Notulen van de vergadering van 13 december 2016

Aanwezig : Mevrouw Cécile VAN HECKE en de heer David LEISTERH, waarnemende leden van rechtswege, Mevrouwen Françoise BREBART, Anne-Marie CHAIDRON, Monique LESLAU, Annie SEGERS, Josiane VANDER SMISSEN, de heren Stany CARBONNELLE, Jos DEWINT, Thierry JONCKHEERE, Jos STRAUVEN et Paul VAN HEDDEGEM.

Verontschuldigd : de heer Olivier DELEUZE, waarnemend lid van rechtswege, Mevrouwen Marianne LAUWERS en Rose WOUTERS.

1.  Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 20 september 2016

De notulen worden goedgekeurd.

De Secretaris zal deze goedgekeurde notulen aan Mevrouw Frédérique Rouge bezorgen met het oog op hun publicatie op de GAVS en CCCA pagina's van de gemeentelijke site.

2.  Lessen in informatica voor senioren – oproep aan de Gemeente voor meer ondersteuning

Monique Leslau, die zorgt voor de coördinatie, getuigt over het echte succes van dit project. De 27 studenten zijn tevreden. Ze bezetten alle beschikbare computers en de wachtlijst groeit. Voor een, nog niet georganiseerde, speciale tabletcursus zijn er al 50 aanvragen. Zij die weldra de C-cursus beëindigen dromen om deel te nemen aan een D-cursus.

Dit succes is zeker te danken aan de kwaliteit en de motivatie van de 2 lesgevers en van het team assistenten-vrijwilligers onder leiding van Monique. Het computerlokaal ter beschikking gesteld door de gemeente wordt ook zeer gewaardeerd.

Vanzelfsprekend is het beheer van computercursussen geen prioritaire taak van de GAVS. Met het grote succes van de cursus, is dit beheer te zwaar geworden voor de vrijwilligers van de GAVS. Aangezien de vraag van de bevolking van Watermaal-Bosvoorde bovendien een groeiende trend kent, is het van belang dat de hiervoor in te zetten (menselijke en logistieke) middelen naar boven worden bijgesteld.

Daarom is het wenselijk dat de GAVS een aanvraag zou indienen bij de Gemeente, met de volgende inhoud:

 • de eventuele vervanging van Monique Leslau, die haar opdracht vanaf maart 2017 wil stopzetten;
 • de verstrekking van menselijke en logistieke faciliteiten en meer efficiënte en flexibele procedures die de EPN groep in zijn aanvraag nader zal omschrijven.

Informatie over de werking van deze cursussen wordt regelmatig uitgewisseld via e-mail onder de lesgevers en het team van Monique Leslau. Er wordt overwogen de overige leden van de GAVS hierbij te betrekken.

3. Heropstart van het project “gespreksgroepen” via de enquête georganiseerd tijdens het Kerstvieruurtje voor senioren (15 december): opvolging en organisatie

Op initiatief van Anne-Marie Chaidron, hebben heel wat leden zich ingezet voor deze enquête, in het bijzonder voor de productie van de flyer, die wordt verspreid.

Tijdens het Kerstvieruurtje voor senioren zullen zij uitgenodigd worden de flyer in te vullen. De GAVS zal een korte mondelinge introductie geven.

In overeenstemming met de praktijken inzake mededelingen aan het publiek, zal Cécile Van Hecke aan haar collega's van de Raad voorstellen de flyer goed te keuren.

4.  Stand van zaken over de communicatie via de “1170” en de gemeentelijke website

De “1170”:

 • De GAVS stelt eens te meer vast dat, in de recente “1170”,  gepubliceerde tekst verschilt van de ingediende, zonder dat de GAVS hierover vooraf werd ingelicht.
 • De GAVS betreurt dat, de voor hem gereserveerde rubriek, voor de editie van maart 2017, werd ingepalmd om een oproep te doen aan kandidaten voor de vernieuwing van de GAVS. Cécile Van Hecke suggereert dat, voor de publicatie op een later tijdstip van het artikel over de computercursussen voor senioren, de GAVS over een grotere ruimte zou beschikken, met de mogelijkheid van het vraag en antwoord formaat. Vanzelfsprekend moet rekening gehouden worden met een eventuele hieruit voortvloeiende extra verhoging van de cursus-aanvragen (zie punt 2).
 • De insert van een 2017-editie van het kleine witte boekje is door de burgemeester goedgekeurd. De GAVS organiseert de aanpassing van de tekst.

De publicaties van de GAVS op de gemeentelijke website:

 • Het is jammer, dat een nogal kronkelige weg via “participatie” moet gevolgd worden, om tot bij de GAVS-pagina te geraken om er zijn  publicaties (notulen en andere documenten) te lezen. Het toevoegen van nieuwe documenten blijkt ook zeer moeizaam.
 • De Gemeente is zich ervan bewust, dat de site niet meer in overeenstemming is met de meest geavanceerde normen. Er wordt gewerkt aan een vernieuwde website in overleg met Irisnet; hij zal niet binnenkort operationeel zijn.
 • De GAVS zal met deze realiteit rekening houden wanneer hij, middels akkoord van de Raad, documenten voor publicatie wil bezorgen aan Frédérique Rouge, die als enige persoon gemachtigd is de site te beheren.

5. Stand van zaken over de conferenties en andere activiteiten waaraan leden hebben deelgenomen

Verscheidene leden namen deel aan de conferentie “Panser des jambes de bois" (een pleister op een houten been) bij de ULB. Ze zijn unaniem van mening, dat deze conferentie bestemd leek voor een publiek van specialisten, doctorerenden, ingewijden.

Annie Segers, die heeft deelgenomen aan de dag rond bewustzijnsvorming over aids, stelt dat een dergelijke actie effectiever zou zijn met jeugdige sensibilisatoren. De daarop volgende uitwisseling van ervaringen onder de leden bevestigt deze stelling.

Het colloquium “De Brusselse digitale burger” werd door geen enkel lid bijgewoond. De vraag wordt gesteld, of de gemeente heeft deelgenomen.

6.  Afspraak van de volgende statutaire en tussentijdse vergaderingen

In 2017, de dinsdagen

vergadering

plaats

 

 

24 januari, om 09:30 uur

tussentijds

bar van het Hooghuis

 

14 februari, om 09:30 uur

tussentijds

bar van het Hooghuis

 

14 maart, om 09:00 uur

statutair

Raadzaal

 

6 juni, om 09:00 uur

statutair

Raadzaal

 

           

Ideeën en suggesties van de leden die niet kunnen deelnemen zijn welkom ; stuur ze tijdig per e-mail aan al degenen die deze notulen hebben ontvangen.

7.  Diversen

7.1 Vrijwilligerswerk, vrijwilligers

De “Dag van het vrijwilligerswerk” heeft net plaatsgevonden en een aantal leden zijn verbaasd dat, bijvoorbeeld, leerkrachten van de computercursussen voor senioren en andere vrijwilligers niet waren uitgenodigd.

De Schepen van sociaal leven zal met haar medewerkers onderzoeken hoe de concepten kunnen evolueren, zodat alle vrijwilligers kunnen verenigd worden.

7.2 Onderwerpen voor de agenda van volgende tussentijdse en of statutaire vergaderingen

De volgende onderwerpen worden aangehaald:

 • Een conferentie over huisvesting:
  • Een filosoof zou kunnen pleiten voor een proactieve houding: we worden ouder, onze behoeften veranderen met inbegrip inzake huisvesting; we moeten deze realiteit niet ondergaan en kunnen beter het initiatief behouden.
  • Getuigenissen van (gelukkige) ervaringen, voorstellen van praktische oplossingen.
 • Een conferentie over senioren en dating en liefde.

Ter herinnering, de volgende onderwerpen werden tijdens een vorige vergadering aangehaald:

 • Bankjes en groene ruimten.
 • Op zoek naar doeltreffende communicatieruimte. Onder meer met het oog op de organisatie van gespreksgroepen.

 

Met vriendelijke groeten,

Jos DEWINT                                                                Josiane  VANDER SMISSEN