GAVS: notulen vergadering 20 juni 2014

Gemeentelijke Adviesraad van Senioren

Notulen van de vergadering van 20 juni 2014 

 

Aanwezig:

Mevrouw VAN HECKE, de heren DELEUZE en LEISTERH, waarnemende leden van rechtswege

Mevrouwen BREBART, LESLAU, SEGERS, VANDER ROY, VANDER SMISSEN, WOUTERS, de heren DEWINT, JONCKHEERE, LEROY, VAN HEDDEGEM

M. STRAUVEN, plaatsvervangend lid

 

Verontschuldigd : Mevrouwen DUPAIX, LAUWERS, de heren FONTAINE, KERREMANS

 

1. goedkeuring van de notulen van de vergadering van 28 03 2014

De notulen worden goedgekeurd.

 

2. publiciteit te geven aan deze nieuwe gemeentelijke dienst en enquête te voeren bij de seniorenbevolking van Watermaal-Bosvoorde

 

Uit de gedachtewisselingen, waaronder de bespreking van de voorstellen van de « beperkte » voorbereidende vergadering van 16 mei 2014, blijkt dat bij toekomstige acties met het volgende moet worden rekening gehouden :

 • de enquête wordt met competentie uitgevoerd :
 • Om de enquête bij de seniorenbevolking van Watermaal-Bosvoorde de beste kansen te geven moeten we steun zoeken bij de ULB, waaronder stagiaires.  De Voorzitster zal hierover M. Verhulst van de Coordination des Associations de Seniors CAS aanspreken (in september).
 • Laten we profiteren van een studie die door meerdere leden warm wordt aanbevolen : VADA Villes Amies des Aînés. « Travaillant avec des groupes répartis dans 33 villes, l’OMS a invité les personnes âgées des groupes de discussion à décrire les avantages qu’elles retirent et les obstacles auxquels elles se heurtent dans huit domaines de la vie urbaine «... meer hierover in http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_guide/fr/ ; «Lyon en 2009 lance un vaste audit urbain pour recueillir la parole des personnes âgées et réfléchir à ce que la Ville peut faire avec ses aînés, sur le plan de l’aménagement du territoire, de l’offre de services et des activités »  ... meer hierover in www.lyon.fr/page/solidarite/seniors/ville-amie-des-aines.html  . (Ondernemen we een studiereis naar Lyon ?)
 • Communiceren, informeren, informatie en (in te vullen en ingevulde) vragenlijsten bezorgen en ophalen, hoe, met de steun van welke media, welke organisaties ?
 • De Gemeente stelt de 1170 voor ons beschikbaar.
  • Met de editie van 2014 kunnen we de GAS en zijn objectieven kenbaar maken. Bij aanvang van de vergadering werd een groepsfoto gemaakt. De informatie zal herhaald worden in Vlan.
  • Het hoofdthema van de editie van januari 2015 zal gaan over « de vrijetijdsbeleving van de senioren ». Dat is wellicht de goede gelegenheid om te informeren over de enquête, die dan meteen van start zou gaan. Januari 2015, dat geeft ons tijd om goed voor te bereiden. We zouden een beroep kunnen doen op vrijwilligers (« Wil je je grootvader, je senior gebuur helpen met het invullen van zijn / haar formulier ? Met het papieren enquêteformulier ? Of doe je het numeriek met je computer ? »)
 • Het Maandelijks tijdschrift WABO van het Gemeenschapscentrum Watermaal-Bosvoorde. Goed om te weten : ons lid, Jeanne Vander Roy, maakt deel uit van de Raad van Bestuur.
 • Communiceren tijdens feestelijke activiteiten (Kerstfeest... en waarom geen extra feestje voor het goede doel van de GAS ?) en of ludieke activeiten (Bingo, Quizz...) georganiseerd onder auspiciën van de Schepen van het sociale leven.
 • Communiceren, informeren, informatie en (in te vullen en ingevulde) vragenlijsten bezorgen en ophalen ter gelegenheid van de bezoeken van « Vivre chez soi » aan honderden senioren (gemiddelde leeftijd = 85).
 • De enquête promoten via de scholen is geen aan te bevelen optie  (zie verslag van de voorbereidende vergadering van 16/05/2014). De realiteit is helaas te complex : de kinderen (noch hun ouders, groot- en overgrootouders...) die in Watermaal-Bosvoorde naar school gaan zijn niet allemaal inwoners van de gemeente. En er zijn kinderen inwoners van  Watermaal-Bosvoorde die in een andere gemeente studeren.
  • Een brievenbus bij het Gemeentehuis, exclusief voorzien voor de GAS om formulieren in papierformaat te vergaren, dat is mogelijk. Voor vele senioren zou het echter te ver van huis zijn.  Doeltreffender : het ingevulde formulier mag gedeponeerd worden in de brievenbus van het dichtstbijwonend GAS lid.
  • Net zoals VADA, kunnen we een of meer ontmoetingen organiseren met de senioren die liever mondeling antwoorden.
 • Welke vragen ? Over welke onderwerpen ? Te vermijden vragen ?
 • Wat we wel al weten : vele senioren zijn niet goed geïnformeerd over de diensten die beschikbaar zijn in Watermaal-Bosvoorde, geleverd door de Gemeente en door verenigingen en organisaties die er actief zijn.  Gelet op die realiteit, is het handig vragen te voorzien die nuttige informatie bevatten. Vanzelfsprekend moeten we niet noodzakelijk de context van een enquête afwachten om voor senioren nuttige informatie te verspreiden... via 1170 enz.
 • Voorbeeld over informatica (of «het numerieke»... d.w.z. computer, maar ook numerieke bustikketten, GSM, enz.). Uit de vraag « Bent u in staat een e-mail te versturen? » zonder meer, zouden we leren, dat  X% het niet kan. We komen meer te weten met een extra luik (indien mogelijk in multiple choice formaat) zoals : « Wist u dat uw ziekenkas en de organisatie X het u zouden kunnen aanleren ? Zou u bereid zijn een dergelijke gemakkelijke, weinig kostelijke vorming te volgen... waarmee u uw horizonten (her)opent ? ».
 • We moeten dus de inventaris opstellen van de in Watermaal-Bosvoorde beschikbare diensten, voor de prioritaire thema's mobiliteit en woning, maar ook voor de andere thema's waarvan de belangrijkheid aan het licht kan komen door de enquête.  Deze inventaris en een betere kennis van de organisaties die deze diensten aanbieden zouden ook rechtstreeks voordelig zijn voor de GAS zelf, vooral wanneer de GAS of leden ervan de behoefte voelen om verder te gaan dan hun adviserende rol en in actie willen treden als organisator(en). 
 • Andere bijzondere onderwerpen (interessante diensten) besproken tijdens de vergadering of de drink :
 • Mobiliteit, mini-fitness : in het sportpark Les 3 tilleuls staat goedgekeurde uitrusting in een toegankelijke ruimte. De Schepen van het sociale leven bezorgt hierover meer informatie tijdens de volgende vergadering.
 • Woning, kleine herstellingen  : « Bekwame herstellers, niet te duur, gehomologeerd, herkend door de Gemeente en dus geruststellend voor de senioren » ?  Dat is niet gemakkelijk te realiseren... er is de reglementering op de overheidsopdrachten, oneerlijke concurrentie moet vermeden worden...  Het punt hierna kan ons misschien inspireren ?
 • Mobiliteit, herstelling van het voetpad, een « commando  onmiddellijke interventie » : de Schepen van het sociale leven meldt dat een studie aan de gang is om dit type interventie te vergemakkelijken. De eigenaar van de woning, verantwoordelijk voor de toestand van zijn voetpad, zou een eerlijke prijs betalen aan een aannemer, die een contract heeft met de Gemeente.
 • Mobiliteit, personenvervoer : voorbeelden van niet door iedereen gekende beschikbare oplossingen : « l'autostop de proximité, VAP Voitures à plusieurs »  http://www.vap-vap.be/ ; la Centrale des Moins Mobiles http://www.taxistop.be/2/mmc/ , http://www.centraledesmoinsmobiles.be/ .
 • Welke menselijke en financiële middelen ter beschikking van de GAS ?
 • De aanwezigheid van de heer Jos Strauven, plaatsvervangend lid, wordt door iedereen gewaardeerd.  Zijn participatie, zoals die van andere plaatsvervangende leden, kan voor andere vergaderingen overwogen worden overeenkomstig het Huishoudelijk reglement.   De lijst van  plaatsvervangende leden zal aan de Voorzitster bezorgd worden.
 • Toelagen voor de enquête en voor andere relevante activiteiten : M. Verhulst, van de CAS, liet weten dat ze mogelijk zijn, maar dan wel op basis van de presentatie van een (goed gedocumenteerd, onderbouwd en becijferd) project. 

 

3. oprichting en organisatie van « commissies van adviserende senioren » voor de thema's mobiliteit en woning

Er wordt beslist, dat eerst de resultaten van de enquête moeten gekend zijn.

 

4. afspraak van de volgende statutaire vergadering et de volgende tussentijdse vergadering

Om de deelnamekansen voor ieder lid te verbeteren zullen de vergaderingen voortaan plaatsvinden op een woensdag, om 10 uur, eindigend om 11 uur 30.

De volgende statutaire vergadering vindt plaats op woensdag 24 september 2014,  om 10 uur, in de Raadzaal.

De volgende tussentijdse vergadering vindt plaats op woensdag 16 juli 2014,  om 10 uur, in de bar van het Maison Haute.  De doelstelling is het voorbereiden van de statutaire vergadering, die zich zal toeleggen op de voorbereiding van de enquête bij de senioren.

Ideeën en suggesties van de leden die op 16 juli niet kunnen deelnemen zijn welkom ; stuur ze zo mogelijk ruim voor 16 juli per e-mail aan al degenen die deze notulen hebben ontvangen.

 

5. divers

Aangezien M. Roger Kerremans ontslagnemend is, zal zijn vervanging door   Mme Chaidron bevestigd worden op de Gemeenteraad van 24/06/2014.

 

De vergadering vond plaats in een doeltreffende en vriendelijke sfeer en eindigt met een drink van de vriendschap, ter bekrachtiging van de beslissingen om zo goed mogelijk te werken in het belang van de senioren van onze gemeente.