Persoonlijke hulpmiddelen

20 maart 2018

Register

 
Aanwezig
Cathy Clerbaux, Voorzitster ;
Olivier Deleuze, Burgemeester ;
Alain Wiard, Anne Depuydt, Cécile Van Hecke, Tristan Roberti, Jean-Manuel Cisey, Benoît Thielemans, Jan Verbeke, Schepenen ;
José Stienlet, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Guillebert de Fauconval, Didier Charpentier, Jos Bertrand, Martine Spitaels, Michel Kutendakana, David Leisterh, Anne Spaak-Jeanmart, Hugo Périlleux-Sanchez, Dominique Buyens, Sandra Ferretti, Odile Bury, Gemeenteraadsleden ;
Etienne Tihon, Gemeentesecretaris.
 
Verontschuldigd
Philippe Desprez, Jean-Marie Vercauteren, Michel Colson, Roland Maekelbergh, Gemeenteraadsleden.
 
Opening van de zitting om 20:00
Openbare zitting
 
 
De Voorzitster verklaart de zitting open om 20:00.  Zij kondigt aan dat een dringend punt op de agenda van de Gemeenteraad zal gezet worden. Het gaat om het verslag over de transparantie van de lonen en voordelen van de openbare mandatarissen - Beschikking van 12 januari 2006 - Jaar 2017
 
 
Secretariaat
 
1
Goedkeuring van de notulen van de zitting van 20.02.2018.
De Raad keurt de notulen van de zitting van 20.02.2018.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.
 
 
 

2
Vergaderingen te houden tijdens het dienstjaar 2018 - Vivaqua - Afvaardiging van de gemeente.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege zou verwittigen, zodat deze assemblee onder haar leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
 • Mijnheer Jean-Manuel Cisey gedomicilieerd Winterkoninkjestraat 16 te 1170 Brussel
aan te duiden om de gemeente, Watermaal-Bosvoorde te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die voormelde maatschappij tijdens het dienstjaar 2018 zal houden en geeft hem de nodige volmacht om over de voorwerpen van de agenda's te beslissen.
De voorstellen van het Schepencollege aangaande de gebeurlijke wijzigingen aan onderhavige beslissing en de plaatsvervanging van de gemeentelijke afgevaardigden zijn aangenomen.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.

Martine Payfa demande des explications complémentaires. Elle demande si Jean-Manuel Cisey n’était pas déjà représentant chez Vivaqua.
Jean-Manuel Cisey explique qu’il n’est pas administrateur mais délégué au niveau régional. Tandis que Monsieur Roberti est administrateur.
 
Martine Payfa  demande si Monsieur Roberti se désiste ?
 
Tristan Roberti prend la parole et informe qu’il ne se désiste pas. Il y a deux types de mandats : un mandat en conseil d’administration et un mandat à l’assemble générale. Lui a été désigné par le Conseil il y a quelques mois comme candidat administrateur lorsque le conseil d’administration a été constitué. Ici, la désignation vise à désigner Jean-Manuel Cisey comme représentant à l’assemblée générale dans le cadre de l’entité fusionnée.
 
Martine Payfa demande si en cas d’absence, il peut être remplacé par quelqu’un ?
 
Tristan Roberti répond qu’au conseil d’administration il peut être remplacé par un autre membre du conseil d’administration, donc pas par quelqu’un de Watermael-Boitsfort. Et à l’assemblée générale c’est le même principe.
Martine Payfa vraagt aanvullende uitleg. Zij vraagt of Jean- Manuel Cisey al niet vertegenwoordiger was bij Vivaqua.
Jean-Manuel Cisey legt uit dat hij geen beheerder is maar afgevaardigde op regionaal niveau is. Terwijl Mijnheer Roberti beheerder is.
 
Martine Payfa vraagt of Mijnheer Roberti afstand doet?
 
Tristan Roberti neemt het woord en deelt mede dat hij geen afstand doet. Er zijn twee soorten mandaten: een mandaat in de raad van beheer en een mandaat in de algemene vergadering. Hij werd enkele maanden geleden door de Raad als kandidaat beheerder aangewezen wanneer de raad van commissarissen werd gevormd. Hier heeft de aanduiding   ten doel Jean- Manuel Cisey aan te stellen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering in kader van de gefusioneerde entiteit.
 
Martine Payfa vraagt of in geval van afwezigheid, hij  kan vervangen worden door iemand?
 
Tristan Roberti antwoordt dat hij in de raad van beheer door een ander lid van de raad van beheer vervangen kan worden, dus niet door iemand van Watermaal-Bosvoorde.  En in de algemene vergadering is het hetzelfde principe.
 
 
 

3
Overheidsopdrachten (van 06/02/2018 tot en met 27/02/2018 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
De Gemeenteraad,
Gelet op de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sektoren en latere wijzigingen ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen, inzonderheid het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017 ;
Gelet op artikelen 234l §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd bij de ordonnanties van 17 juli 2003, 9 maart 2006, 11 juli 2013 en 27 juli 2017 ;
Op voorstel van het Schepencollege ;
BESLIST
De volgende beraadslagingen van het College, betreffende overheidsopdrachten, genomen bij toepassing van artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet voor kennisneming aan te nemen, zoals hieronder opgesteld :
 
College van 13/02/2018
 
Dienst
Onderwerp
Openbare Werken
Aankoop van klein gereedschap voor chauffage/sanitair – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 138/744-51 – Geraamd bedrag : 1.200,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 1.200,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 1.200,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.
Openbare Werken
Laanbomen - Heraanleg Rik Woutersplein – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 421/731-60 – Geraamd bedrag : 10.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 7.446,34 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 8.190,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.
 
College van 20/02/2018
 
Dienst
Onderwerp
Openbare Werken
Aankoop van twee servicevoertuigen (Grondbedrijf/Openbare Werken en multi-service) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Toepassing van artikel 234 §3 van de Nieuwe Gemeentewet - Artikel : 137/743-52 - Bedrag : 36.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2018.
 
 
 

 
 
De Raad wordt geïnformeerd.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.

Sandra Ferretti prend la parole concernant le marché du 20/02 lié à l’acquisition de 2 voitures de services. Elle souhaiterait avoir plus de renseignements quant aux performances de ces voitures. S’agit-il de véhicules hybrides ? Électriques ? Essence ? Ainsi que la marque.
 
Cécile van Hecke répond que la volonté est d’être proche des meilleures performances. Les prix des voitures électriques et hybrides sont encore très élevés. Pour le CNG on est encore peu sûr, il y a peu de points de recharge possibles et des coûts d’achat élevés. Il s’agit d’un remplacement habituel de voiture de service selon les critères de l’IBGE qui veillent à rendre performant la consommation, l’eco score, qui est tellement rigide que les voitures diesel sont d’office exclues de ce marché, et les émissions CO2 NOXT hydrocarbone qui comptent pour 40% de l’évaluation des soumissionnaires.  Il s’agira donc d’une voiture essence avec une émission CO2 faible avec la norme Euro6.
 
Sandra Ferretti demande à avoir une liste reprenant les véhicules communaux et leur ancienneté.
 
Michel Kutendakana demande à ce qu’on précise le type d’arbre qui sera planté lors du réaménagement de la Place Rik Wouters. Et quand aura lieu le réaménagement.
 
Cécile van Hecke lui répond que c’est prévu pour ces jours-ci, qu’il s’agit d’un marché dans le cadre des replantations et à la demande des habitants. Une concertation a eu lieu avec les habitants, dont certains s’y connaissaient bien, et avec le chef des plantations communales. Il y a des arbres qui sont vieux et impotents qui vont être abattus puis d’autres arbres vont être replantés. Il s’agira déjà d’arbres assez développés.  Les bancs et poubelles seront aussi remplacés, mais les trottoirs resteront en l’état afin que cela soit le plus propice à l’entretien.
Sandra Ferretti neemt het woord betreffende de Overheidsopdracht van 20/02 in verband met de aankoop van 2 dienst auto's. Zij zou graag meer inlichtingen willen over wat de prestaties van deze auto's betreft. Gaat het om hybride voertuigen? Elektrisch? Benzine? Evenals het merk.
 
Cécile Van Hecke antwoordt dat de wil is, kort bij de beste prestaties te zijn. De prijzen van de elektrische en hybride auto's zijn nog zeer hoog. Voor CNG is men nog weinig zeker, er zijn weinig mogelijke punten van bijvulling en hoge kosten van aankoop. Het gaat om een gewone vervanging van dienst auto volgens de criteria van BIM die ervoor zorgen dat het brandstofverbruik efficiënt is, de Eco-score, die zo rigide is dat dieselauto's automatisch van deze markt worden uitgesloten, en CO2 NOXT koolwaterstofemissies die tellen voor 40% van de evaluatie van de aanbieders. Het zal dus gaan om een benzine auto met een geringe CO2 uitstoot met de norm Euro6.
 
Sandra Ferretti vraagt om een lijst te hebben van de gemeentevoertuigen en vermelding van hun anciënniteit.
 
Michel Kutendakana vraagt opdat men het soort boom aangeeft dat bij de herinrichting van de Rik Wouters Plaats zal geplant worden. En wanneer de herinrichting zal plaatsvinden.
 
Cécile Van Hecke antwoordt hem dat het een dezer dagen wordt bepaald, dat het om een Overheidsopdracht gaat in kader van de heraanplantingen en op verzoek van de inwoners. Er heeft een overleg met de inwoners plaatsgevonden, onder wie sommige er veel van wisten, en met het hoofd van de gemeenteaanplantingen. Er zijn bomen die oud en uitgeput zijn en zullen gekapt worden vervolgens zullen andere bomen geplant worden. Het gaat om al voldoende ontwikkelde bomen. De banken en de vuilnisbakken zullen eveneens vervangen worden, maar de stoepen zullen blijven opdat dat het gunstigst in onderhoud is.
 
 
 

 
Informatie - Communicatie
 
4
GAVS: activiteitenverslag 2017-2018 en Actieplan 2018 -2019
GAVS: activiteitenverslag 2017-2018 en Actieplan 2018 - 2019 (in bijlage)
 
BESLISSING : ter informatie.
De Raad wordt geïnformeerd.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.

Jos Bertrand a quelques questions sur ce rapport :
 1. Qu’en est-il du marché discuté pour éviter l’impression du Livre Blanc pour les seniors ?
 2. Qui est  FOBAGRA ? y a-t-il eu un marché public pour ce contrat ?
 3. Peut-on s’attendre à un mémorandum pour les élections adressées aux partis pour avoir leurs avis sur la politique des ainés ?
 
Il souhaite également féliciter pour le déroulement des tables rondes, il s’agit d’une très bonne initiative.
 
Martine Payfa demande si le règlement d’ordre intérieur du CCCA sera modifié ? Car dans le rapport il est indiqué que le Collège ne souhaite pas le modifier actuellement.  En quoi consistent ces modifications et pourquoi  n’y a-t-il pas eu de réponse positive à cette demande?
Elle félicite également le travail accompli par le CCCA.
 
Olivier Deleuze répond que la modification du ROI, consiste à l’adaptation de la durée des mandats des membres du CCCA à la durée des mandats de la législature, ce qui n’est pas le cas dans l’ancienne ordonnance. La nouvelle ordonnance  prévoit que les commissions consultatives communales des ainés en place poursuivent leur vie jusqu’à la fin de leur mandature actuelle et ensuite elles seront renouvelées jusqu’à la fin de la législature. Actuellement c’est jusqu’en mars 2020, en mars 2020 il faudra donc renouveler le CCCA. L’ordonnance prévoit également que désormais, les mandats des CCCA seront égaux à la durée d’une législature. Nous n’avons donc pas voulu changer la durée de leurs mandats juste avant les élections. Le gouvernement régional a résolu notre problème.
 
Un mémorandum aura lieu si les membres du CCCA décident d’en faire un. C’est leur choix, leur liberté.
 
Benoit Thielemans informe que FOBAGRA est une ASBL qui gère plusieurs espaces publics numériques, notamment celui d’Ixelles, et dont le personnel travaille avec des articles 60. C’est donc très naturellement que le CCCA s’est tourné vers leurs services d’animation. 
 
Olivier Deleuze informe que concernant le livre blanc, un processus parallèle est mis sur pied. D’une part il y a une concertation entre le service de Madame van Hecke et le CCCA pour l’élaboration du livre blanc version papier, et d’autre part le CCCA a une version numérisée sur son site web qui est actualisée plus régulièrement que la version papier qui ne parait qu’une fois par an.
Jos Bertrand heeft enkele vragen over dit verslag:
 1. Hoe staat het met de besproken markt om de druk van het Witboek voor senioren te vermijden?
 2. Wie is FOBAGRA? was er een Overheidscontract voor dit contract?
 3. Kan men een memorandum verwachten voor de verkiezingen die aan de partijen zijn gericht om hun adviezen te hebben over de politiek van de ouderen?
 
Hij wil eveneens feliciteren voor het verloop van de ronde-tafelconferenties, het gaat om een zeer goed initiatief.
 
Martine Payfa vraagt of het huishoudelijke reglement van GAVS zal gewijzigd worden? Want in het verslag wordt er medegedeeld dat het College het momenteel niet wil wijzigen. Uit wat bestaan deze wijzigingen en waarom is er geen positief antwoord op deze vraag gekomen?
Zij feliciteert eveneens het werk dat door GAVS wordt verricht.
 
Olivier Deleuze antwoordt dat de wijziging van het HR, bestaat uit de aanpassing van de duur van de mandaten van de GAVS leden, aan de duur van de mandaten van de legislatuur, wat niet het geval is in de oude beschikking. De nieuwe beschikking bepaalt dat de bestaande commissies van  de gemeentelijke adviesraad voor senioren voortgaan tot het eind van hun huidige mandaat en dat zij vervolgens tot het eind van de legislatuur zullen vernieuwd worden. Momenteel is het tot in maart 2020, in maart 2020 zal men dus de GAVS moeten vernieuwen. De beschikking bepaalt eveneens dat voortaan, de duur van de GAVS mandaten gelijk aan de duur van een legislatuur zullen zijn. Wij hebben dus niet de duur van hun mandaten willen veranderen net voor de verkiezingen.                                  De regionale regering heeft ons probleem opgelost.
 
Een memorandum zal plaatsvinden als de leden van de GAVS besluiten om een te doen. Het is hun keus, hun vrijheid.
 
Benoît Thielemans informeert dat FOBAGRA een VZW is dat verschillende numerieke openbare ruimtes beheert, met name die van Elsene, en waarvan het personeel met artikelen 60 werkt. Het is dus zeer natuurlijk dat GAVS zich naar hun animatie diensten heeft gericht. 
 
Olivier Deleuze deelt mede dat betreffende het Witboek, een parallel proces op touw wordt gezet. Enerzijds is er een overleg tussen de dienst van Mevrouw Van Hecke en GAVS voor de uitwerking van het Witboek papieren versie, en anderzijds heeft GAVS een versie digitale versie op zijn website die meer regelmatig wordt bijgewerkt dan de versie op papier die slechts eens per jaar verschijnt.
 
 
 

 
Onderwijs
 
5
Oproep tot kandidaatstelling voor toelating tot de stage op 01.07.2018 in een promotie-functie : directeur van de basisschool Le Karrenberg - Nos Petits (vacature).
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.

Didier Charpentier souhaite savoir comment l’appel sera fait.
 
Anne Depuydt informe que le pouvoir organisateur ouvre tous les paliers, qu’il fait un appel le plus large possible afin d’avoir les meilleurs candidatures. Les candidatures devront être introduites pour le 27/04/2018. Les candidatures devront comprendre un CV, un portfolio, un examen écrit sera également organisé ainsi qu’un entretien individuel. L’annonce sera publiée sur tous les canaux habituels.
 
Didier Charpentier informe que la fonction a beaucoup évolué, qu’il y a beaucoup plus d’administratif et de gestion du personnel et moins de pédagogie ; il faut donc vraiment ne pas se tromper vu que c’est le 2e recrutement en 3 ans. Il demande s’il y a des candidats internes.
 
Anne Depuydt répond que pour l’instant il n’y a pas eu de candidature interne.
 
Martine Payfa demande si on peut envisager d’écrire aux pouvoirs organisateurs des 19 communes.
 
Anne Depuydt dit que cela peut se faire, que tous les moyens sont envisageables.
 
Anne Spaak-Jeanmart demande si des enseignants à Watermael-Boitsfort sont susceptibles de passer des examens pour être admissibles. Et si c’est le cas, pourrait-on déjà les désigner avant qu’ils n’aient le titre requis ?
 
Anne Depuydt répond que oui, mais qu’il n’y a pas encore de candidat déclaré.
Didier Charpentier wil weten hoe de oproep zal gedaan worden.
 
Anne Depuydt deelt mede dat de inrichtende macht alle portalen opent, dat zij een zo breed mogelijke oproep doet teneinde de beste kandidaturen te hebben. De kandidaturen zullen voor 27/04/2018 ingediend moeten worden. De kandidaturen zullen een C.V., een portfolio moeten omvatten, een schriftelijk examen zal eveneens georganiseerd worden en ook een individueel onderhoud. De aankondiging zal op alle gewoonlijke kanalen gepubliceerd worden.
 
Didier Charpentier deelt mede dat de functie is geëvolueerd, dat er veel meer administratief en personeelsbeleid is en minder pedagogie; men moet zich dus echt niet vergissen gezien het de 2de rekrutering is in 3 jaar. Hij vraagt of er interne kandidaten zijn.
 
Anne Depuydt antwoordt dat er momenteel geen interne kandidatuur is.
 
Martine Payfa vraagt of men kan overwegen om aan de inrichtende machten van de 19 gemeenten te schrijven.
 
Anne Depuydt zegt dat dat mogelijk is, dat alle middelen denkbaar zijn.
 
Anne Spaak-Jeanmart vraagt of leraren in Watermaal-Bosvoorde geschikt zijn om examens af te leggen om toelaatbaar te zijn. En indien het zo is, zou men ze al kunnen aanwijzen voordat zij de vereiste titel hebben?
 
Anne Depuydt antwoordt van ja, maar dat er nog geen verklaarde kandidaat is.
 
 
 

 
Openbare Werken
 
6
Karrenberg school - Herinrichting sanitaire installaties in de speelplaats - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Toepassing van artikel 234 §1 van de NGW - Artikel : 7221/724-60 - Bedrag : 148.400,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2018.
De Gemeenteraad,
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 234§1, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen ;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2° (de geraamde waarde excl. btw niet overschreden de drempel van 750.000,00 euros);
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Karrenberg school - Herinrichting sanitaire installaties in de speelplaats” een bestek met nr. 2018-827 werd opgesteld door de Dienst Werken;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Herinrichting sanitaire installaties in de speelplaats), raming: 136.300,00 euros excl. btw of 144.478,00€ incl. btw;
* Perceel 2 (Sanitaire installatie : schilderwerken), raming: 3.700,00 euros excl. btw of 3.922,00€ incl. btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 140.000,00 euros excl. btw of 148.400,00 euros incl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op artikel 7221/724-60 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met eigen middelen;
Op voorstel van het Schepencollege;
 
BESLIST
 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-827 en de raming voor de opdracht “Karrenberg school - Herinrichting sanitaire installaties in de speelplaats”, opgesteld door de Dienst Werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 140.000,00 euros excl. btw of 148.400,00 euros incl. btw.
 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
 3. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2018, op artikel 7221/724-60 van de buitengewone dienst en de financiering gebeurt met eigen middelen.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.

Sandra Ferretti demande combien de toilettes sont prévues pour le prix indiqué.
 
Cécile van Hecke répond qu’il s’agit d’un nouveau bloc sanitaire, un petit bâtiment qui comprendra des toilettes filles et garçons mais que le nombre exact ne lui est pas connu. 
 
Sandra Ferretti demande s’il y a un permis de construire.
 
Cécile van Hecke indique qu’il y a un permis depuis longtemps. Il s’agit d’une rénovation, il est prévu de démolir tout l’intérieur mais de ne pas toucher à l’enveloppe extérieure.
Sandra Ferretti vraagt hoeveel toiletten voor de aangegeven prijs zijn voorzien.
 
Cécile Van Hecke antwoordt dat het om een nieuw sanitair blok gaat, een klein gebouw dat toiletten meisjes en jongens zal omvatten maar dat het exacte aantal haar niet is bekend. 
 
Sandra Ferretti vraagt of er een bouw vergunning is.
 
Cécile Van Hecke deelt mede dat er al lang een vergunning is. Het gaat om een renovatie, er is voorzien om heel het binnenste af te breken maar om niet aan de buitenschil te raken.
 
 
 

 
Mobiliteit
 
7
Motie geïntroduceerd door het College om een groene weg aan te leggen langs de spoorlijn nr 26 tussen DELTA en MOENSBERG
De Gemeenteraad,
Gezien het Lucht-klimaat-energie-plan dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedkeurde op 2 juni 2016;
Gezien het vervoersplan 2017-2020 van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS);
Gezien de studies en projecten die BELIRIS langs de spoorweglijnen financiert, met name langs lijn nr. 26 en lijn nr. 161;
Gelet op het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15 september 1993, met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen, dat BELIRIS instelt, alsook op de lopende besprekingen over bijvoegsel nr. 13 hierbij;
Gelet op het gewestelijke IRIS 2-plan dat de zachte mobiliteit beoogt aan te moedigen;
Gelet op het tegen 2020 te verwachten netwerk van afzonderlijke fietsvoorzieningen dat op 30 april 2015 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd goedgekeurd;
Gelet op de ontwerpovereenkomst tussen het Gewest en INFRABEL met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de spoorwegbermen door INFRABEL aan het Gewest;
Erop gelet dat deze nieuwe groene strook pleisterplekken zoals het Terkamerenbos, de universitaire campussen of het CHIREC, ... met elkaar zou verbinden;
Erop gelet dat de “spoorwegwandeling” die over de gemeente Oudergem loopt, tot aan DELTA, eventueel tot aan MOENSBERG (Ukkel) zou kunnen worden verlengd en tal van groene ruimten met elkaar zou verbinden;
Gelet op de aanwezigheid van verscheidene scholen in de nabije omgeving van deze spoorweglijn nr. 26;
Erop gelet dat de schoolvervoerplannen duurzame verplaatsingen promoten;
Erop gelet dat de zachte vervoersmodi het wegverkeer verlichten en dat ze op die manier mee zorgen voor een verminderde uitstoot van broeikasgassen en van luchtverontreinigende stoffen;
Erop gelet dat de zachte vervoersmodi de levenskwaliteit bevorderen, met name omdat ze minder lawaai genereren;
Erop gelet dat de aanleg van de spoorwegbermen door hun tracé en hun geringe oneffenheid voor snelle verbindingen zal zorgen;
Gelet op de aanwezigheid van meerdere treinstations op deze lijn en erop gelet dat de aanleg van de bermen de intermodaliteit tussen bijvoorbeeld trein en fiets zal faciliteren;
Gelet op de haalbaarheidsstudie van Dessins & Construction uitgevoerd in opdracht van Leefmilieu Brussel;
Gelet op de overheidsopdracht met betrekking tot “l’étude technique pour la réalisation d'une voie verte entre Moensberg (Uccle) et Delta (Auderghem)” (technische studie voor de realisatie van een groene strook tussen Moensberg (UKkel) en Delta (Oudergem)) die op 12 oktober 2017 werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie;
Verzoekt de gemeenteraad het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om:
 1. Zo snel mogelijk de noodzakelijke studies te verrichten om het mogelijk te maken een groene, comfortabele fiets- en wandelstrook aan te leggen langs spoorweglijn nr. 26 tussen Moensberg en de Delta-site, alsook langs lijn 161 tussen Delta en het station van Etterbeek; ervoor te zorgen dat de geplande ontwikkelingen in het kader van deze studies alle nodige garanties bieden op het gebied van openbare veiligheid, landschapsbescherming en bestaande privé-eigendommen en ontwikkeling van de biodiversiteit;
 2. De budgets vast te stellen voor de uitvoering van het project tegen 2020, zoals bepaald in het regeringsbesluit van 30 april 2015;
 3. Deze werkzaamheden als project rond zachte mobiliteit te laten noteren in het bijvoegsel 13 van BELIRIS.
 4. De overeenkomst tussen de partijen te ondertekenen waardoor de spoorwegbermen kunnen worden aangewend om groene stroken aan te leggen.
De gemeenteraad verzoekt het Schepencollege van Watermaal-Bosvoorde een afschrift van deze motie te bezorgen aan de:
 • Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Gewestelijk minister van Mobiliteit;
 • Gewestelijk minister van Leefmilieu;
 • Voorzitter van het overlegcomité van BELIRIS, alsook aan zijn directeur-generaal;
 • Voorzitter van de raad van bestuur van INFRABEL, alsook aan zijn afgevaardigde bestuurder.
 
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.

Tristan Roberti expose le point.
 
Michel Kutendakana indique que le gestionnaire du réseau de transport est déjà occupé à lancer des études, pourquoi la motion est-elle donc votée ?
 
Jos Bertrand demande également pourquoi cette motion est présentée maintenant. Pourquoi ne pas demander au ministre compétent  au niveau fédéral pour Beliris de s’en charger. Est-on certain qu’Infrabel va soutenir le projet ? Ira-t-on concerter les riverains qui ont déjà pris des initiatives ? Qu’en est-il du planning d’exécution ?
 
Martine Payfa demande s’il existe déjà un tracé exact. Certains endroits sont vraiment étroits le long des rails et la place disponible ne permettrait pas le passage d’une telle voie verte. Des expropriations sont-elles envisagées ?
 
Tristan Roberti montre le tracé à Martine Payfa sur son PC portable. Il informe que cette motion est présentée parce que la Région l’a demandé et que d’autres communes le font aussi. La négociation avec Beliris et Infrabel sera sans doute renforcée par ces motions. Cependant la motion proposée par notre commune  met une attention toute particulière sur la sécurité et sur les aspects paysagers et environnementaux.
 
Michel Kutendakana demande si ce ne serait pas le moment idéal pour demander une liaison entre Delta et Keym.
 
Tristan Roberti rappelle que ce n’est pas ici l’objet de la motion mais qu’une étude concernant ce projet existe et que l’attention de la Région a été attirée sur ce point.
 
Martine Payfa s’inquiète concernant les expropriations, elle propose donc un amendement à la motion proposée, et d’ajouter : « et des propriétés privées existantes »  dans la phrase suivante « …de veiller dans le cadre de ces études à ce que les aménagements projetés offrent toutes les garanties nécessaires en termes de sécurité publique, de protection du paysage et de développement de la biodiversité ». A ajouter juste après « protection du paysage ».
 
L’amendement proposé est adopté à l’unanimité.
La motion telle qu’amendée est adoptée à l’unanimité.
Tristan Roberti zet het punt uiteen.
 
Michel Kutendakana deelt mede dat de beheerder van het transport netwerk al bezig is studies te lanceren, waarom wordt de motie dus gestemd?
 
Jos Bertrand vraagt eveneens waarom deze motie nu wordt gepresenteerd. Waarom niet aan de bevoegde minister op federaal niveau voor Beliris vragen om zich ermee te belasten. Is het zeker dat Infrabel het project zal ondersteunen? Zal men met de buurtbewoners overleggen die al initiatieven hebben genomen? Hoe staat het met de planning van uitvoering?
 
Martine Payfa vraagt of er al een exact tracé bestaat. Bepaalde plaatsen zijn echt nauw langs de rails en de beschikbare plaats zou de doorgang van een dergelijke groene weg niet toelaten. Worden er onteigeningen overwogen?
 
Tristan Roberti toont het tracé aan Martine Payfa op zijn laptop. Hij deelt mede dat deze motie wordt gepresenteerd omdat de Regio het heeft gevraagd en dat andere gemeenten het eveneens doen. De onderhandeling met Beliris en Infrabel zal waarschijnlijk door deze motie versterkt worden. Nochtans zet de voorgestelde motie door onze gemeente een erg bijzondere aandacht op de veiligheid en de landschaps- en met het milieu verband houdende aspecten.
 
Michel Kutendakana vraagt of het niet het ideale moment zou zijn om een verbinding tussen Delta en Keym te vragen.
Tristan Roberti herinnert eraan dat het hier niet het onderwerp van de motie is maar dat een studie betreffende dit project bestaat en dat de aandacht van de Regio op dit punt werd getrokken.
 
Martine Payfa maakt zich ongerust betreffende de onteigeningen, zij stelt dus een amendement voor aan de voorgestelde motie, en om toe te voegen: « en de bestaande privé-bezitten » in de volgende zin «… om in verband met deze studies erop toe te zien dat de geplande aanpassingen alle vereiste garanties met betrekking tot openbare veiligheid, van bescherming van het landschap en ontwikkeling van de biodiversiteit » geven. Om toe te voegen net na « bescherming van het landschap ».
 
Het voorgestelde amendement is met algemene stemmen aangenomen.
De motie zoals geamendeerd wordt met algemene stemmen aanvaard.
 
 
 

 
Jeugd
 
8
Toepassing aan de vzw "Atout Projet" van het artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Toelage 2018.
De Gemeenteraad,

Gelet op de wet van 14/ 11/1983 betreffende de contrôle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen ;
Gelet op het artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de gemeenteraadslaging van 20/12/2016 met betrekking op de verlenging van de conventie aangegaan tussen de Gemeente Watermaal-Bosvoorde en de vzw “Atout Projet” met betrekking tot de financierin, de aard van het werk, de verzekering evenals de aanwerving en het ontslag van het personeel en dit voor de periode 2017 - 2019 ;
Aangezien dat conventioneel de Gemeentelijke administraie gehouden is om jaarlijks de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen ;
Op voorstel van het Schepencollege ;

BESLIST
1. De bijzondere toelage van 10.000 € voorzien op het artikel 76103/332-02 van de gewone begroting 2018 toe te kennen aan Atout Projet ;
2. De aanwendingsvoorwaarden van de toelage en de verantwoording geëist van de begunstigde als volgt vast te leggen :
a) de toelagen mogen uitsluitend aangewend worden voor de verwezenlijking van het voorwerp van de genietende vereniging zoals dit word omschreven in haar statuten ;
b) de begunstigde moet volgende documenten voorleggen :
- de rekeningen en de balans met betrekking tot het dienstjaar 2017, samen met het verslag van de commissarissen belast met het toezicht op de rekeningen, ten laatste op 30 juni 2018 ;
- hierbij dienen gevoegd : een verslag over het beheer (activiteitenverslag) en een verslag over de financiële toestand ;
c) de begunstigden moet zich alle controlemiddelen voorbehouden, opgenomen in de wet van 14/11/1983, wanneer hij zelf toekent aan derden.
 
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.
 
 
 

 
Woning
 
9
4-6 Heiligenborre - Heropbouw van 2 woningen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Toepassing van artikel 234 §1 van de NGW - Economische code : 242-01 - Bedrag : 835.964,12 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.
De Gemeenteraad,
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 234§1, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen ;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2° (limiet van 750.000,00 euros excl. btw niet overschreden);
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “4-6 Heiligenborre - Heropbouw van 2 woningen” een bestek met nr. 2018-805 werd opgesteld door Grondbedrijf van Watermaal-Bosvoorde;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Stabiliteit en architectuur), raming: 679.254,44 euros excl. btw of 821.897,87 euros incl. btw, en dat het maximale bestelbedrag 579.370,85 euros excl. btw of 701.038,73 euros incl. btw bedraagt;
* Perceel 2 (Inrichting van de omgeving), raming: 11.625,00 euros excl. btw of 14.066,25 euros incl. btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 690.879,44 euros excl. btw of 835.964,12 euros incl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget patrimonial van grondbedrijf van 2018, op economische code 242-01 en dat de financiering gebeurt met lening;
Op voorstel van het Schepencollege;
 
BESLIST
 
1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-805 en de raming voor de opdracht “4-6 Heiligenborre - Heropbouw van 2 woningen”, opgesteld door Grondbedrijf van Watermaal-Bosvoorde. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 690.879,44 euros excl. btw of 835.964,12 euros incl. btw.
2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
3. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
4. Deze beraadslaging met het oog op de uitoefening van het algemeen toezicht aan de toezichthoudende overheid over te maken.
5. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget patrimonial van grondbedrijf van 2018, op economische code 242-01 en de financiering gebeurt met lening.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.

Martine Spitaels souhaite quelques explications sur le sujet. Elle aimerait savoir de quel type de logement il s’agit ? Combien de chambres sont prévues ? Et si cela fait l’objet d’un subside ou pas ?
 
Benoit Thielemans répond qu'il s'agit d'un logement moyen avec trois chambres par maison et qu'il n'y a pas de subside prévu. On doit encore analyser les possibilité avec le fond régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC) mais c'est très peu probablé car plutôt orienté vers les logements d'urgence.
 
Il précise qu’il s’agit d’une relance d’un premier marché pour lequel on n’avait reçu qu’une seule offre, qui dépassait de 6% l’estimation du cahier des charges.
 
Martine Spitaels demande s’il existe des demandes pour de plus grands logements, au-delà de trois chambres ? Elle aimerait également connaitre le nombre de salles de bain qui y sont prévues.
 
Benoit Thielemans répond que c’est plutôt rare, qu’actuellement il n’y a qu’une seule demande listée pour ce type de bien. Quant aux salles de bain, il doit se renseigner.
 
Sandra Ferretti demande pour quelle raison il n’y a pas eu de demande de subsides.
 
Benoit Thielemans répond qu’il n’y a pas de subsides accordés dans la catégorie du logement moyen. Beaucoup de subsides sont réservés aux logements sociaux, il n’y a pas de cadre pour subsidier des logements moyens.
 
Véronique Wyffels demande quel était le premier appel fait dans le cadre du FRBRTC. Benoit Thielemans lui répond que le précédent appel était orienté vers le projet Archiducs Sud.
 
Sandra Ferretti conclut donc qu’il n’y a pas de subside de prévu pour ce projet.
 
Benoit Thielemans le confirme et précise que lorsque des subsides sont accordés par la SLRB, pour le projet Archiducs Sud par exemple, la SLRB a la maitrise d’ouvrage. C’est également le cas pour les SISP, les sociétés de logements sociaux prennent alors la maitrise d’ouvrage sur les petits projets.  Selon le type de projet, les subsides vont être plus ou moins importants et combinables avec d’autres types de subsides et diminuer ainsi la charge d’emprunt.
Martine Spitaels wenst enkele verklaringen over het onderwerp. Zij zou graag willen weten over welk huisvestingssoort het zich handelt? Hoeveel kamers zijn er voorzien? En of dat het voorwerp van een subsidie is of niet?
 
Benoît Thielemans antwoordt dat het om een gemiddelde huisvesting gaat, met drie kamers per huis en dat er geen voorziene susidie is. Men moet nog de mogelkheden van subsidies met het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT) analyseren maar het is weinig waarschijnlijk want eerder gericht naar de dringende huisvestingen.
 
Hij verklaart dat het om een opleving van een eerste markt gaat waarvoor men slechts één aanbod had ontvangen, dat met 6% de schatting van het lastenboek overschreed.
 
Martine Spitaels vraagt of er vragen voor grotere huisvestingen, van meer dan drie kamers bestaan? Zij zou eveneens graag het aantal badkamers willen kennen die er in zijn voorzien.
 
Benoît Thielemans antwoordt dat het eerder zeldzaam is, dat momenteel er slechts één vraag op een lijst gezet is voor dit soort goed. Wat de badkamers betreft, moet hij zich informeren.
 
Sandra Ferretti vraagt voor welke reden er geen vraag voor subsidies was.
 
Benoît Thielemans antwoordt dat er geen subsidies worden toegekend in de categorie van gemiddelde huisvesting. Vele subsidies zijn gereserveerd voor de sociale huisvestingen, er is geen kader om gemiddelde huisvestingen te subsidiëren.
 
Véronique Wyffels vraagt welke de eerste oproep was in het kader van BGHGT. Benoît Thielemans antwoordt haar dat de vorige vraag voor het project Aartshertogen- Zuid was gedaan.
 
Sandra Ferretti besluit dus dat er geen subsidie is voorzien voor dit project.
 
Benoît Thielemans bevestigt het en verklaart dat wanneer subsidies worden toegekend door BGHM, voor het project Aartshertogen-Zuid bijvoorbeeld, BGHM de beheersing van werk heeft. Het is ook het geval voor OVM’s, de maatschappijen van sociale huisvesting voeren dan de werk beheersing uit over de kleine projecten. Naargelang het soort project, zullen de subsidies min of meer belangrijk en combineerbaar zijn met andere soorten subsidies en de leningslast aldus verminderen.
 
 
 

 
Secretariaat
 
10
Interpellatie van Mevrouw Anne Spaak-Jeanmart over de evolutie van de cursus filosofie en burgerschap in de basisscholen van Watermaal-Bosvoorde.
De cursus filosofie en burgerschap vertegenwoordigt voor DéFI een belangrijke stap vooruit, zowel vanuit het oogpunt van de taken van de openbare scholen als van het samen-leven in een pluralistische en leken maatschappij.
 
Wij herinneren eraan dat de opvoeding tot burgerschap een van de algemene doelstellingen van het verplichte onderwijs vormt vanaf 1997 in het taakdecreet wordt bepaald: « alle leerlingen voorbereiden om verantwoordelijke burgers te zijn, bekwaam om bij te dragen tot de ontwikkeling van een democratische, solidaire, pluralistische en open maatschappij voor andere culturen. »
 
De verplichting van de regering FWB de werkgelegenheid van de leraren godsdienst en zedenleer te behouden heeft een reële moeilijkheid in de toewijzing van de cursussen veroorzaakt. De wetgeving laat de gemeenschappelijke toewijzing van cursus uren zedenleer of godsdienst en uren cursus van filosofie immers toe.
Wij hebben dus leraren die, in dezelfde IM maar in verschillende vestigingen, ertoe aangezet kunnen worden om zowel, cursussen zedenleer en godsdienst te geven, dan cursussen filosofie en opvoeding tot burgerschap.
Een vraag blijft echter. Wie gaat deze cursus geven?
De communautaire politiek verklaring verzekerde dat deze hervorming zou plaatsvinden zonder verlies aan werkgelegenheid. Het gevolg is het dat talrijke leraren, dikwijls van godsdienst, actief zonder pedagogische titel, cursus filosofie en opvoeding burgerschap kunnen geven als zij de aanvraag ervoor doen en dat zij meer anciënniteit hebben.
Deze leraren die de cursus filosofie en opvoeding burgerschap geven hebben de mogelijkheid om zich te vormen. Zij beschikken over vier jaar om de vereiste pedagogische titel evenals een opleiding tot neutraliteit te behalen die hun daardoor toelaat om deze cursus te geven.
 
De uurroosters, zowel van de leerlingen als van de leraren, roepen veel vragen op.
 
Het gemeenschappelijke uur cursus filosofie en opvoeding burgerschap organiseert zich per klas terwijl het tweede uur, facultatief, vraagt leerlingen hergroeperingen. In talrijke scholen, in FWB, heeft men de leerlingen van verschillende studiejaren moeten hergroeperen en zelfs ze terugtrekken uit de klassen om het tweede uur cursus te volgen. Dat stelt ernstige pedagogische moeilijkheden.
 
Men kan betreuren dat deze cursus niet middelen ter grootte van zijn ambities heeft gekregen. De late en afgeroffelde totstandbrenging, de toewijzing van de posten en de uitwerking van de uurroosters zijn de pedagogische kwaliteit en de geest van de cursus niet ten goede gekomen.
 
Mevrouw de schepen, in oktober 2016, had ik u al betreffende de organisatie levensbeschouwelijke vakken in de basisscholen van onze gemeente geïnterpelleerd. Toentertijd had 19% van de leerlingen zich voor de cursus filosofie en opvoeding burgerschap ingeschreven.
Het invoeren van de cursus filosofie en opvoeding burgerschap had geen verlies aan werkgelegenheid veroorzaakt en 3 leraren beantwoordden aan de pedagogische criteria.
 
Zou u ons de evolutie van deze cursus tot nu toe, vooral, het regelmatig bijwonen van de cursus filosofie en opvoeding burgerschap in de verschillende scholen van WB kunnen geven?
 
Hoe wordt de cursus filosofie en opvoeding burgerschap in de scholen georganiseerd?
(Hergroeperingen van leerlingen - gehergroepeerde studieniveaus – teruggetrokken leerlingen uit de klassen tijdens de cursusuren).
Wat is momenteel het aantal leraren, dat de cursus filosofie en opvoeding burgerschap geven en hebben zij de vereiste titels?
 
Aantwoord van Anne Depuydt:
« Dit schooljaar, zijn 16,5% van de kinderen ingeschreven in de cursus filosofie en burgerschap (F&B).
Voor de cursus moraal zijn er 259 leerlingen d.w.z 31,7%
Voor de cursus katholieke godsdienst zijn er 165 leerlingen d.w.z 20,2%
Voor de cursus islamitische godsdienst zijn er 230 leerlingen d.w.z 28,1%
Voor de cursus protestantse godsdienst zijn er 29 leerlingen d.w.z 3,5%
Voor de cursus Filosofie en burgerschap zijn er 134 leerlingen d.w.z 16,5%
Dat betreft in het totaal 817 leerlingen.
 
Er zijn geen cursussen van Joodse noch van orthodoxe godsdienst.
 
De huidige configuratie is ideaal, een dag wordt per school aan alle levensbeschouwelijke vakken toegekend: 
De maandag : Futaie.
Dinsdag : Karrenberg
Donderdag : Sapinière
Vrijdag : Cèdres
Voor onze leraren, is de dienstregeling comfortabel want geen enkele verandering van school gedurende de dag is noodzakelijk.
 
De uren en de hergroeperingen die per leerjaar of graad worden uitgevoerd, maken aan het grootste aantal leerlingen mogelijk om de cursus van F&B of het gekozen levensbeschouwelijke vak tegelijkertijd te volgen. Zeer weinig leerlingen moeten daardoor uit hun klas (2/3 per school) weggaan en geen enkele nieuwe leerstof wordt op dat ogenblik door de titularis behandeld.
 
U vraagt het aantal leraren belast met de cursus F&B en of zij de vereiste titels hebben.
Allereerst herhalen wij de toegang voorwaarden tot de functie:
 1. zich kandidaat hebben gesteld bij de IM
 2. titularis zijn van ten minste een Bachelor diploma (onderwijzeres lager onderwijs: vereiste titel, kleuteronderwijzeres of GLSO: voldoende titels, eindexamenkandidaat of AESS of Master: lijst van titels tekorten)
 3. genoten hebben van een opleiding tot neutraliteit via zijn basisopleiding of begonnen zijn/geslaagd zijn voor de eenheid onderwijs « opleiding tot neutraliteit ».
Ik verduidelijk dat de gediplomeerde meesters van niet- confessionele moraal van het officiële onderwijs uiterlijk tijdens het jaar 2003-2004 beschouwd worden voldoen aan de opleidingsvoorwaarde tot de neutraliteit.                             De cursus van F&B vrijstelling is verzekerd door een onderwijzeres voor 14 periodes. Zij is primaire onderwijzeres titularis van het certificaat betreffende de neutraliteit.
De cursus van F&B gemeenschappelijk (1 periode per klas) wordt verzekerd door drie onderwijzeressen:
 1. Een onderwijzeres voor 22 periodes en 2 periodes van krediet-opleiding de vrijdag namiddag die haar toelaat om de cursus didactiek van de cursus F&B te volgen - verplicht vanaf september 2021. Zij is definitieve gediplomeerde onderwijzeres van moraal van het officiële onderwijs vóór 2003-2004: tot nu toe vereiste titel.
 2. Een onderwijzeres voor 11 periodes. Zij is titularis van de Bachelor opvoeder/-ster, houder van het certificaat van neutraliteit -
 3. Een onderwijzeres voor 11 periodes. Zij is onderwijzeres primair (en kleuter) en houder van het certificaat van neutraliteit - tot nu toe vereiste titel.
Dit jaar was dat gemakkelijker te organiseren in tegenstelling tot het vorige jaar.»
De Raad neemt kennis.
 
 
 

11
Interpellatie van Jos Bertrand betreffende de hervatting van de werken aan het GEN en de opvolging van de werken door het college.
Reeds enkele maanden geleden zijn de werken aan het GEN bij mondjesmaat heropgestart. Het werd hoog tijd!
De buren krijgen nu zeer regelmatig een mededeling van Infrabel, mbt werkzaamheden die worden uitgevoerd, maar ik verneem ook dat er binnenkort in juni een infovergadering met infrabel zou georganiseerd worden. Kunt u ons informeren over deze vergadering? Wie gaat er uitgenodigd worden? Hoe worden de mensen verwittigd?
 
Ik zou het college ook willen vragen stellen over de contacten met Infrabel met betrekking tot dit dossier: de volledige realisatie van de voorgestelde en goedgekeurde plannen, de planning van de werken, het beheer en de beveiliging van de bouwwerven en van de toegang tot de bouwwerven.
Welke contacten heeft het schepencollege gehad met Infrabel i.v.m. deze problematiek? Heeft het gemeentebestuur daarbij specifieke wensen en eisen op de tafel gelegd? Zo ja: wat zijn de antwoorden van infrabel, zo neen, is het college bereid om deze prioriteiten voor ozne gemeente en voor de gebruikers van het openbaar vervoer aan Infrabel te bepleiten en te behartigen? Ik denk daarbij aan volgende specifieke aandachtspunten:
 1. De afwerking en de beveiliging van het station Bosvoorde. Dit is niet bepaald een aantrekkelijke toegang tot onze gemeente, bovendien is het ontoegankelijk en gevaarlijk voor minder mobiele mensen en voor senioren. Heeft het gemeentebestuur aangedrongen op een prioritaire aanpak van de afwerking van het station Bosvoorde zodat men met de trein op een aangename manier in onze gemeente kan aankomen? Zo neen, is het college vooralsnog bereid om dit aan te kaarten?
 2. De aanleg van het park op de dalle van het station. Hoe zit dit? Er is een toelating gegeven aan een groep jongeren om hier tijdelijk een cyclobal-terrein op in te richten, maar de omgeving ligt er zeer desolaat bij. Heeft het college er bij infrabel op aangedrongen dat dit dringend zou moeten worden aangepakt. Wat zijn de plannen en de planning van Infrabel? Wie gaat het park inrichten en afwerken? Zo u hierop geen antwoord geeft, is het college bereid deze vraag aan Infrabel voor te leggen en het belang van onze gemeente en van de gebruikers van het openbaar vervoer op te nemen?
 3. De afwerking en beveiliging van het station Watermaal: ook het station van Watermaal kan wat meer beveiligd en zeker verfraaid worden. Er is een probleem van vandalisme (o.a. mbt de wachthokjes) en het is weinig aantrekkelijk. Hoe zit het met de vele andere compensaties die door onze gemeente tijdens de onderhandelingen zijn afgedwongen: de voetgangerstunnel naar het Keymplein toe aan het station van Watermaal, de aanleg en de inrichting van de parkings, de situatie van de Hakhoutlaan, de geluidschermen en vooral de esthetische aankleding van de geluidschermen (er was sprake van een levende groen-structuur) ?
 4. Is er al een zicht op het verloop van de werken en zo ja kunt u ons die mededelen? Hoe gaat het toezicht op de werven worden uitgeoefend en komt er een werfoverleg waarbij onze gemeentediensten betrokken zijn?
 5. Tot slot kom ik ook terug op het onderhoud van de spoorwegtalud en de invasie van de Japanse Duizendknoop die m.i. onoordeelkundig wordt weggenomen / gemaaid?  Heeft het college deze problematiek opnieuw aangekaart bij infrabel?  Hoer zit het met het respecteren van de maatregelen ivm de verspreiding van de invasie; ik herinner me dat er indertijd een verplichting was opgelegd om dit met afgedekte vrachtwagens af te voeren… dit wordt duidelijk niet gerespecteerd.
Antwoord van Tristan Roberti
"Ik bevestig u dat een briefing is geprogrammeerd op 7 juni a.s. in het Hooghuis vanaf 19:00 betreffende de opleving van het GEN bouwterrein. Deze vergadering is toegankelijk voor iedere geïnteresseerde persoon en zal aangekondigd worden in de gemeentekrant 1170 van mei evenals, voor de GEN buurtwijken, door een huis-aan-huis post uitgedeeld door de cel info-bewoners van INFRABEL.
 
Deze vergadering is op verzoek van de gemeente belegd. Effectief, er zijn verschillende jaren voorbijgegaan sinds de laatste briefings en vele inwoners van de betrokken wijken kennen de historiek niet, noch de reikwijdte van het project. Terwijl de werven herbeginnen, is het dus noodzakelijk om een duidelijke en volledige informatie te geven aan alle inwoners.  
Betreffende het station van Bosvoorde, hebben wij aangedrongen opdat de verbetering van de ontvangst voorwaarden voor de reizigers prioriteit zou krijgen. Aanpassingen zouden in de loop van het jaar verwezenlijkt moeten worden maar in dit stadium kennen wij het detail ervan niet.
 
Betreffende de plaat, deze is niet beëindigd. De bouwwerf die in de herfst zou moeten hernemen beoogt de implementatie van het tweede deel van de overdekte sleuf langs de kant van de Archievenstraat. De inrichting van het park zal slechts in een latere fase op het moment van de afwerking van de bouwwerf verwezenlijkt worden. Mevrouw de Minister Céline Frémault heeft haar belang bevestigd voor de beleid terugname van het toekomstig park, door het regionale bestuur Brussel Milieu, wat een voortreffelijk zaak zou zijn.
 
Betreffende het station van Watermaal, maakt de herinrichting van het parkeerterrein, van de Hakhoutlaan en de gang onder de sporen eveneens deel uit van de afwerking en niets werd in dit stadium door INFRABEL aangekondigd.
Betreffende de problematiek van de Japanse duizendknoop, hebben wij geen bijzondere informatie wat de voornemens van INFRABEL betreft. INFRABEL organiseert van tijd tot tijd onderhoud van taluds, soms een beetje op brutale wijze trouwens, maar wij beschikken niet over een actie planning.
 
De voornaamste inzet voor de komende maanden is, behalve de organisatie van de openbare vergadering van 7 juni, de werf organisatie van het 2e deel van de overdekte sleuf langs de kant van de Archievenstraat, die in de volgende herfst zou moeten beginnen. Onze wens is dat dit bouwwerf zo min mogelijk effect op de woonkwaliteiten van de gemeente heeft. INFRABEL bestudeert in dit kader de mogelijkheid om toegangen tot het bouwterrein via de spoorwegen te organiseren vanaf het station van Bosvoorde en door de al verwezenlijkte delen van de plaat te mobiliseren."
De Raad neemt kennis.
 
 
 

12
Interpellatie van Martine Payfa betreffende het diversiteitsplan van de gemeente.
Alle Brusselse gemeenten werden door de Regio verzocht een diversiteit plan uit te werken in hun bestuur.
 
In overeenstemming met de eisen van de Regio en als gevolg van het akkoord van het College van 21/1/2014, heeft de gemeente op 8 september 2015 besloten om een werkgroep op richten om een actieplan uit te werken in verband met de diversiteit binnen ons bestuur.
De gemeenten zijn eerste lijn instanties geschikt om initiatieven te ontwikkelen die het mogelijk maken om de diversiteit te garanderen en dus de discriminatie te bestrijden door het instellen van toegang mechanismen tot de werkgelegenheid voor de personen met een handicap.
Het insluiten van personen met een handicap in een stabiel beroepsleven is een fundamentele inzet van dit plan en het doel is, binnen een voorbeeld termijn een percentage van 5% tewerkstelling van personen met een handicap te bereiken ofwel door rechtstreekse rekrutering, ofwel door beroep te doen op de ETA diensten (ondernemingen van aangepast werk).
 
Na twee jaar sinds de goedkeuring van het gemeente actieplan, is de tijd gekomen om zich over de vooruitgang van dit dossier te buigen.
 
Recente documenten tonen dat, in tegenstelling tot alle andere Brusselse gemeenten, Watermaal-Bosvoorde geen enkele subsidie voor het invoeren van dit plan zou aangevraagd hebben en, dat de gemeente tot nu toe geen enkele persoon met een handicap binnen zijn personeel zou hebben.
 
Op 24 februari 2015, werd een commissie van begeleiding gecreëerd die 10 personeelsleden hergroepeert, van wie de rollen en de functies niet werden bepaald. Deze commissie is geacht 2 keer per jaar voor de opvolging van het plan bijeen te komen. Het is te benadrukken dat minstens een lid geen deel meer uitmaakt van het bestuur.
De verantwoordelijke aangesteld door het College en belast met het actieplan Diversiteit is geacht 2 uur per week te werken zoals aangegeven in het formulier dat naar de Regio wordt verzonden.
 
Het diversiteit plan geldt voor een periode van 2 jaar.
 
Mijn vragen zijn de volgenden:
 
- Wat betreft de naleving van de verplichtingen in verband met de uitwerking van het Diversiteit plan van W-B, stel ik vast dat een tussentijdse evaluatie evenals een definitieve evaluatie respectievelijk in september 2016 en september 2017 werden geprogrammeerd, datum waarop het theoretisch afliep… kunt u me zeggen of deze evaluaties hebben plaatsgevonden?
 
- Kunt u ons informeren over het aantal vergaderingen van de commissie van begeleiding sinds 2015 en kunnen we de PV’s ervan krijgen?
 
- Waarom werden er geen regionale subsidies aangevraagd zoals in de andere gemeenten?
- Welk zijn de specifieke begrotingen bestemd voor het actieplan?
De naleving van de diversiteit binnen een bestuur, is trachten binnen zijn personeel de demografische werkelijkheid in al zijn opzichten te weerspiegelen. In het plan voorgesteld door de gemeente, wijst u voornamelijk op de noodzaak om de aanwezigheid van Nederlandstalige agenten te versterken:
- vindt u deze maatregel niet beperkend en weinig voluntaristisch gezien de aanwezigheid van verschillende andere culturen op ons grondgebied?
- Onder de ambtenaren van Belgische of Europese nationaliteit, welk is het percentage personen van niet- Belgische oorsprong?
Wat meer bepaald het doelpubliek van personen met een handicap betreft:
- zoals de andere gemeenten, heeft W-B deelgenomen aan DUO-DAYS, ttz over het algemeen dagen in april, waar men werkaanbiedingen concentreert ter attentie van personen met een handicap die voor hen zouden kunnen bestemd zijn… Welk zijn de diensten die, bij deze gelegenheid, profielen van in aanmerking komende functies hebben overhandigd?
- Als het bestuur aan dit initiatief heeft deelgenomen, hoeveel personen hebben een stage kunnen presteren in de diensten en van welke duur, aangezien de voorziene duur 1 tot 20 dagen bedroeg? (in 2015,2016 en 2017)
 • Werden er personen met een handicap onder professioneel aanpassing contract sinds 2015 aangenomen?
 • discriminaties binnen het bestuur
Olivier Deleuze antwoordt:
"De evaluatie („status“) heeft wel plaatsgevonden, het eerste actieplan werd immers in september 2017 afgesloten.
Dit zijnde, zijn de acties na september doorgegaan (zoals All genders welcome, aanwerving van een CAP in november 2017,…).
 
De groep diversiteit is bezig om een nieuw actieplan te finaliseren.
 • De PV’s van 10 vergaderingen zijn effectief beschikbaar en men zal ze u toesturen.
 • Er was geen project om een verzoek van regionale subsidies in te dienen, wij werken er dagelijks en structureel aan, eerder dan projecten uit te vinden om op verzoeken te antwoorden. Het doel is niet de subsidies, het is de diversiteit die het belangrijkst is.
 • Zijn er specifieke begrotingen bestemd voor het actieplan? Per definitie is het actieplan van het diversiteitsplan « mainstreaming », het is ervoor zorgen dat het bestuur werkt.
 • Wat de versterking van Nederlandstalige agenten betreft die u schijnt als een detail te beschouwen, heeft iedereen zijn politieke posities en wij geloven dat dat geen detail is.
 • Laten wij ons niet bezighouden met de « herkomst ». Deze personen zijn Belgisch, Europees of niet- Europees. Vanaf welke generatie kan men zeggen dat een persoon                « van buitenlandse afkomst » is? Er is geen wettelijke definitie daarvoor.
 • Betreffende de Duo-Days zijn de antwoorden de volgenden:
In 2016 hebben de volgende diensten aan de actie Duo-Days deelgenomen:
 • De dienst onderwijs voor opvoedingshulpkrachten
 • De dienst van het personeel
 • Die van het tuinieren
 • En de expeditie
 
In 2017
 • De dienst onderwijs voor opvoedingshulpkrachten
 • De dienst van het personeel
 • de expeditie
 • de Stedenbouwkunde
 • en de Grondregie
 • Hoeveel personen hebben een stage gepresteerd:
In 2016: 3 personen gedurende 1 dag
In 2017: 3 personen gedurende 5 dagen
Het was een reëel plezier om ze te ontvangen en om hen te tonen hoezeer deze personen welkom zijn.
 
 • In verband met de rekrutering, verplicht het bestuur zich tot introductie in al zijn werkaanbiedingen van het volgende:
« Binnen het bestuur van Watermaal-Bosvoorde, wordt de rekrutering uitgevoerd op basis van de bevoegdheden en de menselijke kwaliteiten, los van de leeftijd, van het gender, van de seksuele oriëntatie, van de herkomst of de handicap ».
 
Het bestuur heeft nog het telling werk van de gehandicapte personen niet kunnen uitvoeren op basis van de beschikkingen van het nieuwe besluit (hoofdzakelijk wat de identificatie betreft van de agenten afkomstig uit het gespecialiseerde onderwijs). Nochtans werden 4 personen al duidelijk geïdentificeerd in de criteria van bovenvermeld besluit.
 
Zoals uitgelegd, werd twee keer een duo day georganiseerd (2016 1 dag), (2017 1 week), teneinde het personeel gevoelig te maken voor de integratie van de gehandicapte personen. Deze bewustmaking heeft in 2017 het invoeren van een CAP (Contract van professionele aanpassing) ten dienste van het sociale Leven en de discussie voor het invoeren van een of twee andere binnen de teams van opvoedingshulpkrachten.
Behalve een constante aandacht en bewustmaking, zoals dat in de zin wordt verwoord die met elk werkgelegenheidsaanbod voor het bestuur van WB gepaard gaat, hebben wij voor het tweede achtereenvolgende jaar, deelgenomen aan de campagne “All genders welcome”.
In deze campagne, gestuurd en gedragen door de « groep diversiteit », drukt de gemeente zijn wil uit om eraan te herinneren dat, onder haar waarden, zich het respect van de werknemer met inbegrip van personen LGBTQ+ bevindt“.
 
Wat de discussies van Mijnheer Kutendakana ten opzichte van de situatie in de stad Brussel betreft, zal men er een oog op werpen.
 
Martine PAYFA antwoordt dat in verband met de Duo-Days, het feit om de personen voor een dag te laten komen niet zeer rijk noch voor de persoon, noch voor de dienst is. De stages kunnen tot 20 dagen gaan en het zou interessanter zijn om langere stages te organiseren. Zou het mogelijk zijn om de werkaanbiedingen te verkrijgen die door de verschillende genoemde diensten werden verspreid? Wat betreft de studenten oproep voor de dienst van Openbare Werken, is het logisch om deze posten alleen voor de kinderen van het gemeentepersoneel te reserveren, is het niet discriminerend? Het zou interessant zijn om andere studenten te laten profiteren en om bijvoorbeeld oproepen te doen in de Wijkhuizen.
 
Olivier Deleuze antwoordt dat hij het goed hoort en dat men het voor en het tegen moet wegen. Hij herinnert eraan dat deze praktijk om de prioriteit te reserveren voor de kinderen van de personeelsleden sinds talrijke jaren bestaat en bij talrijke werkgevers wordt toegepast.
 
Michel Kutendakana verheugt zich dat de gemeente Watermaal-Bosvoorde gastvrij is maar is verbaasd dat wij de enige gemeente zijn die niet van subsidies geniet. Dat betekent geen race op subsidies maar wel een erkenning ten opzichte van sociale en geografische herkomst.
 
Olivier Deleuze stelt toch vast dat bepaalde gemeenten een subsidie zonder plan van diversiteit hebben en herhaalt dat hij het doel verkiest dan het middel."
De Raad neemt kennis.
 
 
 

13
Interpellatie van Jos Bertrand betreffende de uitvoering van de werken aan de stormbekkens Bienfairestraat en Begoniastraat.
Vivaqua heeft in onze gemeente twee stormbekkens laten bouwen die het overstromingsgevaar in Watermaal zouden moeten voorkomen.
De bouwwerven zijn niet zonder problemen uitgevoerd, de werken aan de Bienfairetunnel kennen op dit moment grote problemen en ook al zijn de werken aan de Begoniastraat klaar en af, dan stellen zich ook hier vragen ivm de opvolging van de problemen.
 
Ivm het stormbekken aan de Bienfairetunnel:
Er zouden dus ernstige fouten gemaakt zijn door een onderaannemer en dit maakt dat er nu problemen en belangrijke vertragingen zijn. Wij weten ook dat bepaalde huizen in de directe omgeving schade opgelopen hebben.
Kan het college ons informeren over de stand van zaken met de werf ? Zijn er contacten met Vivaqua ? Zijn er contacten met de aannemers ? Zo ja, met welk gevolg? Zo neen, waarom niet?
Heeft het college weet van problemen met de woningen van de buurtbewoners? Zo ja, wat zijn de problemen? Heeft het college ivm deze problemen contacten opgenomen met de bouwheer Vivaqua of met de aannemers en met welk gevolg?
Is het college bereid om de buurtbewoners bij te staan in het oplossen van de problemen aan hun woningen bij Vivaqua ? Hoe gaat het college dit organiseren?
 
Ivm het stormbekken aan de Begonia-straat:
Hoe zit het met de opvolging van de schadegevallen aan de woningen grenzend aan de bouwwerf?
Is er al zicht op de verantwoordelijkheid voor de kosten en hoe gaan de eigenaars en bewoners vergoed worden voor de opgelopen schade en ongemakken?
Wanneer zouden de noodzakelijke herstellingswerken kunnen aangevangen en doorgevoerd worden? Worden de betrokken bewoners en eigenaars door de gemeente bijgestaan in hun problemen, zo ja op welke wijze? Zo neen, waarom. Mij lijkt het aangewezen dat de gemeente de noodzakelijke ondersteuning verleent.
 
Cécile Van Hecke antwoordt:
"Effectief de 2 bouwwerven van de onweerbekkens Begonia en Bien Faire zijn lang en moeilijk geweest.
 
Kant van Begonia, werkt het bekken en de bomen zijn aangeplant op een deel van het gemeente terrein.
Het andere deel, oorspronkelijk voorzien voor moestuinen, zal in overleg met het college en de buurtbewoners voorbehouden worden voor een « moestuin academie », ofwel een mooie ingerichte ruimte bestemd voor de informatie en de opleiding van alle toekomstige tuinders van hun tuin, balkon of ander perceel tot hun beschikking gesteld zoals een moestuin gehuurd aan de gemeente of ook een van de collectieve moestuinen, aanwezig in de gemeente.
Teneinde dit innoverend project op te zetten, dat goed kadert met de dynamiek Goodfood die door de Brusselse Regio wordt ondersteund, voegt de gemeente zich de medewerking van gespecialiseerde VZW’ s toe waarvan één van hen gelegen is… Begoniastraat.
 
Kant Bien Faire, hadden wij het eind van de bouwwerf en de oplevering van de installatie van een heel nieuw speelplein voor 15 november 2017 voorzien. Deze termijn zou ons toelaten om van vernieuwing subsidies te genieten voor deze speelruimte nabij het Keymplein en verwacht door alle jonge families van de omgeving.
 
Helaas, kon het niet zijn door nieuwe ondervonden moeilijkheden, in oktober 2017 eerst met scheuren in de kuip van het bekken en vervolgens in december 2017. Deze werden kort samengevat in een post, op 17 januari 2018 onder de buurtbewoners verdeeld, enerzijds waren er de weersomstandigheden, regen en vorst, die de uitvoering van de betoneer fases voorzien gedurende de winter hebben verhinderd.
 
Maar ook door de geprefabriceerde elementen van indrukwekkende omvang die hadden moeten geleverd en geplaatst worden op de werf in december 2017 en januari 2018, die hun plannen hebben zien wijzigen door de fabrikant zonder de toestemming van Vivaqua.
 
Na analyse, is het gebleken dat dat aanleiding zou kunnen zijn tot veiligheidsproblemen in de toekomst en Vivaqua de beslissing en de verantwoordelijkheid heeft genomen om een heropbouw volgens de regels voor de kunst van deze elementen te eisen, op gevaar af een achterstand van het bouwterrein op te lopen.
 
Momenteel vindt de uitvoering plaats van het afvoerkanaal op de riool van de Bien-Faire straat, wat de sluiting van de straat net voor de kruising met de Gratèsstraat vereist. Deze werkzaamheden zouden voltooid moeten zijn begin mei.
 
De omleidingen tijdens de sluitingen van de wegennetten worden altijd door de ondernemers in overleg met de politie beheerd. Wij weten hoezeer het imperfect is en wij doen onze uiterste best, vaak geholpen door de relevante en constructieve opmerkingen van de bewoners of gebruikers van de plaatsen, om de te wijten nadelen van deze omleidingen te beperken.
 
De levering van de beroemde « balken » wordt verwacht tegen medio juni en het eind van bouwwerf wordt tot nu toe tegen september gehoopt.
 
Aldus, wordt de plaatsing van het splinternieuwe speelplein eveneens uitgesteld. De gemeente verliest de verwachte subsidie. Men is overeengekomen dat dit kostenplaatje volledig door Vivaqua zouden overgenomen worden. Wij weten dat zij is besteld en Mijnheer Roberti beheerder van de gemeente bij VIVAQUA heeft aangedrongen, bij laatste de BR van vrijdag 2 maart 2018, opdat de realisatie het speelplein onmiddellijk na het eind van de bouwwerf wordt geprogrammeerd om een nieuwe termijn verschuiving te vermijden.
 
De achterstand en de moeilijkheden die door deze bouwterreinen werden ondervonden, zijn een reële zorg voor de gemeente, maar eveneens voor de verantwoordelijken van VIVAQUA. Effectief, niet minder dan 3 in tekortschieten PV’s werden al aan de ondernemer SODRAEP gericht.
 
Vlakbij elk van deze 2 bouwwerven, zijn in huizen scheuren opgetreden. Wij betreuren het natuurlijk en wensen dat de reparatie wordt gedaan. Het bedrag van de reparaties moet door de verzekeringen van de ondernemer gedekt worden en wij weten dat de betrokken eigenaars door advocaten worden bijgestaan om ze te helpen.
Kant Begonia, zijn de gerechtelijke expertises vandaag in vraag gesteld, wat een nieuwe analyse vereist door een deskundige die door het gerecht wordt aangesteld. Dit versnelt de zaak niet en legt uit waarom de schoren daar nog altijd staan.
Kant Bien-Faire is een huis gescheurd en de tuin ondergaat verzakkingen, waarschijnlijk te wijten aan de insijpelingen van oktober 2017. De scheurmeters (kleine meetapparatuur voor barsten) zijn geplaatst en wij hopen dat vanaf het eind van de bouwwerf, de eigenaar, snel opnieuw in overeenstemming met de verzekeringen de vereiste reparaties zal kunnen laten uitvoeren.
 
Ziezo, Mijnheer de raadsheer, Mevrouw de Voorzitster, in alle transparantie, de stand van het dossier dat door onze diensten sinds verschillende jaren wordt gevolgd en dat aan zijn 140de, maar niet zijn laatste PV vergadering is…“
 
Jos Bertrand vraagt, wat laat toe te zeggen dat voor de inwoners van de Bien-Faire straat de schadevergoedingen direct zullen zijn, wetend dat voor de inwoners van de Begoniastraat de werkzaamheden voltooid zijn en het beroep nog altijd aan de gang is. Overweegt u om bij de getroffen inwoners in te grijpen?
 
Cécile Van Hecke zegt niet dat het onmiddellijk zal zijn, dat zal gebeuren in overeenstemming met de verzekeringen. Het probleem dat zich stelt in de Begoniastraat is dat de verzekeringen onderling niet met elkaar akkoord zijn. Gerechtelijke expertises werden gevraagd en deze worden betwist. Een gerechtelijke tegen-expertise moet ingeleid worden. Het proces is aan de gang. Van de kant van de Bien-Faire straat, is de bouwwerf niet beëindigd en wegens lekken heeft het terrein bewogen. Men kan het vandaag geen akkoord vinden over de uit te voeren reparaties. Wij zijn geen opdrachtgever en het wordt niet betwist dat de verzekeringen van de ondernemer zullen ingrijpen. Wat het feit betreft om tussenpersoon te zijn tussen de inwoners en de ondernemer, volgens mij zou dat het schema van de procedure verwarren. De inwoners hebben advocaten genomen, bij Vivaqua worden de dossiers eveneens gevolgd en de verzekeringen zullen de schade bepalen. Wij hopen dat dat zich in het beste belang van de inwoners zal oplossen maar dat valt niet onder onze bevoegdheid.
 
Martine Payfa profiteert van de interpellatie op de onweer bekkens om een vraag te stellen volgend op een vergadering die heeft plaatsgevonden betreffende het onweer bekken van Tenreuken. Zijn de data van de werkzaamheden voorzien?
 
Tristan Roberti antwoordt dat de gemeente wacht op de vergunning die door de Regio uitgereikt moet worden."
De Raad neemt kennis.
 
 
 

14
Interpellatie van Jos Bertrand betreffende de invordering van schulden bij burgers en schuldenaars.
In het Brussels Gewest worstelt bijna 10% van de gezinnen met onbetaalde facturen en alle kosten die dat met zich meebrengt. Dat is jammer genoeg het resultaat van de toenemende armoede in onze regio. Vermits onze gemeente een van de meest gedualiseerde gemeenten van het gewest is met een meer dan gemiddeld hoog percentage aan een oudergezinnen die een risicogroep vormen voor armoede moet ook bij ons het aantal mensen met schulden verontrustend snel groeien. In Intussen ontwikkelt zich een ware “schuldindustrie”: gerechtsdeurwaarders, incassobureaus en advocaten verdienen geld aan de schuld van anderen. Dat doen ze door extra, vaak illegale kosten aan te rekenen, bovenop de initiële schuld, door het creëren van allerhande bureaucratische weinig toegankelijke procedures en een voor gewone burgers onbegrijpelijk vaak juridistisch taalgebruik.  Natuurlijk moeten schulden worden terugbetaald, maar de wet verbiedt expliciet het aanrekenen van kosten die niet duidelijk en redelijk zijn in verhouding tot het openstaande bedrag. Daar trekken deze schuldindustriëlen zich niks van aan.
 
Ook gemeentes vorderen schulden in, zowel naar aanleiding van onbetaalde facturen als naar aanleiding van onbetaalde boetes.  Het is in het belang van zowel de schuldeiser als de schuldenaar dat het invorderen van schulden en samenwerken met externe invorderaars zeer zorgvuldig gebeurt, zeker ook door de gemeentes, de OCMW’s en de organisaties, instellingen, vzw’s waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De gemeente is het overheidsniveau dat het dichtst bij de burger staat en heeft meer dan de andere beleidsniveaus een voorbeeldfunctie. Zij moet er dus op toezien dat de externe invorderaars waarmee ze samenwerkt, correct werken.  We kunnen niet aanvaarden dat mensen in een diepe financiële put terechtkomen, omdat ze de factuur van de publieke dienstverlening van de gemeente of het OCMW niet kunnen betalen.
 
Daarom mijn vragen:
 1. Hebben jullie informatie over de achterstallen op het betalen van rekeningen die de gemeente, OCMW of daarvan afhankelijke vzw’s, instellingen, uitschrijven ? Hoeveel bedraagt dit ? Hoeveel dossiers moeten er door de verschillende diensten (administratie gemeente of OCMW, vzw’s, gemeentelijke scholen, gemeentelijke sportinstellingen, cultuurdiensten) opgevolgd worden ?
 2. Door welke instellingen, vzw’s en organisaties binnen de gemeente worden schulden (onbetaalde schoolfacturen, boetes, etc…)  bij burgers ingevorderd ?
 3. Graag een overzicht voor elk van deze besturen, vzw’s en organisaties binnen de gemeente:
  1. Hoe deze invordering gebeurt ?
  2. Of en desgevallend met welk type externe schuldinvorderaar (gerechtsdeurwaarder, incassobureau, advocaten, andere) wordt samengewerkt ?
  3. In welke mate de kosten van de invorderingsprocedures worden aangerekend aan de schuldenaars ?
  4. Of de mogelijkheid wordt voorzien tot het opmaken van een redelijk afbetalingsplan ?
  5. Via welke weg de schuldonvordering wordt geregeld (algemene voorwaarden in contract, collegebesluit, beslissing gemeenteraad, …) ?
Antwoord van Alain Wiard:
"Wat de motivatie van uw interpellatie betreft, wanneer u over de schuld industrie spreekt en dat u alle deurwaarders, alle advocaten, enz… in dezelfde zak zet, volgens mij lijkt dat een gebrek aan nuances, ik zeg niet dat er geen misbruiken zijn zoals dat zich in alle beroepen voordoet, maar over de schuld industrie spreken vind ik op zijn minst zeer geforceerd.  Ik zal u namens de gemeente en de Grondregie antwoorden, maar het behoort me niet toe namens het OCMW noch de gemeente VZW’s te antwoorden.
 
Een kleine herinnering van de wettelijke bepalingen - Nieuwe Gemeentewet
 
Art. 136. [§ 1. De gemeenteontvanger is alléén belast en onder zijn verantwoordelijkheid, van een hele reeks taken waarvan met name om de inning van de regelmatige vorderingen voort te zetten en eveneens belast met de inning, eventueel via geforceerde invordering, van de gemeentebelastingen krachtens de wet van 24 december 1996 betreffende de instelling en de invordering van de provinciale en gemeente belastingen;
Artikel 137bis geeft de invorderingsprocedure. Met het oog op invordering van de onbetwiste en invorderbare niet- fiscale vorderingen, kan de ontvanger een dwangbevel opstellen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college van de burgemeester en schepenen. Een zodanig dwangbevel wordt betekend per gerechtsdeurwaarderexploot. Dat exploot stuit de verjaring. Men zegt eveneens dat de gemeente de kosten voor invordering ten laste van de schuldenaar persoon kan leggen die een schuld ten aanzien van de gemeente heeft.
 
In de praktijk voor de Gemeente gebeurt dat als volgt:
De onbetaalde hebben betrekking op de belastingen, de verschillende bijdragen en diverse rechten evenals op de administratieve boetes en de parking retributies in blauwe Zones.
Dit omvat met name (niet- uitvoerige lijst):
 • Bijdrage voor naschoolse opvang, schoolmaaltijden zwembad abonnement
 • Bijdrage voor aanwezigheid in de crèches en bij de begeleide onthaalmoeders
 • Bijdrage standplaats op de gemeentemarkten
 • Bezetting van wegennet in overtreding
Wat de scholen betreft, int elke school de verschuldigde bedragen en belast zich met de eerste aanmaningen uit te voeren. Na dat, worden de onbetaalde overgemaakt aan de Ontvanger die zich met de invordering belast.
Wat de crèches betreft, worden de bedragen door de ouders op de rekening van de gemeente betaald (soms via domiciliering)
Procedure
Over het algemeen ontvangt de debiteur een uitnodiging tot betaling (post, waarschuwing-uittreksel, factuur…).
In geval van niet-betaling, wordt een eerste aanmaning zonder kosten verzonden. Indien noodzakelijk wordt een tweede aanmaning met een supplement van 15 € dit keer verzonden.
Bij afwezigheid van reactie vanwege de debiteur, wordt een dwangbevel naar de Deurwaarder verzonden.
Wanneer onze Deurwaarder snel vaststelt dat de debiteur insolvent is, deelt hij het ons snel mede en eist geen enkele kosten van de gemeente. De debiteur wordt dan in niet-invorderbaar gezet.
In de andere gevallen, zet hij de invordering voort en de kosten zijn ten laste van de debiteur.
Meer dan 200 dossiers worden momenteel door deurwaarders gevolgd.
De Gemeenteontvanger kan, onder zijn verantwoordelijkheid, redelijke aanzuivering plannen overeenkomen. De Ontvanger aanvaardt vaak in functie van de persoonlijke situaties.
Het bedrag van onbetaalde door natuurlijke personen bedraagt tot nu toe 334.119,00€ en wordt als volgt verdeeld:
Administratieve Boetes:                     15.929
Retributie van parkeren:                    34.840
Onteigeningskosten:                          24.044
Schoolmaaltijden:                              86.067
Naschoolse opvang:                          21.000
Zwem abonnementen:                       50.263
Crèches:                                             20.700
Begeleide onthaalmoeders:                45.000
Grondregie
De totale huidige schuld van de huurders van de Grondregie bereikt vandaag de totale som van 70.285,42 €. Een deel van dit bedrag, d.w.z 51.439,14 € heeft betrekking op 9 dossiers die het voorwerp van verschillende opgestelde procedures zijn, die zijn (plannen van betalingen toegestaan door de Gemeenteontvanger (Penningmeester van de Grondregie), dossiers toevertrouwd aan onze gerechtsdeurwaarder in verschillende stadia van de procedure - in afwachting van definitief vonnis, lopende financiële terugwinningen …).
Het saldo, ofwel 18.846,28 € vertegenwoordigd ofwel de huur van maart dat ons van zekere huurders nog niet heeft bereikt, de terugbetaling van onderhoudskosten voor 2017 van de verwarmingsketels die door bepaalde huurders nog niet is uitgevoerd, of van bepaalde dossiers waar de schuld niet zeer hoog is en waar de aan maningen nog aan de gang zijn."
De Raad neemt kennis.
 
 
 

15
Interpellatie van Michel Kutendakana betreffende de synthetische sportterreinen gelegen op sportinfrastructuren van de gemeente Watermaal-Bosvoorde.
Sinds enkele weken hebben de media de aandacht gevestigd op een potentieel gevaar voor de gezondheid in verband met de sportterreinen in synthetisch gras.
 
Het onderbouw materiaal van het merendeel van deze terreinen bestaat uit een granulaat van in flarden gerecyclede banden. Op de oppervlakte van een synthetisch voetbalveld is het equivalent verspreid van circa 20000 banden.
De grote mode van deze synthetische terreinen wordt gerechtvaardigd door zijn geringe nood aan onderhoud en zijn comfort van gebruik. Hoewel duurder bij de installatie dan een natuurlijk gras terrein, blijft hun totale gebruik kosten die op hun levensduur van een vijftiental jaren worden berekend, zeer gunstig.
 
Nochtans wordt er blijk gegeven van bezorgheid door bepaalde gebruikers, overgenomen en gesteund door gezondheidswetenschappers en autoriteiten. De banden bevatten verschillende kankerverwekkende substanties en als de normen in functie van rijgebruik werden bepaald, is de recycling in granulaten op sportterreinen niet het voorwerp van een aanpassing van de normen voor dit zeer specifieke gebruik geweest.
De verspreiding van de granulaten, hun verpulvering mettertijd, hun wassen of hun blootstelling aan de hitte bevorderen de liberalisering van potentieel gevaarlijke componenten, die men verdenkt dat zij de oorzaak van kanker bij bepaalde sportlieden zijn.
Bepaalde overheden in het buitenland hebben terreinen verboden met granulaten van banden, en de vervanging van de al ingerichte terreinen opgelegd.
 
Watermaal-Bosvoorde telt verschillende synthetische sportterreinen, waarvan de laatste op de zone Natura 2000 van het Foresterie plateau werd geplaatst.
 
De sportinstallaties van Watermaal-Bosvoorde zijn voor het merendeel voor 60 % gefinancierd door Cocof /Regio in het kader van een meerjarig investering plan in sportinfrastructuren door de gemeente uitgewerkt.
 
Volgens inlichtingen die bij de Regio zijn genomen, blijkt het dat het de gemeente is die het soort infrastructuur kiest (natuur/synthetisch) en die de lastenboeken van de Overheidscontracten voor de gekozen aanpassingen opmaakt, rekening houdend met de eisen van de sportbonden. De Regio valideert de regelmatigheid van de toewijzingen van markten en de verwezenlijkte werkzaamheden. Het bestuur bepaalt de technische normen niet van de materialen die worden gebruikt.
 
Het in het geding brengen van banden granulaten rechtvaardigt dat onze gemeente het principe van voorzorg toepast en maatregelen treft om de sportlieden en in het bijzonder de jongste onder hen te beschermen.
 
Kunt u ons een staat van de situatie betreffende de sportterreinen in Watermaal-Bosvoorde opstellen.
Heeft het College en de verantwoordelijken voor de sportinfrastructuren al maatregelen tegenover de potentiële risico's voor de sportlieden genomen?
Hebt u de gebruikers van de terreinen van de situatie in kennis gesteld en op welke manier?
Hoe ver staat het met renovatie procedures van bepaalde synthetische terreinen en hoe zullen zij worden aangepast?
Werd het meerjarige investeringsplan al aangepast om met deze situatie rekening te houden? 
En meer algemeen hebt u contact opgenomen met de Regio om ze over de situatie in Watermaal-Bosvoorde in te lichten en welk zijn de evoluties die men van dit dossier kan verwachten?
 
Martine Payfa voegt eraan toe dat onlangs, het Franse tijdschrift ENVOYE SPECIAL een onderzoek heeft ingesteld over de synthetische terreinen. Deze bekledingen zouden talrijke giftige stoffen bevatten en potentieel kankerverwekkende substanties… met name zware metalen en aromatische koolwaterstoffen.
Een uitgebreide studie in maart 2017 door het Europese Agentschap van de chemicaliën uitgegeven, heeft besloten dat er geen wetenschappelijk bewijs van risico’s verhoging van kanker in verband met deze materialen was.
Dat neemt niet weg dat bepaalde steden als NY, Parijs of Amsterdam hebben besloten om op dit soort terrein geen beroep meer te doen als voorzorgmaatregel en in afwachting van grondigere analyses.
W-B bezit 3 synthetische terreinen waarop nog honderdtallen kinderen evolueren.
Wat zijn de voorzorgsmaatregelen door de Gemeente getroffen?
Hebt u contact opgenomen: 
- met de Minister van Volksgezondheid?
- met de ondernemingen die onze infrastructuren hebben geplaatst, om te weten of het mogelijk was om de aangeklaagde bollen te vervangen door andere producten, ofwel door kurk of rubber capsules?
 
Jan Verbeke antwoordt dat de Sport Dienst deze problematiek zeer ernstig neemt en al maatregelen heeft genomen voordat de actualiteit zich de echo ervan maakte onlangs.
 
Wij hebben immers per post, op 19/09/17, met de drie leveranciers contact opgenomen die de drie synthetische terreinen gelegen op het gemeentegrondgebied hebben geplaatst. U zult hun antwoorden vinden (ontvangen 16 en 17/10/17). U zult vaststellen dat hun gemeenschappelijke leverancier van rubberen knikkers, de vennootschap GENAN, producten gebruikt conform aan de Europese normen. Gelieve echter op te merken dat de leverancier die het terrein n°2 van het Sportpark in 2006 heeft geplaatst, ons niet heeft geantwoord, laatstgenoemde zijnde in faillissement. Als gevolg van de gekregen antwoorden, hebben wij de informatie aan de groeperingen die deze infrastructuren gebruiken evenals aan de Directeur van het Sportpark van de 3 Linden overgemaakt, Mijnheer Duchatel op 17/10/17.
Wij hebben eveneens een brief verzonden naar de subsidiërende macht (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) op 15/09/17 teneinde hun positie te kennen over de problematiek. Wij hebben een antwoord gekregen van Mijnheer Khassime per post van 09/03/18 evenals per mail op 16/03/18 die u bijgevoegd zult vinden. U zult vaststellen dat de Staatssecretaris, Mevrouw Laanan, aan de Federale Minister van Volksgezondheid heeft geschreven, Mevrouw De Block, teneinde haar standpunt en maatregelen te kennen die zij op dit gebied wil innemen. In afwachting van het standpunt van de federale overheid, heeft Mevrouw Laanan,  uit voorzichtigheid, besloten om de openbare investeringen voor projecten op te schorten betreffende een synthetisch sport terrein samengesteld uit knikkers van banden. Uiteindelijk heeft Mevrouw Laanan ons gevraagd om haar een kadaster van de gemeenteterreinen toe te sturen die kunnen afgekeurd worden. Wat wij nu hebben gedaan.
Betreffende de renovatie procedures en het meerjarige investeringsplan, is een uitgave van 450.000 € op het niveau van de subsidiërende regionale macht voorzien (in het meerjarige sport plan) in 2019.
De Regio wijzigt momenteel zijn manier van toekenningswerking van de subsidies en zou moeten werken per projecten oproep, zo goed mogelijk aangekondigd voor deze jaarwisseling.
De tijd om het dossier te instrueren, en voor zover men alle akkoorden heeft, zou men renovaties in 2019 of 2020 kunnen overwegen.
De Raad neemt kennis.
 
 
 

16
Interpellatie van Michel Kutendakana betreffende de toekomst van de mobiliteit en het parkeren in de Giervalkenlaan.
Sinds het participatieve atelier van juni 2017 betreffende de bouwprojecten op het gemeenteterrein Aartshertogen-Noord-Giervalken, laat zich een grote bezorgheid horen bij de bewoners van de Giervalkenlaan.
De verwikkelingen van de laatste maanden rond het gegeven gevolg aan het BBP verzoek, dat door de burger beweging werd ingediend, doet niets om de bevolking gerust te stellen, in tegendeel.
 
Sinds altijd, voelen de bewoners van de Giervalkenlaan zich aan hun lot overgelaten door de gemeenteautoriteiten omdat zij op het grondgebied van de naburige gemeente Oudergem uitloopt.
 
Deze laan is in werkelijkheid een steegje van 190 m lengte met einde aan de onderkant van het talud van de Aartshertogen square die er bovenuit steekt. De breedte van 12 m beperkt de berijdbare ruimte tot 3 banen waarvan 2 tot het parkeren dienen. Het is derhalve onmogelijk voor voertuigen om zich er elders te kruisen dan voor de ingangen van parkings van de aanwonende flatgebouwen, wat het verkeer moeilijk en conflictueus maakt.
Aan weerskanten van de toegang van deze laan, staan er 2 panelen van parkeerverbod waarvan de reële reikwijdte niet duidelijk is. Zij rechtvaardigen soms de evacuatie van de auto's die parkeren wanneer een vrachtwagen moeilijkheden ondervindt door te rijden.
In werkelijkheid is het parkeren in de laan bijna permanent verzadigd. Enerzijds door de talrijke bewoners van de Etrimo flatgebouwen die er staan het en anderzijds door de pendelaars die er parkeren omdat de zone zonder gereglementeerd parkeren is en het kortst bij het metro station Demey. Alle aangrenzende straten op het grondgebied van Oudergem vallen onder gereserveerd parkeren.
 
Deze situatie die niet comfortabel is, heeft zich nog verslechterd door de recente uitbreiding van het gereglementeerd parkeren op het Oudergemse deel van de Herdersstaflaan waarin zij uitloopt.
 
Ondanks deze context, hebben de buurtbewoners bij de participatieve ateliers vernomen dat het project Aartshertogen-Noord-Giervalken 70 parkingplaatsen zou omvatten. Er werd door een van de atelier animators gezegd dat vanuit een bouw standpunt, gezien de sterke helling van het terrein het minder kostelijk zou zijn de toegang tot deze parking te voorzien vanaf de Giervalkenlaan.
 
Deze oplossing zou de al moeilijke situatie van de mobiliteit in de laan en de kruising conflicten en parkeren verergeren die zich aan het einde van de steeg voordoen.
Er zijn momenteel ongeveer 74 parking standplaatsen buiten wegennet in de laan, waarvan 47 hun toegang in het begin van de laan hebben, hetgeen de moeilijkheden van verkeer beperkt.
Moest men het aantal auto's verdubbelen die via de laan moeten rijden om hun parking te bereiken, zou men grote circulatie moeilijkheden creëren met talrijke conflicten die de levenskwaliteit van de bewoners zou schaden.
Deze laan met moeilijke mobiliteit telt vele inwoners, met bijna 300 huisvestingen die ze afboorden.  
Zij is in werkelijkheid het meest bevolkte wegennet in de wijk die de Aartshertogen square omgeeft.
Het zou dus zeer oneerbiedig zijn voor het milieu in verband met het project Aartshertogen-Noord-Giervalken de nadelen te laten dragen door het grootste aantal personen.
Ik heb een schriftelijke vraag gesteld op 16 februari met betrekking tot de briefwisseling van de gemeente met BGHM betreffende het parkeren. Helaas, het gekregen antword helpt me niet veel.
 
In de huidige context waar de transparantie op wat zich speelt in het project Aartshertogen-Noord-Giervalken uiterst nevelachtig gebeurt, zou ik graag nauwkeurigere inlichtingen willen verkrijgen.
 
Kunt u ons informatie geven betreffende de toegangen van de parking dat in het project Aartshertogen-Noord-Giervalken ter studie zijn voorzien?
 
Insgelijks over het aantal standplaatsen en de vestiging van deze parking, zijn zij al aangeduid?
 
Als een toegang door de Giervalkenlaan (wat niet is gewenst) moest voorzien zijn, welke maatregelen zou men treffen om de conflicten te verhinderen die zich bij elke kruising van voertuigen voordoen?
 
Uiteindelijk welke maatregelen denkt het college te nemen ten opzichte van de verzadiging van de parking op het wegennet door de pendelaars die daar het metrostation gebruiken?
 
Benoît Thielemans antwoordt:
"Betreffende het project Aartshertogen Noord-Giervalken, heeft BGHM ons op 6 maart geschreven. Deze brief werd samengevoegd aan het antwoord op uw schriftelijke vraag.
Zij gaf aan in deze brief:
 1. dat zij aansloot in het proces van de gemeente voor uitwerking van een BBP
 2. dat zij de realisatie van het project in twee schijven voorstelde
 3. dat de haalbaarheidsstudie die zij heeft verwezenlijkt « twee zeer verschillende bouw frames voorstelde. Een eerste (in verschillende blokken) kant Aartshertogen square, ofwel de hoge kant van het perceel en een tweede, kant Giervalken, ofwel de lage kant van het perceel. 40 huisvestingen maximum bouwen zou ongeveer neerkomen op investeren in de hoge kant van het perceel en de lage kant ‘on hold’ zetten. »
Doordat de 40 huisvestingen van de eerste fase op het hoge deel van het perceel zijn gelegen, lijkt het coherent dat de toegang tot de parking van deze huisvestingen van deze kant wordt geplaatst.
Het aantal plaatsen moet in het lastenboek aangegeven worden, momenteel in aanpassing, en de vestiging van deze parking, in het hoog gedeelte van het perceel dus, zal in het project van architectuur aangegeven worden.
Ik herinner dat het project Aartshertogen Noord- Giervalken nog het onderwerp moet zijn van aanbiedingen door de geselecteerde project auteurs, omvattend elk een schets.
Betreffende uw vraag over de verzadiging van de parking op wegennet door de pendelaars die de metro nemen, geef ik het woord door aan Mijnheer Roberti. "
 
Tristan Roberti antwoorden:
"Het is een feit dat de Giervalkenlaan aan een druk inzake parkeren is onderworpen. De gemeente is al tussen gekomen door aanbrengen van markering van kleine verboden parking zones om de toegang tot de parking van bepaalde flatgebouwen vrij te maken. Er is in dit stadium niet voorzien om het blauwe zone reglement uit te voeren. Deze kwestie zal opnieuw bij de volgende evaluatie van het gemeente parkeerplan bekeken kunnen worden."
Men kent een druk op het niveau van de andere gemeenten die hun blauwe zones hebben uitgebreid en dat heeft gevolgen voor onze gemeente. Men heeft de test onlangs in de wijk nabij Elsene gedaan waar men heeft voorgesteld om een blauwe zone te implementeren, wat niet positief door de inwoners werd ontvangen. De invoering van een blauwe zone snijdt langs twee kanten, momenteel hebben wij geen vraag voor de Giervalkenstraat. Men zal de situatie kunnen revalueren bij de volgende legislatuur gezien de beschikking het voorziet."
De Raad neemt kennis.
 
 
 

17
Interpellatie van Sandra Ferretti betreffende communicerende elektriciteitsmeters bekend als "smart".
Schijnbaar zou de toekomstige wetgeving weldra de systematische installatie van communicerende elektrische meters verplichten, « intelligente » meters genoemd. Deze meters zijn ontworpen om uitvoerig de gegevens van het elektrische verbruik te verzamelen, en om ze over te brengen naar de elektriciteitsleverancier door elektromagnetische golven te gebruiken.  Bovendien laten deze meters de aanlevering afsluiting vanop afstand toe van door middel van dispositieven aangesloten op Internet.
Er bestaan 2 types intelligente meters: het Amerikaanse model dat GSM golven (GPRS) uitzendt, en het Franse model die de CPL- LINKY technologie (dragend online) gebruiken, die loopt via de elektrische kabels. Het type intelligente meter dat in België zal geadviseerd worden te gebruiken door de toekomstige wetgeving werd nog niet bepaald.
Bepaalde stemmen verzetten zich tegen dit systeem, inderdaad in Frankrijk hebben ongeveer 400 stadhuizen de installatie van de LINKY meters op hun grondgebied geweigerd.  Ook daar waar deze meters werden geplaatst, verzetten burger verenigingen er zich nog tegen vandaag.
Effectief, behalve de voordelen van grootschalig beheer van elektrische hulpbronnen en het gemak van dit systeem, zouden deze systemen diverse problemen opleveren:
 • Het in gevaar brengen van de gezondheid van de inwoners door de stralingen van de GSM, en CPL golven.
 • Gebrek aan veiligheid van de verzamelde gegevens en inbreuk op het privéleven
 • Hoge kosten zonder reële winst voor de verbruikers
 • Gevaar van brand te wijten aan de kwetsbaarheid tegenover onweer en vlambogen
 • Risico van cyber-terrorisme want verbonden met Internet voor de afstandsafsluiting
Kan het College ons bijkomende inlichtingen geven ten opzichte van deze problematiek, en kunt u ons uw positie aanwijzen? 
 
Benoît Thielemans antwoordt:
"Wij delen de bezorgheid die u op de voorgrond stelt.
Om dit onderwerp terug in kader te plaatsen, bepaalt een Europese richtlijn van 2009 dat de « Lidstaten zien toe op het invoeren van intelligente meetsystemen die de actieve deelname van de verbruikers aan de leveringsmarkt van de elektriciteit bevorderen. Ten laste van de Lidstaten om ze op te stellen. In dit geval in België, behoort deze last tot de regio’s.
Het debat dat op 6 februari plaatsvond in commissie milieu-energie van het Brusselse regionale Parlement, betreffende een interpellatie over de slimme meters brengt een aantal zorgen naar voren die volgens Minister Frémault in aanmerking zijn genomen bij het opstellen van de ontwerpopdracht uitgegeven door de regionale overheid. Deze tekst zou moeten in derde lezing worden gepresenteerd na de lentevakantie..
Het is op het niveau van het regionaal parlementair werk dat dat gebeurt en wij wachten op de gefinaliseerde tekst met de hoop dat de regionale regering aandachtig zal zijn voor de bezorgheid die u pertinent naar voren hebt gebracht."
De Raad neemt kennis.
 
 
 

18
Mondelinge vraag van Mijnheer Jos Bertrand betreffende projecten JEST / Cogeneris BPA
Ik verneem dat er dinsdag 13 maart over de middag een vergadering heeft plaatsgevonden met Perspective.Brussels en met de Gewestelijke Bouwreferent over het dossier van de Aartshertogen-square. Heeft deze vergadering plaatsgevonden? Wat was het voorwerp van deze vergadering en wat zijn de conclusies van de vergadering?
Het schepencollege geeft in zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag ook aan dat zij alle betrokken partijen (Jest, Cogeneris, MCB, BGHM) zal betrekken in het overleg. Heeft er met het oog op de vergadering van 13 maart, overleg plaatsgevonden met de betrokkenen of worden er nu na de vergadering, contacten gelegd met de betrokkenen? Worden ook andere instanties/ verenigingen in dit overleg betrokken? Zo ja, wanneer en op welke wijze?
Gelet op de tijdsnood voor de verwezenlijking van het project van JEST, zou ik willen vernemen of het schepencollege zich bij de vzw JEST vergewist heeft van de engagementen die de vzw bij de subsidieversterkers heeft moeten aangaan? Zijn daarbij engagementen of verbintenissen mbt de uitvoering en de realisatie van het project? Hoe gaat men een vlotte realisatie van dit project waarborgen ?
 
Tristan Roberti antwoordt:
« Ik bevestig u dat een samenkomst van de gemeente en leden van Perspective Brussels zich op 13 maart heeft gehouden. Het doel van deze samenkomst was de te volgen procedure aan te geven voor de opstelling van het BBP en de reikwijdte van het voorbereidende dossier dat het College krachtens nieuw artikel 44 van CoBAT moet voorbereiden. Dit dossier, dat zal gebaseerd zijn op de beraadslaging van de Gemeenteraad van afgelopen januari, is in voorbereiding en zou aan Perspective uiterlijk in mei overgemaakt moeten worden.
De modaliteiten van de participatie in verband met het BBP zullen in het lastenboek project bepaald worden dat aan de Gemeenteraad zal voorgelegd worden. Een commissie van de Gemeenteraad zal voordien georganiseerd worden.
Voor de vraag met betrekking op de voortzetting van de projecten JEST en COGENERIS, geef ik het woord door aan Mijnheer Thielemans. »
 
Benoît Thielemans antwoordt:
« Om een zo snel mogelijke realisatie van het project te garanderen moet men vooral in het kader van de diensten markt blijven die door BGHM in januari 2016 werd gelanceerd.  Ter informatie, er werden 5 multidisciplinaire teams geselecteerd in maart 2016 door het Advies Comité gevormd door BGHM.
BGHM, die wij de beslissing hebben medegedeeld om een BBP te verwezenlijken voor de wijk Aartshertogen, heeft geantwoord dat zij zich bij het proces van de Gemeente aansloot en dat derhalve het project in twee gedeelten zou verwezenlijkt worden: een eerste vaststaande deel, betreffende de bouw van 40 huisvestingen maximum, onmiddellijk te verwezenlijken en, een tweede voorwaardelijk deel, te verwezenlijken volgens de conclusies van het BBP.
Momenteel wordt het lastenboek aangepast. Het zal vervolgens verzonden worden naar de projecten auteurs opdat zij hun aanbod kunnen overmaken.
Gelijktijdig bereiden wij medewerkingsovereenkomsten voor, de een met JEST de andere met COGENERIS, teneinde de wederzijdse verplichtingen te formaliseren, om meer krediet te geven aan JEST in zijn zoeken van fondsen en eveneens om de aandacht in preambule van deze overeenkomsten te trekken over de financiële capaciteiten van de toekomstige bewoners. Deze overeenkomsten zullen bij een volgende Gemeenteraad ingediend worden.»
 
Jos Bertrand vraagt of de termijnen rekening houden met de stappen die JEST moet ondernemen voor de subsidies aanvragen.
 
Benoît Thielemans zegt dat bij zijn kennis nog niets is geïntroduceerd tussen JEST en COCOF maar dat de gemeente deze methode zal steunen. Wij hopen zoals voor het geneeskundige huis te kunnen doen, dat wil zeggen de subsidies toekenning van COCOF krijgen met de voorwaarde om een huurovereenkomst van lange duur te hebben met de gemeente.
De Raad neemt kennis.
 
 
 

19
Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Payfa betreffende de onrechtmatige bezetting van een parkeerplaats voor gehandicapten.
Ontmoedigd toe te zien hoe een « gehandicapte »  standplaats abusief bezet wordt door personen niet- houder van de adequate kaart, heeft een bewoonster van de Wienerlaan contact opgenomen met de gemeentelijke sanctionerende ambtenaar die haar heeft georiënteerd, ik weet niet voor welke redenen, naar de regionale sanctionerende ambtenaar.
Deze heeft haar, op 8 februari 2018 geantwoord dat dit feit natuurlijk onder de gemeentebevoegdheid viel.
Omdat deze feiten zich op terugkerende wijze voordoen ter hoogte van het bouwterrein van het Klooster van de Wienerlaan waar bestelwagens en de vrachtwagens niet aarzelen om zich in overtreding te parkeren op een standplaats voor gehandicapten, zou u me kunnen zeggen, Mijnheer de Burgemeester, welke maatregelen u gaat nemen om dit weinig burger gedrag te laten kunnen ophouden door de ondernemingen die op dit bouwterrein werken?
 
Olivier Deleuze antwoordt:
"De parking standplaats voor persoon met beperkte mobiliteit die in uw mondelinge vraag wordt beoogd, werd ingericht ten gevolge van een vraag in de vereiste vorm ingediend door een persoon die over de specifieke kaart beschikt die in de nabijheid woont. Deze vraag werd door de plaatselijke politie gevalideerd.
De problematiek die u naar voren brengt valt onder de parking controle. Deze controle wordt door de plaatselijke politie en door de dienst van de administratieve boetes verricht. Ik nodig u uit dus aan te bevelen aan uw gesprekspartner om contact met de politie of de dienst van de administratieve boetes op te nemen wanneer een onregelmatig parkeren is vastgesteld. Ik zal van mijn kant de politiecommissaris van deze situatie in kennis stellen."
Zoals u weet zijn er twee in het bijzonder achtervolgde overtredingen, het parkeren op de PBM plaatsen en het parkeren op de zebrapaden.
De Raad neemt kennis.
 
 
 

20
Mondelinge vraag van Dominique Buyens over de uitzetting bij Floreal in februari 2018
In februari 2018, voor het carnaval verlof, heeft een uitwijzing in de Boterbloemenstraat in Floréal plaatsgevonden.
Deze persoon heeft zich op de straat bevonden in volle winterperiode. Feit dat verschillende buren diep heeft geschokt.
Kunt u me de opvolging geven die aan deze persoon voor en na de uitwijzing werd bewezen? (contact maatschappelijke werk van de Gemeente, OCMW, ......)
 
Cécile Van Hecke legt de procedure uit. Het OCMW wordt per post door het Vredegerecht of door de deurwaarders van de uitwijzing verwittigd.  Er zijn twee beperkingen daar omtrent ; als de persoon een advocaat heeft is het deze die wordt verwittigd, als de betrokkene door de uitwijzing zich verzet tegen het feit dat het OCMW wordt ingelicht. In de praktijk wordt het OCMW meestal ten preventieve titel ingelicht dat een huurder het onderwerp van een uitwijzingsmaatregel is, het kan dan hulp bieden binnen de grens van haar wettelijke taak: een financiële steun toekennen, naar een huisvesting helpen oriënteren, naar schuldbemiddeling richten, enz…  Zowel de sociale dienst van de gemeente als de maatschappelijke werkers van het OCMW werken met naleving van het beroepsgeheim, het behoort me daardoor niet toe om daaromtrent te communiceren. Ik weet niet of deze personen hulp hebben gevraagd.
 
Dominique Buyens vraagt juist net of deze personen werden gevolgd en geholpen door niet de identiteit van deze te kennen. Ik hoor wel dat als de persoon zich niet presenteert men hem niet kan helpen, maar ik wil weten of er een spontane methode was.
 
David Leisterh zegt dat de vraag aan het speciale comité van de sociale dienst gesteld moet worden, het beroepsgeheim moet nageleefd worden en het debat moet zich niet hier houden.
De Raad neemt kennis.
 
 
 

21
Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Spitaels betreffende de sluiting van de Bien Faire tunnel.
De Bien Faire brug, is sinds bijna 15 dagen gesloten.  Geen enkele signalisatie geeft het aan, wanneer een voertuig de straat van dezelfde naam gebruikt!  Er staat wel een bord met « omlegging » maar dit heeft geen betrekking op deze werkzaamheden.
Bijgevolg aangekomen aan het einde van de Bien Faire straat, hebt u geen andere keuze dan of de Gratèsstraat of de Van Becelaerelaan te nemen wat in beide gevallen een enorme omweg betekent!!!
Zou u me kunnen zeggen tot welke datum deze brug zal gesloten zijn?
Overweegt u om de signalisatie in het begin van de Bien Faire straat te verbeteren?
Zijn er andere momenten voorzien die een sluiting van het wegennet tot gevolg hebben? Bij bevestiging, op welke periode en voor welke duur?
 
Cécile Van Hecke zegt al informaties aan Jos Bertrand gegeven hebben in verband met zijn interpellatie in dit verband. Dit wegennet is gesloten want men hermaakt het afvoerkanaal en deze bouwwerf zal begin mei beëindigd worden. De omleidingen worden door de ondernemer en de gemeente diensten georganiseerd. De dienst heeft uw vraag wel degelijk ontvangen en zal de situatie opnieuw onderzoeken.
De Raad neemt kennis.
 
 
 

22
Mondelinge vraag van Mevrouw Sandra Ferretti over de ondersteuning en de begeleiding voor de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016.
Deze 22 maart, zullen wij een droevige verjaardag herdenken, die van de gepleegde aanslagen in Brussel 2 jaar geleden.  Zoals u het weet, zijn talrijke slachtoffers en getroffen families inwoners van Watermaal-Bosvoorde, de aangevallen Metrolijn was afkomstig van Herman-Debroux.  Ik heb onlangs met stomme verbazing vernomen dat ten gevolge van deze verschrikkelijke gebeurtenissen, bepaalde slachtoffers (soms nog in het ziekenhuis verblijven vandaag) zeer behoeftig zijn geweest of alles hebben verloren, tot de huisvesting toe. 
Kunt u ons zeggen of er nog slachtoffers in het ziekenhuis verblijven die woonachtig zijn in Watermaal-Bosvoorde? Hadden alle Bosvoordse slachtoffers en/of hun families een ontmoeting met een vertegenwoordiger van de Gemeente?  Werd hun een specifieke steun toegekend, gezien de ernst van de lichamelijke zowel dan psychologische of nog materiële trauma's?
 
Olivier Deleuze antwoordt:
Na de aanslagen van 22 maart 2016, heb ik contact opgenomen met de politie en gevraagd of ik iets moest doen. De politie heeft me geantwoord dat de slachtoffers werden verzorgd en dat het niet nodig was om in te grijpen. De dienst slachtofferhulp biedt eerstelijnshulp, waarna de slachtoffers worden doorverwezen naar de slachtofferhulp van Sint-Gillis, die psychologische en juridische en sociale ondersteuning biedt, of naar een particuliere psycholoog volgens hun verzoek.                                                                                                                                             
Enkele slachtoffers van Watermaal-Bosvoorde zijn nog altijd in contact met het ziekenhuis milieu voor diverse zorgen en hebben genoten van slachtofferhulp van Sint-Gillis zowel psychologisch als gerechtelijk.
Momenteel worden 80 tot 90 slachtoffers van het gerechtelijk arrondissement Brussel nog altijd door slachtofferhulp opgevolgd. Het is me onmogelijk om u te zeggen hoeveel Bosvoordenaars er nog worden gevolgd.
 
De Raad neemt kennis.
 
 
 

23
Verslag over transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de openbare mandatarissen - Ordonnancie van 12 januari 2006 - Jaar 2017.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.

Olivier Deleuze prend la parole et explique pourquoi ce point est traité en urgence. Une nouvelle ordonnance du 14/12/2017, parue au Moniteur le 24/01/2018, stipule à l’article 11 que d’une part le rapport annuel doit être publié dans les trois mois de la fin de chaque année civile et d’autre part dans le dernier paragraphe de cette même ordonnance il est dit que le rapport visé à l’alinéa précèdent doit être rendu public sur les sites internet de la commune ou de l’institution destinée à la publier au plus tard le 30/06/2018. Il y avait donc une contradiction dans les termes et nous avions considéré que la date butoir serait celle du mois de juin. Le 12/03/2018 nous avons reçu, comme toutes les communes, un courrier du Ministre Président nous indiquant que le rapport devait être publié pour le 31/03/2018 au plus tard. C’est pourquoi nous avons donc du intercaler ce point en urgence.
 
Martine Payfa s’étonne que les membres des cabinets du Bourgmestre et des Echevins ne soient pas repris dans ce rapport et demande qu’ils soient ajoutés.
 
Olivier Deleuze répond qu’on est ici dans le cadre de l’ordonnance régionale, il est donc normal de respecter ce que la Région demande.  Mais il ne voit pas de problème à publier volontairement sur le site des informations complémentaires. Cela a d’ailleurs déjà été transmis à Transparencia en 2017, un copier/coller peut être fait.
 
Sandra Ferretti  fait remarquer que dans l’article 2 traitant des traitements des Bourgmestre et Echevins le tableau est différent de celui du Règlement communal.
 
Olivier Deleuze lui répond que les montants de l’article 2 datent de 2006, ceux du tableau sont indexés.
 
Sandra Ferretti demande si par rapport à 2016, les 14.000€ que le Bourgmestre a de plus, correspondent à une indexation ?
 
Olivier Deleuze répond qu’il n’a aucune maitrise sur ce point.
 
Plusieurs conseillers informent de leurs rétrocessions.
 
Olivier Deleuze neemt het woord en legt uit waarom dit punt in urgentie wordt behandeld. Een nieuwe beschikking van 14/12/2017, verschenen in het Staatsblad 24/01/2018, bepaalt in artikel 11, dat enerzijds het jaarverslag in de drie maanden van het eind van elk kalenderjaar moet gepubliceerd worden en anderzijds in de laatste paragraaf wordt gezegd dat het verslag dat in het alinea wordt beoogd, moet openbaar gemaakt worden op de websites van de gemeente of de instelling bestemd om ze uiterlijk te publiceren 30/06/2018. Er was dus een tegenstrijdigheid in de termen en wij waren van mening dat de deadline die van juni zou zijn. 12/03/2018 hebben wij, zoals alle gemeenten een post ontvangen van de Minister-president die ons mededeelt, dat het verslag uiterlijk voor 31/03/2018 gepubliceerd moest worden. Daarom hebben wij dus dit punt in urgentie moeten invoegen.
 
Martine Payfa is verbaasd dat de leden van de kabinetten van de Burgemeester en de Schepenen niet in dit verslag worden geciteerd en vraagt dat zij worden toegevoegd.
 
Olivier Deleuze antwoordt dat men hier in verband met de regionale beschikking is, het is dus normaal om te eerbiedigen wat de Regio vraagt. Maar hij ziet geen probleem om vrijwillig op de site de aanvullende informatie te publiceren. Dat werd trouwens al doorgegeven aan Transparencia in 2017, er kan een copy/paste gedaan worden.
 
Sandra Ferretti merkt op dat in artikel 2 over de lonen van de Burgemeester en Schepenen de tabel verschild met die van de Gemeenteregeling.
 
Olivier Deleuze antwoordt haar dat de bedragen van artikel 2 van 2006 dateren, die van de tabel zijn geïndexeerd.
 
Sandra Ferretti vraagt of vergeleken met 2016, de 14.000€ die de Burgemeester meer heeft, met een indexering overeenkomen?
 
Olivier Deleuze antwoordt dat hij geen enkele beheersing op dit punt heeft.
 
Verschillende raadsleden informeren over hun retrocessies.
 
 

 

Document acties