Persoonlijke hulpmiddelen

Beleidsverklaring

Oriëntatienota, die minstens de hoofdbeleidskeuze bevat die voor het eerste deel van de legislatuur 2012-2018 vastgesteld worden - Toepassing van het artikel 242bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 

De Gemeentaad,

Gezien artikel 242bis van de NGW bepaalt dat het college de gemeenteraad een oriëntatienota voorlegt , die minstens de hoofdbeleidskeuzen voor de drie eerstvolgende jaren bevat ;
Aangezien, iedere politieke groep vertegenwoordigd in de gemeenteraad zich heeft kunnen uitspreken omtrent de inhoud van de oriëntatienota voorgesteld door het Schepencollege ;
 
KEURT
De oriëntatienota voor het eerste deel van de legislatuur 2012-2018 goed.
Deze oriëntatienota zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 112 en op de door de gemeenteraad voorgeschreven wijze.

Watermaal-Bosvoorde, een gemeente waar het goed is om te wonen. Het gaat niet om een stereotiep beeld, maar om de uitslag van een beleidsactie die met de jaren vorm heeft gekregen. De nieuwe meerderheid die voor u staat wil een absolute prioriteit maken van de verbetering van de levenskwaliteit en het sociale weefsel.
Het gaat meer dan ooit om een noodzaak. We leven immers in een moeilijke periode: economische crisis, staatsschuldcrisis, bezuiniging, sociale crisis, milieucrisis, energiecrisis, communautaire crisis, … Al deze crisissen die hun oorsprong ver buiten onze gemeente vinden in een ongebreideld streven naar een neerwaartse nivellering op sociaal en milieugebied, creëren voor ons allemaal een maatschappij van uitputting, uitputting van personen en middelen.
Deze uitputting laat zich voelen tot in onze mooie gemeente die, ver van de ruim verspreide karikatuur van de eenvormig rijke gemeente van het zuiden van Brussel, met een toenemende tweedeling van haar bevolking en een verarming van de middenklasse te kampen heeft.
De nieuwe meerderheid wil dan ook concrete oplossingen aanbieden voor de dagdagelijkse moeilijkheden van de burgers. Deze oplossingen zullen gericht zijn op het creëren van een eerlijke en meer solidaire maatschappij. Onze ambitie zal erin bestaan erop toe te zien dat onze gemeente zich tegen deze maatschappij van uitputting beschermt, het vertrouwen en de lust te herstellen, de solidariteit te versterken en toekomstperspectief voor iedereen te creëren.
De nieuwe meerderheid is ervan overtuigd dat de echte oplossingen enkel en alleen samen met de burgers kunnen worden gevonden. Bijzondere nadruk zal dan ook worden gelegd op participatie en transparantie. De bevolking moet degelijk kunnen worden geïnformeerd en haar mening kunnen geven over de vragen die haar aanbelangen. Ze heeft eveneens het recht om de redenen van een beslissing te kennen en te begrijpen, hoewel ze hiermee niet akkoord kan gaan. De informatie- en participatietools zullen hiertoe worden herzien:

 • Er zullen onder andere participatievergaderingen voorafgaand aan  de grote projecten worden georganiseerd en innoverende participatietools worden gezocht, zoals de oprichting van adviesraden (jongeren, senioren,…).
 • De informatie-/participatievergaderingen zullen plaatsvinden op basis van een voorafgaandelijke agenda met duidelijke thema’s. Hierbij zal het de bedoeling zijn om in de buurten zelf te gaan.
 • Het gemeentelijke infoblad zal een lokale, aangename, efficiënte informatietool zijn, open voor iedereen. 

De nieuwe meerderheid wenst eveneens blijk te geven van respect en transparantie ten aanzien van de oppositie. Zo zal ze zich openstellen voor alle democratische politieke partijen, de VZW Watermaal-Bosvoorde in open lucht en de VZW Leven in Watermaal-Bosvoorde.
 
De nieuwe meerderheid zal toezien op een nauwkeurig beheer van de financiën van de gemeente, door overal besparingen te zoeken waar mogelijk zonder te raken aan de kwaliteit van de dienstverlening naar de burger toe. Ze zal de verwachte resultaten in het herstelplan proberen na te leven, door tegemoet te komen aan de niet-verwezenlijkte of niet-haalbare voorwaarden ervan. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het beheer van het domein van Nettinne, dat het voorwerp van een grondige analyse, zowel op budgettair als op functioneel vlak, zal uitmaken. Alle pistes betreffende het beheer ervan zullen worden onderzocht zodat onze kinderen op groene klas in een leuke en inspirerende sfeer kunnen blijven gaan. Het beheer van de VZW Sportpark zal ook het voorwerp uitmaken van een grondig onderzoek. Alle kosten verbonden aan het Sportpark zullen binnen de vzw worden verzameld en ook aan een nauwkeurig beheer worden onderworpen. De belastingen die rechtstreeks betrekking hebben op de activiteit van de inwoners van de gemeente, zoals deze op de bezetting van de openbare weg of op rommelmarkten, zullen opnieuw worden geëvalueerd.
 
Maar de leidraad van deze nieuwe meerderheid zal vooral bestaan in het bevorderen van de voorwaarden voor een sterke maatschappelijke samenhang en het beter samenleven zodat de gemeente de eerste gesprekspartner van de burgers inzake solidariteit wordt, en dit hun heel leven lang: kinderopvang, onderwijs, jeugd, huisvesting, gezondheid, sociale actie, informatie- en communicatietechnologieën, preventie, veiligheid en thuiszorg.
Deze prioriteiten zullen worden toegepast onder meer dankzij een serene, democtratishe en open houding tegenover de Nederlandstalige inwoners van onze gemeente. De gemeente Watermaal Bosvoorde is een volwaardig lid van ons tweetalig Brussels Gewest en dit bepaalt onze wijze van werken.[ 1] 
Ces priorités se concrétiseront notamment dans un esprit de sérénité, de démocratie et d’ouverture à l’égard des habitants néerlandophones de notre commune. La commune de Watermael-Bosvoorde est un membre à part entière de notre Région bruxelloise bilingue et c’est ce qui détermine notre méthode de travail.
-          Wat betreft kinderopvang, zal de nieuwe meerderheid onder andere het nieuwe kinderdagverblijf Aartshertogen openen en de kinderopvangdiensten alsook het netwerk van de gesubsidieerde onthaalmoeders uitbreiden. Ze zal een speelplein in Floreal aanleggen en de verenigingen, zoals de Gezinsbond en de gezinsplanning, ondersteunen.
-          Op vlak van het onderwijs, zal de meerderheid aan de nieuwe uitdagingen proberen tegemoet te komen: demografie, tweetaligheid, meer plaats geven aan sport en cultuur op school en tijdens buitenschoolse activiteiten.
Dit zal onder andere door de volgende projecten vorm krijgen:

 • Een kleuter- en lagere school aanpassen aan het systeem van taalbadcursussen Frans/Nederlands, door met één klas te beginnen.
 • Nieuwe huiswerkscholen oprichten en een kwaliteitsaanbod inzake buitenschoolse activiteiten behouden.
 • Aandacht geven aan schoolverzuim en sociaal verzuim.
 • De schooltijd anders beheren, met als doel één uur sport en één uur culturele uitdrukking toe te voegen, en de zwembadtijd beter organiseren.
 • Bijzondere aandacht schenken aan duurzame voeding op school om te strijden tegen junk food en zwaarlijvigheid bij jongeren.
 • Een uitwisselingsprogramma ontwikkelen met een school gelegen aan de overkant van het kanaal.

-          Op vlak van de jeugd, zal de nieuwe meerderheid de jeugd in haar behoeften en bijzonderheden erkennen. Ze zal zodoende een adviesraad voor jongeren oprichten. Ze zal ook toezien op de goede coördinatie tussen de verschillende opvangstructuren voor jongeren en zal nog grotere steun bieden aan het Jeugdhuis. Ze zal de rol van straathoekwerkers versterken en een aanwezigheid in het skatepark voorzien. Samen met de dienst “integratie van jongeren” van het OCMW, zal ze eveneens groepen samenstellen die op het actief zoeken naar werk zullen focussen. Tenslotte zal ze proberen banden tussen de generaties te creëren door het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten in de wijkhuizen, jeugdhuizen, seniorenverblijf, bibliotheken, culturele centra, scholen...
- Wat de senioren betreft: in samenwerking met het OCMW en de VZW Vivre chez soi, zullen alle acties worden ondersteund waarbij senioren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven: thuishulp voor het onderhoud van woningen, maaltijden aan huis, technische diensten voor kleine reparaties in huis, tuinonderhoud, zorgkundigen, enz. Watermaal-Bosvoorde zal zich ook laten inspireren door interessante initiatieven die in het Vlaams Gewest zijn ontstaan, zoals de “ lokale dienstencentra” (uniek loket op neutraal grondgebied, dat de aandacht niet kan vestigen op de hulpaanvrager) of de “mantel zorgpremie”.
De oprichting van opvangstructuren van kwaliteit voor de huisvesting van senioren zal ook worden gepromoot. We zullen erop toezien dat elke persoon naar eigen keuze, ofwel in het Frans ofwel in het Nederlands, kan worden verzorgd.
We zullen bovendien steun bieden aan elke actie die bijdraagt tot ontmoetingen tussen generaties maar ook tussen culturen, bijvoorbeeld de interculturele activiteiten van de Vénerie, Mémoire Vive, de VZW Hisciwab en de Espace mémoire.
De organisatie van reizen voor senioren zal worden herbekeken, mede door de leden van de groep te betrekken in de keuze van de bestemming, teneinde meer zin en een groter sociaal aspect aan deze reizen te geven.
 
-          Met betrekking tot de informatie en communicatietechnologie, zal de meerderheid voor ondersteuning zorgen voor het leren van Internet in de gemeentelijke scholen en de mogelijkheden die het biedt tot een educatie aan de media. Het zal ook voorzichtig zijn om de "digitale kloof" tussen degenen die de informatica onder de knie hebben en deze er geen toegang aan hebben te verkleinen door het implementeren van intergenerationele leerruimten op te stichten.
 
-          Op vlak van huisvesting, zullen we proberen tegemoet te komen aan de toenemende behoeften inzake huisvesting bij jonge gezinnen en families waarvoor de privé-woning niet toegankelijk is maar die aan de voorwaarden niet voldoen om toegang te krijgen tot een sociale woning. Dit zullen we onder andere doen door aan het project Aartshertogen Noord en het project van de Ottervangersstraat de laatste hand te geven. De meerderheid zal ook de oprichting van een duurzame wijk voorstellen op het veld van de Kwartellaan. Deze wijk zou toebehoren aan de Logis en zou verband houden met het project dat momenteel door een groep inwoners wordt ontwikkeld. Ze zal samen met het Gewest de bouw van woningen bestuderen op het terrein Aartshertogen Zuid. Ze zal het project in het kader van de herbestemming van de Sint-Hubertuskerk voortzetten en de omzetting van kantoorgebouwen in woningen promoten. Ze zal regelmatige ontmoetingen organiseren met de verantwoordelijken van de OVM’s met het oog op een efficiënte samenwerking en zal met haar hele gewicht toezien op een versnelde renovatie van de lege gebouwen in Floréal, alsook een beter evenwicht tussen de bescherming van het erfgoed en de verbetering van de energieprestaties van woningen in de tuinwijken.
-          Wat de gezondheid betreft, zal een Commissie Gezondheid worden gecreëerd, die uit representatieve beleidsverantwoordelijken en terreinactoren wordt samengesteld. Ze zal een Gemeentelijk Gezondheidsproject uitwerken en uitvoeren teneinde de toegang tot de verschillende gemeentelijke structuren te verbeteren en aandachtig te zijn voor het ontstaan van risico’s inzake volksgezondheid.
-          Op vlak van de sociale actie: de bestaande middelen beter gebruiken en wat er bestaat beter bekendmaken, dit zullen de sleutelwoorden van het sociaal beleid van deze meerderheid zijn. Het OCMW zal natuurlijk de motor van de sociale actie zijn en een aantal acties ondersteunen, waaronder:

 • De organisatie van een eerstelijnsopvang voor nieuwkomers, met een duidelijke beschrijving van de hulp die het OCMW hen kan bieden.
 • Het principe van het uniek loket: het Tewerkstellingshuis van de Vinkstraat moet alle inspanningen terzake in de gemeente centraliseren en synergieën met het Gewest en het federaal niveau ontwikkelen. Hiertoe moet ze veel meer zichtbaar zijn. De PWA zal worden herbekeken en tot tuinwerken (gewone onderhoud) worden uitgebreid.
 • De steun aan de armste mensen in hun administratieve stappen.
 • De versterking en opvolging van de beroepsintegratie van leefloners en van de sociale hulp door een meer systematische toepassing van artikel 60 en 61.
 • De steun en ontwikkeling van het dagcentrum Heiligenborre.
 • De uitbreiding van de schuldbemiddeling.
 • De samenwerking met het Ecoconstructie- en Energiehuis voor kleine werken bij mensen in armoede.
 • De steun aan het centrum voor niet-begeleide minderjarigen.

De meerderheid heeft ook een cruciale rol te spelen inzake huisvesting, hetzij wat betreft het concept van kangoeroewonen of Abbeyfield, of het beheer van leegstaande woningen, bijvoorbeeld via een Sociale Huisvestingsmaatschappij.
 
Daarenboven zal de meerderheid de oprichting van een sociaal restaurant en/of sociale kruideniers aanmoedigen, in synergie met de verenigingen die in de sector actief zijn.
 
 
-          Inzake preventie, zal de nadruk worden gelegd op het voortzetten en versterken van bestaande sociale cohesieprojecten, onder andere het CIVIF, de schoolbemiddeling en de Digitale Openbare Ruimte. Er worden ook nieuwe initiatieven gelanceerd, namelijk inzake afpersing, pesterijen en verslaving aan sociale netwerken en aan Internet. Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan de versterking van de acties rond het Keymplein maar ook in de buurt Dries-Ernotte die met nieuwe uitdagingen zal worden geconfronteerd gezien de aankomst van talrijke nieuwe inwoners in de woningen van de “Foyer ixellois”. De nieuwe meerderheid zal eveneens streven naar het openen van een sociaal restaurant of een sociale kruidenier, in synergie met de verenigingen die in de sector actief zijn.
-          Wat veiligheid betreft, zal de meerderheid het project van een commissariaat in de Tritomasstraat afwerken. Ze wenst de ‘community policing’ te versterken en de rol van de wijkagenten te valoriseren. De meerderheid zal de dienstverlening van de lokale politie beter bekendmaken en uitbreiden, zoals het woningtoezicht bij afwezigheid, de fietsgraveeracties, enz. Ze zal erop toezien de openbare verlichting te verbeteren en zal open zijn voor elke efficiënte maatregel met als doel de veiligheid te verhogen.
 
Milieu, mobiliteit en energie blijven de hoekstenen van deze nieuwe meerderheid. Via deze beleidslijnen zal het onder andere de bedoeling zijn om de heel groene aard van de gemeente te behouden. Een herbeplanting zal worden voorzien bij elke aanvraag tot het vellen van bomen. Men zal in dat kader de voorkeur geven aan inheemse plantensoorten voor de gemeentelijke beplantingen en bij de stedenbouwkundige vergunningen. Men zal ook informatie- en sensibiliseringscampagnes organiseren betreffende de tuinonderhoudstechnieken die milieuvriendelijk zijn, onder andere om het gebruik van pesticiden te bestrijden.
De meerderheid zal ook verenigingen actief blijven ondersteunen die initiatieven opstarten in het kader van het Zonieënwoud. Ze zal composterings- en moestuinprojecten in de wijken blijven promoten.
Via Electrabel zal de meerderheid het gebruik van gezonde producten en materialen bevestigen (reiniging, onderhoud van de groene ruimtes, verfmateriaal, gerecycleerd papier, …) in alle gemeentelijke diensten en gebouwen (duurzame aankopen). Ze zal leidingwater als drank bevorderen, dit niet enkel in het gemeentebestuur maar ook in de horecasector, de openbare ruimtes of de scholen.
De milieuprestaties van de voertuigen die aan de gemeente en het OCMW toebehoren, zullen ook bijzondere aandacht krijgen.
Om de klimaatopwarming te bestrijden en de energiekosten te beperken, zal de meerderheid het gemeentelijk energiebeleid voortzetten dat in het “Lokaal Kyotoplan” werd geïnitieerd. Ze zal een actieve rol spelen in het beheer van het Energiehuis met als doel een begeleiding inzake energie aan de inwoners te bieden.
De standaard « lage energie » voor elke zware renovatie en de « passieve » standaard voor elk nieuw gebouw zullen de norm zijn en telkens als het technisch mogelijk is, zal het gebruik van alternatieve energieën de voorkeur krijgen. De meerderheid zal ernaar streven fotovoltaïsche panelen te installeren op de gemeentelijke oppervlaktes waar ze kunnen worden geplaatst, eventueel door een beroep te doen op coöperatieven.
Inzake mobiliteit, zal de meerderheid zones 30 in woonwijken blijven invoeren en deelnemen aan het gewestelijk project met het oog op de aanleg van zones met lage uitstoot.
Ze zal bij het Gewest een heraanleg van het kruispunt Delleur/Solvay verdedigen om de veiligheid te verbeteren en de verkeersader Vénerie/Middelburg van het doorgaand verkeer te ontlasten.
In overleg met de inwoners en handelaars zal ze de mogelijkheden onderzoeken om het kleine weggedeelte over het Keymplein, vanaf de Waterwildlaan tot aan het kruispunt met het lage gedeelte van de Winterkoninkjestraat, als wandelstraat in te richten. Bedoeling zal zijn om het Keymplein te dynamiseren en de gezelligheid te bevorderen door het voetgangerskarakter ervan te versterken en tegelijkertijd de handelszaken en nabijheidsdiensten te promoten.
Ze zal inspanningen blijven leveren om de fietsverplaatsingen in de gemeente te bevorderen door voorafgaandelijk de aspecten inzake veiligheid te bestuderen: beperkt eenrichtingsverkeer, beveiligde fietsstallingen en –boxen, gemeentelijke fietsroutes, bijkomende borden aan de rode lichten, opleidingen om zich « zonder vrees of blaam » met de fiets te verplaatsen, Villo, …
De meerderheid zal de installatie van nieuwe stations voor autodelen ondersteunen.
Ze zal tenslotte de GEN-werf nauwkeurig blijven opvolgen en zal ook toezien op een goede informatie van het publiek betreffende de verschillende werffasen. Ze zal moestuinen organiseren op de nieuwe overkapping van het spoorweg.
 
Op vlak van openbare werken, zal de meerderheid een renovatiebeleid van de voetpaden voeren, waarbij zal worden begonnen met de voetpaden waarvan de gemeente eigenaar is.
Bovendien zal ze voor de groene ruimtes een beheer op langere termijn voorzien, waarbij gevelde bomen door nieuwe beplantingen (Sportpark) worden vervangen.
Ze zal een renovatieproject van de Aartshertogensquare ontwikkelen, rekening houdend met het beschermd karakter.
De meerderheid wenst materiële middelen en, indien nodig, personeel ter beschikking te stellen van de inwoners die er nood aan hebben om het hoofd te kunnen bieden aan overstromingen of hevige sneeuwval.
In nauw overleg met de buurtbewoners, zal ze de werf van de stormbekkens in Watermaal opvolgen. Ze zal het rioolnet in de tuinwijken renoveren, wat inhoudt dat hun wegen en de omgeving ervan openbare eigendom zullen worden.
Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan de openbare verlichting, waarbij het de bedoeling is om een veiliger gevoel voor de burgers te creëren. Een verbetering van de verlichting aan de overstekplaatsen en in bepaalde straatjes zal worden nagestreefd. 
Een inspanning zal tenslotte worden geleverd om de netheid in de gemeente te verhogen, in het bijzonder in de omgeving van het Keymplein.
 
Zoals hierboven vermeld, zal het stedenbouwkundig beleid erop gericht zijn de vestiging en het behoud van jonge gezinnen aan te moedigen. Hiertoe zal de meerderheid de vergroting van de bewoonbare oppervlakte van de woningen toelaten en tegelijkertijd toezien op de bescherming van de binnenruimtes van huizenblokken en op het behoud van de esthetische kenmerken van de bouwlijnen. Ze zal de indeling van grote woongebouwen mogelijk maken, rekening houdend met de bewoonbaarheidsnormen en het behoud van de bouwkundige kenmerken.
De meerderheid zal een gemeentelijk stedenbouwkundig reglement aannemen dat onder andere de volgende principes zal inhouden: groene platdakken, houten- of aluminiumraamwerk voor de hedendaagse tussenkomsten, het opnieuw in gebruik nemen van watertanks, de strijd tegen het waterafstotend maken van de gronden, herbeplantingen na een kap.
 
De cultuur zal een centrale plaats innemen in het beleid van de nieuwe meerderheid. We willen de actoren uit de kunstwereld de steun bieden die ze verdienen, onder andere door de kunstenaars die in de gemeente wonen beter bekend te maken.
De meerderheid wenst een betere bezetting van de openbare ruimtes voor culturele projecten te promoten. In het Tournay-Solvaypark zou bijvoorbeeld een jaarlijkse theater- of muziekactiviteit in open lucht kunnen worden georganiseerd. De kiosk zou intensiever kunnen worden gebruikt. De bouwkundige rijkdommen en de bijzondere kenmerken van de gemeente zouden kunnen worden opgewaardeerd door een aangepaste bewegwijzering, enzovoort en zo verder.
In het huidige politiecommissariaat zou, na de verhuizing in de Tritomasstraat, onder andere een huis gewijd aan het erfgoed en de lokale geschiedenis kunnen worden gevestigd, waar de activiteiten van de Espace mémoire, de VZW Hisciwab, Mémoire vive en een tentoonstellingszaal zouden kunnen worden georganiseerd.
De partnerschappen tussen de gemeente, de Vénerie, WABO, de bibliotheken, de spelotheken en de scholen uit alle onderwijsnetten zullen worden aangemoedigd. 
Tenslotte zal de bal van de Burgemeester door een bal voor het volk, open voor iedereen, worden vervangen.
Er zullen synergieën worden gezocht tussen de cultuur, de Europese betrekkingen en de internationale solidariteit. De verbroedering met de Stad Chantilly en de “Partnerschapsverklaring voor Europa”, gezamenlijk getekend door Watermaal-Bosvoorde en Budapest XII zullen worden toegepast.
Het internationale samenwerkingsprogramma met de gemeente Limete, in Kinshasa, zal worden voortgezet.
Watermaal-Bosvoorde zal zich aansluiten bij de actie van Oxfam “Mijn gemeente is niet het einde van de wereld”. Hierbij zal ze gebruik maken van producten uit de eerlijke handel en buurtwinkels.
De meerderheid zal streven naar het doel om inzake internationale solidariteit tot een budget van één euro per inwoner te komen (momenteel bedraagt het budget 0,30 cents).
 
De meerderheid zal een werkelijk sociaal integratiebeleid door sport uitwerken, door jongeren met problemen aan te moedigen zich in sportclubs, zoals voetbal, rugby of atletiek, in te schrijven.
Minder lichamelijk eisende activiteiten, die teamgeest ontwikkelen zonder beroep te doen op de wedstrijdstimulans, zullen eveneens worden bevorderd.
Het beheer van het Sportpark zal nieuw leven worden ingeblazen en het belang van bepaalde sportactiviteiten van het Sportpark als « welzijnsruimte », die de financiën van de VZW aanzienlijk op het spel zetten, zal worden herbekeken.
 
De meerderheid zou bovendien de rijke ondergrond van verenigingen in onze gemeente willen ondersteunen. Ze zal de talrijke verenigingen ondersteunen die op het grondgebied van de gemeente actief zijn, door hen logistieke hulp te bieden en hun activiteiten bekend te maken. Ze stelt ook voor om een platform op te richten om het vrijwilligerswerk beter te organiseren door een kadaster van de behoeften en vrijwilligers op te maken.
Ze zal de senioren die het wensen aanmoedigen om betrokken te zijn in het leven van hun buurt of van de school in de omgeving, bijvoorbeeld door jongeren in te wijden in geknutsel of in de ontwikkeling van een moestuin, of door huiswerkhulp te bieden.
Ze zal steun bieden bij de samenstelling van een groep burgers om betere aankoopvoorwaarden te bekomen.
 
De schepen belast met het economische leven zal het behoud of de installatie van buurtwinkels in de verschillende buurten bevorderen. In dat opzicht zullen alle initiatieven worden aangemoedigd die als doel hebben de lokale handelszaken en ambachten te promoten.
De meerderheid zal de vereniging voor handelsbevordering herschikken, onder andere door ze een meer proactieve actie ten aanzien van zelfstandigen en KMO’s te laten voeren en door op de goede vertegenwoordiging van handelaars in deze vereniging toe te zien.
Ze zal de initiatieven inzake duurzame en solidaire economie herwaarderen (LETS, SAGAL, gegroepeerde aankopen, complementaire munt, …).
 
Dames en heren,
 
Dit is de gemeente waar we willen wonen: een aangename, vindingrijke, emanciperende gemeente die ook respect heeft voor de verschillen.
 
Samen met u, in alle transparantie en in volledig overleg, zal de nieuwe meerderheid alles in het werk stellen opdat dat zo is en blijft.
 
Ik dank u. 
 
Olivier Deleuze

 

Document acties