Lijst van de uitgoefende mandaten - 01.10.2019

14.12.2017 - Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

Artikel 7

(...)

Met het oog op bekendmaking op de internetsite van elke gemeente, geven de burgemeesters en schepenen eveneens uiterlijk 1 oktober van elk jaar het volgende aan :

a) de lijst van de door de burgemeesters, OCMW-voorzitters en schepenen uitgeoefende mandaten, functies en afgeleide functies die bedoeld worden in de artikelen 2 en 3, met inbegrip van die waarvoor politiek verlof verkregen is, alsook de bezoldigingen en voordelen van alle aard die voortvloeien uit de mandaten die bedoeld worden in het eerste tot vijfde streepje en het zevende streepje van artikel 3, § 1,

tweede lid, van de in het zesde streepje van artikel 3, § 1, tweede lid, bedoelde afgeleide functies van deze mandaten, samen met de belastingsfiches;

b) de lijst van de andere activiteiten die privé worden uitgeoefend, met inbegrip van die welke in een vennootschap worden uitgeoefend;

c) de bezoldigingen ontvangen voor de uitoefening van een in het vijfde streepje van dezelfde bepaling bedoelde functie, alsook de bezoldigingen ontvangen voor de uitoefening van een onder littera b) vermelde activiteit, ontvangen voor de periode die overeenkomt met het belastingjaar dat voorafgaat aan de aangifte, volgens de volgende inkomstencategorieën, uitgedrukt in euro bruto met aftrek van de fiscaal toegestane beroepskosten :

  • geen bezoldiging;
  • van 1 tot 499 euro bruto per maand;
  • van 500 tot 1.000 euro bruto per maand;
  • van 1.001 tot 5.000 euro bruto per maand;
  • van 5.001 tot 10.000 euro bruto per maand;
  • meer dan 10.000 euro bruto per maand, bedrag afgerond tot de dichtste tienduizend euro.

§ 3. De nadere regels betreffende de plichten als bedoeld in §§ 1 en 2 worden vastgesteld door de Regering en het Verenigd College binnen hun eigen bevoegdheden

VERKLARINGEN:

- Olivier Deleuze, Bourgmestre – verklaring
- Odile Bury, Première échevine – déclaration
- Hang Nguyen, Deuxième échevine – verklaring
- Benoît Thielemans, Troisième échevin – verklaring
- Jean-François de Le Hoye, Quatrième échevin – verklaring
- Cathy Clerbaux, Cinquième échevine – verklaring
- Marie-Noëlle Stassart, Sixième échevine – verklaring
- Daniel Soumillion, Septième Echevin – verklaring
- David Leisterh, Président du CPAS – verklaring