Notulen van de vergadering van 18 maart 2015

Aanwezig:

Mevrouw Cécile VAN HECKE, de heren Olivier DELEUZE et David LEISTERH, waarnemende leden van rechtswege

Mevrouwen Françoise BREBART, Anne-Marie CHAIDRON, Myriam DUPAIX, Marianne LAUWERS, Monique LESLAU, Annie SEGERS, Jeanne VANDER ROY, Josiane VANDER SMISSEN, Rose WOUTERS, de heren Stany CARBONNELLE, Jos DEWINT, Thierry JONCKHEERE, Xavier LEROY, Jos STRAUVEN, Paul VAN HEDDEGEM

1.  Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 17 12 2015

De notulen worden goedgekeurd.

2.   Stand van zaken over de inlegfolder te publiceren in de volgende “1170” (voor de pers) en over de ADMD conferentie, in samenwerking met de Schepen van gezondheid (woensdag 20 mei te 20 uur, station van Watermaal)

 

De inlegfolder te publiceren in de volgende “1170”

 • De mooie kwaliteit van deze inlegfolder geeft aanleiding tot de uitwisseling van talrijke hartelijke complimenten, ook ter attentie van het administratief en politiek personeel van de Gemeente, dat substantieel heeft bijgedragen (zowel op esthetisch als op inhoudelijk vlak) tot dit succes.  De uitstekende samenwerking binnen de GAVS en met de Gemeente wordt door iedereen op prijs gesteld.
 • Er werden nog verbeteringsvoorstellen gedaan, onder meer via e-mail.
 • Er wordt herinnerd aan het idee een digitale versie – beschikbaar op de Internet site van de gemeente - van het wit boek te maken. Dat zou het actueel houden van de inhoud bijzonder vergemakkelijken.

 

De ADMD conferentie van 20 mei te 20 uur

Er wordt herinnerd aan de wens van zowel de GAVS als de Schepen van Gezondheid, dat tijdens deze conferentie een tegensprekelijk debat (met de eventuele medewerking van een lid van de Commission d'éthique de l'UCL)  zou plaatsvinden.  Dat zal aan mevrouw Serneels van ADMD voorgesteld worden, van zodra zij terug is.

 

3.  Stand van zaken over de ontmoeting met M. Jos BERTRAND (zie tussentijds rapport van 25 02 2015)

Iedereen heeft het rapport ontvangen. Een van de praktische gevolgen van deze ontmoeting wordt behandeld onder het volgende punt.

 

4.   Stand van zaken over de ontmoeting van 25 maart met M. Tristan ROBERTI (Schepen van mobiliteit) en M. Jacques EVENEPOEL (Directeur van het departement “Publieke  zaken” van de MIVB)

Deze ontmoeting is voorzien om 10u30 in de Raadzaal. De GAVS wordt er vertegenwoordigd door zijn Voorzitster en door Françoise Brébart, Jeanne Vander Roy, Stany Carbonnelle, Jos Dewint en Jos Strauven. Op de agenda:

 

 • Wat is de mening van de heren Roberti en Evenepoel en wat stellen zij voor met betrekking tot : 1° een publieke conferentie met de MIVB ; 2°de mobiliteit (in het algemeen) en de senioren?
 • Gezamenlijk een voorlopig mobiliteit-actieplan opstellen, met een voorstel van rol- en taakverdeling onder het schepenambt, de MIVB en de GAVS.

 

5.   Organisatie van de eerste gespreksgroep

Samenvatting van de gedachtewisselingen en de beslissingen:

 • We vergaren alle nuttige informatie.  De Voorzitster zal Stad Brussel raadplegen, zodat de GAVS van Watermaal-Bosvoorde voordeel kan halen uit de Brusselse ervaring en uit  de grootschalige enquête dat in 2009 door Stad Brussel werd opgestart.  Deze enquête komt ter sprake in “De Brusseleir” nr. 100 van oktober 2014 (online versie: http://www.brussel.be/artdet.cfm?id=4564&  , zie pagina 18 “ode aan de ouderdom”, ondertitel “de dienst senioren”).  Deze enquête was blijkbaar een jarenlange onderneming.  Uittreksel uit http://www.huytebroeck.be/?Quels-sont-les-besoins-des-seniors

« 26 juin 2013 - Quels sont les besoins des seniors bruxellois ?

Orienter davantage les seniors vers le bénévolat, mettre en œuvre une approche plus ciblée par quartier et accorder une attention supplémentaire à la diversité. Voilà quelques-unes des conclusions de l’étude de la VUB sur les besoins des seniors bruxellois en matière de logement et de services. Celles-ci ont été présentées cet après-midi en session plénière du Parlement bruxellois. Cette enquête a été réalisée à la demande des membres du Collège de la COCOM Brigitte Grouwels et Evelyne Huytebroeck, des ministres flamands Jo Vandeurzen et Pascal Smet et du membre du Collège de la Cocof Rachid Madrane. Les ministres compétents ainsi que les parlementaires bruxellois et flamands actifs dans ce domaine ont assisté à cette présentation des conclusions. (…)

Méthode de travail des chercheurs. Au printemps 2012, les autorités concernées (COCOM, Communauté flamande et Cocof) ont chargé la VUB de réaliser une étude sur les besoins des seniors bruxellois en matière de logement et de services. (…)   Les chercheurs ont, à chaque fois, complété les données quantitatives par une étude qualitative, notamment par le biais des focus groupes des « parties prenantes » (seniors, prestataires de soins, etc.). Ainsi, l’étude offre systématiquement un large aperçu des structures actuelles en Région de Bruxelles-Capitale. Cette étude peut dès lors être considérée comme une référence en la matière. “

 • Wat vragen we aan Stad Brussel?: 1° hoe hebben zij hun “focus groupes” georganiseerd en 2° wat denken zij over de manier waarop wij overwegen onze eerste gespreksgroep te organiseren ?
 • Laten we ook leren uit de ervaring met gespreksgroepen (of “focus groupes”, of andere gelijkaardige manieren van aanpak) van andere gemeenten, zoals Sint-Pieters-Woluwe (cf. De ontmoeting van 27/01/2014, met een vijftigtal deelnemers, georganiseerd door de GAVS in samenwerking met de Sociale Dienst van de Gemeente, aangekondigd met de woorden “Senioren, aan u het woord! Kom ons vertellen wat u van uw gemeente verwacht”) en Rennes, en ook de stad Lyon.
 • Het is goed nog eens na te kijken, wat we hierover, tijdens vorige vergaderingen, hebben gezegd. Raadpleeg onder meer: het rapport van de tussentijdse vergadering van 16 juli 2014 en de notulen van de statutaire vergadering van 24 september 2014.

 

 • Met welke methodologische aanpak willen we onze eerste gespreksgroep organiseren? Of en in welke mate de hieronder vermelde methodologische voorstellen relevant zijn, zullen we kunnen nagaan na kennis te hebben genomen van de ervaringen met gespreksgroepen van Stad Brussel, andere GAVS, de stad Lyon...:
  • Misschien verdient voorkeur, dat we geen specifiek thema vast- of opleggen.
  • De eerste gespreksgroep kan dienst doen als oefenlaboratorium. Gesterkt met die ervaring, zullen we de daaropvolgende gespreksgroepen nog doeltreffender maken.
  • We moeten zorgen voor een goede representativiteit.
  • We kunnen inspiratie halen uit de formule van de wijkvergaderingen. We kunnen overwegen onze eerste gespreksgroep te laten plaatsvinden, voorafgaand (bijvoorbeeld startend om 18 uur) aan een wijkvergadering:
   • Voordelen: de wijkvergadering is welbekend en wordt door de mensen op prijs gesteld (want de Gemeente beantwoordt de gestelde vragen). Onze eerste gespreksgroep zou kunnen worden aangekondigd via dezelfde omzendbrief (in dezelfde omslag en – al dan niet – in dezelfde brief), zou van de infrastructuur profiteren, enz.
   • Succesvoorwaarden en risico's:

 

 • De tekst van de uitnodiging, de inleidende toespraak en de omstandigheden waaronder het publiek, en meer in het bijzonder de senioren, het woord kan / kunnen nemen, moet goed voorbereid en in uitvoering gebracht worden. Dat wat de senioren zullen zeggen zal beïnvloed (kan vertekend) worden door de verkregen informatie, door de aansporingen van de “debat-animatoren”, door de tijdruimte gegund om het woord te nemen, enz.  Een wel overdachte structurering van vragen en aansporingen tot spreken lijkt absoluut noodzakelijk.
 • Wel te verstaan is het de GAVS die er voor moet zorgen dat de senioren op een doeltreffende manier aan het woord kunnen komen. De verkozenen van Watermaal-Bosvoorde menen, dat zij hierin niet tussenbeide mogen komen.
 • De volgende wijkvergaderingen zijn voorzien voor mei, juni en september. Mei en juni lijken te nabij om een eerste gespreksgroep te organiseren. Paraat zijn voor september, dat zou ook al een grote uitdaging zijn.
 • Het (doel) publiek van onze eerste gespreksgroep zal verschillend zijn van die van de wijkvergaderingen. Maar het gaat niet om een exclusief verschil ;  alle leeftijdsgroepen, de senioren inbegrepen, zijn aanwezig op de wijkvergaderingen. Zullen zij bereid (gelukkig) zijn, deel te nemen aan twee energieverslindende opeenvolgende vergaderingen?
 • En vanzelfsprekend moeten we er voor zorgen, dat de school, de turnzaal... ruim voor 18 uur daadwerkelijk beschikbaar zijn.
 • De aard van het productieproces van de “1170” heeft tot gevolg, dat de te publiceren teksten lang vooraf beschikbaar moeten zijn. Waarschijnlijk te lang om een gespreksgroep aan te kondigen.

 

6. Het bijwonen van Gemeenteraden: beurtrol (3de dinsdag van elke maand, behalve juli en augustus)

Volgende leden verplichten er zich toe de volgende Gemeenteraden bij te wonen:

 • 24 maart 2015 :  Jeanne Vander Roy en Jos Strauven
 • 21 april 2015: Jos Strauven en Jos Dewint
 • 19 mei 2015: Thierry Jonckheere en Jos Strauven
 • 16 juni 2015: Annie Segers, Jos Strauven en Rose Wouters

 

7.  Afspraak van de volgende statutaire vergadering en van de tussentijdse vergaderingen

De volgende statutaire vergadering vindt plaats op woensdag 24 juni 2015,  om 10 uur, in de Raadzaal.

De volgende tussentijdse vergaderingen vinden plaats in de bar van het Hooghuis :

 • woensdag 29 april 2015,  om 10 uur, met belangrijk onderwerp : de organisatie van de eerste gespreksgroep;

 

 • woensdag 20 mei 2015,  om 10 uur.

 

Ideeën en suggesties van de leden die niet kunnen deelnemen zijn welkom ; stuur ze tijdig per e-mail aan al degenen die deze notulen hebben ontvangen.

 

8.  Diversen

8.1. Het project herontwikkeling van het Keym plein

De Burgemeester bevestigt, dat de Gemeente graag op het advies rekent van de GAVS. Hij zal het lastenboek bezorgen.

8.2. Ontmoeting met een medewerker van Duo For a Job

Schepen Jan Verbeke had een afspraak gemaakt in zijn Kabinet voor vrijdag 20 maart te 10u45 met mevrouw Véronique Arnault, volontaire-présentatrice. GAVS was eveneens uitgenodigd.

Deze ontmoeting is verdaagd naar 22 april 2015 om 9u30.

Ter herinnering : DUO For a JOB maakt generatieoverschrijdend mentorschap mogelijk door jonge werkzoekende immigranten in contact te brengen met (vroeg-)gepensioneerden die hen steun kunnen bieden in hun zoektocht naar een job.

Deze ontmoeting en ook die met Musicothérapie AREAM asbl (punt 8.3.) kunnen zeer leerrijk zijn. Deze organisaties zijn actief in domeinen die door de leden van onze GAVS niet of minder goed gekend zijn. De voorgenomen ontmoetingen zouden daarom « ontdekkings-ontmoetingen » kunnen genoemd worden. De leveranciers die vermeld staan (of nog kunnen worden toegevoegd) in ons wit boek, leveren diensten en opportuniteiten die nuttig zijn voor senioren. Het komt er vooral op aan, dat wij de informatie beschikbaar maken voor onze senioren.

8.3. Ontmoeting  met  Musicothérapie AREAM asbl

De vereniging « Association pour la Recherche, l'Enseignement et les Applications de la Musicothérapie en Belgique francophone (AREAM)” heeft als doelstelling steun te geven, via muzikale media, aan een kwetsbaarder publiek, inclusief senioren. De vereniging wil graag zijn activiteiten voorstellen.

De Voorzitster zal een ontmoeting voorstellen van 15 minuten tijdens de volgende tussentijdse vergadering.

8.4. Communiceren met de GAVS

 • Naast het al bestaande e-mail adres van de GAVS cccawbgavs@gmail.com , werd zopas cccawbgavs@wb.irisnet.be  gecreëerd. Dat nieuwe e-mail adres bevindt zich in testfase.  Over het gebruik van die adressen wordt nog bericht.
 • De Voorzitster zal de namen en e-mail adressen van de leden van de GAVS meedelen aan de Coordination des Associations des Seniors (CAS), die deze gegevens heeft gevraagd voor zijn Internet site.
 • Er werd een specifiek telefoonnummer toegekend aan de GAVS en het is operationeel :   02 674 74 71.

 

De vergadering vond plaats in een doeltreffende en vriendelijke sfeer.

Met vriendelijke groeten,

Jos DEWINT                                                                         Josiane  VANDER SMISSEN

 

Secretaris                                                                              Voorzitster