213-€ 217-€ 221-€
 
hetzij van 8 tot 17 uur ; hetzij vanaf 18u30, enkel van maan- tot donderdag, met uitzondering van de feestdagen.

C) Huur per zaal (per tiidssegment van 2 uur - zondag tot en met donderdag, met uitzondering van de vooravond van feestdagen)

  2017 2018 2019
Gelijkvloerse links 21-€ 22-€ 24-€
Gelijkvloerse midden 21-€ 22-€ 24-€
Gelijkvloerse rechts (grote zal) 41-€ 42-€ 43-€
Keunken 41-€ 42-€ 43-€
 
TARIEF II

Toepasselijk op kunstenaars van de gemeente, socioculturele-, sportieve-, politieke-, enz verenigingen en groeperingen met zetel en/of voornaamste activiteiten binnen de gemeente.

Opgelet:
Zij die het tarief nr II genieten kunnen slechts twee maal per jaar, op vrijdag, zaterdag, zondag en daags voor een feestdag (kalenderjaar) het station bezetten aan dit tarief.
Voor de bijkomende huren zal het tarief I van toepassing zijn.
 
Tarif 2017
2018
2019
Huurtarief per dag 186-€ 190-€ 194-€
Huurtarief voor een halve dag 124-€ 126-€ 129-€
 
hetzij van 8 tot 17 uur ; hetzij vanaf 18u30, enkel van maan- tot donderdag, met uitzondering van de feestdagen.

C) Huur per zaal ( per tijdssegment van 2 uur - Zondag tot en met donderdag, met uitzondering van de vooravond van feestdagen)

  2017 2018 2019
Gelijkvloerse links 11-€ 12-€ 13-€
Gelijkvloerse midden 11-€ 12-€ 13-€
Gelijkvloerse rechts (grote zal) 21-€ 22-€ 23-€
Keunken 21-€ 22-€ 23-€
 
D) Verhuur voor tentoonstellingen:
De kunstenaars woonachtig in de gemeente kunnen tentoonstellingen organiseren, een maal per jaar, van vrijdag tot en met zondag van de week die hieropvolgt (opbouw en afbraak inbegrepen) voor een forfaitaire som van 250€

TARIEF III
Toepasselijk op de handelsondernemingen die buiten Watermaal-Bosvoorde gelegen zijn.
 
  2017 2018 2019
Huurtarief per dag 645-€ 658-€ 671-€
Huurtarief voor een halve dag 513-€ 523-€ 533-€
 
C) Huur per zaal ( per tijdssegment van 2uur - zondag tot en met donderdag, met uitzondering van de vooravond van feestdagen)
 
  2017 2018 2019
Gelijkvloerse links 31-€ 32-€ 33-€
Gelijkvloerse midden 31-€ 32-€ 33-€
Gelijkvloerse rechts (grote zal) 51-€ 52-€ 53-e
Keunken 51-€ 52-€ 53-€

hetzij van 8 tot 17 uur ; hetzij vanaf 18u30, enkel van maan- tot donderdag, met uitzondering van de feestdagen.

ARTIKEL 3 OPENINGSUREN VAN DE LOKALEN.

De lokalen zullen toegankelijk zijn volgens de beschikbaarheid van de dienst Cultuur.

Van zon- tot donderdag, met uitzondering daags voor een feestdag de muziek zal verplichtend gestaakt moeten worden ten laatste om 0 uur 30 en zullen de huurders er opletten om géén overlast in de buurt te veroorzaken.
Op vrijdag, zaterdag en daags voor een feestdag zal de muziek verplichtend gestaakt moeten worden ten laatste om 1 uur 30 en zullen de huurders er opletten géén overlast in de buurt te veroorzaken.  
Indien deze bepaling niet geëerbiedigd wordt behoudt het Gemeentebestuur het recht om de lokalen door de gemeentelijke politie te laten ontruimen.
De overschrijding van de hiervoor vastgelegde uren zal een supplement per uur (een aangevat uur = een te betalen uur) en dit om het even het van toepassing zijnde tarief.
 
2017 2018 2019
150-€ 153-€ 156-€

ARTIKEL 4  BORGSOM

Elke bezetting van de lokalen geven aanleiding tot de voorafgaandelijke betaling van een in het geheel of gedeeltelijke terug te betalen borgsom van     
 
2017 2018 2019
596-€ 608-€ 620-€

Deze borgsom zal overgemaakt worden aan de gemeente ontvanger :
-    of in baargeld
-    of met een cheque uitgeschreven op rekening van een bankagentschap en gewaarborgd door deze
De kosten voortvloeiende uit een eventuele beschadiging, vastgelegd door het Gemeentebestuur, of het bijbetalen van bijkomende huururen, zullen van deze borgsom afgetrokken worden.  
Indien het bedrag van de borgsom onvoldoende is moet de huurder het verschil bijbetalen.
Er zal géén borgsom gevraagd worden aan de paracommunale verenigingen zonder winstoogmerk zoals voorzien in de punten 1 & 2 van het 1ster artikel.
Onverminderd de betaling van huurgeld, behoudt het Gemeentebestuur zich het recht om de lokalen die bezet werden zonder toestemming te laten ontruimen.

ARTIKEL 5 ONDERHOUD EN TOILETTEN

De huurders zijn gehouden om de zalen, keuken en voornamelijk de toiletten in een perfecte staat  achter te laten.

ARTIKEL 6  HET OPSLAGEN VAN GOEDEREN EN MATERIAAL

Na voorafgaandelijk afspraak gemaakt te hebben met de verantwoordelijke van de zaal mag de huurder en onder zijn volledige verantwoordelijkheid zijn goederen en materiaal opslagen.
De goederen en het materiaal moeten, daags na de bezetting, gedurende dezelfde uren ontruimd worden en dit ten laatste de eerste werkdag van de administratie en dit voor zoverre dat de andere verhuringen het toelaten.
Het Gemeentebestuur kan in géén geval verantwoordelijk gesteld worden voor materiaal die daags na de bezetting niet zou ontruimd zijn.
De huurders mogen enkel de ter beschikking gestelde lokalen bezetten.

ARTIKEL 7. WERKEN VAN VOORBEREIDINGEN-, INGEBRUIKNNAME- EN ONTRUIMING.

Ten einde beschadiging te voorkomen, moeten de werken van voorbereiding, ingebruikname en ontruiming met de nodige voorzorgen gebeuren.
Het Gemeentebestuur herstelt, ten laste van de huurders, de opgelopen schade.

De bepalingen van het College van Burgemeester en Schepenen met betrekking tot de werken van voorbereiding, ingebruikname en ontruiming met de nodige voorzorgen gebeuren, toegevoegd aan de overeenkomst, moeten door de ingebruiknemers nauwkeurig in acht genomen worden.
Het is verboden om publiciteit of affiches aan te brengen op de buitenmuren van het gebouw.

De toegang tot het stationsperron is ten strengste verboden, géén enkele versiering of affiche mag aangebracht worden.  De deuren van de gelijkvloerse verdieping die uitgeven op het perron mogen in géén geval geopend worden.

ARTIKEL 8. BETALING

De natuurlijke- of rechtspersonen aan dewelke men toestemming verleende om de lokalen te bezetten zijn verplicht om de bij het artikel 2 voorzien verschuldigde bedrag en de bij artikel  4 voorgeschreven borgsom te betalen, op rekening van het Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde, minsten één maand voor de bezettingsdatum.
De huurovereenkomst wordt van ambtswege vernietigd in geval van niet betalen binnen deze termijn.
Zonder betaling zullen de lokalen niet toegankelijk zijn.  Het is passend om op de bezettingsdag om over het nodige betalingsbewijs te beschikken.

ARTIKEL 9.  AFZIEN VAN DE HUUR

Het afzien van de huur dient schriftelijk gericht te worden tot het College van Burgemeester en Schepenen.  Een schadeloosstelling van de helft van het huurgeld zal geëist worden, met uitzondering in het geval van overmacht dat duidelijk aangetoond werd en door het College van Burgemeester en Schepenen als dusdanig aanvaard werd.

ARTIKEL 10  VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET GEMEENTEBESTUUR

1 -De bezetters van de lokalen verzaken zonder voorbehoud aan elk verhaal tegen de Gemeentelijke administratie uit hoofde van de artikels 1386 en 1721 van het Burgerlijk Wetboek.

2- De morele en/of intellectuele verantwoordelijkheid van het Gemeentebestuur mag enkel ingeroepen worden wanneer het Gemeentebestuur als mede-organisator of mede-producent opgenomen is in     een activiteit.  Indien dit niet het geval is, is enkel de inrichter van de activiteit de morele en/of intellectuele verantwoordelijke.

3- Wanneer de Gemeentelijke administratie deelneemt als mede-organisator of mede-procudent, moeten de aankondigingen die hierop betrekking hebben duidelijk volgend opschrift bevatten : ‘De Gemeente Watermaal-Bosvoorde’.  
Indien daarentegen, de huurder de enige verantwoordelijke is van een activiteit mag het                         opschrift ‘De Gemeente Watermaal-Bosvoorde’, onder geen enkele vorm, gebruikt worden.

4 - De adresvermelding van de activiteiten die binnen de lokalen plaatsvinden is volgende : « Station van Watermaal, Hakhoutlaan 2-4”.

Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt het recht om een publicitaire tekst die de hierboven vernoemde punten 3 en 4 niet respecteert, op kosten van de huurder, te wijzigen.

ARTIKEL 11. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEZETTERS

1.    – Sorteren van het afval en recyclage
De huurders zijn gehouden om de gebruikte oliën terug te nemen en moeten zich dus voorzien van de ad hoc recipiënten.

De huurders zijn verplichtend gehouden om hun afval te sorteren en de ter hunner beschikking gestelde vuilbakken te gebruiken.

•    Papier en karton    Gele vuilnisbak en gele container (kartonnen dozen moeten platgedrukt worden)
•    Plastiek flessen, metalen recipiënten, drankkartons (tetrapak    Blauwe vuilnisbak en blauwe container (het afval moet samengedrukt worden)

•    Kurken    in de blauwe tonnetjes
•    Glazen flessen en recipiënten    in de Glasbak

Het niet respecteren van deze richtlijnen zal aanleiding geven tot het betalen van een som van   
2017 2018 2019
174-€ 177-€ 180-€
die van de waarborg afgehouden zal worden.

2.     Receptie van de leveranciers

Alleen de huurder is verantwoordelijk voor de receptie en het ophalen van het materiaal (gehuurde meubelen, brouwer, etc).

3- Sabam en Auteurs+ en bijkomende rechten

De inrichters van gelijk welk feest of vergadering zijn verantwoordelijk voor de goede orde en het naleven van de wetten en reglementen.
Wij vestigen de aandacht van de huurders en bezetters op de wet van 30 juni 1994 en de uitvoeringsbesluiten van 12 april 1999, voorziende dat de organisatoren van feesten, bals, recepties, in het kort elke publieke manifestatie gedurende dewelke artiesten en/of CD’s of enig andere mediadragers gebruikt worden zich moeten conformeren aan de wet op de ‘Auteurs- en bijkomende rechten’ evenals het algemene invoegen zijnde SABAM-reglement.
Voor nadere informatie :     
‘Auteurs- en bijkomende rechten’ 02/514.27.33
SABAM’ 02/286.82.11
Wij nodigen de huurders en bezetters uit om contact op te nemen met beide diensten om zich te conformeren aan de bestaande wetgeving.

4 – Verkoop van sterke dranken

De reglementering met betrekking tot het verkoop van alcoholische dranken moet strikt nageleefd worden.
De organisatoren die sterke dranken wensen te verkopen (meer dan 18°) zijn gehouden om voorafgaandelijk en schriftelijk, op het moment van de reservatie, de dienst Cultuur hiervan op de hoogte te stellen.

5. – Veiligheid

Hij (zij) die het contract tekent (tekenen) wordt (worden) ipso facto de verantwoordelijke(n) voor het goede verloop van de activiteit.  Hij/zij wordt de referentiepersoon voor de regisseur en/of de Politie.  
Deze verantwoordelijkheid impliceert de aanwezigheid van een van hen van het begin tot het einde van de activiteit.
In geval van probleem kan de Administratie onmiddellijk een einde te maken aan het feest en dit zonder enig verhaal van schadeloosstelling.

6- Interieur van het station

Het is ten strengste verboden om op de binnenmuren van het station iets te vestigen, te nagelen of te plakken, de opgelopen schade is ten laste van de huurders (tentoonstellingsmateriaal is voorzien).  

7- Terras

Het is ten strengste verboden om:
a)    Voertuigen te parkeren, zelf voor het laden of lossen, op het terras voor het station van Watermaal.  Bij niet naleving van dit verbod en vaststelling van schade, zullen de herstellingswerken ten laste vallen van de bezetter.
b)    Kaarsen en fakkels aan te steken en te plaatsen op het terras. Mochten er, desondanks dit verbod, toch nog vlekken op de stenen geconstateerd worden, dan behoort het de huurder toe deze te verwijderen.

De bezetter wordt uitgenodigd om elke burenklacht te voorkomen.
De bezetter zal toezien op het voorkomen van elke vorm van wild parkeren.

Het is verboden om activiteiten te organiseren en zich op het perron of de verdiepingen te begeven.

ARTIKEL 12  VERZEKERINGEN

De OMOP doet, afstand van alle verhaal die ze eventueel kan doen gelden, in geval van ramp, als ondergeschikte van de rechten van de verzekerde, tegen alle administraties, alle publiekrechtelijke- of privé organismen, alle groeperingen, leerlingen- of oud-leerlingen- verenigingen evenals tegen elke persoon (met uitzondering van de exploitanten uit de handels sector) die toestemming verkregen om, hetzij gratis, hetzij tegen betaling, permanent of ten uitzonderlijk titel de gebouwen gewaarborgd voor een publiek gebruik zoals : scholen, feestzalen, Cultuurhuizen, sportieve instellingen en andere gelijkaardige (met uitzondering van huizen die aan particulieren verhuurd worden) te bezetten, met uitzondering in het geval van kwaadwilligheid en indien de geïnteresseerden het nalieten hun verantwoordelijkheid te waarborgen.
De bezetter / organisator moet een verzekeringspolis contracteren dekkende :
•    zijn burgerlijke aansprakelijkheid, deze van de organen in de functie van hun mandaat, evenals deze van zijn aangestelden en medewerkers die op gezag van, schade berokkenen, per ongeval, aan derden ;
•    de burgerlijke aansprakelijkheid kan ten laste gelegd worden aan voornoemde personen die op gezag van, materiele schade berokkenen, per ongeval, aan de lokalen en hun inhoud die ze bezetten.

ARTIKEL 13 VERKIEZINGSVERGADERINGEN

Elke politieke lijst kan slechts één maal over het station beschikken gedurende de twee maanden die de verkiezingen voorafgaan.

Overeenkomstig het artikel 3, § 1, van de wet van 16.07.1973 op het culturele pakt, zal de toegang tot de huur geweigerd worden aan de lijsten die zich niet houden aan de democratische principes en regels en er zich niet conformeren.

ARTIKEL 14  VERHURINGSWEIGERING

Het Schepencollege van Burgemeester en Schepenen kan de bezetting weigeren aan de natuurlijke- of de rechtspersonen die de bepalingen van dit reglement niet nauwkeurig opvolgden.

ARTIKEL 15  TWISTZAKEN MET BETREKKING TOT DE INTERPRETATIE VAN DIT REGLEMENT

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist zonder verhaal over de geschillen ontstaan tussen de Administratie en de huuraanvrager en die betrekking hebben tot de interpretatie van dit reglement.  Dit is onder ander van toepassing op de interpretatie van de volgende zin "met zetel en/of voornaamste activiteiten buiten de gemeente"

ARTIKEL 16  UITVOERING VAN DIT REGLEMENT

Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit reglement .
 
 
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.

Anne Depuydt deelt mede dat men streeft naar een zo grootst mogelijke bezetting van het station door artiesten. Momenteel is het niet het geval wegens het te hoge tarief. Dus stelt men een bijzonder tarief voor 1x per jaar, toegankelijker voor de artiesten van de gemeente.
 
Dominique Buyens vraagt, in artikel 2, welk het verschil is tussen de twee tarieven van toepassing op dezelfde categorieën van personen.
 
Anne Depuydt deelt mede dat het tarief 1 van toepassing is op de verenigingen buiten gemeente, terwijl het ander zich op de verenigingen van de gemeente toepast.
 
Dominique Buyens vraagt of de garantie niet op een modernere wijze zou moeten worden betaald dan in cash?
 
Anne Depuydt antwoordt van ja maar dat het niet het onderwerp van deze wijziging is.
 
 
 

 
Jeugd
 
12. Verdeling van de toelagen 2018 ten gunste van de jeugd verenigingen.
 
De Gemeenteraad,

Aangezien dat een krediet van 2.795 euro op het artikel 761/332.02 van de gewone begroting van 2018 ten gunste van de jeugd verenigingen ingeschreven is;
Aangezien dat deze toelage verdeeld moet worden;
Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van de toelagen;
Overwegende dat deze wet van toepassing is op bovengenoemde verenigingen;
Op voorstel van het College;
Gezien het artikel 117 van de Nieuwe Gemeente wet;

BESLIST
 
Tussen de jeugd verenigingen de gemeentelijke toelage 2018 als volgt te verdelen om hun werkingskosten te dekken en de effectieve liquidatie afhankelijk te maken van het in acht nemen van de bepalingen van de wet d.d. 14 november 1983.
Het College mag de rekeningen, de begroting en het activiteitenverslag van de verenigingen opvragen.
19ème Unité du Christ-Roi FSC : 340 €
29ème Unité St-Clément FSC : 340 €
33ème Unité Guide St-Clément GCB : 340 €
42ème Unité Guide de Floréal GCB : 340 €
76ème Unité Scouts : 340 €
124ème Unité Ste-Croix FSC : 340 €
Groupe Honneur : 340 €
asbl La Passerelle : 415 €
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.

Anne Spaak souhaite savoir de quoi l’asbl La Passerelle s’occupe ? Qu’est ce qui justifie son subside plus élevé que d’autres ?
 
Tristan Roberti répond que l’asbl s’occupe de personnes handicapées et d’un bar à soupe. Le budget est le même depuis des années.
Anne Spaak wil weten waarmee VZW La Passerelle zich bezighoudt? Wat rechtvaardigt zijn hogere subsidie dan anderen?
 
Tristan Roberti antwoordt dat de VZW zich om gehandicapte personen en een soep bar bekommert. De begroting is dezelfde sinds jaren.
 

 
Woning
 
13. Toewijzingsreglement van gemeentelijke huisvestingen 2018 - Grondbedrijf - Gemeente eigendommen.
 
De Gemeenteraad,
 
Gelet op het Besluit van 27 juni 2014 van de Regering van de Regio Brussel-Hoofdstad betreffende de regels van toepassing op de huisvestingen te huur gezet door openbare onroerende actoren en door de sociale onroerende makelaars gepubliceerd op 30 juli 2014 en die met terugwerkende kracht op 1 juli 2014 van kracht wordt;
Gelet op de nieuwe beschikkingen van de Brusselse Code van Huisvesting;
Gelet op het Koninklijk besluit van 12 september 1977 dat de dienst van aankopen en verkopen van de gemeente-eigendommen in Grondregie organiseert, vanaf 01 januari 1978;
Gezien de goedkeuring van de regeling tijdens de zitting van de Gemeenteraad van 24 maart 2015;
 
Overwegend de beslissing van het college op zijn vergadering van 07 februari 2017 om een commissie van evaluatie van de toewijzingsregeling te vormen;
 
Overwegende dat de Commissie op dit gebied ervaring heeft opgedaan, sinds de inzet ervan van kracht is : en geconfronteerd werd met verschillende situaties waaraan de regeling niet altijd toelaat de beste oplossing te brengen;
 
Overwegende dat de huidige regeling als onderwerp heef, de update van de regels voor toewijzing van de huisvestingen behorende aan het particulier patrimonium van de Gemeente van Watermaal-Bosvoorde en waarvan het beleid aan de Dienst Grondregie is toevertrouwd;
Overwegende dat huidige regeling van toepassing is op alle huisvestingen die in huur worden geboden door de gemeente in de zin van artikel 26 van de Brusselse Code van huisvesting;
Op voorstel van het Schepen College.
 
BESLUIT
 
De toewijzingsregeling van de gemeentehuisvestingen 2018 goed te keuren;
De type briefwisseling en formulieren goed te keuren.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.

Benoit Thielemans explique les modifications apportées par rapport au règlement antérieur adopté il y a 3 ans et les raisons de ces modifications. Il se réfère aux explications données en commission du conseil le 14/05/2018. Les objectifs sont de rationaliser le travail de la Régie Foncière, de conforter le travail de la Commission d’attribution et de mettre à disposition une grille de loyers indicatifs qui permette aux futurs locataires de savoir à quoi ils s’engagent et d’effectuer des simulations pour les futurs logements. Le règlement va donner aussi plus de souplesse quant au niveau des plafonds de revenus : si le plafond est temporairement dépassé, les locataires ne seront pas obligés de quitter le logement. On laisse un petit peu de latitude.
 
Philippe Desprez : en rapport à l’article 4 relatif à la demande (obligation de renouveler spontanément son inscription tous les 2 ans), ces nouvelles dispositions me paraissent clairement plus bureaucratiques, plus difficiles à respecter par les demandeurs. Quelle en est la plus-value ?
 
Benoit Thielemans : auparavant, les demandes devaient être renouvelées chaque année, sur invitation de la Régie Foncière. Dorénavant, ils devront le faire spontanément et tous les deux ans. Ceci va alléger considérablement le travail administratif de la Régie Foncière et responsabiliser les candidats par rapport à leur demande. Les candidats qui n’auront pas spontanément renouvelé leur candidature recevront un rappel. On reste souple sur les délais.
Benoît Thielemans legt de aangebrachte wijzigingen uit ten opzichte van de goedgekeurde voorafgaande verordening van 3 jaar geleden en de redenen van deze. Hij verwijst naar de gegeven verklaringen in commissie van de Raad op 14/05/2018. De doelstellingen zijn het werk van de Grondregie te rationaliseren, het werk van de Commissie van toewijzing te versterken en een rooster van indicatieve huurprijzen ter beschikking te stellen dat aan de toekomstige huurders toelaat te weten waartoe zij zich verplichten en om simulaties uit te voeren voor de toekomstige huisvestingen. De regeling zal eveneens meer soepelheid tonen op het niveau van de inkomsten plafonds: als het plafond tijdelijk overtroffen is, zullen de huurders niet verplicht worden om de huisvesting te verlaten. Men laat een beetje speelruimte.
 
Philippe Desprez: in verband met artikel 4 over de vraag (verplichting om spontaan alle 2 jaar zijn inschrijving te vernieuwen), lijken deze nieuwe regels me duidelijk meer bureaucratisch, moeilijker om door de aanvragers te respecteren. Wat is er de meerwaarde van?
 
Benoît Thielemans: eerst moesten de vragen elk jaar vernieuwd worden, op uitnodiging van de Grondregie. Voortaan zullen zij spontaan alle 2 jaar moeten vernieuwd worden.  De Grondregie ziet haar administratief werk aanzienlijk verlicht en de kandidaten worden verantwoordelijk gemaakt ten opzichte van hun vraag. De kandidaten die niet spontaan hun kandidatuur zullen vernieuwd hebben zullen een maning ontvangen. Men blijft soepel op de termijnen.
 
 

 
Bevolking
 
14. Gemeenteverkiezingen van 14 oktober 2018 - Vaststelling van het presentiegeld en de reisvergoeding van de leden van de kiesbureaus.
De Gemeenteraad,
Gezien artikel 117 van de de Nieuwe Gemeentewet,
Gelet op het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, vastgesteld bij ordonnantie van 16 februari 2006 tot wijziging van de gemeentekieswet, inzonderheid op de artikelen 20 en 38;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 maart 2006 betreffende de vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reisvergoeding van de leden van de kiesbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen;
Gelet op de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 12 juli 2012 tot organisatie van de electronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen, verschillende malen gewijzigd, met name artikel 10/1;
Gelet op de omzendbrief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14 maart 2018 betreffende de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, Titel II, punt 3;
Overwegende dat het hoofdbureau is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris en bijzitters ;
Overwegende dat de stembureaus zijn samengesteld uit een voorzitter, een secretaris, een adjunct-secretaris en bijzitters ;
Overwegende dat de leden van deze kiesbureaus betaald moeten worden ;
Op voorstel van de Schepen van Bevolking;
Beslist
a/het bedrag van het presentiegeld toegewezen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 als volgt vast te stellen:

1- Hoofdbureau

 
Voorbereidende vergadering
Maximum 8
14 oktober 2018
Voorzitter 80,00€ 150,00€
Secretaris 70,00€ 120,00€
Bijzitters 65,00€ 115,00€

 

2-Kiesbureaus

  14 oktober 2018
Voorzitter 90,00€
Secretaris 85,00€
Bijzitters

85,00€

 

  2 vormingszittingen
Voorzitter 25,00€
Waarnemend voorzitter 25,00€
Secretaris 25,00€
Adjunct secretaris 25,00€
 
b/de reisvergoeding van 0,15€ per afgelegde kilometer vast te stellen,
en de uitgave die hieruit voortspruit goed te keuren, namelijk de som van 24.000,00€ die zal afgenomen worden uit de gewone begroting op de artikels: 
 
104/122-05 van 15.000€
104/123-06 van 6.000€
104/124-06 van 3.000€
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

Dominique vraagt of de voorbereidende vergaderingen van het hoofdkantoor aan 80 € per vergadering zullen zijn?
 
Jan Verbeke antwoordt van ja.
 
 

 
Secretariaat
 
15. Steunmotie aan de oproep van beweging #1bru1stem dat stemrecht geeft, aan alle Brusselse residenten bij de regionale verkiezingen van 26 mei 2019 ingevoerd en ondertekend door Mevr Odile Bury & medeondertekend door Dhr M. Kutendakana, Dhr R. Maekelberg, en Dhr D. Leisterh.
 
De Gemeenteraaad,
 
Overwegende dat bij de laatste regionale verkiezingen van 2012 bijna 20% (18, 53%) van de burgers van Watermaal-Bosvoorde, de Belgische nationaliteit niet hadden,
Overwegende dat in 2012, de niet- Belgische burgers van Watermaal- Bosvoorde, 4524 in aantal waren,
Overwegende dat in 2012, 3524 burgers van Watermaal- Bosvoorde van Europese nationaliteit waren;
Overwegende dat in 2012, 1000 burgers van Watermaal- Bosvoorde van niet- Europese nationaliteit waren,
Overwegend het democratisch deficit dat het gevoel van cohesie en insluitsel van onze gemeenten en regio’s treft;

BESLUIT:
Om een gunstige resolutie aan te nemen naar de uitbreiding van het stemrecht voor alle residenten van de Regio Brussel-Hoofdstad voor de regionale verkiezingen van 26 mei 2019 onder de zelfde voorwaarden dan voor de gemeenteverkiezingen;
Om aan de regering van de Regio Brussel-Hoofdstad de goedkeuring van een gunstige resolutie te vragen voor de uitbreiding van het stemrecht op al zijn résidenten voor deze zelfde verkiezingen;
Om het neerleggen te vragen door de federale Regering en/of de Belgische afgevaardigden van een project en/of een wetsvoorstel aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, om het stemrecht te verlenen aan alle residenten van de Regio Brussel-Hoofdstad voor de regionale verkiezingen van 26 mei 2019, en dit binnen de korst mogelijke termijn.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 16 positieve stemmen, 7 onthoudingen.
Onthoudingen : Philippe Desprez, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Martine Spitaels, Michel Colson, Anne Spaak-Jeanmart, Dominique Buyens.

Michel Kutendakana leest het voorstel van motie neergelegd door Ecolo, GMH , MR en PS.
 
Martine Payfa wijst erop dat 800.000 personen van de stemming worden uitgesloten op diverse niveau's ondanks hun dagelijkse deelname aan het economische, sociaal en cultureel leven van hun regio. Wij zijn voor het principe, maar dit voorstel niet uit te breiden tot andere regio’s zou een moeilijk te rechtvaardigen verschil in behandeling creëren en zou het confederalisme dichterbij brengen. De toekenning van politieke rechten aan buitenlanders valt onder federale bevoegdheid. Wij leggen een amendement neer aan de motie, in deze richting.
 
Voorgesteld amendement dat aan de motie moet toegevoegd worden:
« Verzoekt het federale Parlement en de federale Regering om een speciale wet uit te werken om het recht op stemmen en verkiesbaarheid van de niet-nationale residenten voor de regionale en communautaire verkiezingen te organiseren, en dit in alle deelentiteiten van het land. »
STEMMING OP HET AMENDEMENT: 15 NEEN - 8 JA
 
Michel Kutendakana zegt dat wie het meest kan het minst kan. De vraag zal moeilijker doorgaan in andere entiteiten dan in Brussel.
 
Martine Payfa acht dat het niet ernstig is, dat het oneerbiedig is ten opzichte van de kern van het onderwerp. Dit moet in alle regio’s gebeuren en iedereen weet dat het in 2019 zal zijn.
 

16. Interpellatie van de heer Michel Kutendakana betreffende het vertrek van verschillende handels op de Aartshertogenlaan en in de Achtwijk.
 
De sluiting van bepaalde handels op het Keymplein en in de galerij werd al herhaaldelijk in de gemeenteraad behandeld. Ik zou vandaag de situatie van de handel in twee andere commerciële kernen willen vermelden die eveneens moeilijkheden doormaken: de Aartshertogenlaan en ”Huit”
De Aartshertogenlaan biedt enkele handels aan in een wijk volledig omgeven door sociale woningen. Voor vele personen die niet over vervoermiddelen beschikken, is deze nabijheidshandel zeer nuttig. Maar deze kleine commerciële kern blijft zeer kwetsbaar. Zo dreigen twee buurthandels in de wijk te verdwijnen. Het automatisch wassalon dat van groot belang is in deze wijk dreigt te moeten sluiten. Zijn uitbater wil stoppen door moeilijkheden gepaard aan bepaalde klanten.
Iets meer verder, wordt de bakkerij te koop gezet. Als een koper met hetzelfde commercieel project niet snel wordt gevonden, dreigt zij te verdwijnen. 
Als deze twee handels hun activiteit stoppen, zal het een ramp voor de wijk zijn, en het sneeuwbaleffect zou anderen kunnen meesleuren. Men weet dat de boekhandel eveneens aan het eind van zijn loopbaan is.
 
In het centrum van Bosvoorde, in de commerciële kern ”Huit”, dreigt een historische handel eveneens te verdwijnen, het gaat om een pet shop waarvan de eigenaar kampt met ernstige gezondheidsproblemen. Deze gespecialiseerde handel, met faam die in ruime mate de gemeente overschrijdt, is een van de aantrekkingspunten van deze wijk. De verdwijning van een gespecialiseerd uithangbord in een al kwetsbare wijk zou een weerslag op het geheel van de commerciële dynamica kunnen hebben.
Kunt u ons aangeven welk het standpunt is van het college ten opzichte van deze moeilijke situaties?
Heeft het college al contacten met de verschillende betrokken handels opgenomen om ze proberen te handhaven of ernstige overnemers te vinden?
Wat zijn de stappen die deze laatste jaren werden ondernomen om deze commerciële kernen te helpen overleven en om zich te ontwikkelen?
De Raad neemt kennis.

Michel Kutendakana leest zijn interpellatie.
 
Jean-Manuel Cisey antwoordt:
«Er is momenteel, effectief een belangrijke beweging van handelszaken in de gemeente. Vele handelaars einde loopbaan of met gezondheidsproblemen zouden graag willen overlaten maar zijn eigenaar en dus verkopen de muren vaak met de woning. In Watermaal liggen de gebouw prijzen boven de middelen van jonge kandidaten ondernemers. Men had dit al in januari in een interpellatie vermeld, waar ik al de geringe controle van de gemeente op grondwaarde uitlegde.
Sinds eind januari, hebben wij een nieuwe sluiting op het Keymplein: Capoue, die in proces was sinds jaren, is gestopt.  Ik heb de personalia van de eigenaar aan een boekhandelaar overgemaakt en ik ontmoet morgenochtend een andere zelfstandige.
Betreffende de wijk Aartshertogen, hebben wij de sluiting van de wasserette kunnen vaststellen ten gevolge van de agressie en het balen hierover van de zaakvoerder, die eveneens eigenaar is. De bakkerij, waarvan ik de verantwoordelijke er 15 dagen geleden heb ontmoet,  informeerde mij over gezondheid problemen en de wens om de handel over te laten. Eens te meer, is de handel aan het huis gevoegd, dus moeilijk om een kandidaat te vinden, reden waarvoor zij er tijdig mee beginnen. Ik verneem eveneens dat de toekomst van de apotheek onzeker is.
De gemeente, in de mate van haar middelen, wil deze commerciële kern zo goed mogelijk helpen en wij hebben bepaalde actoren en handelaars ontmoet teneinde te zien hoe ze zo goed mogelijk helpen om een nieuwe gelegenheid te creëren om deze wijk en handel in de aandacht te zetten.
Tenslotte is het geval van Middelburg zeer bijzonder. Terwijl La Petite Brioche afgelopen week de deuren opende en dat de Club zich erop voorbereidt weer te openen, meldt de uitbater van de vogelhandel me de sluiting ten gevolge van ernstige gezondheidsproblemen. De muren van de winkel zijn zojuist te koop gezet en gezien zijn situatie, durf ik hopen dat hij een overnemer zal vinden. Ik heb al de informatie aan twee kandidaten meegedeeld waaronder een beenhouwer.
U vraagt me welke initiatieven er zijn genomen om deze commerciële kernen te ondersteunen. Als u de activiteit verslagen van 2006 tot 2017 bekijkt, kunt u zien dat de activiteiten zijn verdubbeld terwijl de begroting van de dienst en de Vereniging ter handelsbevordering van Watermaal-Bosvoorde niet is gestegen.
Op het Keymplein is er een kleine woensdagmarkt met 2 ambachtslieden die verdwenen waren (kaasboer en vishandelaar). Op de Aartshertogen gaat men van een garage sale naar twee gebeurtenissen en misschien een derde eind juni. Tenslotte de grote Kerstmarkt op Wiener, de uitzending van voetbalmatchen op reuze scherm en een stadsapéro onder deze legislatuur.
Het College is perfect bewust van het probleem en beseft dat zonder aanzienlijke investeringen om een minimum controle op de grond te houden in deze wijken, er onvermijdelijk bepaalde handels zullen verdwijnen“
 
Michel Kutendakana vraagt hoever het staat met het promotie werk en de samenwerking met Up Brussels (ex Atrium)?
 
Jean-Manuel Cisey antwoordt, onlangs een ontmoeting gehad hebben met de verantwoordelijke van Up Brussels. Het geheel van de dienst evenals de verantwoordelijke hebben de verplaatsing naar het Keymplein gemaakt om de lege handelspanden te bekijken en hen te vragen overname kandidaten te vinden. Geen enkele kandidaat werd noch toegestuurd. Van mijn kant heb ik de personalia van de eigenaars aan potentieel betrokken personen meegedeeld. Er zijn nog 2 eigenaars die me onbekend zijn. Op de drie winkels die tegelijkertijd in faling gegaan zijn, want het ging om dezelfde kleding maatschappij, er is slechts voor één een overnemer gevonden.Betreffende het oude Exotic Sun, is het goed te koop voor meer dan 500.000 € en het gaat om een commerciële oppervlakte onder erfpacht voor 18 jaar. Men kan zeggen dat het zeer moeilijk zal zijn om iemand te vinden om dit pand aan te kopen.
 
 

17. Interpellatie van de heer Michel Kutendakana betreffende de oproep aan derde-investeerders in projecten ter verbetering van de energie-efficiëntie van infrastructuren of gebouwen.
 
De energiebesparingen zijn een van de fierheden van de huidige meerderheid. Men kan niet ontkennen dat er inspanningen werden gedaan om het energieverbruik van de openbare en particuliere gebouwen te verminderen van de gemeente.
Nochtans blijft de jacht op de kostenvermindering van verbruik en de CO2 emissies een doel zonder einde.  
Mettertijd worden de EPB normen steeds veeleisender en de te bereiken milieudoelstellingen om de klimatologische opwarming proberen te beperken moeten ambitieus zijn.
De gemeente geniet van talrijke subsidies van de Regio om de werkzaamheden helpen te financieren met doel de energie te besparen. Nochtans blijft een deel van de uitgaven ten laste van de gemeente en de subsidies zijn vaak geconditioneerd.
De sector van de energiebesparingen is in volle technische of organisatorische ontwikkeling.
Men spreekt steeds meer over contracten van energieprestatie waar spitstechniek en het beleid zich verenigen om betere resultaten te verkrijgen.
Een van de methodes die zich in dit verband ontwikkelen is het mechanisme van de derde investeerder. Het gaat om projecten waar een operator de investeringen die de energieprestaties verbeteren tot zijn laste neemt en verwezenlijkt, zonder financiële kosten voor de klant, en zich honoreert op de verwezenlijkte verbruik economieën.
De derde investeerder kan optreden voor werkzaamheden van isolatie, elektriciteit, van verdeling van verwarming van realisatie van projecten van hernieuwbare energiebronnen of voor het beleid van installaties.
Verschillende operators van dit soort bestaan al sinds enkele jaren, en de sector lijkt in volle ontwikkeling.
Heeft de gemeente al beroep gedaan op dit soort mechanisme voor de gebouwen dat zij bezit?
Hebt u al contacten gehad met ondernemingen van dit soort om projecten te bestuderen?
Aangezien een gemeente een belangrijke openbare operator is, werden er wat dat betreft besprekingen tussen gemeenten, binnen Brulocalis of met Brussel milieu gevoerd?
Er waren in het begin van de legislatuur enkele informatie vergaderingen betreffende de energiebesparingen bij de particulieren in individueel habitat of in gemeenschappelijk bezit. Werd dit onderwerp ontwikkeld voor dit publiek, en in het bijzonder het grote gemeenschappelijke bezit, talrijk aanwezig in bepaalde wijken.
 
De Raad neemt kennis.

Michel Kutendakana leest zijn interpellatie.
 
Benoît Thielemans antwoordt:
« Bedankt Mevrouw de Voorzitster,
 
Bedankt Mijnheer het Raadslid om de financiële middelen aan te snijden voor de bezuinigingswerken van het energieverbruik.
 
 Ja, de gemeente heeft beroep gedaan op het mechanisme van de derde investeerder voor gebouwen die zij bezit, in de zin waar er contacten werden opgenomen met ondernemingen en instanties die dit soort dienst aanbieden, om projecten te bestuderen.
 
In 2013, overtuigd van de rentabiliteit van onze 1ste fotovoltaïsche installatie op de Gemeente atelier, hebben wij de kwestie van de derde investeerder bestudeerd om het fotovoltaïsche potentieel van onze andere daken te valoriseren zonder de begroting te belasten. Maar het is gebleken dat de beschikbare daken te klein zijn, niet goed georiënteerd of een ongeschikte configuratie presenteren om de investeerders te interesseren voor kosten die interessant voor de Gemeente zouden blijven.
Aldus werden bestudeerd: Calypso, School Futaie, Crèche Roitelet, Espace Delvaux, home OCMW.
Opmerking: het is niet juist te schrijven « zonder financiële kosten voor de klant »- de derde investeerders includeren altijd een financiële deelname onder de vorm van retributie.
In 2015, hebben wij dezelfde stap met een burger coöperatie (Energiris) weer op de gang gebracht en tot dezelfde conclusie gekomen. De bestudeerde daken: idem dan in 2013 + gebouwen « Ville et Forêt », de GEN plaat en La Clairière.
In 2017, hebben wij meegedaan aan het project SOLARClick van RBC (kaderovereenkomst van beschikbaar stellen van fotovoltaïsche panelen).
 • Een project op de school la Futaie zou al in 2018 concreet kunnen worden.
 • Het Principe: Brussel-Milieu financiert en int de groene certificaten; Sibelga bestudeert, coördineert en plaatst, en geniet van de overtollige elektriciteit op het netwerk geïnjecteerd; de gemeenten zetten de daken ter beschikking en genieten van de auto geconsumeerde elektriciteit.
In 2017 nog altijd, is een commercieel ons een fotovoltaïsche oplossing onder film vorm komen presenteren voor de tribune van het stadium, met financieringsformule…
 • Wankele technische bevoegdheden en ervaringsreturn. Twijfelachtige berekeningen van het financieringsplan. Globaal, wat betreft andere soorten renovatie werkzaamheden van de gebouwen, heeft de gemeente al geïnvesteerd in prioritaire maatregelen om het energieverbruik te rationaliseren sinds de lancering van zijn lokaal Kyoto Plan in 2003, geen enkel van onze gebouwen is in een voldoende « interessante » staat opdat de financiers er materie vinden te investeren door ons een win-win situatie te waarborgen.
De gunstigste montages voor de gemeente zijn die in het kader van het DIP REG waar de gemeente van een subsidie van 100% geniet: zonder een euro uit te geven, geniet zij van de energiebesparingen (anders van de groene certificaten). Deze subsidies richten zich naar de dure projecten en/of naar lange tijd van return.
 
Vervolgens komen de projecten met gedeeltelijke subsidie (Energie premie van het BHG, specifieke subsidies van Sibelga) of zonder subsidie, die naar de prioritaire investeringen zijn gericht. Dat blijft over het geheel genomen gunstiger voor de Gemeente want er is geen financiële tussenpersoon te honoreren en omdat de Gemeente direct alle energiebesparingen opslaat.
U vraagt of er overleg wordt gepleegd over de derde investeerders tussen gemeenten, binnen Brulocalis of met Brussel milieu.
Het antwoord is positief. Er bestaat gemeenschappelijk overleg tussen gemeentebesturen, met Brussel Milieu en Sibelga en binnen Brulocalis.
 • met Brussel Milieu (netwerk PLAGE, opleidingen, informatie zittingen)
 • met Sibelga (energieboekhouding, NRClick, SOLARClick)
 • binnen Brulocalis (informatie over de Europese projecten).
Zoals u erop wijst, hebben wij in het begin van deze legislatuur enkele informatie zittingen ingericht betreffende de energiebesparingen bij de particulieren in individueel habitat of in gemeenschappelijk bezit, waarvan de zitting 11/03/2014 voor de inwoners en beheerders van de grote flatgebouwen.
Voor deze zitting hadden wij op de medewerking van het Huis van de Energie Soignes en de Grote Gebouwen Energie Facilitateur kunnen rekenen. Intussen heeft de regionale Regering beslist om de energie huizen te herstructureren, wat als gevolg heeft gehad om de medewerkingsdynamica voor dit soort actie te breken.
Rekening houdend met zijn kleine omvang en zijn prioritaire taken van verbruiksvermindering van de gemeentegebouwen, heeft de Dienst Energie van zijn bewustmakingsacties van de inwoners moeten beperken. Hij heeft zich dus op de jaarlijkse organisatie van de « energie afspraak », de bouw van een energiecontrole voor de tuinwijken en de logistieke steun van het « Ouder » project geconcentreerd.
Om terug te komen op het grote gemeenschappelijke bezit, rekening houdend
 • van dikwijls de afwezigheid van een technisch bekwaam team om belangrijke werven te leiden
 • moeilijkheden om de middelen voor de investeringen in de verbetering van de energieprestaties te mobiliseren
Kan beroep doen op een derde investeerder gunstig blijken. »
 
Michel Kutendakana vraagt of de verlaagde subsidies van het REG slechts dienen om de verwarmingsketels te vervangen?
 
Benoît Thielemans: men probeert ze eerder te richten naar uitgebreidere projecten.
 
 

18. Interpellatie van de heer Michel Kutendakana betreffende de veiligheid van voetgangers in de nabijheid van de bouwwerven.
 
Ik heb verschillende keer de vraag gesteld betreffende het beleid van de omgeving van de werven dat vaak zeer gevaarlijk is voor de verschillende gebruikers van het wegennet.
Er is regelmatig gevaar van ongeval voor de automobilisten die tegenover slecht aangeduide of slecht afgebakende bouwterreinen komen te staan.
Maar de hoogste risico's betreffen de zwakke gebruikers, fietsers en voetgangers waarvoor de nalatigheid van de ondernemers tragische gevolgen kan hebben.
Het beleid van de bouwwerven is onderworpen aan bepaalde beschikkingen van het regionaal Reglement van stedenbouwkunde nog van toepassing en vooral door de bouwwerf Beschikking en zijn talrijke besluiten van toepassing, die het mogelijk hebben gemaakt om het toelatingen systeem Osiris op te starten die nu sinds verschillende jaren bestaat.
Het doel van Osiris was van de bouwterreinen te coördineren in de tijd en de ruimte en eveneens om gebruik normen en isolatie van de werkruimte ten opzichte van de wegennet gebruikers toe te passen. Er is een systeem van administratieve boetes voorzien die het mogelijk maken weerspannige ondernemers tegen de goede regels te bestraffen.
Door regelmatig in de gemeente te circuleren betreurt men vaak bijzonder gevaarlijke situaties.
Momenteel komen twee gevallen voor de geest. Het eerste op Berensheide tegenover de bouwwerf Aartshertogen Zuid waar een heftoestel sinds verschillende weken de stoep verspert en de voetgangers verplicht om, zonder enige beveiliging over te steken. Het is uiterst gevaarlijk op dit smal wegennet en gebruikt door talrijke voertuigen waaronder het zwaar verkeer van het bouwterrein van de BGHM.
Het andere geval bevindt zich aan het einde van de Kwartelslaan dichtbij de scholen Karrenberg en Bloeiende Kerselaar. Het renovatiewerf van een huizen geheel van Le Logis wordt bijzonder slecht beheerd. Containers worden er op het wegennet geplaatst zonder correcte signalisatie, de arbeiders zetten hun werktuigen neer en werken op de stoepen, werfmaterieel (schroot, steigers, verschillende onderdelen) wordt slordig op de grasvelden en in de omgeving neergezet. Er is geen enkele afsluiting die deze werf omheind, wat bijzonder gevaarlijk is in een zone waar talrijke kinderen circuleren om  naar school te gaan. De laan wordt af en toe versperd, zonder waarschuwing noch aangeving van omleiding. Dit bouwwerf beleid eerbiedigt geen enkele veiligheidsnorm.
Wat onderneemt de gemeente ten opzichte van deze situaties? Voert men er controles uit en welke de conclusies hierover?
Worden er PV’s voor niet-naleving van het RRU en de bouwwerf beschikking in de gemeente opgesteld?
De Raad neemt kennis.

Michel Kutendakana leest zijn interpellatie.
 
Cécile Van Hecke antwoordt:
«Bedankt Mevrouw de voorzitster,
Mijnheer het Raadslid,
 
In onze gemeente, houdt de dienst van de administratieve Boetes zich bezig met de opvolging van interventies op het wegennet op basis van een tabel die door de dienst Openbare Werken wordt ingevuld. Als de ondernemer zich niet van de belasting in kwestie heeft gekweten, dan melden de agenten « de overtreding » voor opvolging aan de dienst OW eveneens.
Echter worden de agenten van de dienst Boetes niet (of nog niet) opgeleid voor de signalisatie van de bouwwerven.
Voor de wegverkeer problemen in verband met de bouwwerven, werken wij samen met de Politie. Meerdere inspecteurs worden opgeleid en zijn waakzaam voor dit soort probleem.
Het aanbrengen van de werfsignalisatie is ten laste van de ondernemers.
In de voorbeelden die u aanhaalt, gaat het om een te gedeeltelijke interpretatie van de toe te passen regel, want als de ondernemer de retributie voor wegennet bezetting heeft voldaan (de werken van Logis-Floréal zijn ervan vrijgesteld), hinderde de belemmering van de hijskraan of de werfinstallaties die u beschrijft het verkeer en viel dan onder de verplichting om een voorafgaand verzoek in het Osiris systeem in te dienen.
Dit coördineert dan het geheel van de werven in de Brusselse Regio en controleert of de te nemen maatregelen inzake werfsignalisatie /afwijking van het verkeer/ beveiliging van fietsers en voetgangers in de omgeving van het bouwterrein juist worden voorgesteld.
Over het algemeen dus, en u herhaalt het in uw interpellatie, zijn de zaken duidelijk. De Regionale Regeling van urbanisme en de Beschikking bouwwerven zijn nauwkeurig. De actoren kennen over het algemeen de verplichtingen die op hun rusten.
Het OSIRIS systeem heeft het zeker mogelijk gemaakt om de samenwerking, de informatie en de coördinatie tussen de betrokken actoren… in waarschijnlijk 85% van de gevallen te verhogen. Er moet echter nog vooruitgang geboekt worden om dit percentage van succes en doeltreffendheid te verhogen.
Sinds 2015 zijn agenten gerechtigd om de overtredingen van deze regels te bestraffen.
In de praktijk zijn de boetes die aan de ondernemers worden opgelegd, van de aard, dat deze er zich meestal tegen verzetten door beroep tegen deze PV’s aan te tekenen.
Deze verspreide praktijk verzwakt het systeem zodanig dat in de feiten, het veel efficiënter blijft om te handelen door constructieve bezoeken van de bouwwerf en discussie tussen de gemeente, de ondernemer en de politie, vaak trouwens met de opmerkingen van de buurtbewoners, die een kostbare medewerking zijn door de kennis van hun wijk en zijn kenmerken die ze hebben.
Op het niveau van de overtredingen van het RRU, zijn op dezelfde manier sommige van onze agenten gerechtigd om de overtredingen vast te stellen, maar in de feiten, is de vervolging op het niveau van het parket zeldzaam, te zeldzaam evenals de vervolgingen die van de regionale sanctionerende ambtenaar afhangen.
Ook daar eveneens, handelt onze gemeenteagent van de dienst urbanisme dus hoofdzakelijk door bemiddeling, preventie en discussies met de betrokken partijen.
Tenslotte, een reële en efficiënte «politie van bouwwerven » organiseren kan slechts overwogen worden met de wil, de middelen en de aandachtige opvolging van alle actoren: gemeente, politie, Regio en gerechtelijk systeem… Wij blijven luisteren naar de positieve ervaring van de andere gemeenten en de verdeling van de « inkomsten die functioneren ».
Tot nu toe en bij gebrek van deze middelen of van betere oplossingen, zullen de preventie, de constructieve dialoog en de naleving van de goede praktijken echter waarschijnlijk altijd een mooie lengte voorsprong hebben!
Ik bedank u. »
 
Michel Kutendakana wijst erop dat het vooral de bouwwerven van le Logis die problematisch zijn. Hij vraagt of de gemeente voor deze bouwwerf heeft ingegrepen?
 
Cécile Van Hecke antwoordt dat sommige goed worden beheerd, en andere minder. Maar de onheusheden betreffende bouwwerf zijn niet gemakkelijk te regelen. Een agent van Openbare Werken is afgevaardigd voor de wegennet en voor de stedenbouwkunde werken, er is ook een persoon voor de controle en de opvolging van de stedenbouwkunde werven bestemd.
 

19. Mondelinge vraag van Sandra Ferretti betreffende praktische informatie over de gemeenteraadsverkiezingen.
 
Aangezien de gemeenteraadsverkiezingen naderen, zou u een aantal praktische vragen hierover kunnen beantwoorden:
- op onze gemeente?
- Hoe informeert u Europese en niet-Europese burgers over hun stemrecht in de gemeenschap?
- Beschikt u nog over andere praktische informatie over gemeenteraadsverkiezingen?
De Raad neemt kennis.

Philippe Desprez leest de mondelinge vraag van Sandra Ferretti (verontschuldigd).
 
Olivier Deleuze antwoordt: « Men wijzigt zo weinig mogelijk wat tot stand is gekomen in 2012, behalve wat verplicht is. Het aantal plaatsen is van 9 to 10 verhoogd en de afmetingen zijn dezelfde dan in 2012. Per plaats, zijn er 6 modules, elke module is 244cm x 240cm en elke module is in 2 verdeeld. Er zijn dus 12 panelen per plaats.
 
Wat de niet- Belgische burgers betreft, werd een bladzijde in de 1170 van november 2017 gepubliceerd. Het is eveneens op de website van de gemeente gepubliceerd en de dienst bevolking wordt gevoelig gemaakt voor deze kwestie ».
 

20. Mondelinge vraag van Dominique Buyens betreffende de opvolging van de verkaveling gelegen in de Ottervangerstraat.
 
Kunt u ons informeren over de volgende stappen betreffende de acquisitiewoningen gelegen aan de Ottervangerstraat?
De Raad neemt kennis.

Dominique Buyens leest zijn mondelinge vraag.
 
Benoît Thielemans antwoordt:
„Bedankt Mevrouw de Voorzitster,
Bedankt Mevrouw het Raadslid,
De bouwwerf van de acquisitieve huisvestingen gelegen in de Ottervangerstraat staat op punt van voltooiing.
De voorlopige oplevering van de werken zal op 25 mei 2018 plaatsvinden.
De verkoop zal plaatsvinden « sleutel op de deur », dat wil zeggen wanneer de werf volledig zal voltooid zijn, dus niet « op plan ».
Voorafgaande aan de verkoop, moet de erfpacht huurovereenkomst authentiek verklaard worden. Er blijft om ernaar toe te handelen, het ontvangen van de schatting actualisering van het goed door het Regionale Brusselse Comité voor aankoop onroerend goed  (gevraagd op 28 maart, aanvankelijk aangekondigd voor 30 april en vervolgens voor de laatste week van mei).
Het Fonds van de Huisvesting zal vervolgens het verkoop proces activeren:
 • Vaststelling van de verkoopsprijs van de appartementen die momenteel aan de gang zijn;
 • Vaststelling van het kanon voor de erfpacht huurovereenkomst op basis van de bijgewerkte schatting van het goed;
 • Mailing aan de ongeveer 800 verwervende kandidaten die op de lijst voor het geheel van de Brusselse Regio zijn ingeschreven om hun belangstelling voor dit bijzondere project te kennen;
 • Opstelling van de lijst van de belangstellende kandidaten op basis van de antwoorden. »
Dominique Buyens vraagt of de gemeente inspraak heeft wat de keus van de materialen betreft.
Benoît Thielemans: in dit project, is de opdrachtgever het Fonds van de Huisvesting. De gemeente werd geassocieerd in de jury. Er was slechts één enkele onderneming geassocieerd met de architect die een offerte heeft overhandigd, wat niet bevredigend was. Met als gevolg onderhandelingen met de gemeente die ermee geassocieerd werd. Het project werd op rationele wijze geleid teneinde zo goed mogelijk aan de behoeften te beantwoorden.
 
 

21. Mondelinge vraag van Michel Kutendakana betreffende het verdwijnen van de herdenkingspanel van Jules Messinne.
 
In september 2015 hebben we de Jules Messinneplaats geopend in Floréal op het voormalige Vossenplein.
Met Jacques Wiener was hij een van de twee vormalige burgemessters van Watermaal-Bosvoorde die nog geen plaatsnaam in te stad hadden.
Op verzoek van Hisciwab en een motie die in 2014 heb ingediend, heeft het college zich gecommitteerd om deze historische onoplettendheid herstellen.
 
Jacques Wiener had ook recht op een plein in de buurt van het stadhuis, en zijn naam werd zelfs toegeschreven aan de aangrenzende straat.
 
Wat Jules Messinne betreft, lijkt de aan hem toegeschreven plaats weinig belicht. Meer dan een jaar lang werd de ruimte als een opslagplaats van materialen en containers voor de renovatieprojecten van de Floréal-gebouwen.
De plaats is i slechte stand en niet meer bruikbaar.
Sinfs een onbepaalde datum is de herdenkingspost zelfs verdwenen. Kan u ons vertellen wat er met dit plakaatje gebeeurd is?
Wanneer zal hij worden vervanger?
Het is echt jammer dat deze ruimte volledig wordt vertalen voor bouwmachines.
De plaats is slecht onderhouden, om mijn vraag over dit onderwerp te herinneren.
De Raad neemt kennis.

Michel Kutendakana leest zijn mondelinge vraag.
 
Anne Depuydt antwoordt dat ondanks zijn openbaar karakter, het om het eigendom Floréal gaat. En dus behoort de vergunning van bezetting van de plaats eveneens tot Floréal. Betreffende de paal, op 9 mei, heeft Mijnheer Ceuppens de voorzitter van VZW Hisciwab ons van de verdwijning van deze paal in kennis gesteld. Het onderzoek blijft geopend.
 

Document acties