Persoonlijke hulpmiddelen

23 januari 2018

Gemeente van Watermaal-Bosvoorde
Gemeenteraad van 23 januari 2018
 
Register

 
Aanwezig
Cathy Clerbaux, Voorzitster ;
Alain Wiard, Anne Depuydt, Cécile Van Hecke, Tristan Roberti, Jean-Manuel Cisey, Benoît Thielemans, Jan Verbeke, Schepenen ;
José Stienlet, Philippe Desprez, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Guillebert de Fauconval, Jean-Marie Vercauteren, Didier Charpentier, Jos Bertrand, Martine Spitaels, Michel Kutendakana, David Leisterh, Michel Colson, Anne Spaak-Jeanmart, Hugo Périlleux-Sanchez, Dominique Buyens, Sandra Ferretti, Odile Bury, Roland Maekelbergh, Gemeenteraadsleden ;
Etienne Tihon, Gemeentesecretaris.
 
Verontschuldigd
Olivier Deleuze, Burgemeester.

Opening van de zitting om 20:00
Openbare zitting
 
Secretariaat
 
1 Opstellen van een bijzonder bestemmingsplan voor de wijk Aartshertogen - Aanvraag van 30 oktober 2017 ingediend door de Bosvoorde burgerbeweging - Goedkeuring.
 
De Gemeenteraad,
 
Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en meer bepaald het artikel 51 (RB. 09/04/04) ;
Gelet op de aanvraag van het opmaken van een bijzonder bestemmingsplan op verzoek van inwoners volgens de bepalingen van het artikel 51 voor de Aartshertogenwijk ;
Gelet op het overlegde dossier tot staving van de aanvraag ;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29/06/92 betreffende het opmaken van een bijzonder bestemmingsplan op verzoek van inwoners ;
Gelet op de voorgestelde omtrek ;
Overwegende dat de omtrek, beschouwd om het vereist aantal personen te bepalen om een aanvraag te kunnen indienen, tot de aangrenzende blokken moet verbreed worden ;
Overwegende dat uit de ingediende aanvraag niet blijkt dat er met deze bepaling rekening gehouden werd ;
Overwegende dat de lijst van ondertekenaars niet vervolledigd werd met het nummer van identiteitskaart van elke ondertekenaar, in overeenstemming met de bepalingen van voornoemd besluit ;
Overwegende ingevolge dat het dossier onvolledig is en niet-ontvankelijk ;
Gelet op de briefwisseling door het College van Burgemeester en Schepenen gestuurd waarin de aanvragers werden geadviseerd over de onvolledigheid van hun aanvraag ;
Overwegende dat geen antwoord, noch aanvulling aan het College van Burgemeester en Schepenen gestuurd wordt ;
Gelet op het artikel 117 van de nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op de verklaring van het Schepencollege op de gemeenteraadszitting van 16 januari 2018, die de raadsleden adviseert over zijn voornemen om een procedure voor het opmaken van een bijzonder bestemmingsplan in te leiden door gemeentelijk initiatief ;
Op voorstel van het Schepencollege
 
BESLIST
 
Enig artikel
De aanvraag van het opmaken van een bijzonder bestemmingsplan op verzoek van inwoners volgens de bepalingen van het artikel 51 voor de Aartshertogenwijk zoals ingediend is niet ontvankelijk.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 14 positieve stemmen, 12 onthoudingen.
Onthoudingen : Philippe Desprez, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Jean-Marie Vercauteren, Didier Charpentier, Jos Bertrand, Martine Spitaels, Michel Kutendakana, Michel Colson, Anne Spaak-Jeanmart, Dominique Buyens, Sandra Ferretti.

Martine Payfa verwondert zich over deze werkwijze. Het College overhandigt ons tijdens de zitting een besprekingsproject dat wij op dit moment ontdekken, het is een totale improvisatie. Wij vragen een opschorting van de zitting om dit besprekingsproject te onderzoeken en ons te positioneren.
Michel Kutendakana duidt aan dat hij van zijn kant zijn vraag had gesteld vrijdag 19 januari; hij vindt dat het correcter zou geweest zijn ten aanzien van de personen die een vraag stelden om hun zonder verwijl het antwoord van Brulocalis te geven, eerder dan ze voor een voldongen feit te zetten door het te geven tijdens de zitting van de Raad. Men heeft hier, voor de 2de  keer, een foute interpretatie die in het nadeel is van deze die de vraag stellen. Het is de grensoverschrijding nabij.
Martine Payfa zou graag, alvorens de zitting te schorsen, de context willen leggen. Zij wijst op de reden die de oppositie ertoe aangezet heeft om een buitengewone zitting van de Raad te vragen: de BBP vraag door de Bosvoordse burger beweging ingediend op 30/10/2017, waarover de Gemeenteraad zich moest uitspreken binnen de 3 maanden, daarom uiterlijk 30/01/2018. Ziende dat dit punt geen deel uitmaakte van de agenda van de Gemeenteraad van 16/01, hebben DéFI en PS besloten om het te laten inschrijven in een buitengewone zitting van de Raad, deze 23/01.  Wij hebben natuurlijk begrepen dat dit dossier de meerderheid verdeelde en ruwe onderhandelingen binnen het College vereiste, maar eveneens met de aanvrager (MCB) en de VZW Jest, die ons bij deze gelegenheid de verbintenissen geopenbaard heeft, die door het College tegenover hen werden genomen en niet werden nageleefd. Immers, is de Gemeenteraad nooit op de hoogte geweest van een bindende overeenkomst van de gemeente aan de VZW Jest. Bij de Gemeenteraad van 16/01, werd een echte opzettelijke omlegging van het Huishoudelijke Reglement door de Burgemeester verricht en de meerderheid toegelaten, voor de 1ste keer in de Gemeenteraad, om een zo een belangrijk debat te openen zonder dossier, in antwoord op een mondeling vraag van een lid van zijn eigen partij, teneinde een voornemen aantekening bekend te maken van de resultaten van hun onderhandeling. Deze aantekening, heeft aan het College toegelaten om zich niet binnen de vereiste termijn uit te spreken, werd met zo een grote haast opgesteld, dat zij ons vandaag onder de vorm van een motie in ruimere mate geamendeerd ten opzichte van de eerste tekst terugkomt. Deze gewijzigde motie, waarover men nadien zal discussiëren, werd vandaag om 14:30 aan alle raadsleden van de meerderheid verzonden, maar slechts alleen aan de fractieleiders van de oppositie. Dus vandaag om 14:30, staat men tegenover een tekst die men eventueel moet amenderen, net zo goed u te zeggen dat men niet binnen zo een korte termijn kan bijeenkomen. Wij vragen in de toekomst, en zoals altijd, een beetje meer respect. 
Jos Bertrand vraagt hoe men concreet de 3 punten op de agenda zal behandelen.
De Voorzitster antwoordt dat men eerst punt 1 zal bespreken, waarvoor het project van bespreking is worden neergelegd op de tafels, vervolgens punt 2 waar men de motie op zal stemmen neergelegd door de meerderheid en de voorgestelde amendementen, en tenslotte punt 3.
Jos Bertrand vraagt hoe de orde van opeenvolging wordt bepaald.
De gemeentesecretaris bevestigt dat het in volgorde van hun ontvangst op het secretariaat is.
Sandra Ferretti vraagt of het wettelijk is om op een project van beraadslaging te stemmen dat wij niet met de agenda hebben ontvangen.
De gemeentesecretaris herinnert eraan dat er verwarring is geweest over de kwestie te weten wie van het College of de Raadsleden de houding van de buitengewone Raad heeft gevraagd, een besprekingsproject moest indienen. Het antwoord van Brulocalis dat ons pas gisterenavond werd gegeven, kon het College moeilijk het besprekingsproject kon samenvoegen met de agenda die 7 dagen vroeger werd verzonden.
Michel Kutendakana en Martine Payfa herhalen dat het op zijn minst zou hebben gepast om hen het antwoord van Brulocalis overdag te geven, daar zij deze interpretatie-vraag hadden gesteld.
De zitting wordt onderbroken om 20:13 om op 20:21 te hernemen.
Mevrouw Payfa: « Mevrouw de Voorzitster, sinds weldra 6 jaar protesteren wij tegen het gebrek aan respect, de improvisatie en de voorwaarden waarin de gemeenteraadsleden van de oppositie moeten werken. Hier, stelt u ons voor om op onwettige wijze op een punt te stemmen aangezien op het niveau van de dossiers, niets gewerkt heeft.  Wij hebben de vereiste documenten niet en meer, u vraagt ons, door deze bespreking, om de vraag van een BBP te weigeren, terwijl u ten gevolge ervan onmiddellijk een procedure tot uitwerking kon invoeren.  Als u tot de niet-ontvankelijkheid van de interpellatie en de BBP vraag hebt besloten, had u op proactieve wijze kunnen antwoorden om iedereen gerust te stellen. U stelt ons een motie voor, een voornemen. Men heeft geen vertrouwen meer want niets is officieel momenteel. U bent van plan om een BBP uit te voeren op basis van een nieuw COBAT waarvan de uitvoeringsbesluiten niet zullen bekend zijn voor de maand februari. Dus, is het doel om het zolang mogelijk uit te stellen. Nu zijn wij volkomen bewust van het Jest probleem. Wij zullen er zo meteen over spreken maar op dit punt zullen wij ons onthouden omdat wij een echte BBP willen en wij ons in ieder geval in termen van procedure onthouden. Het is een volledig gebrek aan respect en wij zijn het beu om op deze manier bekeken te worden ».
Dhr Kutendakana: « Effectief, wij hebben enkele minuten gehad om dit besluit te lezen, wat zeer betreurenswaardig is.  Het probleem van de ontvankelijkheid van de vraag van MCB werd al enige tijd geleden aangesneden.  Er zijn uitwisselingen geweest naar aanleiding hiervan. Het is effectief een probleem maar de huidige CoBAT laat volledig toe om het op te lossen.  Gedane BBP vragen door inwoners, die zijn er al geweest in de Brusselse Regio; wanneer er vorm problemen waren, overnam de gemeente telkens het initiatief voor de uitwerking van een BBP op basis van artikel 45 van huidige CoBAT.  Waarom vandaag de niet-ontvankelijkheid aankondigen terwijl men al maanden een antwoord vraagt, op een wijze die incorrect en weinig proactief is.  Dat vertoont een totaal gebrek aan goede wil ten opzichte van de inwoners.  Zeggen dat men de inwoners wil helpen op die manier is volkomen tegenstrijdig. Het was toch mogelijk om met een positief antwoord te komen vanavond. Wij willen niet instemmen met dit besluit dat echt schadelijk is voor de inwoners ».
Dhr Roberti: « Effectief is hier, onze bezorgdheid de rechtszekerheid van dit dossier. Dhr Deleuze heeft het gezegd in de zitting van de gemeenteraad van 16/01/2018, er is een besluit genomen om een BBP voor de perimeter uit te werken die identiek is aan die voorgesteld in de vraag van MCB. Dit besluit is genomen. Wat wij deze laatste dagen hebben gedaan, is kijken welke de procedure is om een BBP in verband met nieuw CoBAT in te voeren. Wij hebben de informatie van de Directeur van Brussel Stadsontwikkeling gekregen volgens welke deze nieuwe CoBAT zou gelden vanaf februari en dat de besluiten toegepast einde februari, dat wil zeggen in een toekomstig termijn van toepassing zouden zijn. Er is misschien een risico dat dat iets meer tijd neemt. Onze bezorgdheid is de rechtszekerheid van het dossier. De vraag die ons via advocaat werd gesteld werd onvolledig verklaard wegens de hier vermelde redenen en het College richtte eind november een antwoord naar de aanvragers. Het college betekende dat hoewel de vraag niet volledig was, de gemeente autoriteiten zouden de wenselijkheid om een BBP uit te werken onderzoeken en uiterlijk zich eind januari 2018 uitspreken. Waarom hebben wij niet gewenst gevolg aan dit verzoek te geven? Omdat het onvolledig was en stemmen op basis van een niet reguliere vraag zonder naleving van de vereiste vorm, het risico nemen is om de juridische regelmatigheid van het dossier in zijn latere etappes aan te tasten (in geval van beroep). Het is wat ons er vandaag toebrengt dit dossier binnen de juridische spijkers te zetten en om op een goede basis te vertrekken. 
Dhr Kutendakana: « De Heer Roberti heeft verklaringen gegeven die niet antwoorden op de vraag. Niets verhinderde om op een goede stevige gerechtelijke basis weer te vertrekken door de beslissing een BBP te beginnen op basis van huidig CoBAT. U verzekert op basis van een mail dat nieuwe CoBAT in februari van kracht zal zijn maar er zijn vele signalen komende van alle kanten die zeggen dat er grote problemen voor de inwerkingtreding van CoBAT zijn, wegens redenen over urbanistische inlichtingen. Alle signalen wijzen naar een belangrijke achterstand van de inwerkingtreding van CoBAT. Wat verhindert u om op de geldende CoBAT te werken? En de omkeer naar de andere wetgeving zou geen problemen moeten stellen volgens Perspective.brussels. Niets verhinderde het vandaag om een positief besluit te nemen door een rechtszekerheid te verzekeren met een initiatief van het College om met een BBP (met aanduiding van een project auteur) te beginnen.  Nadien, gaat u met een motie voor de goedkeuring van een BBP komen, het is een beetje op de woorden spelen ».
Dhr Roberti: « Als de gemeente met het BBP onder de bescherming van nieuw CoBAT wil beginnen, is dat omdat men al de ervaring gehad hebben van een BBP die zich tussen twee juridische kaders (BBP Wiener) bevond, die een eerste keer door de Gemeenteraad was goedgekeurd en waar de Regio geweigerd heeft dat men het openbare onderzoek en de latere etappes organiseerde want een hervorming van CoBAT was inwerking getreden in januari 2010 en hervorming van CoBAT was in werking getreden in januari 2010 en er waren geen overgangsmaatregelen voorzien. Dat heeft de gemeente verschillende maanden doen verliezen en heeft de Gemeenteraad verplicht om terug een besluit te nemen enkele maanden nadien onder de bescherming van nieuw CoBAT en het was een uitdrukkelijke vraag van de Regio. Er was daar een overgangssituatie die niet geregeld was en die juridische onrust in het dossier heeft gecreëerd en dit risico wensen wij niet te nemen. Het andere element, is dat de nieuwe CoBAT bepaalt dat voor de lancering van de procedure door de Gemeenteraad, er een dossier moet voorbereid worden en voorgelegd aan Perspective.brussels. Onze wil is dit paar weken waarover we beschikken te gebruiken om dit dossier (betrokken perimeter, nagestreefde doelstellingen, formeel gemotiveerd besprekingsproject) op te stellen ».
Mevrouw Payfa vraagt kopie van de e-mail van de Regio op de procedure fouten en de termijn van de uitvoeringsbesluiten. Mevr Payfa stelt zich vragen over de termijn duur van het College antwoord wat de niet-ontvankelijkheid van het dossier van MCB betreft.
De Heer Roberti heeft geen nauwkeurig antwoord wat dat betreft. Een dergelijk dossier komt niet iedere dag voor en het vraagt tijd om het te behandelen.
Mevr Ferretti vraagt of de interpretatie van de Regio betreffende de ontvankelijkheid van de burger vraag door de gemeente werd ontvangen voor zijn interpellatie betreffende het BBP op 21/11/2017.
De Heer Roberti deelt mede dat het advies van Perspective.brussels dateert van 24/11/2017.
Mevrouw Ferretti is verbaasd dit advies niet werd doorgegeven aan de gemeenteraadsleden.
Dhr Roberti deelt mede dat uitwisselingen met de Regio over dossiers, de gemeente er permanent heeft. Dat wat ons belangrijk heeft geleken, was de aanvragers te informeren.
Mevrouw Ferretti kondigt aan dat geen enkele informatie heeft plaatsgevonden in de Raad van 19/12/2017 en dat de gemeente geen enkele commissie op dat gebied heeft georganiseerd.
Dhr Kutendakana: « Samengevat, in verschillende aspecten van dit dossier (burger interpellatie, gemeenteraad, interpretaties van CoBAT), zijn er flous, worden interpretaties aangenomen. Wij hebben er een andere. De mensen hebben er een andere van. Telkens blijkt de uwe niet de juiste te zijn en aan het einde van de rekening, is het iedereen die verliezer is ten opzichte van het College. Het is vrij schadelijk zowel voor de burgers als voor de gemeenteraadsleden. 
Onthoudingen: DéFI, PS.
Dhr Kutendakana: « Het besluit dat de meerderheid deze avond heeft genomen is betreurenswaardig in geval van een reële wil om gunstig te antwoorden op het verzoek van MCB, was er mogelijkheid om een positief besluit te nemen vandaag, maar u hebt het niet willen doen ».
Mevr Payfa: « Wij onthouden ons wegens dezelfde redenen dan mijn collega. Wij hadden graag een echt beleid willen zien door in te gaan op deze vraag, en door de burgers misschien te helpen om deze vraag in te vullen en moest dat niet lukken, eventueel een BBP voorstellen dat men kon bespreken. Wij gaan onze positie ten opzichte van de moties, ten opzichte van de gedane vragen nuanceren, maar wij onthouden ons op dit punt want men werkt hier in perfecte onwettigheid, dat is onaanvaardbaar ».
 

2 Motie betreffende de aanvraag tot uitwerking van een BBP Aartshertogen.
 
De Gemeenteraad,
 
Overwegende dat de gemeente mandatarissen op 2 november 2017 een uitwerkingsvraag hebben ontvangen, voor een bijzonder bestemmingsplan van de bodem (BBP) voor de wijk Aartshertogen, uitgaande van de VZW Bosvoordse Burger Beweging (MCB) en verwijzende naar artikel 51 van CoBAT;
Overwegende dat per elektronische post gedateerd van 24 november 2017, het regionale bestuur heeft medegedeeld dat deze vraag het voorschrift van CoBAT niet eerbiedigde in wat, in substantie, zij niet door 1/3 van de betrokken inwoners bij de overwogen perimeter en de aangrenzende eilandjes ondertekend is geweest, en dat bovendien, de ondertekenaars hun identiteitskaart nummer niet hebben aangegeven;
Overwegend dan dat het instellen van een uitwerkingsprocedure van het BBP zich op deze vraag niet kon baseren in wat deze de voorwaarden niet eerbiedigden die door artikel 51 van CoBAT zijn bepaald;
Overwegende dat in ieder geval de hoofdzaak is, de juridische regelmatigheid van het geheel van het dossier niet aan te tasten;
Overwegende dat, voorts, de VZW JEST op 13 december 2017 een memorandum heeft verzonden naar de gemeente mandatarissen over deze kwestie, waar zij haar bezorgheid uitdrukt over wat het effect van een eventuele uitwerking van een BBP op de voortzetting van het project «La Reliance » evenals een burger interpellatie vraag op 26 december 2017; dat deze laatstgenoemde niet op de agenda van de Raad vóór februari gezet kon worden omdat het over een zaak ging die al het onderwerp geweest was van een interpellatie in november en dat een termijn van 3 maanden door de NGW is voorzien;
Overwegende dat, verschillende juridische interpretaties bestaand op dit gebied, werd Brulocalis gecontacteerd; dat er uit het ontvangen antwoord op maandag 15 januari 2018 blijkt dat de termijn van 3 maanden slechts van toepassing is betreffende een andere burger interpellatie en niet de interpellatie van een Raadslid; dat de Raad voortaan dus deze interpretatie zal aannemen;
Overwegende dat de verantwoordelijkheid van de gemeente is, het project zo goed mogelijk te verenigen om gemiddelde toegankelijke huisvestingen met de wettige bezorgdheid voor de inwoners te bouwen opdat onze gemeente wel het dorp in de stad zou blijven die wij kennen, en de morele verbintenis die met een groep ouders is aangegaan, om huisvestingen voor hun gehandicapte kinderen te voorzien;
Overwegende dat het trouwens omwille van deze reden is dat het Plan Gemeentehuisvesting sinds het begin is ontworpen zoals een evolutief werktuig, van dialoog met de inwoners en de verschillende gemeente- en regionale sprekers;
Overwegende dat het College, ter gelegenheid van de openbare zitting van de Gemeenteraad van 16 januari 2018, zijn voornemen heeft aangekondigd om de uitwerkingsprocedure van een BBP te lanceren en om dit dossier vooral op de volgende elementen te baseren:
 • de perimeter van het BBP zal identiek zijn aan deze voorgesteld in het verzoek door MCB ingediend;
 • een verslag over de milieuweerslagen en een studie van mobiliteit zullen in verband met de uitwerking van het BBP verwezenlijkt worden; 
 • de werkzaamheden van de studie SAULE (over de Symbiose Stads Landbouw, Huisvesting, Milieu en gefinancierd door de Regio) zullen in aanmerking genomen worden betreffende het Kwartels veld; 
 • werk/participatie groepen zullen voorzien worden met de inwoners over de verschillende te bestuderen thematieken;
 • het project van BBP zal met de volgende elementen voorgesteld door MCB in zijn vraag rekening houden: " De in te planten huisvestingengebouwen zullen de 3 verdiepingen (4de mogelijk in terugtrekking) niet kunnen overschrijden, teneinde zich in het bestaande gebouwde kader zuidwest van de square en de Brabantse Prinsen Laan te integreren en om de aandacht te trekken op het onlangs vernieuwde Hector Dennis flatgebouw" en "de inplanting moet parallel met het wegennet zijn teneinde de afgeronde vorm van de square te behouden en om de uitlijning met de andere reeds gebouwde flatgebouwen te eerbiedigen; de inrichting van de bouw omgeving, de zones van teruggang en de zones van de binnenplaatsen en tuinen zullen voorbehouden worden voor tuintjes en de toegang tot de gebouwen volgens de stijl van het bestaande frame, teneinde de duurzaamheid van de bestaande landschaps- en milieu kwaliteiten te garanderen".
 • een zo kort mogelijke uitvoeringstermijn van BBP zal in het lastenboek voorzien zijn;
 • het huidige proces van Aartshertogen Noord-Gerfauts, dat aan de opeenvolgende beslissingen van het College sinds 21/10/2011 beantwoordt, zal voortgezet worden en zal zich in twee fases inschrijven:
  • de 1ste fase: onmiddellijke bouw van 40 maximumhuisvestingen, omvattend de twee communautaire huisvestingen;
  • 2 de fase: na en volgens de conclusies van het BBP ;
Overwegende dat de uitwerking van een BBP het verbod niet impliceert om vergunningen van stedenbouwkunde in de betrokken perimeter uit te reiken gedurende de uitwerkingsperiode;
Overwegende dat de vereiste begroting voor de uitwerking van het BBP moet ingeschreven worden in de begroting bij de volgende budgettaire wijziging, te presenteren vanaf de goedkeuring van de begroting 2018;
Overwegende dat een versterking van de gemeentedienst belast met de Ruimtelijke Ordening en de Stedenbouwkunde moet voorzien worden, vooral betreffende personeel;
Overwegende dat de Brusselse Code van de Ruimtelijke Ordening (CoBAT) het onderwerp is geweest van een recente revisie; dat deze revisie vooral de beschikkingen van genoemde Code de uitwerkingsprocedure van het BBP betreft; dat volgens de ontvangen informatie van Brussel Stedenbouwkunde en Patrimonium, de inwerkingtreding van deze beschikkingen voor eind februari 2018 is voorzien;
Overwegende dat het nodig is om op de inwerkingtreding van deze beschikkingen te wachten om met de formele uitwerkingsprocedure van een nieuw BBP te starten om elke juridische onzekerheid of complicatie te vermijden in verband met de overgangsperiode;
Overwegende dat krachtens nieuw artikel 40 van CoBAT, het aan de Gemeenteraad is om een openingsbeslissing aan te nemen van een BBP; dat deze beslissing formeel moet gemotiveerd worden;
Overwegende dat nieuw artikel 44,er §1 van CoBAT bepaalt dat voorafgaand de uitwerking van het project van bijzonder bestemmingsplan van de bodem - en, derhalve, voorafgaand aan de beslissing van de Raad beoogt in de vorige paragraaf - het College moet aan het bestuur belast met de territoriale Planning en BIM een dossier sturen minstens omvattend de formele motivatie van het instellen van de procedure van toepassing van het  BBP, de richtlijnen van het project en de elementen van de bestaande situatie die het project wil wijzigen; dat deze minimale inhoud van dit dossier door de Regering aangevuld kan worden; 
Overwegende dat nieuw artikel 44, §2 van CoBAT voorziet dat het bestuur belast met de territoriale Planning zijn advies geeft over de opportuniteit om een BBP binnen de dertig dagen van de ontvangst van de vraag aan te nemen; dat bij gebrek, de procedure wordt voortgezet, zonder dat er moet rekening gehouden worden met een advies dat na de termijn wordt overgemaakt;  
Overwegende dat nieuw artikel 44, §3 van CoBAT bepaalt dat BIM beslist of het project van BBP wel of niet het onderwerp van een verslag moet zijn over de milieuweerslagen binnen de dertig dagen van de ontvangst van de vraag; dat bij gebrek, het project het onderwerp moet worden van een verslag over de milieuweerslagen;  
De Raad belast het College:
 1. met het overmaken aan het bestuur belast met de territoriale Planning en BIM, vanaf de inwerkingtreding van de gewijzigde beschikkingen van CoBAT betreffende de uitwerking van het BBP en van hun uitvoeringsbesluiten verwacht in februari 2018, een dossier in overeenstemming met de voorschriften van nieuw artikel 44, §1er van CoBAT en aan zijn uitvoeringsbesluiten;
 1. om het dossier beoogt in het vorige punt, op de volgende elementen te baseren:
 • de perimeter van het BBP zal identiek zijn aan die voorgesteld in het verzoek ingediend door MCB;
 • een verslag over de milieuweerslagen en een studie van mobiliteit zullen in verband met de uitwerking van het BBP verwezenlijkt worden; 
 • de werkzaamheden van de studie SAULE zullen in aanmerking genomen worden betreffende het Kwartels veld; 
 • werk/participatie groepen zullen voorzien worden met de inwoners over de verschillende te bestuderen thematieken;
 • het project van BBP zal met de volgende elementen voorgesteld door MCB in zijn vraag rekening houden: " De in te planten huisvestingengebouwen zullen de 3 verdiepingen (4de mogelijk in terugtrekking) niet kunnen overschrijden, teneinde zich in het bestaande gebouwde kader zuidwest van de square en de Brabantse Prinsen Laan te integreren en om de aandacht te trekken op het onlangs vernieuwde Hector Dennis flatgebouw" en "de inplanting moet parallel met het wegennet zijn teneinde de afgeronde vorm van de square te behouden en om de uitlijning met de andere reeds gebouwde flatgebouwen te eerbiedigen; de inrichting van de bouw omgeving, de zones van teruggang en de zones van de binnenplaatsen en tuinen zullen voorbehouden worden voor tuintjes en de toegang tot de gebouwen volgens de stijl van het bestaande frame, teneinde de duurzaamheid van de bestaande landschaps- en milieu kwaliteiten te garanderen".
 • een zo kort mogelijke uitvoeringstermijn van BBP zal in het lastenboek voorzien zijn;
 • het huidige proces van Aartshertogen Noord-Gerfauts, dat aan de opeenvolgende beslissingen van het College sinds 21/10/2011 beantwoordt, zal voortgezet worden en zal zich in twee fases inschrijven:
  • de 1ste fase: onmiddellijke bouw van 40 maximumhuisvestingen, omvattend de twee communautaire huisvestingen;
  • 2 de fase: na en volgens de conclusies van het BBP ;
 1. om aan de Raad, na de ontvangst van de vereiste adviezen in toepassing van §§ 2 en 3 van nieuw artikel 44 van CoBAT, een project van beraadslaging voor te stellen in overeenstemming met nieuw artikel 40 van CoBAT; om een commissie « Ruimtelijke Ordening »  bijeen te roepen die vooraf gaat aan de zitting van de Raad op de orde van de dag waarvan dit punt zal ingeschreven worden;
 1. om ter gelegenheid van de volgende budgettaire wijziging de bedragen in te schrijven betreffende de vereiste studies voor de uitwerking van het BBP ;
 1. om een versterking van de gemeentedienst belast met Ruimtelijke Ordening en Stedenbouwkunde te voorzien, vooral betreffende personeel.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 14 positieve stemmen, 12 onthoudingen.
Onthoudingen : Philippe Desprez, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Jean-Marie Vercauteren, Didier Charpentier, Jos Bertrand, Martine Spitaels, Michel Kutendakana, Michel Colson, Anne Spaak-Jeanmart, Dominique Buyens, Sandra Ferretti.
 
Mevrouw Bury legt uit dat de meerderheid snel een eerste tekst heeft voorbereid die het standpunt van de meerderheid over de BBP vraag uitlegt die hen werd gedaan. « Het is gebleken dat om het dossier veilig te stellen, wat de prioriteit van het College is zoals aangegeven door de Heer Roberti, het ons belangrijk leek om deze tekst te amenderen.
Dhr Kutendakana deelt mede dat alleen de fractie leiders de gewijzigde versie hebben gekregen en vraagt waarom niet alle gemeenteraadsleden.
Mevr Bury verklaart dat aangaande inhoud, er geen verschil is tussen de eerste en de tweede versie.
Mevr Payfa meldt dat de nieuwe versie 4 bladzijdes etaleert en dat de raadsleden de tijd zullen nemen om het te onderzoeken. Zij vraag hiertoe een opschorting van zitting.  Tevoren, zou Mevrouw Payfa graag enkele vragen willen stellen.
Dhr Bertrand is verontwaardigd over de wijze waarop de gemeenteraadsleden worden behandeld die niet ernstig kunnen werken.
Dhr Kutendakana vindt het spijtig, hij wist niet dat zijn collega, de Heer Bertrand, geen tekst had gekregen. « Er is echt een probleem en ik denk dat het opzettelijk is. Het is de tweede keer vandaag voor informaties die gisteren gekend waren en nu voor zaken die men ons gedeeltelijk verzendt ».
Mevr Payfa: « Onder omstandigheden zoals deze, zou u verdienen dat men nog een Gemeenteraad bijeenroept. We zullen het niet doen, uit respect voor het publiek en de mensen, maar uw houding is echt schandalig. Men zal de vereiste tijd nemen om de motie te onderzoeken en het spijt me echt ten opzichte van het publiek. Ik heb twee fundamentele vragen over deze tekst. In de tekst, verwijst men naar de onmiddellijke bouw van 40 huisvestingen waarvan 16 huisvestingen voor Jest en 2 communautaire habitats ».
Dhr Thielemans deelt mede dat deze habitats Jest betreffen (16 huisvestingen) en Cogeneris (9 huisvestingen). Het saldo huisvestingen (15) is bestemd voor de gemiddelde huisvesting. Deze 3 categorieën huisvestingen (huisvestingen voor de vergezelde personen, voor de vijfenzestigplussers en de gemiddelde huisvestingen) stemmen overeen met de behoeften die zich sterk hebben uitgesproken. Het belangrijke is om een geheel van huisvestingen te realiseren die men over het geheel van de site kan verdelen en die een bepaalde soepelheid kunnen geven aangezien het inclusieve huisvesting is. Wat eveneens belangrijk is, dat is proberen in het kader te blijven van de overeenkomst die wij met BGHM hebben, om niet terug moeten over te gaan tot projecten oproep, wat ons een jaar zou laten verliezen.
Mevr Payfa: « Men heeft natuurlijk de urgentie gehoord die door Jest werd uitgesproken. U spreekt over Cogeneris, op een gegeven moment, men had over Abbeyfield gesproken … Wij, zijn absoluut niet op de hoogte van de verbintenissen die met Cogeneris zijn aangegaan. U verwijst naar de SAULE studie. Kunt u ons herinnerend wat het is want het leek me dat de studie werd geschorst ».
Dhr Thielemans: « SAULE is het acroniem van Symbiose Stadslandbouw Huisvesting Milieu, project gesubsidieerd door de Regio die verschillende partners verenigt (VZW Kwartel Veld, UCL, enz). Het doel van dit onderzoek is om op Kwartel Veld de mogelijkheden van symbiose tussen stadslandbouw en de huisvesting direct te bestuderen. Het is dit project niet dat opgeschort is, maar het is het project dat de realisatie of de voortgang van constructieprojecten op het Kwartels veld (tot 2020 - de sluiting van de studie) opschort ».
Dhr Kutendakana: « Er is het Jest project dat iedereen ondersteunt, maar ik heb een beetje de indruk die dit project als scherm dient voor een hele reeks andere zaken (Cogeneris en de gemiddelde huisvesting) te laten voorbijgaan. Men ontdoet het BBP van heel het Aartshertogen-Noord project ».
Dhr Thielemans meldt dat alle politieke formaties positief waren voor de gemiddelde huisvesting.
De Heer Kutendakana is niet akkoord met de manier van handelen.
Dhr Bertrand: « Ik stel vast dat er een grote meerderheid hier in de Gemeenteraad voor het BBP is en voor de voortgang van het project Jest. In deze zin, heb ik de eerste versie van de motie gelezen en heb ik vragen. Ik zou willen weten van het College hoe dit compromis werd onderhandeld? Hebt u contacten met Jest gehad? Met de MCB? Hebt u inspanningen gedaan om de mensen te verenigen? Ik zou willen weten wie het leiderschap heeft genomen in dit dossier. Ik zie dat u het project Aartshertogen Noord in twee fases gaat verwezenlijken. Welk is de timing van de eerste fase? Is er een fasering in deze eerste fase, want er is toch Jest die zijn subsidies dossiers heeft afgesloten en die verplichtingen hebben. Kan Jest beginnen of niet? Ik zou willen weten wie de houders van Cogeneris zijn en welk het doelpubliek is? Ik ben zeer vragende partij voor senioren flats, tegen betaalbare prijs. In fase 2, zou ik het voorwerp van het BBP graag willen kennen aangezien men met de SAULE studie moet rekening houden. Als mijn informatie juist is, loopt de duur van de studie over 2 tot 3 jaar. Wat zal de timing zijn? U verwijst naar de nieuwe regels van CoBAT, maar ik heb altijd gekend dat de regelingen van toepassing blijven tot de inwerkingtreding van de nieuwe. Dat betekent dat u tot de toepassing van de nieuwe wetgeving gaat traineren, want ik heb eveneens vernomen dat er vertraging is en misschien tot het eind van het jaar. Gaat u eveneens zo lang treuzelen? Ik zal al deze vragen schriftelijk stellen maar ik wilde nu al een antwoord hebben want men zal over deze tekst discussiëren en ik weet niet wat in deze tekst veranderd is ».
Dhr Roberti: « Het proces betreffende het perceel Aartshertogen Noord-Gerfauts werd ingeleid in 2011 met de oprichting van 67 huisvestingen. Intussen ontwikkelde dit project zich. Het ontwikkelde zich via een overeenkomst aangenomen door de Gemeenteraad, die BGHM aanwees als bouwheer. In de overeenkomst, spreekt men over 65 huisvestingen. Het voorstel van deze avond heeft ten doel een algemeen zicht over de wijk te hebben en geen te grote gebouwen op te richten, in afwachting van een BBP, en voorts de wil om geen projecten zoals Jest en Cogeneris te blokkeren. Deze twee projecten worden inclusief genoemd want zij hebben ten doel dit specifieke publiek in een wijk in te sluiten. Het gedane voorstel hier is om in de eerste fase de onmiddellijke constructie van de 40 huisvestingen in te sluiten. In een 2de latere fase, zal men handelen volgens de conclusies van het BBP. In dit stadium, is er nog geen architect door BGHM aangesteld om de projecten te maken. De timing zal afhangen van BGHM maar wij hebben aangedrongen op een snel project ».
Mevr Payfa staat erop om een toelichting te geven en leest het besluit van het schepen College van 05/04/2011 genoemd door de Schepen als initiatie van het project Aartshertogen Noord. De berekeningen van de Grondregie vermelden de mogelijkheid om 67 huisvestingen te creëren. Er is geen enkel besluit, maar wel de discussies, vóór 2012.
Men moet weten dat wanneer er discussies waren, men nog niet over het Gemeentelijk plan van de Huisvesting sprak (verdichting van de wijk). Men sprak niet om aan het Kwartels Veld noch de aan de Tritomaslaan te bouwen. Dus, zijn de zaken in de richting van een verdichting geëvolueerd. Men wacht tevens nog altijd op de finalisatie van het project Aartshertogen Zuid, met een crèche en een geneeskundig huis en gemiddelde huisvesting ».
De Heer Bertrand heeft niet echt een antwoord ontvangen. Moet Jest op Cogeneris wachten? Hoe zal dat gebeuren met de andere huisvestingen die zullen gebouwd worden?
Dhr Thielemans: « Het project Cogeneris werd voorgesteld bij participatieve ateliers (30/05/2017). Cogeneris is een VZW en heeft het project om een habitat met 8 gemiddelde klassieke huisvestingen toegankelijk voor vijfenzestigplussers en een huisvesting voor 4 studenten te bouwen. Het idee is een dynamica te creëren. Wat de fasering betreft, is het idee hier de globale procedures over het geheel genomen te handhaven om niet deels over het project Aartshertogen-Gerfauts opnieuw te beginnen. Het is de meest efficiënte en snelste manier om het Jest project te laten vooruit gaan ».
Dhr Kutendakana: « Door Jest in de 2 andere projecten in te sluiten, brengt u ze in gevaar ten opzichte van alle procedure wisselvalligheden en voortgang van het dossier die zouden kunnen blijken. Het feit om Jest te autonomiseren is een manier om het vrij te stellen van al deze wisselvalligheden zoals wij het in onze motie voorstellen ».
Onderbreking van zitting te 21:05 en hervat te 21:30.
Mevr Ferretti vraagt aan de Voorzitster om beide moties uit te stellen tot de volgende Gemeenteraad teneinde hun toe te laten om amendementen te maken op juiste begrijpelijke wijze en in alle sereniteit. Mevrouw Ferretti vraagt eveneens dat een commissie « Ruimtelijke Ordening » wordt georganiseerd om toe te laten dat het debat constructief is en dat eveneens het mogelijk zal maken om een burger interpellatie op hetzelfde moment te hebben.
Dhr Roberti deelt mede dat het punt ter discussie staand een motie, is neergelegd binnen het gestelde termijn door de meerderheid op de agenda gezet onder punt 2. Met de contacten die ik heb gehad met Perspective.Brussels en na lezen van nieuw CoBAT, heeft men beseft dat de motie niet voldoende was gebaseerd op juridisch niveau en een gedeeltelijk herschrijven vereiste. Het is wat wij hebben gedaan in de vorm van amendementen. Uit correctheid, hebben de fractie leiders van de meerderheid ze aan de fractie leiders van de oppositie overgemaakt terwijl deze amendementen hadden kunnen voorgesteld worden tijdens de zitting. Er is een sterke wil dat de Gemeenteraad zich over het feit om een BBP te hebben uitspreekt, hoewel als men de procedure volgt, het niet noodzakelijk is om een beraadslaging in dit stadium te hebben. Wij willen deze tekst niet uitstellen, wij willen vanaf deze avond vooruitgaan.
Mevr Ferretti: « Wij ondersteunen de uitwerking van een BBP en het was niet onwettig, gezien de bezorgheid van de inwoners ten opzichte van de overdreven verdichting voorzien door uw Gemeente Huisvestingsplan. Wij zijn eveneens voor de onmiddellijke bouw van de 16 Jest huisvestingen buiten de perimeter van het Aartshertogen BBP. Wij begrijpen dat er urgentie voor de families van deze gehandicapte personen is dat deze huisvestingen worden gebouwd en wij zijn voor de bouw van deze huisvestingen buiten het BBP. Echter zijn wij voor het principe om over om het even welke andere huisvesting in verband met een BBP met alle inwoners van de wijk te discussiëren en dit is helemaal niet het geval in uw voorstel. U wijkt opzettelijk af van het principe van het BBP, door de onmiddellijke bouw van 40 huisvestingen te vragen en dit zonder enige raadpleging. De amendementen die wij u zullen voorstellen zullen in de richting van ons standpunt gaan ».
Dhr Kutendakana: « Een considerans is erg verontrustend: « Gezien dat de uitwerking van een BBP het verbod niet impliceert om vergunningen van stedenbouwkunde in de betrokken perimeter uit te reiken gedurende de uitwerkingsperiode». Alles is gezegd. Een motie maken met een considerans van dit soort, dat wil zeggen dat men zich ertoe verbindt voor een BBP maar men eerbiedigt het niet. Het is verschrikkelijk! ».
Dhr Roberti: „Ik begrijp over het algemeen dat u het wenselijk achtte dat het perceel Aartshertogen Noord of een deel van dit perceel uit het BBP weggaat. U hebt een punt op de agenda deze avond geplaatst dat was « Uitwerking van een BBP Aartshertogen - Verzoek dat door de Brusselse Burger Beweging wordt ingediend, op 30 oktober 2017 - Goedkeuring ». De MCB voorzag het perceel in het BBP Aartshertogen-Noord. Men begrijpt dat in het eerste punt, dat u dit perceel wilde integreren en dat vervolgens u het niet meer wilde integreren. Een perceel uit een BBP terugtrekken heeft geen enkele zin. Dat zou ons in moeilijkheden brengen om dat aan de Regio uit te leggen, terwijl het doel van het BBP is een algemeen zicht te hebben op de schaal van een wijk. Het evenwicht dat men wil vinden is het aan fase 1 mogelijk te maken om zich te realiseren, om voortgezet te worden. De considerans die de Heer Kutendakana ongerust maakt deelt eenvoudigweg mede dat het volledig mogelijk is om hetzelfde project voort te zetten zelfs met een BBP in uitwerking ».
Mevr Payfa: « Ik wilde u zeggen dat wanneer de MCB zijn BBP uitwerkingsverzoek heeft ingediend, het niet bewust was van de omvang van de verplichtingen die de gemeente ten aanzien van Jest « Reliance » moest vinden. Wij verkiezen de perimeter te wijzigen opdat de dingen duidelijk zouden zijn en van mening zijn dat een BBP, een discussie is, het een plan is, het een studie is, zonder al van tevoren constructies toe te laten. Of wel heeft men een globale discussie over een wijk, door de constructies uit te sluiten, wat ingaat tegen het principe zelf van het BBP, die een hele wijk in perspectief zet door te waken op de evenwichten, mobiliteit, sociale cohesie, sociaal gemengd-zijn.  Dus wordt de inzet zelf van het BBP echt teruggetrokken. Het is onze nuance. Eerder dan om op een tweede motie te stemmen, lijkt het ons logischer om de eerste te amenderen.
Amendementen die door DéFI en PS worden ingediend.
Mevr Payfa laat opmerken dat in de considerans, er geen enkele urgentie is ten opzichte van de Cogeneris habitats is. Mevr Payfa vraagt eveneens wat de 8ste alinea komt doen in een motie relatief aan een vraag van het BBP Aartshertogen. 
Dhr Roberti geeft toe dat het niet noodzakelijk is voor de motie maar het niets kost om het te zetten. 
Amendement 1: De 7de Considerans afschaffen: « Overwegende dat Brulocalis aanbeveelt …. ».
Amendement 2 en 3: De laatste considerans van bladzijde 1 vervangen door « Overwegende dat een geringe wijziging van de perimeter van het voorgestelde BBP de onmiddellijke bouw van 16 Jest huisvestingen zou toelaten gewijd aan onderdak voor personen in een handicap situatie buiten BBP (hoek Brabantse Prinsen -Aartshertogen) ».
Amendement 4: De eerste considerans van bladzijde 2 vervangen door « Overwegende dat uit principe vooral van transparantie en ethiek, elke belangrijke constructie in de omtrek van een BBP tijdens in uitwerking, zou moeten het onderwerp zijn van een debat met alle inwoners van de betrokken wijk ».
Amendement 5: Afschaffen « - de perimeter van het BBP zal identiek zijn aan die voorgesteld in het verzoek dat door MCB werd ingediend » en vervangen door « lichtjes de perimeter wijzigen van het BBP voorgesteld door MCB teneinde het bouwrijp perceel terrein gelegen in het begin van de van de Brabantse Prinsen laan te bevrijden om er de 16 huisvestingen onmiddellijk te bouwen bestemd voor het onderdak van de gehandicapte personen ».
Amendement 6: debat over 3de alinea van 2de considerans van bladzijde 2.
Dhr Kutendakana: « Met betrekking tot termijn, hoe verloopt het scharnier tussen de SAULE studie en de uitwerking van het BBP? »
Dhr Roberti: « Om het BBP uit te voeren, zal er een fase van raadpleging met de lokale actoren zijn, er zal vooral zal een geprogrammeerde samenkomst zijn met de projecten houders van de SAULE studie. Ik vestig uw aandacht op het feit dat men over de werkzaamheden van de SAULE studie en niet over de conclusies spreekt, men zal moeten zien hoe men dat belichaamt ».
Dhr Kutendakana: « En in termen van termijn, heeft dat een effect op het geheel van het BBP, is het resultaten geconditioneerd? ».
Dhr Roberti verklaart dat het niet aan de resultaten van de studie wordt geconditioneerd.
Amendement 6: Aan het einde van de 3de alinea toevoegen «… zonder dat de uitwerking van het BBP door de SAULE studie wordt vertraagd ».
Amendement 7: De alinea schrappen « het BBL project zal met de volgende elementen rekening houden: … ». 
Amendement 8: aan de laatste alinea van de 2de considerans « sinds 21/10/2011 » schrappen, en « 40 huisvestingen »vervangen door « 16 huisvestingen voor VZW Jest ».
Amendementen 9 en 10: De twee laatste considerans van bladzijde 2 schrappen.
Amendementen 11 tot en met 14: De 4 eerste considerans van bladzijde 3 schrappen.
Amendement 15: Punt 1 van het dispositief vervangen door:
« 1. Om onmiddellijk een conform dossier te richten aan het bestuur belast met de territoriale Planning en het BIM zonder op de inwerkingtreding van de gewijzigde beschikkingen van COBAT te wachten betreffende de uitwerking van het BBP ».
Amendement 16: idem amendement 5
Amendement 17: idem amendement 6
Amendement 18: alinea 5 van punt 2 schrappen.
Amendement 19: idem amendement 8
Amendement 20: Het 1ste  deel van punt 3 schrappen voor « ; » en handhaven «  een commissie Ruimtelijke Ordening bijeen te roepen…»
Amendement 21: idem amendement 2
Zittingsonderbreking vóór de stemming.
Alle amendementen voorgesteld door DéFI en PS worden verworpen door 14 stemmen tegen en 12 stemmen vóór, met uitzondering voor de amendementen 1 en 21 die met algemene stemmen zijn aangenomen.
Gewijzigde Motie die door 14 stemmen voor wordt goedgekeurd, en 12 onthoudingen.
Rechtvaardiging van Mevr Payfa: « Onze groep heeft zich onthouden. Waarom?  Ja, wij willen een BBP op basis van huidige CoBAT, dus zo snel mogelijk, en niet volgens de richtlijnen die door het College worden opgelegd, vooral de bouw van 40 huisvestingen alvorens goedkeuring van een BBP. DéFI is voor de onmiddellijke bouw van 16 huisvestingen buiten BBP voor personen in handicap situatie en voor het project Aartshertogen Noord in het BBP te behouden».
Rechtvaardiging van de Dhr Kutendakana: De zin « Overwegende dat de uitwerking van een BBP het verbod niet impliceert om vergunningen van stedenbouwkunde in de betrokken perimeter uit te reiken gedurende de uitwerkingsperiode » is zeer verontrustend. Voor ons, brengt hij direct het heel werk in gevaar dat vervolgens zal verwezenlijkt worden en de voorafgaande vereiste vooral deze 40 huisvestingen te bouwen, het is een beetje op de rug van het project Jest, dat iedereen ondersteunt, vele andere niet- dringende dingen zetten die, zij, aan het BBP zouden moeten gebonden zijn. Niet alleen, weegt u met de achterkant van de hand de zin van het BBP weg, door al deze juridische wanverhoudingen, maar bovendien zet u het project Jest in gevaar wat naar mijn mening echt spijtig is. De termijn waarin het BBP zal besloten worden blijft onzeker en het is een manier van handelen die eerder ontwijkend is ».
 

3 Interpellatie met motie ingediend door Mw Martine PAYFA voor de groep Defi betreffende de aanvraag tot uitwerking van een BBP Aartshertogen.
 
Het punt wordt van de dagorde gehaald.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.
 

4 Mondelinge vraag van Mw Payfa betreffende het fietsverkeer op de Terhulpsesteenweg.
 
Ten gevolge van de herinrichting van de Terhulpensesteenweg en het invoeren van een fietsstraat die absolute prioriteit verleent aan de fietsers en voorbijsteekverbod oplegt voor de auto's, wordt een relevante vraag door bepaalde inwoners gesteld betreffende het verkeer van de fietsers in de wijk van de Bezemhoek.
 
Schaffen deze herinrichtingen de facto het principe SUL (beperkt eenrichtingsverkeer) af, dat wil zeggen de mogelijkheid voor een fietser om een eenrichtingsverkeer in tegenovergestelde richting te nemen?
In het kort, is een fietser vandaag nog gemachtigd om de Terhulpensesteenweg in tegenrichting te nemen?
Door welke communicatiemiddelen heeft u de inwoners het medegedeeld?
 
Dhr Roberti: « Het principe wanneer men een wegennet inricht en dat men wil dat zij in SUL is, is de breedte van wegennet op 3,60 m te brengen. Men heeft deze norm van 3,60 m gebruikt bij het herstel van de Terhulpensesteenweg want er was een sterke wil van de inwoners om grotere stoepen met bomen te hebben en om het doorgangsverkeer en zijn gevolgen te verminderen. Wanneer men de Van Becelaerelaan opnieuw zal inrichten, zal deze norm van 3,60 m toegepast worden.De Terhulpensesteenweg in zijn vorige configuratie was breder en de kruising eenvoudiger. Deze wetgeving maakt het mogelijk om aan de fietsers en de automobilisten op te leggen om te vertragen om zich te kruisen en om geen grote marge van comfort te laten. De definitieve signalisatie zal binnen enkele weken gelegd worden en er is een lang voorbereidingsproces van dit dossier met mensen zeer betrokken bij de wijk en dit dossier is het onderwerp van openbare vergaderingen geweest. Er is een informatie in de wijk geweest.
 
De Raad neemt kennis.
 

5 Actualiteitsvraag van de heer Kutendakana.
 
Als gevolg van een artikel dat vandaag in de pers is verschenen, is er sprake er van de verandering van Atrium die in UP BRUSSELS wordt gefusioneerd. Bij deze gelegenheid waren er vragen aan het Parlement over het feit dat Atrium zich nu met een meer macro visie op regionaal niveau bezighoudt en in het antwoord van de Minister wordt medegedeeld dat het werk van Atrium met verschillende gemeenten via kaderovereenkomsten van 4 jaar kan doorgaan die een gestructureerde medewerking toelaat. Een reeks gemeenten hebben toegestemd op deze overeenkomsten, maar niet Watermaal-Bosvoorde zoals Schepen Cisey het heeft gerechtvaardigd. Het is bizar om niet van dit regionale werktuig te profiteren om de gemeente in een reeks projecten te helpen.
 
Antwoord van de Heer Cisey : « Ik heb nooit deze gesprekken gevoerd. We hebben gedurende 5 jaar met Atrium gewerkt zonder overeenkomst en Atrium heeft nooit oplossingen kunnen vinden voor de aangepakte problemen. Dat betekent niet dat men elke overeenkomst met Atrium weigert. Enkel de helft van de gemeenten hebben een overeenkomst ondertekend waarin men niets zegt. Om een overeenkomst te ondertekenen, moet zij iets bevatten dat op onze verwachtingen antwoordt.
 
De Raad neemt kennis.
 

6 Actualiteitsvraag van de heer Desprez.
 
Afgelopen week, heeft een eminent lid van de meerderheid informaties gegeven aan de vertegenwoordigers van VZW Keym betreffende de opvolging van de overleg vergadering van 11 januari laatstleden over het project betreffende herinrichting van het Keym plein. Deze informaties zijn belangrijk want zij betreffen het worden van de parkeerterreinen op de plaats. Het lijkt ons dus legitiem dat de leden van de oppositie op de hoogte gebracht worden. Wij vragen u dus om ons verslag uit te brengen over wat u hebt vernomen en dat een belangrijk effect op het project betreffende inrichting zou kunnen hebben ».
 
De Heer Roberti betwist dat het om een actualiteit vraag gaat en kondigt een openbare mededeling aan.
De Raad neemt kennis.
 

Document acties