Verslag wijkvergadering Tuinwijken 23/06/16

Statuut van de vragen op 31/01/17

Betrokken plaats

Onderwerp van de vraag

Huidige staat

Verwezenlijkte actie

Tuinwijken

De vuilnisbakken ophaling op de kleine wegennetten: de vrachtwagens zijn geblokkeerd door slecht geparkeerde auto's

Wij hebben al bereikt dat Brussel-Netheid zijn rondes met kleine vrachtwagens doet. Wij proberen met hen om de routes nog te verbeteren. In afwachting, moet men zich parkeren volgens naleving van de regels …

Gele markeringen zijn niet meer toegelaten door de wegcode.

Tuinwijken

Zone 30: hoe staat het met de uitvoering ervan in Le Logis?

De werken zullen er over verschillende jaren verspreid worden. Er werden al drie kruispunten in de Berensheide aangelegd: het kruispunt met Vander Swaelmen, een tweede met de Zeegoden en tot slot, dat met de Najaden. De volgende voorziene werken zijn : het aanleggen van een vernauwing in de Kwartellaan en de bouw van een plateau aan het kruispunt  Gaai/Damhert.
Ontdek op deze kaart alle voorziene of volbrachte aanleggingen: https://drive.google.com/open?id=1JEbUquU8DaNeG-tjpKgqTHnFsrc&usp=sharin

 

Tuinwijken

In Floréal, zijn de opgestelde snelheidsbrekers voor markering van de zone 30 in een erbarmelijke staat: straatstenen komen los naar boven.

De toegangen van de zone 30 Floréal zijn uitgevoerd in straatstenen, op verzoek van Monumenten en Landschappen. Maar de straatstenen komen los. De toegang Flox/Aartshertogen zal hersteld worden. De inrichting van de hele zone 30 aan le Logis gebeurt geleidelijk. De werken voor Damhert, Gaai en Kwartels zijn besteld.

De dienst openbare werken voert regelmatig reparaties.

Kwartelslaan

De vuilnisbakken worden veel te vroeg buiten gezet. Zakken worden door automobilisten ofwel door inwoners van de Zeegodenlaan neergezet.

Een huis-aan-huis zal in de wijk verdeeld worden, die, toegegeven, voortdurend schoongemaakt moet worden. Oplossing: vuilnisbakken in hard plastic gebruiken, de uren respecteren, de openbare vuilnisbak niet voor zijn huishoudafvalstoffen gebruiken… De dienst van de Administratieve Boetes kan Pv’s opstellen bij overtreding.

Naar aanleiding van een sensibilisering campagne gevoerd door de dienst Administratieve boetes, worden plastieke vuilnisbakken gebruikt door  verschillende gebouwen. Als de dader geidentificeerd kan worden, wordt een PV opgelegdt.

Aartshertogen

Langs de kant van de handelszaken, zitten de straatstenen volledig los. De mensen struikelen erover. Het is gevaarlijk.

Talrijke stoepen moeten opnieuw worden gemaakt maar de gemeentefinanciën laten het niet toe. Wij voegen de Aartshertogenlaan toe aan de lijst van de prioriteiten.

Beperkete herstellingen worden gemaakt in afwachting van een volledig herstelling.

Tuinwijken

Overdracht van de wegennetten van Le Logis aan de Gemeente en afwateringswerken. Quid van de eigenaars: deze laatsten werden niet geraadpleegd. Wie zal de kosten ten zijnen lasten nemen?

Wij spreken hier wel over overdracht van wegennetten dus van openbare en niet particuliere ruimte. Dus kan Hydrobru werken aan de riolen uitvoeren. Wat de aansluitingen aan de privébezittingen betreft, zullen wij de eigenaars ter gepaste tijd ontmoeten.

 

Tuinwijken

Le Logis heeft de riolen plannen niet…

Hydrobru zal zich belasten met het tekenen van de plannen. Momenteel inspecteert men de riolen met camera's.

 

Le Logis

Men wacht met ongeduld op de zone 30. Maar de naleving van de bepalingen vormt nu al een probleem, men zou maatregelen moeten voorzien.

Het is een algemene bezorgdheid. De Gemeente ontvangt veel mails wat dat betreft. Een voorlichtingsactie zal in september in de omgeving van de scholen gelanceerd worden. Wij vermenigvuldigen eveneens de politie controles, vooral in de woonzones). Via de actie „Men flitst eveneens in mijn straat“, kan elke burger een controle in zijn straat vragen.

 

Tuinwijken

Wat te doen wanneer de bomen van de buren over uw tuin hangen? gecontacteerd door mijn toedoen, ageren de buren niet. Des te meer zijn er dode bomen die eveneens aan Le Logis behoren,

Tussen buren, is de beste manier erover te spreken of beroep doen op een bemiddelingsdienst (www.prevention1170.be/conflits-de-voisinage) of nog, in laatste instantie, op de Vrederechter. Als de bomen tot de Gemeente behoren, probeert men het nodige te doen, voor bomen van Le Logis, moet men zich tot hen richten. Antwoord van Le Logis: als de dennen dood zijn, zullen zij in de winter gekapt worden.

 

Tuinwijken

Moeilijk om een rigide vuilnisbak te hebben als men in een appartement woont. Zou het niet mogelijk zijn om ruimten te creëren waar de mensen hun vuilnisbakken zouden kunnen opslaan?

Laat ons met de huizen en de benedenverdiepingen beginnen, dat zou al goed zijn. Men verplicht deze niet maar als een klein flatgebouw interesse heeft voor de creatie van een vuilnisbak sas, zou men dat samen kunnen overleggen. Dit is echter niet mogelijk in de ingedeelde perimeter van de Tuinwijken

 

Overal

Gemeentelijk Mobiliteit plan (GMP): het dateert van 2004: het zou tijd zijn om het te herzien

GMP is nu meer dan tien jaar. Bepaalde hoofdstukken werden geactualiseerd zoals het fiets plan, de carsharing… Wij wachten op het regionale plan van mobiliteit. Eens dat laatstgenoemde gestemd, zullen de gemeenten twee jaar hebben om dat van hen aan te passen. 

 

Overal

Het is goed, draagbare asbakken uit te delen maar hoe reageert men tegen mensen die hun peuken in de riolen werpen?

Peuken: we zullen pocketasbakken hebben (om niet op de straat te werpen). Twee oplossingen: voorkomen of beboeten maar het is moeilijk.

 

Kolibrie plein en steegjes

Overvol met afvalstoffen. Het probleem bestaat sinds 40 jaar. Sommige andere steden (Vlaamse) zijn proper. Zou men niet anders kunnen nadenken en dieper erop ingaan.

Netheid is een dagelijkse prioriteit, maar wij hebben eveneens behoefte van steun van de inwoners. Wij hebben dus de actie „ gouden Bezem “ontwikkeld in oktober: het schoonmaken van de straten door de inwoners en de agenten van de Netheid dienst. Een bewustmakingsactie die mooie resultaten geeft!

 

Keymplein

Wat gebeurt er? Men heeft geld verspild het om slechter te doen dan beter

De herinrichting van het Keymplein, waarvan de stenen zeer glad zijn, is vandaag noodzakelijk. Wij hebben de bevolking herhaaldelijk (participatieve werkplaatsen) geraadpleegd om de desiderata van iedereen te kennen. Met een auteur van project, zijn wij tot een schets gekomen die, vooral, daarin bestaat om de plaats naar Waterwild te vergroten, om de lengten van de voetgangers passages te verminderen en om de lichten af te schaffen. Een test „werkelijke grootte“, werd tussen april en juni uitgevoerd. De oplossing geeft tevredenheid: het kruispunt is vloeiender en de lijnen van gemeenschappelijk vervoer winnen aan regelmatigheid. Maar de aanpassing is ruw en weinig leesbaar voor de voetgangers, de fietsers of voor de leveringen. Het zal in het definitieve project verbeterd worden.

 

Aartshertogen

Vele huisvestingen zullen aan de Aartshertogen kant gebouwd worden. Er eveneens zal een flatgebouw Ottervangerstraat zijn. Men schaft groene ruimtes af…

De Brusselse regio kent een demografische ontwikkeling. De Regio vraagt aan elke gemeente om erop te antwoorden. Wij hebben gekozen voor de bouw van gemiddelde woningen (eerder dan sociaal) want er zijn er zeer weinig in WB. Men zal er 200 van (op 11.000 voorzien in BRUS) bouwen. Al deze projecten zullen zich op bouwterreinen en per opeenvolgende fases doen. Ottervangerstraat: het gaat om een project van de Grondregie: ten gevolge van de opmerkingen van de inwoners, werd het project gereduceerd(11 huisvestingen in plaats van 12, op een hoogte: gelijkvloers + 2).

 

Niet bepaald

Zullen de gemiddelde huisvestingen toegankelijk zijn voor degenen die uit Le Logis zullen gezet worden?

Antwoord van Le Logis: via het regionale overplaatsingsplan, worden wij verplicht om aan de huurders die zeer grote huizen bezetten voor te stellen te verhuizen naar een huisvesting aangepast aan hun familiesituatie. De nieuwe projecten zijn prioritair voor de huurders die hun huisvesting moeten verlaten. Antwoord van de Gemeente: gemiddelde huisvestingen kunnen, via de Grondregie voorgesteld worden, maar men moet zich op de wachtlijsten (zie gemeente site) inschrijven.

 

Silfen – Nimfen 

Hoe ver staat het met de studie over het effect van de verandering van eenrichtingsverkeer? Men had een snelheidsbreker… voorzien

De snelheidsbreker is in onze begroting voorzien. 

Januari 2017: een stedenbow vergunning werd ingevoerd. Realisatie voorzien in 2017.

Stadium

Het stadium wordt druk bezocht: voorziet men een parkeerterrein?

Het is momenteel niet geprogrammeerd: te duur en ingewikkeld om uit te voeren.

 

Overal

Gezien de verhoging van de bevolking, voorziet men een nieuwe school?

Momenteel bestaan er twee projecten: twee klassen zullen gecreëerd worden op La Futaie en een op Karrenberg. De Gemeente heeft zich ingeschreven in projecten oproepen van de Franse Gemeenschap. Momenteel antwoorden wij aan alle vragen.

 

Overal

Wat voorziet men voor de integratie van de nieuwe inwoners? Het wijk huis zou moeten uitgebreid worden .

Wij zijn momenteel in onderhandelingen met de Regio voor de oprichting van een derde wijk huis.

 

Kolibrie

De plaats is een parkeerterrein geworden, en delen van de stoep zijn erg beschadigd …

Wij zullen ter plaatse gaan zien.

Het is inderdaad een parking. Een parkeer verbod wordt niet voorzien.

Bosnimfen

De automobilisten rijden zeer snel, men zou een of twee snelheidsbrekers moeten kunnen aanleggen, net voor de bocht.

Wij ontvangen veel vragen om snelheidsbrekers te plaatsen. Wij noteren uw vraag en sturen ze door naar de technische dienst, maar wij zullen er momenteel geen gevolg kunnen aan geven.

De signalisatie werd terug geplaatst. Geen andere interventie voorzien om het ogenblik.