Persoonlijke hulpmiddelen

16 januari 2018

Gemeente van Watermaal-Bosvoorde
Gemeenteraad van 16 januari 2018
 
Register

 
Aanwezig
Cathy Clerbaux, Voorzitster ;
Olivier Deleuze, Burgemeester ;
Alain Wiard, Anne Depuydt, Cécile Van Hecke, Tristan Roberti, Jean-Manuel Cisey, Benoît Thielemans, Jan Verbeke, Schepenen ;
José Stienlet, Philippe Desprez, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Guillebert de Fauconval, Jean-Marie Vercauteren, Didier Charpentier, Jos Bertrand, Martine Spitaels, Michel Kutendakana, David Leisterh, Michel Colson, Anne Spaak-Jeanmart, Hugo Périlleux-Sanchez, Dominique Buyens, Sandra Ferretti, Odile Bury, Roland Maekelbergh, Gemeenteraadsleden ;
Etienne Tihon, Gemeentesecretaris.

 

Opening van de zitting om 20:00
Openbare zitting
 
Communicatie
De voorzitster opent de zitting en meldt het woord te geven aan de Burgemeester uit hoofde van artikel 27 van het Huishoudelijke reglement.
 
Olivier DELEUZE zegt dat op grond van artikel 27 en meer precies het passage dat zegt dat « de leden van het schepencollege mogen, in het begin van de zitting, elke mededeling doen die ze nuttig vinden » hij wil uitleggen waarom helaas het college niet in staat is geweest om de interpellatie van VZW Jest op de agenda van deze raad te plaatsen.  Het Huishoudelijke Reglement van de Raad voorziet dat als een interpellatie tijdens de drie vorige maanden over hetzelfde onderwerp heeft plaatsgevonden, het daarom niet mogelijk is om deze interpellatie op de agenda te zetten. In november laatstleden heeft een Raadslid een interpellatie gedaan op de BBP vraag voor de wijk van de Aartshertogen. De vraag heeft zich gesteld te weten wat men bedoelt met interpellatie want er is een ambiguïteit tussen het Huishoudelijk Reglement en de Nieuwe Gemeentewet. Het artikel 84ter van de NGW zegt « de gemeenteraadsleden hebben het recht om het college van de burgemeester en schepen te interpelleren over de manier waarop het zijn bevoegdheden uitoefent. Interpellaties worden op de agenda geplaatst en ingevoerd overeenkomstig artikel 97, alinea 3. ».  In het HR zijn er verschillende artikelen die over burger interpellatie spreken.  Er werd een post gericht aan de alle burgers die interpelleerden met melding dat bij analyse, de burger interpellatie en de interpellatie bedoeld in artikel 97ter van NGW gelijk gesteld moesten worden wat de regel voor de 3 maanden betreft.  De burgers op initiatief van deze burger interpellatie hebben geschreven teneinde uit te leggen dat zij van mening waren dat men interpellatie strikt als burger moest horen en geen rekening houden met de interpellaties bedoeld in artikel 97ter van NGW.  Gezien de diverse interpretaties, werd een advies aan Brulocalis gevraagd.  Een antwoord heeft ons gisteren bereikt dat gelijk gaf aan de Jest interpretatie. Men moet aldus terugkomen naar de zin van de wet en deze beperking van 3 maanden alleen voor de burger interpellaties in acht nemen.  Brulocalis deelt eveneens mede dat er in ons HR een artikel bestaat dat in strijd is met de wet en vraagt dat men het verbod van burger interpellatie tijdens de 3 maanden voor een gemeentelijke verkiezing afschaft. De rechtspraak over de burger interpellaties zal gewijzigd worden en het HR zal binnenkort aangepast worden door artikel 67 te schrappen. Ten slotte, stel ik vast dat het publiek talrijk was voor de vraag van het BBP in de Aartshertogen wijk.  Om de burgers niet te laten wachten, stel ik u voor de mondelinge vraag daarover te behandelen in het begin van de zitting.
 
Martine Payfa is verbaasd over het voorstel om de burger interpellatie te behandelen terwijl de leden er niet over werden ingelicht en dat het gaat over een slechte interpretatie door het College.
 
Olivier Deleuze zegt zich slecht uitgedrukt hebben en verklaart dat hij voorstelt om de mondelinge vraag te behandelen voor de andere punten, gezien het talrijke publiek dat zich voor de kwestie heeft verplaatst. De burger interpellatie zelf,  zal slechts technisch op de agenda van de Raad van in februari aanstaande geplaatst worden.
 
Martine Payfa zegt te willen ingrijpen wat betreft de agenda van vandaag.  Over wat de analyse van het eerste punt betreft is de situatie duidelijk.  Wat het tweede punt betreft vinden wij op de agenda de invoering vraag niet van een BBP ingediend door de Bosvoordse Burger Beweging op 30 oktober 2017.  Dat is verwonderlijk, des te meer daar de toegekende termijn opdat de Gemeenteraad zich zou uitspreken 30 januari 2018 is.  Het College is het zeker oneens gezien het punt niet op de agenda van deze avond is geplaatst.  Dus hebben DéFI en PS het houden van een speciale zitting van de Gemeenteraad op dinsdag 23 januari uitgelokt met als enig punt de uitwerking van een BBP.
 
Jos Bertrand pleit opdat men de burger interpellatie van Jest tegelijk met het BBP Aartshertogen, d.w.z op 23 januari behandelt. Hij wil de mensen bijeenbrengen en zegt dat de oplossing in de interpellatie is. Hij citeert als voorbeeld de vergadering betreffende het Keymplein waar de discussie op rustige wijze werd geleid. 
 
Michel Kutendakana is verbaasd over de ommekeer van het College. Als na analyse door Brulocalis, blijkt dat de burger interpellatie geldig is, dan is de inleidingstermijn ervan het eveneens. Men kan het dus aansnijden op de zitting van de Raad van 23 januari. Ze uitstellen tot februari zou haar zin afnemen. Hij bedankt Odile Bury om een vraag gesteld te hebben over het BBP maar betreurt dat zij het niet vroeger heeft gedaan want dat zou aan de oppositie vermeden hebben om een speciale zitting te veroorzaken. Uit billijkheid vraagt hij dat de burger interpellatie van Jest in de Gemeenteraad van 23 januari wordt behandeld.
 
Olivier Deleuze zegt dat de democratie, de naleving van de regels is en dat is geen formalisme,  maar de bescherming van de minderheden. Er is geen sprake om aan favoritisme te doen.
De gemeenteautoriteiten zijn door geen enkele termijn gebonden want de regionale autoriteiten, hebben via Perspective.brussels, slechts een BBP vraag bevestigt, ingediend uit hoofde van het artikel 51bis van COBAT, en moet onder meer twee voorwaarden vervullen:
 1. Deze vraag moet ondertekend  worden door 1/3 van de betrokken personen door de voorgestelde perimeter van het BBP die de rechtstreekse en aangrenzende eilandjes insluit.
 2. De ondertekenaars moeten hun vraag voorzien van de verwijzing naar hun identiteitskaart.
 
Deze voorwaarden zijnde niet gerespecteerd, is het College niet formeel gehouden het punt op de agenda van de Gemeenteraad te plaatsen om zich over deze BBP vraag uit te spreken. Deze avond, zal het College zijn opinie geven over deze BBP vraag. De opinie zal binnen de termijn van 3 maanden worden gegeven ondanks dat het College er niet formeel toe gehouden is.
 
Jos Bertrand zegt dat hij niet aanwezig is om te discussiëren maar om oplossingen te vinden voor de verantwoordelijken van Jest en de inwoners van de wijk en om de verschillende projecten en hun verenigbaarheid te analyseren.  Er is veel respect geweest om de problematiek van het Kwartels veld op te lossen en men zou op dezelfde wijze voor de wijk Aartshertogen moeten werken.  Hij zegt het project van Jest volledig te ondersteunen.  Hij vraagt aan iedereen om creatief te zijn en om oplossingen te vinden zonder zich achter de regelgevingen te verbergen.
 
Olivier Deleuze zegt dat het om deze reden is dat hij aan de vergadering vraagt om dit punt van de agenda op kop te zetten teneinde de voorgestelde oplossing uit te leggen.
 
Michel Kutendakana zegt dat de gestelde vraag de burger interpellatie van Jest betreft en dat er geen antwoord op deze vraag geweest is.  Een verklaring moet gegeven worden ten opzichte van Jest gezien de verwarring van interpretatie van de wetgevingen. 
 
Olivier Deleuze zegt dat men  in het huishoudelijk reglement van de Raad, verschillende artikelen moet combineren om de normen te eerbiedigen. Enerzijds, kan 1/3 van de Raadsleden de samenkomst van een buitengewone raad vragen en de agenda ervan bepalen; en anderzijds besluit het College de agenda binnen een periode van 7 dagen. De samenkomst vraag van de Raad heeft ons donderdag 11 januari bereikt. Het College is op vrijdag 12 januari bijeengekomen om de agenda vast te leggen en te bepalen of aanvullende punten gingen toegevoegd worden. Geen enkel punt werd toegevoegd want het juridisch advies van Brulocalis betreffende de ontvankelijkheid van de burger interpellatie van Jest was nog niet overgemaakt. Het juridisch advies is slechts maandag 15 januari aangekomen. De Burgemeester herinnert eraan dat er wettelijke regels zijn en dat men ze moet eerbiedigen voor het welzijn van de democratie.
 
Martine Payfa zegt dat het verzoek om de burger interpellatie op de agenda van 23 januari te plaatsen, is gedaan met het oog op de coherentie.
 
Véronique Wyffels wil de werkwijze toelichten opdat het publiek zou kunnen begrijpen wat er gebeurt. De agenda wordt verzonden naar de leden 7 dagen voor de zitting. De DéFI leden zijn verbaasd, om dit punt van de BBP vraag van de Aartshertogen niet op de agenda geplaatst te zien. Het gaat om een belangrijk en verontrustend dossier voor de inwoners van deze wijk. Zij hebben zich eveneens ongerust gemaakt, de burger interpellatie van Jest niet ingeschreven te zien. Daarom hebben de leden van de oppositie het houden van een zitting van de Raad veroorzaakt om het onderwerp aan te snijden. De verbazing is nog aanwezig wanneer een mondelinge vraag voor deze avond ingeschreven is om het onderwerp vanavond aan te snijden en volgende week de Raad te laten leeglopen. De mondelinge vragen zijn zeer korte uiteenzettingen want gereglementeerd door het huishoudelijk reglement en het debat is niet toegestaan. Echter, volgende week zal het debat kunnen plaatsvinden. Véronique Wyffels betreurt de manier waarop de zaken vandaag een draai nemen.
Secretariaat
 
1Goedkeuring van de notulen van de zitting van 19/12/2017.
 
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.
 
 

2 Overheidsopdrachten (van 05/12/2017 tot en met 19/12/2017 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 
De Gemeenteraad,
Gelet op de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sektoren en latere wijzigingen ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen, inzonderheid het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017 ;
Gelet op artikelen 234l §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd bij de ordonnanties van 17 juli 2003, 9 maart 2006, 11 juli 2013 en 27 juli 2017 ;
Op voorstel van het Schepencollege ;
BESLIST
De volgende beraadslagingen van het College, betreffende overheidsopdrachten, genomen bij toepassing van artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet voor kennisneming aan te nemen, zoals hieronder opgesteld :
 
College van 05/12/2017
 
Dienst
Onderwerp
Onderwijs
Aankoop van 2 grafische tablets voor Academie voor Schone Kunsten – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7342/742-53 – Geraamd bedrag : 450,00 € euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 419,80 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 420,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Cultuur
Aankoop van 6 klapstoelen voor de bibliotheek – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 76711/741-51 – Geraamd bedrag : 400,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 400,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 400,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Bibliotheek
Aankoop van tablets en e-readers met beschermende hoesjes voor de gemeentelijke bibliotheken en de ludotheken – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 76711/744-98 – Geraamd bedrag : 814,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 814,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 814,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Sociale Leven
Aankoop van een gecombineerde koelkast voor de kinderkrib “Les Roitelets” – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Opzegging en vervanging van beraadslaging van 24 october 2017 – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 84402/744-98 – Bedrag : 392 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Openbare Werken
Aankoop van reiningsapparatuur (stofzuiger, trolleys, borstel, ...) – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 137/744-98 – Geraamd bedrag : 3.500,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 3.451,89 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 3.451,89 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Openbare Werken
Delvaux - Inrichting van het onthaal - Opmaken van het aanvragen van stedenbouwvergunning – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 762/724-60 – Geraamd bedrag : 15.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 9.922,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 9.922,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Openbare Werken
School "Les Coccinelles" - Inrichting van een nieuwe verdieping - Goedkeuring verrekening 1 en bijkomende aanwerving - Toepassing van artikel 236 van de NGW - Bedrag : 138.944,56 euros met BTW - Artikel : 7210/723-60 - Budget: 2017.
Openbare Werken
“Espace Paul Delvaux” - Raamherinrichting - Jeugd afdeling – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 762/724-60 – Geraamd bedrag : 3.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 2.323,20 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 2.555,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Openbare Werken
Watermaal station - inbraakalarm op benedenverdieping - Inbraakalarm Jeugdhuis – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 762/724-60 – Gunningsbedrag : 2.365,55 euros met BTW – Artikel 761/724-60 – Gunningsbedrag : 1.095,05 euros met BTW – Totale gunningsbedrag : 3.460,60 euros met B.T.W. – Bedrag vast te leggen : 3.700,00 euros – Budget : 2017.
Openbare Werken
Gemeentehuis - Restauratie van de buitentrappen - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en het lastenboek met modificatie - Toepassing van artikel 234 §3 van de Nieuwe Gemeentewet - Artikel : 137/724-60 - Bedrag : 75.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2017.
Openbare Werken
Vervanging van bomen – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 766/735-60 – Geraamd bedrag : 15.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 15.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 15.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
 
College van 12/12/2017
 
 
Dienst
Onderwerp
Onderwijs
Aankoop van schildersezels voor Academie voor Schone Kunsten – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7342/744-98 – Geraamd bedrag : 2.500,00 € euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 2.482,92 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 2.485,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Onderwijs
Aankoop van music stands voor Muziekacademie – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7341/744-98 – Geraamd bedrag : 300,00 € euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 263,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 270,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Onderwijs
Aankoop van een ballenvanger voor de speelplaats van de school la Roseraie – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 72211/744-98 – Geraamd bedrag : 1.750,00 € euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 1.531,86 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 1.532,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Onderwijs
Aankoop van een oven voor extraschooltijd van de Colibri – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 72211/744-98 – Geraamd bedrag : 150,00 € euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 99,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 100,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Onderwijs
Aankoop van een microgolfoven voor de school les Naïades – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7210/744-98 – Geraamd bedrag : 200,00 € euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 169,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 170,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Onderwijs
Aankoop van een evenwitchsparcours en een veerfiguur voor de speelplaats van de school les Naïades – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7210/744-98 – Geraamd bedrag : 4.500,00 € euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 3.379,00 € B.T.W. inbegrepen voor de evenwitchsparcours en 815,24 € B.T.W. inbegrepen voor de veerfiguur – Bedrag vast te leggen : 3.380,00 € B.T.W. inbegrepen voor de evenwitchsparcours en 816,00 € B.T.W. inbegrepen voor de veerfiguur – Budget : 2017.
Onderwijs
Aankoop van een contrabaskruk voor Muziekacademie – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7341/744-98 – Geraamd bedrag : 200,00 € euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 145,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 150,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Onderwijs
Aankoop van een pianobank voor Muziekacademie – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7341/744-51 – Geraamd bedrag : 400,00 € euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 347,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 350,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Onderwijs
Aankoop van een pianobank voor Muziekacademie – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7341/744-98 – Geraamd bedrag : 400,00 € euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 347,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 350,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Onderwijs
Aankoop van licht softbox (voor portretten en naakmodellen) voor Academie voor Schone Kunsten – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7342/744-98 – Geraamd bedrag : 500,00 € euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 456,30 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 457,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Vroege kinderjaren
Werkuitrusting voor de” Gilson” kinderkribbe – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 84401/744-98 – Geraamd bedrag : 3.550,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 3.356,12 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 3.400,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Vroege kinderjaren
Zeilen schaduw Voor de “Gilson” Kinderkribbe – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 84401/744-98 – Geraamd bedrag : 1500,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 1259,82 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 1350,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Vroege kinderjaren
Aankoop van een microgolf oven – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 84401/744-98 – Geraamd bedrag : 500,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 186,13 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 220,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget: 2017.
Jeugd
Aankoop van twee stedelijke fitnestoestellen voor de Espace Chantilly – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel: 766/744-98 – Geraamd bedrag : 6.000,- euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 4.762,14 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 4.800,- euros B.T.W. inbegrepen– Budget: 2017.
Informatica
Aankoop van informatika materiaal voor POB - – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7672/742-53 – Geraamd bedrag : 650,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 650,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 650,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
College van 19/12/2017
 
Dienst
Onderwerp
Overheidsopdrachten
Aankoop van een blixer voor kinderkrib “Les Roitelets” – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Opzegging en vervanging van beraadslaging van 3 oktober 2017 – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 84402/744-98 – Bedrag : 1.982,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Onderwijs
Aankoop van een draagbare radio/CD voor de scholen – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7221/744-98 – Geraamd bedrag : 1.000,00 € euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 952,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 960,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Onderwijs
Aankoop van lamineermachines en snijmachines voor de scholen – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7221/744-98 – Geraamd bedrag : 2.000,00 € euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 1.601,60 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 1.680,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Onderwijs
Aankoop van tafels en stoelen voor de school le Karrenberg, en aankoop van stoelen voor extraschooltijd van de school les Cèdres – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikels : 7221/741-51 en 72211/741-51 – Geraamd bedrag : 1.400,00 € euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 1.206,02 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 1.225,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Onderwijs
Aankoop van een bluetooth speaker en 2 draagbare radio/CD voor extraschooltijd– Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 72211/744-98 – Geraamd bedrag : 500,00 € euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 427,07 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 430,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Onderwijs
Aankoop van een klein huis voor de speelplaats van de school le Colibri – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 72211/744-98 – Geraamd bedrag : 4.000,00 € euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 3.326,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 3.330,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Onderwijs
Aankoop van uitrustingmaterieel voor de gymzaal van de scholen  – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7221/744-98 – Geraamd bedrag : 4.000,00 € euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 3.622,86 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 3.625,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Openbare Werken
Aankoop van gereedschap en materieel voor de Dienst Openbare Werken – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 138/744-98 – Geraamd bedrag : 18.340,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 15.913,04 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 15.913,04 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Openbare Werken
Aankoop van gereedschap en materieel voor de dienst Beplantingen – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 766/744-98 – Geraamd bedrag : 12.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 11.320,27 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 11.320,27 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Openbare Werken
Aankoop van afsluitingen – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 421/741-52 – Geraamd bedrag : 6.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 5.963,51 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 5.963,51 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
Openbare Werken
Aansluiting straatkolkers - Citadelstraat – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 421/731-60 – Geraamd bedrag : 4.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 3.449,05 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 3.793,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2017.
De Raad wordt geïnformeerd.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.

05.12.2017
Sandra Ferretti vraagt of het punt van de herinrichting van de Delvaux, over een nieuwe studie gaat.
Cécile Van Hecke antwoordt dat het om een vraag van la Vénerie gaat en meer bepaald van een discussie over de ingang van het culturele centrum en de toegang tot het Keym plein. Men heeft een architecten kantoor gemachtigd om voorstellen voor inrichting in te dienen.
Sandra Ferretti vraagt waarom er geen gebruik van de interne hulpbronnen wordt gemaakt.
Cécile Van Hecke antwoordt dat de diensten reeds overbelast zijn.
 
Didier Charpentier vraagt hoe hoog de begroting voor de implementatie van een bijkomende verdieping op de school la Futaie oploopt. Het lijkt hem dat sinds de raming, men de uitgaven voor de kosten van deze werkzaamheden heeft verdubbeld.
Cécile Van Hecke antwoordt dat immers de eerste schatting gebaseerd op subsidie van 500.000 EUR, van de Franse Gemeenschap in ruime mate ondergewaardeerd was. De begroting werd herzien en verhoogd tot 811.000 EUR en wij hebben nu een nieuwe aanpassing van dit bedrag. Wat men nu moet doen is een marge van 10% voor de onvoorziene werfkosten samenstellen. De ondernemer heeft eveneens zijn prijsofferte geïndexeerd. Men bereikt immers een belangrijke prijs per vierkante meter, groter dan voor huisvesting, en de totale kosten van de werken benaderen het miljoen euro. Het is niet bij gebrek aan met ondernemers onderhandeld te hebben maar de werkelijkheid is daar. Er zijn enorme meerkosten in verband met de beveiliging van de werf want deze vindt plaats in een school in volle werking. De materialen en de technieken zijn eveneens duur want wij hebben de duurzaamheid en de energiepassiviteit willen bevoorrechten. Uiteindelijk zijn de kosten per vierkante meter aanzienlijk want de vaste kosten zijn hoog ten aanzien van de beperkte omvang van de werf.
Sandra Ferretti vraagt om te herhalen hoeveel klassen met dit bedrag worden gecreëerd.
Cécile Van Hecke bevestigt dat er 2 bijkomende klassen en een polyvalent lokaal zullen zijn.
 
Michel Kutendakana, over een bedrag van 15000 EUR voor de vervanging van bomen: is het in verband met de werkzaamheden gaande aan Georges Benoîdtlaan en op Berensheide? En hoeveel bomen vertegenwoordigt dat?
Cécile Van Hecke: het gaat om een gestemde markt voorraad elk jaar, voor de vervanging van bomen daar waar het noodzakelijk is. Moeilijk te zeggen hoeveel bomen dat vertegenwoordigd want dat hangt af van de omvang en de soort van aangeplante bomen.
 
12.12.2017
Philippe Desprez vraagt hoeveel ezels aan de Academie van Schone Kunsten te vervangen zijn en wat men met de oude doet.
Anne Depuydt zal zich over het exacte aantal laten informeren. Zij deelt mede dat de oude worden opgelapt, en vervolgens op het grootafval gezet wanneer zij volledig versleten zijn.
 
Didier Charpentier vraagt uit wat « Stad fitness » bestaat.
Tristan Roberti legt uit dat het om fitness toestellen gaat zoals men er in de fitness zalen vindt, maar aangepast aan de openbare ruimte. Na overleg met bewoners, is men overeengekomen om er te plaatsen op de percelen gelegen op de kruising van de Chantillystraat en de Edouard Olivierlaan, waarvan de herinrichting in speelplaatsen aan de gang is. Dat zal, bijvoorbeeld, joggers toelaten om met hun traject op deze plaats te beginnen en te eindigen.
 

3 Ter informatie – Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris bij toepassing van artikel 111 van de Nieuwe Gemeentewet - Modifications.
 
De Gemeenteraad,
Gelet op artikelen 111 en 117 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 21/10/2014;
Gelet op de beraadslaging van het Schepencollege van 02/01/2018 ;
Overwegende de noodzakelijkheid de beraadslaging van de Gemeenteraad van 21/10/2014 te actualiseren;
Neemt ter informatie
De lijst van de hieronder vermelde machtigingen verleend door de Gemeentesecretaris.
 
Dienst Onderwerp van de handtekening machtiging Machtiging van medeondertekening             Vervanger          
Elke Dienst
Markten :
 • Uitnodigingsbrieven tot offerte indiening (bij bestaan van een SLB) < 144.000 € zonder BTW
 • Brief van toewijzingskennis-geving < 144.000 € zonder BTW
 • Brief van overdracht van toewijzing verslag, van niet-toewijzing, van niet-selectie.
 • Verlengingsbrief van bepaalde overheidsopdrachten (bij stilzwijgende verlenging) < 144.000 € zonder BTW
Stellian Jean-Louis
Paternoster Fabienne
Longeval Aude
Peffer Géraldine
Feron Pierre
De Grave Ghislaine
De Paepe Jan
Hiroux Anne
Steinfort Thierry
Dhondt Bart
 
Wéry Lionel (Openbare Werken in vervanging van de heer Jean-Louis Stellian)
Jean-François Jacques (Grondbedrijf– in vervanging van Jean-Louis Stellian)
Sef Anwoir (Openbare Werken in vervanging van de heer Jean-Louis Stellian).
Van Hove Laurence
Financiën
Sociaal Leven
Sport/Jeugd/Bibliotheek
Briefwisseling - controle van de vzw's
Dhondt Bart
De Paepe Jan
De Harlez Pascale
Salick Brinda (Financiën).
Financiën - Belastingen Overdracht van documenten aan de belastingplichtigen en advocaten (verklaringen, foto's, stukken van dossiers, beslissingen van het College inzake geschillen …) Dhondt Bart Jonniaux Isabelle
Erediensten/OCMW Voogdij Overdracht van de rekeningen en begrotingen van de Kerkfabrieken naar andere gemeenten of van de voogdij. Dhondt Bart Brinda Salick
Secretariaat Post voor ereonderscheid Paternoster Fabienne Parent Nathalie
Openbare Werken Post aan nutsbedrijven Stellian Jean-Louis Wéry Lionel
Stedenbouwkunde - Milieu
 • Ontvangst bewijzen van de vergunnings- aanvragen aan stedenbouwkunde of milieu en adviezen die het dossier onvolledig verklaren en brieven die bijkomende  inlichtingen vragen
 • Briefwisseling overgemaakt aan alle leden van de overlegcommissie en aan de te raadplegen advies instanties in verband met specifieke vergunning aanvragen  
 • Briefwisseling die vergunning vragers om  bijkomende informatie en wijzigingsplannen verzoekt.
 • De urbanistische inlichtingen
 • Briefwisseling die de energieprestatie van de gebouwen interesseert.
 • Briefwisseling over de subsidie die de werkingskosten van de overleg commissies betreft.
 • Briefwisseling die de retributies verzoekt van dossier opening, die door het college worden opgelegd
 • Briefwisseling van overgemaakte stukken aan Brussel-Milieu, het Bestuur voor Ruimtelijke ordening en Huisvesting, aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, aan het Bestuur voor Uitrusting en Vervoer.
Steinfort Thierry Vanden Eynde Isabelle, Gillain Chloé, Brackelaire Myriam.
HR Documenten van einde contract ( willekeurige ontslagen, einde ABD of vervanging). Hiroux Anne Taymans Cédric
  Diverse kennisgevingen (overplaatsingen, beschikbaarheid door ziekte, beslissingen van het college). Hiroux Anne Taymans Cédric
  Stage overeenkomsten. Hiroux Anne Taymans Cédric
  Briefwisseling subsidies: tabellen (bezetting van de geco’s arbeidsplaatsen) en verklaring van vorderingen. Hiroux Anne Taymans Cédric
De Raad wordt geïnformeerd.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.
 

4 Uitrol van ANPR-camera's (automatische nummerplaatherkenning) op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde
 
De Gemeenteraad,
Overwegende dat de Gewestregering beslist heeft om van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een LEZ-zone (lage emissiezone) te maken en deze te controleren met behulp van ANPR-camera’s, met officiële inwerkingtreding op 1 juli 2018;
Overwegende dat de Gewestregering het algemeen uitrolplan van bijna 200 opnamepunten met ANPR-camera’s zowel voor de LEZ-handhaving als voor controle- en bewakingsdoeleinden goedgekeurd heeft;
Overwegende dat Brussel Preventie & Veiligheid eigenaar zal zijn van genoemde camera's, voor de aangifte ervan zal instaan bij de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en alle uitrolkosten van de camera’s op zich zal nemen (investeringen, onderhoud, retributies en verzekeringen);
Overwegende dat de verwerking van de gegevens afkomstig van de camera’s voor de LEZ-handhaving door Brussel Fiscaliteit zal gebeuren na goedkeuring door de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Overwegende dat de verwerking van de gegevens afkomstig van de camera’s voor controle- en bewakingsdoeleinden zal gebeuren door de personen die daartoe bevoegd zijn in het kader van hun beveiligingsopdracht binnen het wettelijke kader van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van videocamera’s alsook de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

Overwegende dat de uitrol van camera’s op de gemeentewegen en op de gevels van gebouwen, alsook de aangifte ervan bij de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het akkoord vereisen van de Gemeenteraad;
Overwegende dat de lage-emissiezone Brussel ongetwijfeld een belangrijke eerste stap is, maar niet voldoende zal zijn om de luchtkwaliteit in Brussel duurzaam te verbeteren;
Overwegende dat deze maatregel vergezeld moet gaan van een ruimer aanbod van betaalbaar openbaar vervoer, aanvullende maatregelen om de zachte mobiliteit te bevorderen en maatregelen om de aanwezigheid van auto's in de stad te verminderen;
Overwegende dat begeleidingsmaatregelen zouden uitgevoerd moeten worden, in het bijzonder gericht op personen wier auto's niet meer in het LEZ toegelaten zijn, zoals o.a. voorkeursvoorwaarden voor het verkrijgen van een abonnement op openbaarvervoersnetwerken en gedeelde auto- en fietssystemen;
 
De Raad:
 1. Keurt de uitrol van twee opnamepunten voor ANPR-camera’s op het grondgebied van de gemeente goed in overeenstemming met de bijlagen A en B.
 2. Keurt het gebruik van de gegevens afkomstig van de ANPR-camera’s goed voor de LEZ-handhaving en voor de controle- en bewakingsdoeleinden.
 3. Vraagt, naast de uitvoering van de LEZ, om een uitbreiding van een betaalbaar openbaar vervoersaanbod, om aanvullende maatregelen ter bevordering van zachte mobiliteit en om de aanwezigheid van auto's in de stad te verminderen;
 4. Vraagt om de uitvoering van begeleidingsmaatregelen in het bijzonder gericht op personen wier auto's niet meer in het LEZ toegelaten zijn, zoals o.a. voorkeursvoorwaarden voor het verkrijgen van een abonnement op openbaarvervoersnetwerken en gedeelde auto- en fietssystemen.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers : 26 positieve stemmen, 1 onthouding.
Onthouding : Hugo Périlleux-Sanchez.
 
Olivier Deleuze legt uit dat er verschillende soorten camera's op de openbare weg bestaan. Deze die het mogelijk maken om snelheidscontroles te verrichten; deze voor het toezicht op personen (CCTV, afwezig op de openbare ruimte in WB); deze die de erkenning van de nummerplaten toelaten (ANPR, die het onderwerp van dit punt zijn). De Regio wil daar ongeveer 200 camera's van op haar grond -gebied plaatsen, waarvan 2 in Watermaal-Bosvoorde. Het doel van deze camera's is dubbel: enerzijds in verband met het invoeren van (LEZ)  « Lage emissie zone » over de hele Regio Brussel-Hoofdstad, het gaat het erom de verouderde voertuigen te identificeren voor de pollutie die zij uitlaten en dit in overtreding van de regionale regels; anderzijds in verband met de taken van controle en toezicht, wanneer gebeurtenissen een voertuig impliceren, maken deze camera's het mogelijk om te weten langs waar dit voertuig is gepasseerd en om gemakkelijker het spoor ervan terug te vinden. De hele beraadslaging voorgesteld aan de stemming van de Raad verklaart dat alléén de personen die in verband met hun bevoegde veiligheidstaken, het recht zullen hebben om de verzamelde gegevens te behandelen. De LEZ zijn zeker niet het wondermiddel en zullen niet voldoende zijn om de pollutie in Brussel te verminderen, daarom hebben wij aan de beraadslaging aanbevelingen toegevoegd om de zachte mobiliteit te bevorderen en om het aanbod van het openbaar vervoer te versterken.
Philippe Desprez vraagt of de Regio de kosten van de camera's voor zijn rekening neemt.
Olivier Deleuze antwoordt bevestigend.
Michel Kutendakana vraagt of deze camera's eveneens zouden kunnen dienen in verband met een stadstol heffing.
Olivier Deleuze deelt mede dat deze veronderstelling niet bij de discussies werd vermeld waaraan hij heeft deelgenomen.
Jos Bertrand verheugt zich over de laatste considerans die de noodzakelijke begeleidingsmaatregelen vermeldt. Hij vestigt de aandacht op de situatie van de vijfenzestigplussers die vaak oude voertuigen hebben en niet overwegen om een nieuw voertuig te kopen gezien het zeer beperkt gebruik dat zij ervan maken. Hij vraagt in dit verband of het OCMW en de sociale voorzieningen contact met deze personen zouden kunnen opnemen om hun de mogelijke alternatieven uit te leggen.
 
Hugo Périlleux-Sanchez rechtvaardigt zijn onthouding:
« Ten collectieve titel, willen wij ons niet verzetten tegen Lage emissie zone maar wilden aandringen dat onder milieudekking deze maatregel als voorwendsel dient voor de ontwikkeling van het toezicht dient. Ten persoonlijke titel zou ik weer willen toe voegen dat de repressie die met dit toezicht wordt verenigd, vooral, en steeds meer, de militanten, personen strijdend tegen racisme, personen afkomstig van de volksklassen en de mensen zonder papieren treft. Bovendien lijken de verwachte gevolgen zeer beperkt, zij zal vooral de vernieuwing van het autopark bevorderen. De LEZ die alleen op de leeftijd dieselvoertuigen discrimineert, zal grote nieuwe 4X4 toestaan terwijl de kleine oude auto's verboden zullen worden.
Voorts, bestaan er andere maatregelen om de kwaliteit van de lucht te verbeteren als: het einde van de voordelen voor de firmawagens die ongeveer 50% van de nieuwe inschrijvingen uit maken en een belangrijk aandeel km’s in Brussel rijden; de ontwikkeling van een Brussels express Netwerk met de spoorwegen in Brussel voor de trajecten binnen de régio; investeringen in de ontwikkeling van de NMBS, aangezien de GEN werven nog altijd stil liggen en de federale toelage altijd in daling; de verbetering van het netwerk van MIVB, in eigen site gezet, de tram ontwikkeling, enz
 
Om te besluiten, deze maatregel die onder een groen aspect opduikt is een asociale maatregel en een voorwendsel om het toezicht en de repressie te accentueren terwijl er een panoplie van meer doeltreffende en sociaal rechtvaardige alternatieven bestaat. »
 

 
Personeel
 
5 Ratificatie een onderschrijvingsovereenkomst met de MIVB betreffende de uitreiking van MIVB- en MTB-jaarabonnementent tegen het gewestelijke tarief verminderd van de werkgeversbijdrage aan de personeelsleden van het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde.
 
De Gemeenteraad,
Gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad dd 17.10.2017 tot herziening van het geldelijke statuut  betreffende de modaliteiten van tussenkomst in de verplaatsingskosten van de ambtenaren;
Gezien dat de samenwerkingsvoorwaarden met de MIVB aanleiding geven tot het tekenen van een onderschrijvingsovereenkomst betreffende de uitreiking van MIVB- en MTB-jaarabonnementent tegen het gewestelijke tarief verminderd van de werkgeversbijdrage aan de personeelsleden van het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde. ;
Overwegende dat de noodzakelijke bedragen voor een goede uitvoering van deze onderschrijvingsovereenkomst in de begroting 2018 werden voorzien ;
Op voorstel van het Schepencollege,
Beslist
De onderschrijvingsovereenkomst met de MIVB betreffende de uitreiking van MIVB- en MTB-jaarabonnementent tegen het gewestelijke tarief verminderd van de werkgeversbijdrage aan de personeelsleden van het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde te ratificeren.
 
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.
 

 
Onderwijs
 
6 Herstructurering van de gemeentelijke scholen - overdracht op 01.09.2018 van de school Les Aigrettes naar de school Le Colibri.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.

Didier Charpentier begroet dit voortreffelijke initiatief.
 

 
Openbare Werken
 
7 Kerk St Hubert – Dringende dakinterventie - Goedkeuring toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet - Artikel : 790/125-06 - Gunningsbedrag : 1.131,00 euros B.T.W. inbegrepen - Vastgelegd bedrag : 1.131,00 euros - Budget: 2017.
 
De Gemeenteraad,
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 234, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen ;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 236, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen ;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (limiet van 30.000,00 euros excl. btw niet bereikt) ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen ;
Overwegende dat het dringend is ( dringend wegens vallende leien) en dat geen enkel kredit voorzien zijn ;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Kerk St Hubert – Dringende dakinterventie” een technische beschrijving werd opgesteld door de Dienst Openbare werken ;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.131,00 euros incl. btw ;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 december 2017 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming, de gunningswijze, de gunning (Acrotechnologie – 1131,00 euro BTW in) en de toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet ;
 
BESLIST
 
1.         Goedkeuring wordt verleend aan de toepassing van artikel 249 van de nieuwe gemeentewet.
2.         De beraadslaging aan de dienst Voogdij door te geven.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.

Michel Kutendakana vraagt of er geen verdeling van de verantwoordelijkheden is betreffende onderhoud en reparaties sinds het verkoop compromis?
Martine Payfa maakt van de gelegenheid gebruik om een procedure opvolging van de vergunning van Urbanisme te vragen, die volgens haar informatie problemen bij de Regio zou ondervinden.
Benoît Thielemans bevestigt dat de vergunning van stedenbouwkunde wel degelijk werd ingevoerd, dat een reeks vergaderingen en contacten met het regionale bestuur hebben plaatsgevonden. Perspective.brussels heeft bepaalde constructieve opmerkingen op architecturaal niveau geuit die het project het mogelijk hebben gemaakt om te rijpen. Er zullen bepaalde wijzigingen aan het plan worden aangebracht alvorens het te presenteren aan het openbaar onderzoek. De overdracht van de verantwoordelijkheden zal bij de realisatie van de opschortende voorwaarde gebeuren vooral het verkrijgen van een vergunning van stedenbouwkunde, want de verkoop zal slechts definitief zijn op dat ogenblik.
 

 
Woning
 
8 Woning Middelburgstraat 1ste links verdieping - Wijziging van het beheer van de dringende huisvesting - Opzeg van de overeenkomst met het OCMW en bepaling van de huurvoorwaarden.
 
De Gemeenteraad,
Overwegende dat het opportuun wordt geacht om de noodhuisvesting door het gemeentebestuur te laten beheren zodat de Burgemeester gezinnen in een noodsituatie kan onderbrengen;
Overwegende dat de voorwaarden voor bewoning van toepassing op de woning in de Middelburgstraat, 1ste verdieping links, eigendom van de gemeentelijke grondregie, gewijzigd en vastgelegd moeten worden;
Gezien de wijziging van het statuut van de woning van een noodwoning (beheerd via een overeenkomst met het OCMW) naar een noodwoning (zonder overeenkomst met het OCMW);
Gelet op het ontwerp van de in die zin gewijzigde overeenkomst;
Gelet op artikel 232 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het Schepencollege;
BESLIST:
- het einde van de overeenkomst met het OCMW te bevestigen;
- de woning die eigendom is van de Gemeentelijke Grondregie van Watermaal-Bosvoorde gelegen in de Middelburgstraat 128, 1ste verdieping links, als noodwoning ter beschikking te stellen volgens de voorwaarden van de overeenkomst in bijlage.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers : 15 positieve stemmen, 10 negatieve stemmen, 2 onthoudingen.
Nee : Philippe Desprez, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Jean-Marie Vercauteren, Didier Charpentier, Martine Spitaels, Michel Colson, Anne Spaak-Jeanmart, Dominique Buyens, Sandra Ferretti.
Onthoudingen : Jos Bertrand, Michel Kutendakana.
 
Martine Spitaels vraagt waarom de gemeente de overeenkomst met het OCMW beëindigd heeft en zelf het beleid van de dringende huisvesting overneemt. Men spreekt over breuk met wederzijds akkoord van de overeenkomst, echter bij mijn kennis werd de Raad van Sociale Actie niet ingelicht: wat is er daarvan? Is de overeenkomst van onzekere bezetting voorgesteld door de gemeente identiek dan die voorgesteld via het OCMW?
Benoît Thielemans legt uit dat het om een kleine huisvesting gaat gelegen op de Kasba, Terhulpense steenweg, waarvan het OCMW het beleid voerde krachtens een overeenkomst. De gemeente had ook de faculteit om er beroep op te doen, bijvoorbeeld om huurders van de Regie, geconfronteerd met verwarmingsdefect in urgentie te herhuisvesten. Deze overeenkomst met OCMW heeft goed gewerkt, was het niet dat deze huisvesting zeer klein is, weinig aangepast voor een familie en bovendien moet vernieuwd en opnieuw ingericht worden. Anderzijds wordt de Burgemeester soms geïnterpelleerd over noodsituaties zoals een brand, een intra familiaal geweld…, dat een snel antwoord van hem vereist. Dit gezegd, is het niet uitgesloten dat de gemeente een nieuwe conventie met het OCMW maakt, wanneer een huisvesting van de Grondregie zal vrijkomen.
Martine Spitaels is niet overtuigd door deze verklaring. Zij vraagt voorts bijzonderheden over het urgentie begrip, over de duur van de overeenkomst, op het waarom van een halfmaandelijkse vergoeding en de betalingsprocedures. 
Benoît Thielemans antwoordt dat de enige zekerheid van een urgentie huisvesting, het ingang moment is, de datum van uitgang is van nature onzeker. Daarom is de tijdelijkheid van dit soort overeenkomst veel korter. Het doel is zo snel mogelijk een oplossing te voorzien en zeker niet een huisvesting in de tijd aan te bieden. Het is eveneens omwille van deze reden dat men voor een halfmaandelijkse vergoeding opteert eerder dan maandelijks, het is om zo dicht mogelijk aan de behoeften en het soepelst mogelijk te handelen.
Martine Spitaels vraagt of het OCMW zich niet benadeeld voelt door deze beslissing.
Olivier Deleuze antwoordt dat dit in perfecte overeenstemming en coördinatie gebeurt met de Voorzitter van het OCMW, dat er hier geen enkele terrein inzet van enige soort is. Ik werd al midden in volle nacht geconfronteerd met situaties van uiterste urgentie die een uiterst urgent antwoord vereisten. Het feit om de sleutel van een transit huisvesting in de la van mijn kantoor te hebben laat me toe om een directe oplossing te vinden voor dringende problemen. De Voorzitter van het OCMW weet waar de sleutel zich bevindt en kan er natuurlijk zijn toevlucht toe nemen indien noodzakelijk.
Martine Payfa vindt dat het meer coherent is dat zulke nood of crisis situaties ten laste worden genomen door het OCMW die de huisvesting niet alleen kan openen aan de familie, maar ook het ten lasten nemen indien noodzakelijk van methodes, zoals de contacten met huisvestingsmaatschappijen met het oog op later herhuisvesten. Zij vindt eveneens dat men verwarring creëert: er zullen transit huisvestingen van het OCMW zijn, van de gemeente… dat alles is niet duidelijk voor de inwoners die niet zullen weten tot wie zij zich moeten richten. Zij vraagt tenslotte of deze beslissing in overleg comité Gemeente-OCMW werd besproken.
Olivier Deleuze: misschien dat niet… maar is dat zo belangrijk? Wat men zoekt, zijn eenvoudige oplossingen, praktisch en snel. Als David Leisterh de sleutel van deze huisvesting wil, is er geen enkel probleem want er is geen enkele inzet daaromtrent.
Stemming: 15 JA - 10 NEEN - 2 ONTHOUDINGEN (PS)
Michel Kutendakana is van mening dat de gepresenteerde oplossing bekritiseerbaar is en dat het OCMW zelf, deze huisvesting kon beheren.
 

 
Informatica
 
9 Aantekening van een overeenkomst tussen de vzw GIAL, aanbestedende overheid, en de gemeentebestuur Watermaal-Bosvoorde.
De Gemeenteraad,
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 117, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten ;
Gelet op het Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren ;
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ;
Overwegende dat artikel 2, 6° van de wet van 17 juni 2016 een opdrachtencentrale, aanbestedende overheid, toelaat opdrachten te plaatsen met betrekking tot werken, leveringen en diensten die bestemd zijn voor aanbestedende overheden ;
Overwegende dat artikel 47 §2 van de wet van 17 juni 2016 bepaalt dat een aanbestedende overheid die een beroep doet op een opdrachtencentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren ;
Overwegende dat krachtens artikel 47 §4 van de wet van 17 juni 2016, een begunstigde aanbestedende overheid, zonder de procedures toe te passen voorzien door de wet van 17 juni 2016, aan een opdrachtencentrale een overheidsopdracht voor diensten mag gunnen voor de levering van gecentraliseerde aankoopactiviteiten. Dergelijke overheidsopdrachten voor diensten mogen ook het verrichten van aanvullende aankoopactiviteiten omvatten ;
Gezien de VZW GIAL, als aanbestedende overheid, kan de verwerving van leveringen of diensten voor andere aanbestedende overheden of openbare bedrijven vergemakkelijken ;
 
BESLIST
 
Tekenen de overeenkomst tussen de VZW Gial en de Gemeentebestuur Watermaal-Bosvoorde (de overeenkomst wordt opgemaakt voor een periode van 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode).
 
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.
 

 
Secretariaat
 
10 Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND betreffende het beleid van het college op het vlak van de handelsbevordering en de plaatselijke economie met betrekking tot het Keymplein.
 
De discussie over het Keymplein spitst zich hier vooral toe op de heraanleg van het plein. Ik wil het daar nu niet over hebben, ook al is dit een zeer belangrijk onderwerp. De wettelijk voorziene overlegprocedure is lopende en ik durf alleen maar de hoop uitspreken dat dit dossier eindelijk op een positieve manier wordt afgesloten en dat de heraanleg snel kan worden aangevat, in nauw overleg met de commerçanten. Hoe sneller hoe beter: het dossier sleept al lang genoeg aan en het is geen goede zaak om een dossier te laten verrotten, daar heeft niemand baat bij.
Zoals ik in het verleden al herhaaldelijk heb aangegeven, gaat de problematiek van het plein niet alleen maar over de heraanleg ervan. Het zou in de eerste plaats moeten gaan over een actief ondersteuningsbeleid om dit plein aangenaam te maken voor de bewoners, de handelaars, de bezoekers en ook om mensen van de ruimere omgeving aan te trekken om er hun inkopen te doen in een gezellige en aantrekkelijke omgeving. Dit vergt een beleid dat veel breder is dan de inrichting van de publieke ruimte zelf. Het zou dus goed zijn om eens een veel breder overleg te organiseren – veel breder dan over de heraanleg van het plein – waar geluisterd wordt naar de betrokkenen, waar gezocht wordt naar een gemeenschappelijk belang van handelaars, bewoners en publiek en waar gewerkt wordt aan een meer allesomvattende aanpak.
Het Keymplein is het centrale plein van Watermaal, en er stellen zich al enkele jaren problemen rond het plein: er is ongerustheid bij de handelaars over hun toekomst op het plein, we zien een veroudering en een verarming van de bezoekers, er zijn een aantal panden die geruime tijd leeg staan en moeilijk een nieuwe bestemming vinden, er zijn nieuwe sluitingen … ik hoor ook dat er een onzekerheid is betreffende het eigendomsstatuut van het shoppingcenter (erfpacht) en de intenties van de gemeente op de lange termijn.
Sedert mijn vorige interpellatie over het Keymplein in mei 2015 over de renovatie van de buildings en deze van mijn collega Michel Kutendakana in maart vorig jaar naar aanleiding van de komst van een wasserette in het centrale pand op het terras – waar de schepen slechts in zeer algemene bewoordingen zijn visie heeft weergegeven - zijn er een aantal ontwikkelingen die ik zeer positief vind: de wekelijkse markt moet indien goed begeleid, nieuwe klanten kunnen aantrekken die daardoor het plein en de andere handelszaken leren kennen; de openheid van ons Franstalig cultuurcentrum La Vénerie naar het plein toe met onder andere de openingsactiviteit van dit werkjaar; we zien dat de restauratie van de trappen en de ingangen van het shoppingcenter wordt uitgevoerd. Ik zie ook als positief het voornemen van het college om het pand op het terras aan te kopen…
Mijn vragen zijn de volgenden:
 1. Wat is het beleid van het college op het vlak van de handelsbevordering? Worden er vanuit het schepenambt specifieke vergaderingen of contacten georganiseerd met de handelaars over hun economische problemen? Hoe vaak vinden die plaats? Wat is de opvolging? Is er een bereidheid om de verschillende actoren (handelaars, bewoners, eigenaars, culturele en gemeentelijke actoren in de buurt) samen te brengen en te betrekken in een breder overleg over de toekomst van het /hun plein?
 2. Neemt het college initiatieven i.v.m. de leegstaande panden? Zijn er contacten met de eigenaars en worden er inspanningen gedaan om eventuele nieuwe gegadigden voor de leegstaande panden aan te trekken? Zo ja welke? Zijn er kontakten met mogelijke nieuwe handelszaken?
 3. Wat zijn de contacten met Atrium het gewestelijk agentschap voor de ontwikkeling van de handelswijken? Kunt u ons informeren over mogelijke initiatieven van Atrium ten behoeve van het plein? Atrium heeft in 2014 een summiere studie gemaakt hebben over het plein? Zijn er nog andere meer gedocumenteerde studies gemaakt? Welke conclusies trekt het college uit deze studies en op welke manier wordt de studies opgevolgd? Wordt Atrium gestimuleerd vanuit de gemeente om de problematiek van het Keymplein mee en met de actoren aan te pakken?
 4. Kunt u ons de problematiek van de eigendomsstructuur van het shoppingcenter en de appartementenblokken eens duidelijk uitleggen? Wat zijn hier de uitdagingen? Hoe kan de onzekerheid weggenomen worden?
 5. Ingaande op het zeer geapprecieerde initiatief van la Vénerie naar het plein toe, zou ik willen vragen of er eventueel ook aan overleg gedacht wordt met de andere culturele actoren en de gemeentelijke sportaccommodaties in de nabijheid van het plein: ik denk aan de Nederlandstalige en de Franstalige bibliotheek en dus de dienst cultuur, of de galerie Verhaeren, maar ook aan het gemeentelijk zwembad en de sportvelden aan drielinden, om eens na te gaan op welke wijze hun publiek naar het plein toe kan georiënteerd worden en over hoe zij met hun activiteiten een nieuw publiek kunnen aantrekken.
 6. I.v.m. het pand dat zich op het terras van de shopping bevindt, heeft het college een reflectie gevoerd over de bestemming van dit pand… Het staat nu al jaren leeg. Hebben er zich buiten de wasserette, wat geen goede bestemming is, andere geïnteresseerden gemeld? Wat zijn de problemen om hier een nieuwe huurder voor te vinden? Welke inspanningen zijn er gedaan om – in samenspraak met de eigenaar - een nieuwe huurder (restaurant) te vinden? Is een culturele bestemming van het pand met nieuwe, weinig belastende, culturele activiteiten een mogelijk alternatief en dit eventueel in combinatie met informatie mbt het cultuurhistorisch patrimonium van de gemeente of het grote aanbod aan sportfaciliteiten (de geklasseerde tuinwijken Logis-Floréal, Drie Linden, de sportinfrastructuur, de Sint Clemenskerk, de nabijheid van het bos en de archeologische site, het station van Watermaal).
 7. Wat is de visie van het college en van de schepen voor handelsbevordering over het betrekken van de actoren van het plein bij de planning van de uitvoering van de werken? Op welke manier zullen de belangen van de commerçanten behartigd worden tijdens de uitvoering van de werken? Hoe gaat de markt tijdens de uitvoering van de werken beheerd worden? Ik hoop dat het college daar al over heeft nagedacht.
 8. Mag ik hierbij en ten slotte ook vragen naar de actuele stand van zaken voor de procedure ivm het standbeeld of kunstobject dat op het Keymplein zou moeten geïntegreerd worden? Het is een dossier waarover ik een jaar geleden het college geïnterpelleerd heb.
 
De Raad neemt kennis.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.
 

11 Interpellatie van Mijnheer Philippe Desprez betreffende de situatie van de lokale winkels van het Keymplein.
 
Sinds 1 januari, heeft de lijst van de handels op de Keym plaats die sluiten zich nog verlengd.
De renovatie van het plein zou de zaak waarschijnlijk nog kunnen verergeren: de afschaffing van parkeren zou de omzet van de kleine handel kunnen doen verminderen, en het plein die het handeldrijvende hart van de gemeente en de symbolische doorgang voor alle inwoners is - maar tot wanneer? - sterft beetje bij beetje uit.
In de toekomst op korte termijn, tussen de werfmaanden en de afschaffing van de parking plaatsen op de openbare ruimte, zoveel is zeker, zouden zij niet overleven en de affiches                 « handel over te nemen » dreigen de droevige werkelijkheid van morgen te worden.
Het schijnt ons nu, gezien de bijzondere situatie van de wijk, meer dan ooit nodig om in uw beschouwing het regionale agentschap Atrium Brussels dat de stadsinvesteringen en de ontwikkeling van de Brusselse coördineert serieus te implementeren.
 • Hoe denkt u aan het bloedbad van deze sluitingen te verhelpen, als u gelooft dat het niet reeds te laat is? Welk eigen initiatief denkt u op te stellen om de overgebleven handelaars gerust te stellen, maar vooral welke initiatieven, ongeacht hun vorm, denkt u te nemen teneinde een absolute prioriteit van de economische ontwikkeling van onze gemeente te maken… zonder echter alléén op de aanwezigheid van een wekelijkse woensdag markt te rekenen?
 • Atrium staat in voor het redynamiseren van bepaalde Brusselse commerciële kernen, bent u van mening dat het hoog tijd is om een geïntegreerde ontwikkelingsstrategie te overwegen voor de commerciële Keym wijk, met doel een innoverend beeld op te bouwen en boost acties voor regelmatige Shopping bezoeken?    
 • U hebt in deze ruimte verklaard dat « de gemeente maar weinig opportuniteiten biedt voor Atrium, gezien de weinig over te nemen handels ». Hoeveel vergaderingen hebt u deze twee laatste jaren met Atrium gehad en wat zijn de resultaten ervan geweest? Hebt u, zoals mijn collega Mevrouw Payfa u het op 21 april 2015 heeft voorgesteld, een ontmoeting aangevraagd met de minister belast met de economie, en zo ja, op welke datum hebt u hem ontmoet en wat is het gevolg ervan geweest?
 • De erfpacht huurovereenkomst voor bepaalde handels in de Keym Shopping galerie loopt af, in minder dan 20 jaar. Om de handelaars gerust te stellen, die in vraag zijn, heeft het college de intentie om de erfpacht te verlengen binnen de korts mogelijke termijn om de investeerders zekerheid  ?
Er bestaan oplossingen, maar de politieke wil moet ook nog op duidelijke wijze uitgesproken worden.
 
Antwoord van Manu Cisey :
« Het is waar dat het dossier van de renovatie van het Keym plein tijd in beslag heeft genomen maar het is tijd geweest die onder meer is besteed aan het overleg.  Ik weet dat u aan dit aspect van de openbare actie erg bent gehecht, zelfs wanneer ik u grif toegeef dat mijn Nederlands te wensen laat, zou ik niet spreken over „verrotting“.
U spreekt eveneens over veroudering en verarming van de klanten van het Keym plein. Ik laat u verantwoordelijk voor deze bewering die ik niet speciaal deel.
Ik kom tot uw vragen: wat waar is, is dat wij momenteel een zeker aantal vertrekken of wensen tot stopzetting voor hun pensioen name, zoals de betreurde Dagbladwinkelhouder of Rhino. Laat ons niet vergeten dat deze plaats en meer bepaald de Galerij een hele generatie handelaars heeft zien voorbijgaan.
Deze vertrekken zijn eveneens opportuniteiten, die nieuwe ondernemers naar de Plaats kunnen lokken of in de Galerij. Wij hopen weldra de overname van de Brasserie op het Keymplein door een particuliere actor te kunnen aankondigen, wat een mooi bewijs zou zijn dat het Plein nog altijd investeerders aantrekt. Laat ons voorzichtig zijn, er is nog niets gebeurd, maar wij blijven het hopen.
Niettemin hebt u gelijk, dat als overheid wij immers een rol spelen, die echter op de grenzen van de scheiding tussen particulier en openbare stuit. U zult aldus met mij toegeven dat als de gemeente zelf geen eigenaar van een commercieel pand is, haar actieradius meer beperkt is, maar zeker niet nihil. Wij zitten aldus in een bemiddeling situatie tussen huidige eigenaars en potentiele overnemers. Mijn persoonlijke constatering momenteel is dat het bedrag van de gevraagde huren vrij rédhibitoir is en niet helpt bij de overname van bepaalde handels.
Daarom, ontmoet ik regelmatig Atrium zoals u me het adviseert. Bij een van deze ontmoetingen met Atrium evenals met de Minister Gosuin, werden een hele reeks oplossing mogelijkheden om een commerciële zone te helpen geuit. Bijvoorbeeld: « gespecialiseerde markten opstellen teneinde het aanbod aan te vullen. ».  U stelt het zelf vast in uw interpellatie: het is vandaag een bestaand feit. De tuinders zeggen dat er, tussen 6 maanden en een jaar nodig is opdat een nieuwe markt is gekend.
Atrium spreekt eveneens over de signalisatie van de commerciële ruimten, wat voorzien is in verband met de renovatie van de plaats.
Het is echter nodig om eraan te herinneren dat Atrium meer een advies rol schijnt te spelen dan die van commercieel verhuuragentschap. Niettemin licht ik ze in regelmatig in over de situatie van het Keymplein en zij beloven me om de vereiste schakel te zijn.
 
Opmerking: Atrium vermeldt in het bijzonder de Vereniging ter handelsbevordering van Watermaal- Bosvoorde in hun laatste gids.
Voor het Keymplein in het bijzonder, beveelt Atrium aan wat volgt, ik citeer: « Over het geheel genomen, wensen de mensen de versterking van het maatschappelijk aanzien van de wijk en raden wij de vestiging van kleine ambachtslieden of nabijheidshandel aan eerder dan grote bekende uithangborden. Zij hopen eveneens op meer originele en dynamische initiatieven van de handelaars. Zij wensen nieuwe acties teneinde de commerciële galerij te integreren in de Keym Plaats wijk. »
Uiteindelijk, onder de adviezen die door Atrium worden gemeld, wordt het grondbeheer door een plaatselijke macht genoemd. Dit is niet het geval voor het Keymplein. Echter, leidt deze vraag ons direct naar deze van de erfpacht huurovereenkomst en u hebt gelijk om erover te spreken.
Immers, zeer bewust van deze problematiek begint het College met de studie van verschillende veronderstellingen, onder de juridische en financiële hoeken, die de commerciële activiteiten gunstig gezind zijn. Onder deze veronderstellingen noemt men de verlenging van de erfpacht of nog de mogelijkheid voor om bepaalde goederen tegen hun waarde af te kopen geschat buiten de grond.
Wij rekenen op dit gebied in eerste instantie kunnen steunen op de adviezen van het bestuur van de plaatselijke bevoegdheden zoals wij het voor de verkoop van de Sint Hubertkerk hebben gedaan.
Wat la Vénerie en het beeldhouwwerk Keym Plaats betreft, stel ik voor om het woord door te geven aan mijn Collega Schepen van Cultuur. »
Philippe Desprez vindt dat de schepen de urgentie van de situatie niet percipieert. Hij herinnert eraan dat er talrijke sluitingen van handels op de plaats zijn en dat deze niet allemaal voor vertrek op pensioen zijn. Hij benadrukt dat een van deze handels sinds meer dan een jaar over te nemen is en geen enkele overnemer vindt. Men kan natuurlijk de hoge huurprijzen aanvoeren als uitleg, maar er zijn eveneens de voorziene werkzaamheden waarvan men de termijnen nog niet kent. Atrium is een kans en u schijnt ze niet te willen grijpen. Atrium kan echt de gemeente in de ontwikkeling van de handel bijstaan, en niet alleen in de uitwerking van studies steunen. Momenteel voel ik vrij vage antwoorden, niet spits genoeg terwijl mijn vragen duidelijk waren. U schijnt het gevaar niet te meten dat een hele wijk te wachten staat. Ik zal een Afrikaans spreekwoord parafraseren: « Wanneer men de rivier nog niet is overgestoken, beledigt men de krokodil niet ».
Jos Bertrand is van mening dat de schepen zich meer als bemiddelaar tussen de eigenaars en de potentiele huurders zou moeten impliceren, zoals een vishandelaar van Elsene die geïnteresseerd scheen of nog een dagbladhandelaar. Hij vraagt ook of de gemeente wel of niet de brasserie van het voorplein zal afkopen zoals Schepen Thielemans het voornemen ervan heeft geuit. Hij vraagt ook dat de gemeente zich duidelijk positioneert over de toekomst van dit symbolisch gebouw voor wat de plaats betreft: zal zij het kopen ofwel de erfpacht verlengen? De eigenaars en de handelaars hebben behoefte over deze vraag gerustgesteld te worden, de 2 opties opsommen is niet voldoende.
Manu Cisey antwoordt dat hij met de vishandelaar van Elsene geen contact heeft opgenomen die al zijn uithangbord in Elsene heeft, maar dat echter hij een goed contact heeft gehad met een kandidaat handelaar om de boekhandel over te nemen. De huurovereenkomst is niet afgesloten wegens te hoge huurprijs. Het behoort me niet toe als schepen om me te mengen met de erfpacht, die tussen eigenaar en huurder moet overeengekomen worden. Betreffende de oude brasserie, heeft de gemeente reeds verschillende voorstellen, zoals het wassalon project gekregen maar geen vergunning kreeg, maar geen enkele heeft zich geconcretiseerd. De gevraagde huur is werkelijk een hinderpaal, zelfs al is zij intussen gedaald, tevens is er de onzekerheid wat de vernieuwing van de erfpacht betreft die een rem vormt.
Sandra Ferretti voegt zich bij de vraag van Jos Bertrand over de handel van het voorplein. Zij merkt op dat de schepen Thielemans zegt dat de gemeente de brasserie zal aankopen en dat men een begroting daarvoor heeft, terwijl de burgemeester neen zegt. Wat is er van aan?
Benoît Thielemans deelt mede dat er werkelijk een bedrag voorzien is op de begroting van de Grondregie voor aankopen van onroerende goederen. Er blijkt uit een contact met de eigenaar eind 2017, dat deze op het punt stond te verkopen, de voorziene termijn was medio januari, aangezien de kandidaat overnemer een vennootschap is die verschillende brasserieën beheert. Er was afgesproken dat de eigenaar contact met mij zou opnemen zodra er nieuws was. Deze kandidaat had diverse vragen van urbanistische aard - over de verplichtingen, wat kan men er aan doen, welke zijn de toegang mogelijkheden, welke wijzigingen kan men… aanbrengen -, die wij intussen beantwoord hebben. Hij wilde ook de kwestie van de erfpacht ophelderen om zijn onzekerheden te verminderen, waarop ik geantwoord heb dat wij behoefte hadden aan een beetje tijd voor een diepgaand onderzoek naar deze vraag te voeren en dat ik hem vervolgens zou inlichten. Het bedrag dat op de begroting staat is een mogelijkheid die wij weerhouden om dit goed te kopen, maar er is geen enkele beslissing genomen om het te doen. Het is uitvoerbaar, maar ik eraan dat de gemeente, niet is gespecialiseerd in het beleid van handels huurovereenkomsten. De vraag stelde zich eveneens, welk effect de deelname van de Grondregie in het gemeenschappelijke bezit zou hebben, o.a. op het niveau van Overheidscontracten. In ieder geval als de kandidaat overnemer zijn bod concretiseert, zal deze vraag zich niet meer stellen.
Jos Bertrand deelt mede dat op de vergadering van de mede-eigenaars, een spreker heeft betreurd dat geen meerderheid werd gevonden om de bouw van een tweede ingangsrijstrook tot de parking aan te nemen. Volgens deze persoon, die niet aan de vergadering deelnam, zou het project door de vertegenwoordiger van de gemeente slecht uitgelegd zijn. Hij zou willen weten wie de contacten met het gemeenschappelijke bezit heeft en hoe dat verloopt.
De Voorzitster antwoordt Jos Bertrand dat deze vraag buiten het onderwerp van de interpellatie ligt.
Anne Depuydt antwoordt op de vraag van het voorziene kunstwerk op de plaats. In de begroting 2018 werd een bedrag van 40.000 EUR ingeschreven, afkomstig van de economieën die sinds 4 jaar op de aankoop van kunststukken worden verwezenlijkt. Wij gaan nu de toewijzing commissie voor de aankoop van kunststukken bijeenroepen om concreet in dit project vooruit te gaan. We geven ons ongeveer 6 maanden alvorens verzoek van projecten bij artiesten te lanceren. Verschillende opties worden overwogen, alles ligt open. Philippe Desprez vraagt dat men de commissie van de gemeenteraad laat vergaderen voordat een beslissing wordt genomen betreffende de erfpacht.
 
De Raad neemt kennis.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.
 

12 Interpellatie met motie van Mijheer Michel COLSON betreffende de dringende oproep voor een gezin in nood in Watermaal-Bosvoorde
 
Mijn interpellatie heeft betrekking over een delicaat onderwerp.
Wegens 2 redenen: zij gaat over personen die illegaal in het land verblijven en dat ik natuurlijk niet zal vernoemen.
Het snijdt een gevoelig onderwerp aan dat zich niet kan oplossen door resoluties van het soort « men moet maar ».
Zoals andere inwoners van Watermaal-Bosvoorde, werd ik evenals de deelnemers aan de manifestatie enkele maanden geleden op het thema Watermaal-Bosvoorde gastvrije gemeente, door twee van onze medeburgers geïnterpelleerd.
In hun « dringende hulp oproep voor een familie in nood in Watermaal-Bosvoorde » herinneren zij eraan dat in 2014 de bezetters van de Gésu kerk door de politiemacht werden uitgewezen en dat Watermaal-Bosvoorde de beslissing had genomen om 3 families op te vangen.
Ik had u trouwens toentertijd wat dat betreft geïnterpelleerd, niet om een lofwaardige houding te stigmatiseren, maar om uw bijzondere aandacht op de begeleidingsmaatregelen van deze 3 families door gespecialiseerde instanties te vestigen, die over een expertise beschikken die zelfs onze OCMW niet kan opeisen.
Volgt daarop dat, na een beslissing genomen door onze Gemeenteraad, logisch genomen met gesloten deuren en in alle discretie, de gemeente een uitwijzingsvonnis voor een van deze families heeft verkregen, deze uitwijzing werd op 19 oktober laatstleden uitgevoerd.
Het gaat om een vonnis dat ik dus niet zal toelichten.
Maar voor de volledige informatie van alle Raadsleden, moet men er aan toevoegen dat deze Marokkaanse familie samengesteld is uit de ouders en twee kinderen van 10 jaar en 2,5 jaar en dat de reden die voor de uitwijzing wordt vermeld, de niet-betaling van de lasten in verband met deze huisvesting is, de gemeente had deze bewoners vrijgesteld, van elke huur betaling.
Men moet ook weten dat deze familie zonder papieren is en dus zonder enig inkomen en van dag tot dag leeft dankzij verschillende hulp in natura, voedselpakketten, verschillende bonnen en hulp die door OCMW wordt toegekend zoals de ziektekosten, de schoolkantine en de vervoer kaarten.
Men moet eveneens weten dat de 2 kinderen in de gemeente in het 5de lager onderwijs en in de 1 kleuterklas ondergebracht zijn.  De medeburgers die ons interpelleren zeggen er veel over gesproken hebben met de direct betrokken gemeenteverantwoordelijken, opdat deze uitwijzing zou worden geannuleerd of minstens tot na de winter uitgesteld, maar tevergeefs.
Deze familie heeft dan een leegstaand huis sinds verschillende maanden gevonden en besloten om er onder vrij moeilijke omstandigheden in te leven, tot de recuperatie van hun spullen in het gemeentedepot ondergebracht en een solidaire burger beslissing om de gasteller te laten openen om hun verwarming te verschaffen.
Zoals men het kon vrezen, heeft de eigenaar de zaak ontdekt en deze familie gesommeerd om zo snel mogelijk hun biezen te pakken.
Onze Gemeenteraad heeft zich reeds minstens twee maal over het onderwerp van asiel gebogen door op 25/03/2014 en 15/09/2015 de moties betreffende deze problematiek goed te keuren, en waarover ik me verheug.
Maar wij weten eveneens dat wij bij de volgende Gemeenteraad door een burger interpellatie zullen verzocht worden om de gemeente Watermaal-Bosvoorde gastvrije gemeente te verkondigen. In de tekst die ons zal voorgelegd worden is aangekruist en ik citeer « dat de gemeente, het OCMW en het plaatselijke associatieve netwerk al een reeks initiatieven hebben genomen om opvangvoorwaarden op te stellen, vooral door huisvestingen ter beschikking te stellen voor families op zwerftocht, uitgewezen door de Burgemeester van Sint-Joost uit de Gésu kerk te ontvangen ».
DéFI wil met oprechtheid op een motie tekst werken die de eenstemmigheid kan halen. Maar zou het volkomen cynisch vinden om volgende maand aan te sluiten bij een gulle motie en zich onkundig gedragen in de huidige situatie die ik vermeld waarvan de urgentie nijpend is en waarin de verantwoordelijkheid van de gemeente op het spel staat.
 
Bijgevolg stel ik de volgende motie voor:
 
Gezien de moties die al door de Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde werden gestemd op 25 03 2014 op de situatie van de Afghaanse asielzoekers en 15 09 2015 op de ontvangst van de asielzoekers;
Overwegende dat de Gemeenteraad, het OCMW van Watermaal-Bosvoorde en het lokale associatieve netwerk al een reeks initiatieven hebben genomen om voorwaarden voor ontvangst op te stellen, met name :
 • door het creëren van het eerste lokale initiatief van ontvangst (LOI) en voor niet- begeleide minderjarige vreemdelingen (MBMV) in Brussel in 2011, die hun een aangewezen kader en een begeleiding waarborgen;
 • door de capaciteit van ontvangst voor MBMV te verhogen van 10 tot 15 door een LOI voor familie te creëren;
 • door in de renovatie van een OCMW gebouw, 3 specifieke huisvesting eenheden te voorzien die aan MBMV worden gewijd, die LOI moeten verlaten omdat zij 18 jaar zijn geworden;
 • door zich bij een initiatief van AIS Delta aan te sluiten om een gebouw in beleid te nemen dat een intergenerationele huisvesting zal ontvangen waarvan een deel eveneens aan oud MBMV zou gewijd worden;
 • door huisvestingen ter beschikking te stellen voor families op zwerftocht na uitwijzing uit de Gésu kerk door de Burgemeester van Sint-Joost;
 • door een collecte van materiële giften te lanceren bestemd voor de verenigingen belast met de integratie van de asielzoekers en de vluchtelingen;
 • door een informatie en bewustmaking zitting te organiseren ten behoeve van de gemeentediensten in contact met de migranten;
 • door regelmatig organiseren in het Culturele Centrum Vénerie van gebeurtenissen om de bewustmaking op de thematiek van de migraties te versterken;
 • door in de regeling van toewijzing van gemeentehuisvestingen de mogelijkheid te bieden aan personen zonder verblijfsvergunningen om zich in te schrijven op de wachtlijst;
 • door op de website van de gemeente een geheel van informatie te brengen die de inwoners toelaat die het wensen, om migranten en vluchtelingen helpen ontvangen;
Overwegend de dringende hulp kreet voor een wanhopige familie in Watermaal-Bosvoorde,
De vergadering van de Gemeenteraad van 16 januari 2018:
 - stelt voor om de betrokken familie te reïntegreren in de huisvesting waarvan zij op 19 oktober laatstleden werd uitgewezen;
 - per gebreke, belast het College van de Burgemeester en Schepenen, om in urgentie onderdak voor deze familie te verzekeren en om deze naar gespecialiseerde organisaties in tijdelijke bezetting door te wijzen.
 
Antwoord van Benoît Thielemans :
« Ik bedank u voor uw interpellatie en de kans dat zij biedt om het standpunt van het College ten opzichte van een familie in nood op te helderen die het onderwerp van een dringende noodkreet is.
Sta mij toe, voor het goede begrip van iedereen, om kort terug te komen op het historische overzicht van onze beslissingen.
Op 19 november 2013, besluit de Gemeenteraad om 2 huisvestingen voor 6 maanden ter beschikking van BFUH te stellen en een overeenkomst met BFUH (25 stemmen en 2 onthoud .) te ondertekenen.
Deze twee huisvestingen, konden toentertijd niet terug in verhuur gegeven worden, en werden elk aan een uitgezette familie van de Gesukerk op 4 november 2013 toegewezen. Hiertoe heeft de gemeente een overeenkomst van bezetting met BFUH ondertekend. Ten laste van deze om met de bewoners te onderhandelen en om een sociale begeleiding op te stellen om duurzame oplossingen van herhuisvesten voor de onzekere bewoners te vinden. BFUH heeft aldus van zijn kant een overeenkomst met de bewoners ondertekend. Deze overeenkomst bepaalde dat deze laatsten een bezetting "vergoeding" in overeenstemming met aan de lasten zouden betalen, aan de sociale begeleiding voorgesteld door BFUH zouden deel nemen die door deze worden georganiseerd, en een geheel van principes van goede bezetting van het goed eerbiedigen.
Voor een van beide families, is dat goed verlopen en de verlenging van de bezetting werd door de Gemeenteraad met algemene stemmen aanvaard.
Voor de andere familie, over wie er sprake is vandaag, heeft BFUH ons er vrij snel op gewezen dat de voorgestelde sociale begeleiding door de familie werd geweigerd en dat zij weigerde om zich van haar vergoeding van maandelijkse bezetting te kwijten (deze constatering werd bevestigd in het BFUH verslag van 30/04/2014). Na afloop van de bezetting periode, op 31 mei 2014 heeft de familie geweigerd om de huisvesting te verlaten. Bijgevolg heeft BFUH, in zijn aangetekende post van 04 juni 2014, de contractuele band met de bewoners voor niet-naleving van de bezetting vereenkomst en samenwerkingsweigeringen verbroken ondanks het voorstel van hulp voor het herhuisvesten. Na afloop van de bezetting overeenkomst, gezien deze feiten en vaststellend dat de eerste voorwaarden voor beschikbaar stellen van de huisvesting voor een onzekere bezetting niet meer waren vervuld, heeft de Gemeenteraad op 24 juni 2014, met algemene stemmen, besloten om het schepen College te machtigen om deze zaak over te maken aan de Vrederechter. Laatstgenoemde, in zijn vonnis van 24 oktober 2014 machtigde de Gemeente om de bewoners uit te wijzen. Ik herinner eraan dat het College de uitvoering van dit vonnis heeft opgeschort en met verschillende methodes was begonnen soms om een regeling van minnelijk vertrek te vinden soms om de familie te helpen met haar situatie te regelen. Deze pogingen zijn helaas zonder succes gebleven.
Wat de uitwijzingsbeslissing betreft, sta ik erop om hier op de verklaring te wijzen die u in de Gemeenteraad van 19 mei 2015 had afgelegd, ten gevolge van een interpellatie over hetzelfde onderwerp: « Michel Colson is blij dat de sociale begeleiding resultaat heeft opgeleverd en dat de solidariteit heeft gewerkt. Hij zegt het standpunt van het college betreffende de beslissing uitstekend te begrijpen om een familie uit te wijzen die geen enkele verplichting eerbiedigt, en beschouwt dat Watermaal-Bosvoorde goed zijn rol heeft gespeeld. »   
Sinds uw interpellatie…
 • Op 29/05/2015, werd een gewone post en een aangetekende brief verzonden naar de bewoner met uiteenzetting van het historische overzicht van de situatie en het verzoek om contact met de Gemeente op te nemen teneinde de procedure voor liberalisering van de huisvesting en alternatieve oplossingen te onderzoeken. Deze post is onbeantwoord gebleven.
 • Op 01/09/2015, bij gebrek aan oplossingen, werd een aanmaning tot uitzetting gericht aan de familie, zonder reactie van haar kant.
 • Tijdens het jaar 2016 hebben verschillende contacten met BFUH gevolgd, begin 2017 gevolgd door een uitwisseling van post, waar door de Gemeente geweigerd werd om de overeenkomst te verbreken en heeft ze aangespoord om een duurzame oplossing voor de familie te vinden, zonder succes.
 • De uitvoering van het vonnis werd dan op gang gebracht. De datum van de uitwijzing werd ons op 21 augustus medegedeeld voor 19 oktober, dus lange tijd vóór de winterperiode meegedeeld.
 • Verschillende contacten werden dan nog (met name opgenomen: BFUH voor bijstand aan het herhuisvesten, OCMW, Sociale Dienst, onderdak plaatsen), om te proberen de moeilijke situatie van een uitzetting te vermijden, maar zij zijn er niet in geslaagd.
Ten aanzien van de feiten dat ik zojuist heb vermeld, zult u begrijpen dat de motivatie van de uitwijzing niet is beperkt tot de niet-betaling van de vergoeding van bezetting die met de lasten overeenstemt, maar betrekking heeft hoofdzakelijk op een gebrek aan medewerking van de familie waaraan alle maatschappelijke werkers (BFUH, OASIS, sociale Dienst, Wijkhuis Dries, OCMW) die in contact met haar werden geconfronteerd. Het is een keus die de familie vrij was te maken en dat wij niet mogen oordelen, maar de gevolgen zijn zeer hard voor haar.
In een context waar het aanbod van gemeentehuisvestingen is beperkt, waar de ontwikkeling van nieuwe huisvestingen delicaat is en waar de vraag naar huisvestingen van alle types steeds urgenter tot stand komt, dat het onze plicht is als overheid, om regels op te stellen voor toewijzing van de openbare huisvestingen en te laten toepassen die een rechtvaardige en transparante behandeling ten aanzien van alle huurders van gemeentehuisvestingen garanderen en personen die op de wachtlijsten worden ingeschreven.
Tenslotte, kan het College u niet volgen in uw voorstel om de betrokken familie te reïntegreren. Een andere huisvesting aan deze familie ter beschikking stellen zou niet meer aangewezen zijn.
In tegenstelling tot dat wat u beweert, accepteren wij de consequenties van de beslissing die wij ten opzichte van een familie hebben genomen, die door de Gemeente gedurende bijna vier jaar werd gehuisvest, en haar verplichtingen niet is nagekomen, en voorts toetreden tot een gulle motie inzake migrantenhulp is niet cynisch of contradictorisch, in tegendeel. Elke hulp, zelfs gul, zal altijd bewezen worden binnen bepaalde grenzen, zelfs breed zijnde, die moeten geëerbiedigd worden.
Het college en ik begrijpen uitstekend en delen de emotie veroorzaakt door de situatie beleefd door deze familie. Ik had gehoopt dat het anders zou geweest zijn en het vreselijk frustrerend vast te stellen dat ondanks alle stappen die sinds 4 jaar worden ondernomen om deze situatie te voorkomen, het College er is toe moeten komen deze familie uit te wijzen.
Om te besluiten, sta ik erop om namens het College de burger actie te groeten, sober maar oprecht, die het overneemt wanneer de overheid hun grenzen bereikt ».
Sandra Ferretti vraagt of er andere contacten dan per post met deze familie waren.
Benoît Thielemans bevestigt dat er talrijke mondelinge contacten waren, tegenover elkaar, met inbegrip van met medewerking van tolken.
Michel Colson zegt bewust te zijn van het feit dat het niet gemakkelijk te beheren is en met nuance hebben willen ingrijpen. Natuurlijk is deze familie niet meegaande, maar intussen is zij op ons grond- gebied, weliswaar op illegale wijze, het OCMW doet wat mogelijk is, wat binnen de wet kan, en er zijn twee schoolgaande kinderen. Misschien dat als ik in uw plaats was, zou ik op dezelfde wijze gehandeld hebben. Maar intussen is de situatie geëvolueerd, deze mensen hebben zich leren redden. Zij hebben waarschijnlijk een deel van verantwoordelijkheid, vooral door hun weigering van de contacten, maar men moet eveneens zich in plaats van iemand kunnen zetten die in illegale situatie is, het zijn mensen die in gedurende schrik leven, met inbegrip van de meest dichtbije instantie, de sociale instantie. Het leek me logisch, zonder de les te willen spellen, noch aan demagogie te doen, om de aandacht op de concrete situatie van deze familie te vestigen. Ik vraag een nominatieve stemming op deze motie.
Michel Kutendakana zegt dat bij zijn weten alle leden van de raad, de motie« gastvrije gemeente » ondersteunen die ons weldra door een burger interpellatie zal voorgelegd worden. Hij vindt het jammer dat in de voorstellen van voorgestelde wijzigingen, men zwaar tilt aan de uitwijzing van deze familie van de kerk van Gesu maar dat men de gevolgen ervan vergeet, waarvan Michel Colson zojuist heeft gesproken. Het zou daarom eerlijk zijn de zaken in een juist evenwicht te herschikken, op bepaalde spijtige feiten terugkomen om er trots mee te pronken is een beetje delicaat.
Benoît Thielemans herinnert eraan dat de Grondregie een zeker aantal huisvestingen beheert door een toewijzingsprocedure te volgen. Hij zou moeilijk begrijpelijk zijn voor onze kandidaten huurders dat men zo'n derogatie voor deze familie deed.
Jos Bertrand legt uit, de verklaringen van de enen en anderen gehoord hebben en voelt zich heen en weer getrokken in deze situatie. Hij begrijpt dat er regels zijn om te eerbiedigen maar is gevoelig voor de situatie van deze personen.  Daarom heeft hij zich op dit punt onthouden.
 
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers : 11 positieve stemmen, 15 negatieve stemmen, 1 onthouding.
Nee : Olivier Deleuze, Alain Wiard, Anne Depuydt, Cécile Van Hecke, Tristan Roberti, Jean-Manuel Cisey, Benoît Thielemans, Jan Verbeke, José Stienlet, Guillebert de Fauconval, Cathy Clerbaux, David Leisterh, Hugo Périlleux-Sanchez, Odile Bury, Roland Maekelbergh.
Onthouding : Jos Bertrand.
 

13 Interpellatie van Mijnheer Michel Kutendakana betreffende de ophaal van vuilniszakken in de Bosvoordsesteenweg tijdens de werken op school "La Futaie".
 
De uitbreidingswerf van de gemeenteschool La Futaie is gestart tijdens de zomer 2017, met alle nadelen verbonden aan het beleid van een schoolgebouw werf, waar de lessen moeten doorgaan.
De gemeentediensten en de ondernemer worden verplicht bijzondere voorzorgen te nemen om de kinderen tijdens de werkzaamheden te beschermen.
 
Het zijn deze omstandigheden die het afsluiten gerechtvaardigd hebben van het deel van de Bosvoordsesteenweg gelegen langs de school om er een voorlopig schoolplein in te richten.
Deze aanpassing snijdt het verkeer af van dit vrij smalle éénrichtingsverkeer wegennet.
De woningen gelegen voor en volgend op de zone van de werf zijn voortaan doodlopend, wat de toegang voor de bewoners compliceert.
 
Een van de gevolgen van de toegang moeilijkheid betreft de ophaling van de vuilnisbakken.
Het is zeer moeilijk voor de vrachtwagens van Brussel-Netheid om in deze smalle doodlopende stukken te circuleren.
Bijgevolg worden de vuilnisbakken door de bewoners tot aan het kruispunt van de Bosvoordsesteenweg met de Lieveheersbeestjeslaan vervoerd, waar de ophaling mogelijk is.
Men stelt er regelmatig een opeenhoping van zakken van verschillende kleuren vast, die door de dieren worden opengescheurd.
Deze deponeerzones worden volledig ongezond en het gebrek aan hygiëne heeft voor gevolg dat Brussel-Netheid niet de overal verspreide vuilnis opraapt.
Wij weten dat deze slecht schoongemaakte ruimtes snel clandestiene deponeer plaatsen van alle aard worden.
Het is dus nodig om snel in te grijpen om ze schoon te maken.
 
Kunt u ons de beschikkingen mededelen die zijn genomen door de schoolwerf betreffende de ophaling van vuilnisbakken tijdens de wegennet blokkering?
 
Er is een voorlopig plan van ophaling met Brussel-Netheid en de bewoners van de Bosvoordsesteenweg overeengekomen, aangezien deze werf slechts binnen vele maanden zal aflopen?
 
Bij de werfinstallatie, heeft men een specifieke communicatie georganiseerd om abnormale hinder te vermijden?
Er bestaat een gemeentedienst die op vraag, de zones zal schoonmaken die door de resten van vuilnisbakken worden vervuild. Is hun systematische komst er voorzien volgens de ophaling data van de vuilnisbakken of is het aan de bewoners om ze in functie van de staat van de openbare ruimte te roepen?
 
Bij blokkering van een wegennet zoals dit, is het niet mogelijk om containers aan de uiteinden van het onbereikbare deel te plaatsen, om het mogelijk te maken de vuilnisbakken op een meer hygiënische wijze neer te zetten?
Brussel-Netheid haalt de individuele zakken op, maar ledigt eveneens de containers van verschillende omvang.
 
Wanneer een zone onbereikbaar wordt gemaakt voor de vuilniswagens, verhindert niets de gemeente om zich met Brussel-Netheid te organiseren om aangewezen inhoudsvormen ter beschikking te stellen, des te meer wanneer de gemeente de oorzaak is van de ophaling verstoring.
 
Men stelt vast dat Brussel-Netheid met de gemeente samenwerkt, zoals blijkt uit de 200.000 € die zojuist aan Watermaal-Bosvoorde werden toegekend voor twee innoverende projecten betreffende netheid. Insgelijks de subsidies die worden voorgesteld voor het plaatsen van begraven glas bellen een reële steun aan onze gemeente aantonen.
 
Dus waarom geen eenvoudige maatregelen onderhandelen zoals de plaatsing van containers of een aangepaste ophaling organisatie tijdens werken, die de doorgang van de vuilniswagens verstoren ?
 
Antwoord van Cécile van Hecke :
« Ik dacht onlangs u te zeggen dat er geen oplossing was, want mijn persoonlijke contacten, herhaald per mail, per telefoon of de vergaderingen en deze van de dienst netheid hadden in geen enkele efficiënte oplossing kunnen uitmonden.
Geen oplossingen, omdat onze gemeente- en regionale diensten soms tegen de taak niet opgewassen zijn, de afwezigheid, het gebrek aan chauffeurs, de niet voorziene begrotingsmiddelen, het ontoereikende aantal van zeer kleine vrachtwagens, enz…
De inspanningen van iedereen hebben vandaag het mogelijk gemaakt om niettemin een vooruitgang te boeken die vanaf de volgende week van toepassing zal zijn, door het plaatsen van containers aan de hoek van de straat. De inwoners zullen een informatie daaromtrent krijgen.
 
Ik profiteer dus van de gelegenheid die me wordt geboden om de constructieve samenwerking tussen onze regionale en gemeente diensten nog te onderstrepen, om de teams van netheid van Watermaal-Bosvoorde evenals de buurtbewoners te bedanken voor hun talrijke reacties sinds maanden, hun positieve en constructieve houding rond deze onaangename situatie, maar ondergaan in het belang van de bouwwerf van de nieuwe school en de kinderen van Futaie- Lieveheersbeestjes die aldus gerustgesteld van een volkomen vervanging schoolplein kunnen genieten.
 
De Raad neemt kennis.
 

14 Interpellatie van Mijnheer Michel Kutendakana betreffende de participatie van de gemeente in de Europese projecten.
 
De Europese financieringen bieden talrijke mogelijkheden aan de gemeenten, maar eveneens aan de plaatselijke actoren zoals OCMWS, de organisaties van jongeren of de culturele instellingen. Deze financieringen berusten, zeer vaak, op Europese en internationale partneriaten en men kan beschouwen dat deze een intellectuele verrijking zijn en, over de projecten en de financieringen heen, een zicht op onze gemeente kunnen brengen.
 
Aldus op het gebied van de jeugd en van de mobiliteit, laat het ERASMUS+ programma toe aan jongeren gekwalificeerde en niet gekwalificeerde uit alle onderwijsnetten om van een internationale ervaring te genieten die vandaag kostbaar is in een professioneel traject.  Men kan talrijke voorbeelden van bronnen van Europese financiering aanhalen, maar wij zullen ons tot het belangrijkst buiten het Regionaal Fonds beperken. Aldus het programma URBAN voor de rehabilitatie van bepaalde stadsweefsels, of ook Horizon 2020, het 8e Kader programma voor Onderzoek en Ontwikkeling die belangrijke financieringsmogelijkheden op gebied van cirkel economie biedt. Men kan eveneens aan Creatief Europa denken, op gebied van de innovatie en de creativiteit. 
 
Schrijft de Gemeente Watermaal-Bosvoorde zich in, in een dergelijk dynamica op Europees niveau? Indien het zo is, kunt u ons zeggen welke initiatieven die er in dit verband sinds het begin van de legislatuur zijn genomen? Als het niet het geval is, welke zijn de redenen van het gebrek of geringe aantal initiatieven?
 
Het punt wordt verdaagd.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.
 
Benoît Thielemans verlaat de zitting.
 

15 Mondelinge vraag van Dhr Jos BERTRAND betreffende de reactie van het College op de hoorzitting ivm de concertatieprocedure voor het Keymplein
 
Vorige week donderdag vond de hoorzitting plaats van de concertatiecommissie betreffende de renovatieplannen van het Keymplein. Ik ben zeer verheugd over de wijze waarop deze vergadering is gelopen, ik ben ook fier dat dit in onze gemeenschap mogelijk is. Dit was een voorbeeld van democratie, waarbij om en bij de 200 mensen met zeer verschillende meningen op een respectvolle manier met veel luisterbereidheid, van gedachten wisselden over de toekomst van het plein. Ik wil de bevoegde schepen hierbij ook danken en feliciteren voor de manier waarop hij de vergadering leidde en iedereen de kans gaf om zijn mening naar voor te brengen.
Op het einde van de vergadering heeft de heer burgemeester in naam van het college gesteld dat zij het dossier nog tot een goed einde willen brengen en hij heeft 8 punten aangegeven waarop de plannen zouden bijgestuurd worden.
Gelet op het belang van dit dossier voor onze gemeente, zou ik willen verzoeken een antwoord te geven volgende vraag:
“Is het mogelijk om ons te laten weten wat de conclusies en de evaluatie is van het college van deze vergadering? Welk gevolg wil het college geven aan de vele bekommernissen die op deze vergadering zijn uitgesproken?
Kan de burgemeester ons de 8 punten toelichten die hij op het einde van de publieke vergadering van de hoorzitting heeft aangegeven? Is het mogelijk om ons intussen een timing te geven van het verder verloop van de procedure ?”
 
Antwoord van Tristan Roberti :
« Ik bedank u voor uw commentaar wat betreft het houden van de vergadering en op mijn beurt bedank ik de dienst van stedenbouwkunde en het personeel van l’Espace Delvaux voor het consequente werk dat voor de voorbereiding van deze vergadering van overleg werd verwezenlijkt. Na onderzoek van de conclusies van het openbare onderzoek, heeft het college geconstateerd dat het dossier op bepaalde punten aangepast moest worden en de tussenkomst van Mijnheer de Burgemeester ten doel had, aanwijzingen te geven aan de regionale vertegenwoordigers die aanwezig waren, op de evoluties die ons wenselijk schijnen in dit dossier.  Men heeft de handhaving van catalpas, de afschaffing van de levering zone van Thuyas, de oprichting van een bypass voor de fietsers op de Waterwildlaan, de aanleg van volle aarde zones die gediversifieerde aanplantingen ontvangt, om het minerale karakter te beperken en de boorden van het centrale deel van de plaats te markeren teneinde de scheiding met de circulatiezones te versterken, de uitbreiding van de terrassen zone aan de oostkant van de plaats om de bestaande terrassen te versterken en een comfortabeler doorgang van de voetgangers te waarborgen, de wijziging van het wegennet in de omgeving van l’Espace Delvaux teneinde een grotere zone vrij te maken om een terras voor het culturele centrum te plaatsen, en de handhaving van de oprichting van fiets, motoren en bakfiets plaatsen evenals de herlokalisering van het Villo station. Het geheel van deze punten vloeit onmiddellijk voort uit de opmerkingen gemaakt in verband met het openbare onderzoek en ons relevant schenen. Voorts betreffende het parkeren, heeft Mijnheer de Burgemeester duidelijk aan de regionale vertegenwoordigers gevraagd om geen afschaffing van parkeerplaatsen op te leggen. Als sommige onder hen verplaatst moeten worden, moet men het mogelijk maken om ze nabij de commerciële zones te herlokaliseren. Wat het vervolg van het dossier betreft, zijn de vragen die zich stellen: « Wat het standpunt van de regionale instanties zal zijn? En wat de voorwaarden zullen zijn die ons voor de aanpassing van het project zullen opgelegd worden?».
Martine Payfa verklaart dat het debat bij het advies zal plaatsvinden.
Jos Bertrand vraagt wat de timing is voor het vervolg.
Tristan Roberti antwoordt dat de commissie 60 dagen heeft om zijn advies uit te brengen vanaf het eind van het openbare onderzoek, dit is uiterlijk medio februari.
De Raad neemt kennis.
 
Benoît Thielemans treedt in zitting.
 

16 Mondelinge vraag van Mw Odile Bury betreffende het gevolg dat aan de aanvraag van een bijzonder bestemmingsplan voor de wijk Aartshertogen gegeven zal worden.
Zou het Schepencollegen de Raadsleden kunnen informeren over het gevolg dat aan de aanvraag van een bijzonder bestemmingsplan Aartshertogen  gegeven zal worden ?
 
Réponse d’Olivier Deleuze :
« Het College heeft op 2 november een BBP uitwerkingsvraag ontvangen, voor de Aartshertogen wijk, uitgaande van VZW Bosvoordse Burger Beweging en verwijzende naar artikel 51 van CoBAT.
Op 24 november, heeft het regionale bestuur ons geschreven dat deze vraag het voorschrijft van CoBAT niet respecteerde omdat, in substantie, zij niet door 1/3 van de inwoners werd ondertekend betrokken bij de overwogen perimeter en de aangrenzende eilandjes waren en dat bovendien, de ondertekenaars hun nummer van identiteitskaart niet hebben aangegeven. 
Niettemin heeft het College aangekondigd dat het zich binnen de 3 maanden van de vraag zou uitspreken, wat wij vandaag doen.
Voorts heeft VZW Jest naar het College een memorandum verzonden over deze kwestie evenals een burger interpellatie vraag, maar laatstgenoemde kon niet aan de agenda van de Raad vóór februari gezet worden omdat over een onderwerp dat reeds het onderwerp van een interpellatie was in november en dat een termijn van 3 maanden door NGW is voorzien. Verschillende juridische interpretaties bestaand op dit gebied, hebben wij Brulocalis ondervraagd. Brulocalis heeft ons gisteren, maandag 15 januari geantwoord, dat de termijn van 3 maanden slechts geldt voor een andere burger interpellatie en niet voor een interpellatie van een Gemeenteraadslid. Wij zullen dus voortaan deze interpretatie aannemen.
Onze College verantwoordelijkheid is, het project zo goed mogelijk te verenigen om gemiddelde toegankelijke huisvestingen met de wettige bezorgdheid voor de inwoners te bouwen opdat onze gemeente wel het dorp in de stad zou blijven die wij kennen, en de morele verbintenis die met een groep ouders is aangegaan, om huisvestingen voor hun gehandicapte kinderen te voorzien. Het is
trouwens omwille van deze reden dat het Plan Gemeentehuisvesting sinds het begin is ontworpen zoals een onderhandelingswerktuig.
Betreffende de bezorgdheid die ik zojuist heb vermeld en dat wij delen, ziehier het standpunt van het College:
Overeenkomstig artikel 44, lid 1 van CoBAT, verbindt het College van de Burgemeester en Schepenen zich ertoe om een BBP te lanceren in de perimeter die door MCB wordt gevraagd. 
Volgens de nieuwe beschikkingen van CoBAT waarvan de uitvoeringsbesluiten nog genomen moeten worden, kan de BBP keuzeclausules bevatten. Wij vragen echter een volledig BBP. In alle hypothesen zal het een studie van mobiliteit en een Milieuweerslagen verslag omvatten.
Teneinde de goedkeuring van de lancering van het BBP door de Regio te bevorderen maar ook de projecten van communautair habitat niet te hypothekeren of uit te stellen, zal het huidige proces van Aartshertogen Noord - Gerfauts, dat overeenstemt met de beslissingen van het College sinds 21 oktober 2011, voortgezet worden en zal zich parallel met de implementatie van het BBP inschrijven.
Wij zullen vragen dat dit project in twee fases wordt verwezenlijkt:
 • de 1ste fase: directe bouw van maximum 40 huisvestingen, omvattend de beide communautaire habitats;
 • 2 de fase: na en volgens de conclusies van het BBP.
Wij zullen eveneens vragen het project rekening zal houden met de elementen voorgesteld door MCB in zijn vraag : " De in te planten huisvestingengebouwen zullen de 3 verdiepingen (4de mogelijk in terugtrekking) niet kunnen overschrijden, teneinde zich in het bestaande gebouwde kader zuidwest van de square en de Brabantse Prinsen Laan te integreren en om de aandacht te trekken op het onlangs vernieuwde Hector Dennis flatgebouw" en "de inplanting moet parallel met het wegennet zijn teneinde de afgeronde vorm van de square te behouden en om de uitlijning met de andere reeds gebouwde flatgebouwen te eerbiedigen; de inrichting van de bouw omgeving, de zones van teruggang en de zones van de binnenplaatsen en tuinen zullen voorbehouden worden voor tuintjes en de toegang tot de gebouwen volgens de stijl van het bestaande frame, teneinde de duurzaamheid van de bestaande landschaps- en milieu kwaliteiten te garanderen".
Teneinde het succes van het project van het BBP binnen een redelijke termijn zo goed mogelijk te garanderen, zullen wij, vanaf de goedkeuring van de begroting 2018 door de Regio, een budgettaire wijziging voorleggen om de vereiste begroting voor de uitwerking van het BBP te voorzien.
Wij zullen eveneens een versterking voorzien van de dienst urbanisme vooral inzake personeel.
Wij zullen een zo kort mogelijke termijn van realisatie van het BBP in het lastenboek voorzien voor de implementatie van het BBP. Wij zullen een aanhoudend vergaderingsritme voorstellen voor het besturingscomité, dat in aanwezigheid van de leden van de Regio zal plaatsvinden. Wij zullen werk/ participatie groepen van en met de inwoners (afgevaardigd door de wijk en beschikbaar voor de opvolging van de werkzaamheden) voorzien over de verschillende te bestuderen thematieken.
Uiteindelijk vragen wij dat het BBP rekening houdt met de werkzaamheden van de SAULE studie betreffende het Kwartels veld.
In zoverre de uitvoeringsbesluiten van de nieuwe CoBAT zullen van toepassing zijn, zoals voorzien, in de loop van het eerste kwartaal 2018, zal het BBP Aartshertogen zich er kunnen naar verwijzen ».
 
Martine Payfa: « Ik veroorloof me om te reageren, hoewel het Huishoudelijke Reglement van de Raad geen debat over een mondelinge vraag toelaat, en ik bedank u om me het woord te geven. Dit gezegd, zie hoe, hier in Watermaal-Bosvoorde, men de mond van de gemeenteraadsleden en de inwoners snoert. Immers de eisen van de burgers, zowel voor VZW Jest waarvan de bezorgdheid zeer wettig is in een Brusselse Regio, waar de huisvestingen voor gehandicapte te vaak ontbreken , dan voor de Bosvoordse Burger Beweging, aanvrager van een BBP om een hele wijk gerust te stellen en de inwoners toe te laten om een evenwichtige keus te maken op urbanistisch vlak. Beide projecten zijn verenigbaar, als een politieke wil zich aftekent om de perimeter van het BBP te bepalen rekening houdend met het streven van iedereen. Vandaag hebben wij de zekerheid dat de weigering, op een zuiver formele basis, het verkozen voorwendsel is door het College om de meerderheid te redden en over het onderwerp te verdelen. Deze beslissing, die alleen op de vorm van een inwonersverzoek is gebaseerd, zal geenszins verhinderen om op een dag op de inhoud terug te komen want uw negatief antwoord op de uitwerking van een BBP, of eerder uw wijziging van de perimeter van het BBP, in die zin dat hij uit het BBP het project Aartshertogen Noord weglaat … is in ieder geval niet zeer duidelijk. Ik begrijp dat er 2 fases zullen zijn, de eerste waar op ik me bij u voeg en het is dat, dat men had moeten doen, dat wil zeggen het BBP zoals gevraagd door MCB aanvaarden, door iedereen rond de tafel te zetten en eenvoudigweg door stukje terrein voor de bouw van het project Jest te voorzien. Niet alleen laat u hier geen debat toe, want de aanwezigen hebben geen kennis kunnen nemen van uw positie voor de zitting, die schandelijk is voor een zo belangrijk debat, u overschrijdt volledig timing voorzien voor het antwoord op een mondelinge vraag, u laat natuurlijk het debat toe, dat alles is niet ernstig en bewijst hoezeer u een debat weigert en u weigert dat een volledige wijk een gemeente huisvestingsplan bestrijdt dat de bevolking overdreven verdicht en deze hele wijk betonneert. De manier om kortsluiting te veroorzaken dat u vandaag gebruikt is onaanvaardbaar maar uw persoonlijkheid waardig. Zoals gewoonlijk ».
Olivier Deleuze wenst zijn antwoord herlezen: « Overeenkomstig artikel 44, lid 1 van CoBAT, verbindt het College van de Burgemeester en Schepenen zich ertoe om een BBP te lanceren in de perimeter die door MCB wordt gevraagd ».  
Michel Kutendakana: « Het antwoord dat u komt geven is interessant in verschillende aspecten. Zoals Mevrouw Payfa zegt, ontdekken wij ze tijdens de zitting, echter is er een Raad voorzien volgende week, daarom stel ik voor dat men meer details zal hebben over dit dossier. Hier heeft men een aantekening, zonder verklaringen van de geografische inhoud, de vestiging en de wijze waarop de projecten worden geïntegreerd. Sinds het bestaan van het Huisvesting Plan vragen wij een nauwkeurigere informatie, ik hoop dat volgende week wij uw aantekening met meer nauwkeurige elementen diepgaand zullen kunnen analyseren.
Jos Bertrand bedankt de Voorzitster om dit debat toe te laten en wijst erop dat men hier ermee instemt om van het Reglement af te wijken terwijl in het begin van de zitting, de Burgemeester over de naleving van de regels heeft aangedrongen, wat tegenstrijdig is. Wij komen zojuist de positie van het College te vernemen. Normaal in democratie, heeft men de tijd om dat te bekijken. Ik zou eveneens nu de mensen van Jest willen horen die een burger interpellatie hebben ingediend, aangezien men soepel met de regels is. Als het niet mogelijk is deze avond, waarom niet de volgende week, wanneer het project van het BBP zal besproken worden, omdat deze interpellatie in de formele naleving van de regels werd ingevoerd?
Sandra Ferretti merkt op dat de Burgemeester op de naleving van de regelgeving wijst, maar dat de meerderheid ze vandaag twee maal omlegt: niet alleen snijdt men het onderwerp aan door een mondelinge vraag die zogenaamd niet werd voorbereid terwijl wij juist een Gemeenteraad op 23 over hetzelfde onderwerp hebben bijeengeroepen, wat al onaanvaardbaar is want het is niet voldoende om de letter van de regeling maar ook het voornemen van de wetgever te eerbiedigen. Deze is niet, het mogelijk te maken de interpellaties van de raadsleden via mondelinge vragen kort te sluiten om het debat te vermijden. En voorts eerbiedigt u niet onze eigen regeling aangezien u me momenteel laat spreken terwijl wij normaal de mogelijkheid niet hebben om te reageren op een mondelinge vraag. Deze maskerade is doodeenvoudig onaanvaardbaar.
Olivier Deleuze vindt het eerder geruststellend om geen opmerking betreffende de inhoud van het dossier te horen. Hij vindt het eveneens verwonderlijk om zich te horen verwijten om het woord toe te kennen aan de raadsleden meer dan hij moet. Het is wat wij sinds december 2012 doen en het is wat wij zullen blijven doen. Uiteindelijk zoals wij het hebben gezegd en geschreven, de collegiale verantwoordelijkheid is de morele verbintenis te kunnen verenigen die wij met ouders van gehandicapte kinderen aangegaan zijn en die het onderwerp van een brief van het College in 2011 aan de Regio is geweest die het constructieproject van 67 huisvestingen uitvoerig beschrijft, op Aartshertogen Noord- Gerfauts, en anderzijds de wettige zorg voor de inwoners die wij in een vooruit bepaald kader dit dorp in stad behielden die wij wilden.
Martine Payfa zegt zich persoonlijk aangesproken te voelen ten opzichte van een beslissing van de oude meerderheid in 2011. Er werd geen beslissing genomen, en slechts als er toentertijd discussies waren tussen de Regio en de Minister Doulkeridis en de Ecolo schepen van urbanisme betreffende de gemiddelde en sociale huisvesting was om in de Brusselse Regio te bouwen. Er hebben discussies plaatsgevonden, maar intussen was er het gemeentehuisvestingsplan met andere gebouwen voorgesteld op de Aartshertogen square, met een overdreven betonnering en extreme verdichting van de bevolking in slechts één wijk. Dus probeert niet me te laten zeggen dat toentertijd ik het gebouw Aartshertogen heb aangenomen.
Michel Kutendakana: hier hebben wij een mondelinge vraag die ons toelaat om kennis te nemen van het standpunt van het College. Op de Raad van volgende dinsdag, zullen wij ons uitspreken over de BBP vraag van MCB - ik merk op in dit verband dat men nog altijd geen dossier heeft en ik vraag me af wanneer men er een zal ontvangen. Het feit, om geen debat te houden vandaag zal door de rijkdom van wat volgende dinsdag zal gezegd worden, gecompenseerd kunnen worden. In dit verband wijs ik op de schade dat het negeren van de burger interpellatie van Jest zal vertegenwoordigen.
Martine Payfa wil weten of het College van plan is om deze Gemeenteraad te handhaven.
De Burgemeester antwoordt, u hebt hem zelf bijeengeroepen - en het is uw recht om het te doen - op basis van artikelen 7 en 8 van ons Huishoudelijk Reglement. Ik eerbiedig volkomen dit recht. Waarom stelt u deze vraag? Het is uw recht om een Raad bijeen te roepen, hij zal doorgaan en op zijn agenda het punt hebben dat u hebt gevraagd. U hebt deze bijeenroeping tevens al ontvangen.
Martine Payfa: « Op voorwaarde dat er het quorum is! Uzelf zult er niet zijn… Ik wil gerustgesteld worden over de wil dat er het quorum er is ».
Olivier Deleuze antwoordt dat het quorum zal gegarandeerd worden.
Michel Kutendakana vraagt of er een formele beslissing zal te nemen zijn, terwijl er momenteel geen dossier is.
Olivier Deleuze herinnert eraan dat het BBP verzoek dat ons is gedaan, zonder wijziging, niet aan de voorschriften van CoBAT voldoet, bijgevolg is er geen formele beslissing door de Raad te nemen. Anderzijds weet u natuurlijk dat u de mogelijkheid hebt om een motie neer te leggen onderworpen aan de stemming van de Raad, het is helemaal uw volle recht. Enkel het College heeft het recht niet om het te doen, de 19 gemeenteraadsleden hebben het recht om een interpellatie neer te leggen gevolgd door een motie.
Jos Bertrand merkt op dat het College niet heeft geantwoord op de vraag of de burger interpellatie van Jest aan de Raad van 23/01 voorgelegd zou kunnen worden.
Olivier Deleuze bevestigt dat de Nieuwe gemeentewet en het Huishoudelijke Reglement het niet toelaten, aangezien dit punt op de agenda reeds voorkomt. Men gaat geen verschillend reglement maken al naar gelang men de mensen sympathiek of niet sympathiek vindt, anders is het vrienden democratie.
De Voorzitster sluit de discussie af en vraagt of er actualiteit vragen zijn.
 
De Raad neemt kennis.
 

17 Actualiteitsvraag van de heer Kutendakana.
 
Michel Kutendakana wijst erop dat er deze week bomen aan de Berensheide werden gekapt, na die Georges Benoîdtlaan. Bepaalde inwoners zijn bezorgd want schijnbaar is dit ontginnen niet het onderwerp van een advies van Monumenten en Landschappen geweest.
Cécile Van Hecke bevestigt dat bepaalde bomen in ruime mate zijn verminderd of «totemiseerd» want hun staat een dreiging voor de openbare veiligheid vertegenwoordigde. Er is voorzien om ze te vervangen na het verkrijgen van een vergunning van ontginnen, maar hun huidige staat vereiste om ze te verminderen, voor deze dringende tussenkomst zijn geen adviezen van de Monumenten en landschappen vereist. De vergunning is nog niet ingevoerd maar zal het zo spoedig mogelijk zijn en de normale procedure zal zijn loop volgen.
 
De Raad neemt kennis.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.
 

18 Actualiteitsvraag van Mw. Ferretti.
 
Sandra Ferretti deelt mede dat een stuk van de Terhulpensesteenweg dit weekend, op verzoek van de inwoners werd ingehuldigd, terwijl de werkzaamheden niet volledig zijn beëindigd. Wanneer is er voorzien om de laatste laag asfalt te plaatsen?
Cécile Van Hecke antwoordt dat de laatste laag zal geplaatst worden zodra het weer en de buiten temperatuur de optimale voorwaarden zullen aanbieden opdat zij stevig en sterk zou zijn, normaal eind februari, begin maart. Er is achterstand geweest wegens een vorstprik  in december. Daar de inwoners zich hadden gemobiliseerd om een feestelijke inwijding te organiseren die overeenkomt met de uitgang van de reuzen, werd er overeengekomen de datum van de inhuldiging niet te verplaatsen.
 
De Raad neemt kennis.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.
 

Document acties