Natuurbescherming en gecontroleerd beheer van de natuurbestanden (“leefmilieu”)

Natuurbescherming

Bescherming van de fauna + flora + biodiversiteit

 1. Biodiversiteit bevorderen door een gedifferentieerd beheer van het gemeentelijk en privaat plantenrijk (ecologische producten en technieken)
 2. Een meerjarenplan invoeren om bomen te vervangen, met als prioriteit het herplanten van Japanse kerselaars in de tuinwijken

Strijd tegen verspilling en watervervuiling

 1. Systematisch invoeren van maatregelen voor waterbesparing (dubbele spoelknoppen, drinkfonteinen aangesloten op de waterleiding) in de gemeente- en paracommunale gebouwen, verenigingen, sportclubs, enz. (douches, zwembad,...)
 2. Het gebruik stimuleren van waterputten en groendaken,
 3. Strijd tegen overstromingen en de verontreiniging van de grondwaterlaag door geleidelijke demineralisatie van de ruimten die zich lenen tot een groenere behandeling
 4. Een sensibiliseringscampagne lanceren betreffende de waterschaarsteproblematiek

Strijd tegen "overige vervuiling"

 1. Uitgaan van het voorzichtigheidsprincipe en rekening houden met het aspect volksgezondheid bij de inplanting van installaties die elektromagnetische straling uitzenden
 2. In het geval van openbare verlichting kiezen voor lampen met beperkt lichtverlies die minder lichtvervuiling opleveren (meer bepaald: lamp naar de grond gericht)
 3. Geluidshinder bestraffen (administratieve boetes, geluidsanalyse door het BIM) en structurele geluidshinder voorkomen, vooral voor grote inrichtingsprojecten (geluidsisolatie van gebouwen, bekleding van de weg, GEN,…)

                                              

Energiebesparingen (uitgezonderd mobiliteit)

Energiebesparingen op het vlak van de grote openbare infrastructuren

 1. Het lokaal Kyoto-plan uitvoeren zodat in de gemeentegebouwen energiebesparingen gerealiseerd kunnen worden
 2. Openbare verlichtingssystemen kiezen die minder energieverslindend zijn (economische lampen,…), met bijzondere aandacht voor de inzet van de kerstverlichting
 3. De meest innoverende technieken bevorderen inzake de duurzame ontwikkeling bij renovatiewerken van gebouwen

Energiebesparing tijdens de bouw + verhuur

 1. De bouw van passiefhuizen en het gebruik van moderne technieken voor ecologisch bouwen aanmoedigen

Ecorenovatie aanmoedigen

 1. Diagnose van warmteverlies in privéwoningen door middel van thermografie aanmoedigen
 2. In toepassing van het lokaal Kyoto-plan, particulieren aanmoedigen - meer bepaald door als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven (in het geval van het zwembad) - om verwarmingstoestellen te installeren die gebruikmaken van de technieken waarbij de warmte die tijdens het proces vrijkomt, wordt teruggewonnen (condensatie, cogeneratie,...)
 3. Gesprekken stimuleren tussen inwoners over het thema energie (trucjes en kneepjes)

Alternatieve energiebronnen (uitgezonderd mobiliteit)

Alternatieve energiebronnen in het algemeen

 1. Bescherming van het patrimonium en ontwikkeling van alternatieve energiebronnen met elkaar verzoenen

Zonne-energie

 1. Voorrang geven aan het gebruik van zonne-energie voor het gemeentelijk patrimonium en op de openbare ruimte (radar,…), telkens wanneer dit technisch mogelijk is.

Overige alternatieve energiebronnen

 1. De haalbaarheidsstudie voor een windmolen op het Vorserijplateau steunen (project op initiatief van de International School of Brussels)
 2. Hulp bieden zodat er zich coöperaties van inwoners kunnen ontwikkelen om de kosten voor alternatieve energiebronnen te beheersen

Afvalbeheer

Afvalsortering en -verwerking

 1. Aanmoedigen om gemeenschappelijke en individuele composteringssites te creëren en deze actie ook ondersteunen (meer bepaald in de tuinwijken en groepswoningen)

Propere straten

 1. Experimenteren met afvalsortering door op openbare ruimten containers te installeren, in samenwerking met het ANB
 2. De wijken op gezette tijdstippen schoonmaken in samenwerking met de inwoners
 3. Bewustmaking afvalvoorkoming (opleiding duurzame consumptie)