GAVS: notulen vergadering 24 sept. 2014

Gemeentelijke Adviesraad van Senioren
Notulen van de vergadering van 24 september 2014

Aanwezig:
Mevrouw VAN HECKE, de heren DELEUZE en LEISTERH, waarnemende leden van rechtswege
Mevrouwen BREBART, CHAIDRON, DUPAIX, LAUWERS, LESLAU, VANDER ROY, VANDER SMISSEN, WOUTERS, de heren DEWINT, FONTAINE, JONCKHEERE, LEROY, VAN HEDDEGEM

Verontschuldigd : Mevrouw SEGERS

1. goedkeuring van de notulen van de vergadering van 20 06 2014

De notulen worden goedgekeurd.

2.   toelichting over de werkzaamheden van de tussentijdse vergadering van 16 juli (VADA en Protocol van Vancouver)

Het rapport van deze vergadering werd door alle leden ontvangen. De inhoud was duidelijk en zal wellicht nuttig zijn voor volgende vergaderingen.

3.  actie te ondernemen na de gesprekken met Mevr Carbonnelle (ULB – over de enquête), Mevr van Hecke (Schepen van Sociaal Leven – over de broschure) en Dhr Verhulst (CAS – over de enquête en de activiteiten van de overige GAS van het brusselse gewest) – zie het verslag van de vergaderingen van 26 en 27 augustus

Het rapport van de vergaderingen van 26 en 27 augustus werd door alle leden ontvangen. De inhoud was duidelijk en zal wellicht nuttig zijn voor volgende vergaderingen.

De actie te ondernemen na de gesprekken met Mevr Carbonnelle (ULB – over de enquête) wordt besproken aan de hand van het rapport (medegedeeld 9 september per email) van de voorzitster over haar vergadering via telefoon van 4 september 2014. Elementen van discussie en beslissingen:
• De GAVS beslist de door Mevr Carbonnelle voorgestelde aanpak toe te passen, etappe per etappe. De bekwaamheid van de organisaties waarmee  Mevr Carbonnelle samenwerkt is erkend.
Eerste etappe: de “waarnemers” identificeren en oplijsten (“observateurs”, “tous les services, publics et privés, les bénévoles, les associations qui touchent de près les seniors, et qui sont au contact du public ciblé”)
• Het document “Activités, aides et services organisés sur/par la commune de Watermael-Boitsfort” geproduceerd en medegedeeld door de voorzitster zal als basis dienen voor een definitieve brochure waarin alle “waarnemers” zijn opgenomen. In dat vooruitzicht, zullen de volgende activiteiten plaatsvinden:
• De leden van de GAVS zullen hun suggesties bezorgen om het document te vervolledigen of te corrigeren. Hun wenken kunnen gaan over de volledige brochure of de thema's die hen in het bijzonder interesseren.
• De voorzitster zal de Sociale Coördinatie van de Gemeente contacteren en in het bijzonder hun Commissie voor de Derde Leeftijd, die over het onderwerp een en ander heeft gedaan en zeer graag zou samenwerken.
• Dat onze GAVS wil leren uit de ervaring van andere GAVS blijkt uit de ontmoeting met de heer Verhulst van de CAS (zie punt 3 van deze notulen). Overigens ontmoette de voorzitster  op 15 september vertegenwoordigers van de GAVS van Brussel in het raam van de ENEO (Mouvement social des Aînés).  De  GAVS van Brussel Stad voerde een enquête met de ondersteuning van de VUB.  De voorzitster zal hierover nuttige informatie opzoeken.
• 23 september vergezelde de voorzitster de Schepen van Sociaal Leven op een voorstelling, in Namen, over het evenement «  Carrefour des générations »  van 25 en 26 april 2015, dat intergenerationeel “samen beter leven” nastreeft. Over het in praktijk brengen wordt nagedacht.
• De heer Van Eetvelde (ex Gemeentesecretaris) zou een uiteenzetting kunnen geven over de organisatie van de gemeente, met focus op de beschikbare diensten.
• De brochure zal ook informeren over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk waarvoor de senioren zich kunnen inzetten.
• De activiteiten die de waarnemers aanbieden zullen voldoende gedetailleerd beschreven worden.
• Over een aantal leveranciers van diensten (“waarnemers”) werd meer concreet van gedachten gewisseld:
• De Technische Dienst (beheerd door Thierry Dupuis) van het OCMW. Zijn vakmensen en “artikel 60” medewerkers doen kleine herstellingen (in de privéwoning van de aanvrager) op vraag van de +65. Afhankelijk van hun inkomen, wordt hen soms slechts 1,5 Euro per uur aangerekend.
• De Babbelbus. Het initiatief gaat uit van het Gewest, maar de wandelingen met senioren strekken zich ook uit over Watermaal-Bosvoorde. Er wordt gesuggereerd, dat de aandacht ook naar het natuur en architectuur erfgoed zou gaan. WABO organiseert dergelijke wandelingen op vrijdag.
Tweede etappe: de vaststellingen van de waarnemers bundelen en de prioriteiten actualiseren
• Tijdens de eerste etappe, moeten we dus de personen identificeren, die we tijdens deze tweede etappe ontmoeten om kennis  te nemen van wat zij uit hun contacten met het doelpubliek geleerd hebben.
Derde etappe: gespreksgroepen creëren, per wijk of per sociaal niveau
• Het publiek moet gewaarschuwd en geïnformeerd worden. Via de 1170, met een bericht in de brievenbussen...? De vraag blijft actueel.
• Laten we onderzoeken hoe de wijken en wijkvergaderingen nuttig kunnen zijn.
• Een goede werking van de gespreksgroepen vergt leiding door professionelen. Studenten-stagiairs zijn nog geen professionelen. Zij zouden als dusdanig kunnen beschouwd worden op voorwaarde dat zij door Mevr Carbonnelle worden gekozen en gecoached.
Vierde etappe: een diagnostiek opstellen

Ter herinnering: een budget van 4.000 Euro is beschikbaar, via de vzw “Watermael-Boitsfort en plein air” (beheerd door Mevr Buyens)


4.  bijwonen van de Gemeenteraden: beurtrol (3de dinsdag van elke maand, behalve juli en augustus)

Elke Gemeenteraad zal bijgewoond worden door minstens één lid van de GAVS , die zich daartoe vooraf engageert. Indien belet, zal het belette lid het nodige doen om de vervanging door een ander lid van de GAVS te waarborgen.
De lijst van de leden is in bijlage van deze notulen. Er is geen limiet op het aantal leden dat gelijktijdig dezelfde Gemeenteraad kan bijwonen.

De volgende leden hebben zich geëngageerd de volgende Gemeenteraden bij te wonen:
oktober 2014 : Rose Wouters en Jos Dewint
november : Myriam Dupaix
december : Marianne Lauwers en Thierry Jonckheere
januari 2015 : Anne-Marie Chaidron

Opgelet: het publiek dat een Gemeenteraad bijwoont mag niet het woord nemen! Vaststellingen en commentaren die senioren aanbelangen zijn belangrijk en het is wenselijk dat die aan de GAVS medegedeeld worden (per email, mondeling...) voor een passende opvolging.

M. Deleuze zorgt er voor, dat elk lid de gemeentelijke “NEWSLETTER” ontvangt.

5.  afspraak van de volgende statutaire vergadering en van de tussentijdse vergaderingen

De volgende statutaire vergadering vindt plaats op woensdag 17 december 2014,  om 10 uur, in de Raadzaal.

De volgende tussentijdse vergadering vindt plaats op woensdag 22 oktober 2014,  om 10 uur, in de bar van het Maison Haute. 
Ideeën en suggesties van de leden die op 22 oktober niet kunnen deelnemen zijn welkom ; stuur ze zo mogelijk ruim voor 22 oktober per e-mail aan al degenen die deze notulen hebben ontvangen.


De beslissing  werkgroepen op te richten wordt eventueel genomen tijdens een volgende vergadering.

De voorzitster zou het op prijs stellen, dat leden haar zouden vergezellen tijdens ontmoetingen en bezoeken. Laat het haar weten! Volgende gelegenheid:
• 19 november 2014: een Parcours-dag, in groep: afspraak aan het Peterbospark, blok 3, Anderlecht, georganiseerd door de vzw Courants d'Ages (intergenerationeel platform).

6.  diversen

• De GAVS zal graag samenwerken aan een voorstelling door de Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (de ADMD vermeldt als vlaamse zustervereniging: Recht op Waardig  Sterven RWS) in samenwerking met de Schepen van Gezondheid.

De vergadering vond plaats in een doeltreffende en vriendelijke sfeer.

Met vriendelijke groeten,