Coronavirus : praktische en reglementaire informatie

FAQ (versie 25/05/2020)

Ministerieel besluit dd 08/05/2020

Omzendbrief N° 06/2020 van het college van procureurs-generaal bij de hoven van beroep
Beraadslaging van de Gemeenteraad dd 28/04/2020

Hier is een lijst met vragen en antwoorden zoals die vandaag beschikbaar zijn voor Watermaal-`Bosvoorde.  De situatie kan in de komende dagen veranderen. Blijf op de hoogte. 

Watermaal-Bosvoorde

Hulp aan burgers !

Heb je hulp nodig om boodschappen te doen, voor je genessmiddelen, om de hond uit te laten...?

0800.352.42

is het gratis nummer waarop je de gemeente kan bereiken

van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u30


CONTINUÏTEIT VAN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

De administratieve handelingen worden behouden (huwelijk, aflevering van officiële documenten, enz.), maar GEEN grote samenscholingen in de lokalen.

Bijvoorbeeld : het burgerlijk huwelijk kan worden voltrokken (in intieme kring). Maar de feestelijkheden die met deze handeling gepaard gaan, zijn verboden.

 

Blijven de administratieve diensten open?

Wij beogen enerzijds de handhaving van de openbare dienstverlening aan de burger en willen anderzijds coherent blijven met de doelstelling om het aantal verplaatsingen en samenscholingen drastisch te beperken. De organisatie die wij aan het opzetten zijn in de diensten van de gemeente en van het OCMW houdt hiermee rekening. Wij concentreren ons dan ook op de belangrijkste diensten.  

Telefoon : 02.674.74.11

Gegevens van de gemeentediensten

Voor de onmisbare diensten die in onze kantoren moeten worden verstrekt, werd een afsprakensysteem opgericht.

 

Bevolking – Burgerlijke staat

Kijk, vooraleer je te verplaatsen, welke procedures direct via jouw pc, tablet of smartphone kunnen worden uitgevoerd. Hier volgen enkele voorbeelden van documenten die je kan bestellen of downloaden :  

Je kan snel en eenvoudig een onlineaanvraag tot adreswijziging  indienen of volgende documenten aanvragen:  

 • Getuigschrift van gezinssamenstelling
 • Getuigschrift van nationaliteit
 • Getuigschrift van woonplaats
 • Uittreksel van het strafregister
 • Uittreksel van geboorteakte
 • Uittreksel van huwelijksakte
 • Uittreksel van echtscheidingsakte
 • Uittreksel uit de overlijdensakte
 • ...

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de verrichtingen die wij voorstellen.

Hoe ga je te werk?

Surf naar de rubriek e-loket of naar mijn dossier of via het e-loket.

 

Andere administratieve diensten

Stedenbouw, Leefmilieu, Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening :
Deze diensten zijn gesloten. De overlegcommissies en de proceduretermijnen zijn geschorst.

 

Openbare werken  (reserveren van de openbare weg, vuilbakken …)
De dienst is gesloten. De aanvragen via email of telefoon worden verwerkt.

Zijn de bibliotheken geopend ?

Neen

Zijn de speelpleinen gesloten ?

Ja.

 

Zijn de restaurants gesloten?

Ja, maar zij organiseren vaak een afhaaldienst (zie lijst)

 

Gaan de markten (Keym en Wiener) door  ?

Neen

Mogen de voedingswinkels in onze gemeente 7/7 dagen open blijven ?

Ja, een besluit uitgevaardigd door de burgemeester geeft de voedingswinkels de toestemming om 7 dagen op 7 open te blijven, indien zij dit wensen. Dit om het klantenbezoek te spreiden met het oog op de veiligheidsvoorschriften en de opgelegde sociale afstand tussen personen te respecteren.

Kan ik een reservering maken voor de bezetting van de openbare weg (verhuizing, bouwplaats ...)?

Reserveringen voor bezetting van de openbare weg worden niet meer geaccepteerd, behalve voor verhuizingen of dringende herstellingen. Niet-dringende bouwplaatsen worden uitgesteld.


Wat moet ik doen als mijn buurtbewonerskaart vervalt?

Tijdens de lockdown blijft deze geldig tot nader order.

 

Hoe kan ik mijn controlekaart C3 – tijdelijke werkloosheid laten valideren?

Gelieve uw controlekaart C3 voor tijdelijke werkloosheid naar behoren ingevuld (kader I. werknemer) in onze postbus op het Gilsonplein 1 in te leveren. 

De dienst Sociaal leven zal u deze naar behoren gevalideerd per post sturen.

 

Gaat de vergadering van de overlegcommissie van 31 maart door?

Neen, deze is geannuleerd.


Lockdown verhoogt ook het risico op huishoudelijk en partnergeweld. Wat te doen ?

Voor iedereen die hulp nodig heeft, bel 0800 30 030


Blijven de scholen open ?

Ja, maar de lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden geschorst.
In deze periode zal er geen nieuw leerproces plaatsvinden. Opvang wordt echter verzekerdmaar . 

Kleuterscholen en basisscholen bieden opvang aan kinderen waarvan de ouders in de zorgsector of essentiële openbare diensten werken of geen andere mogelijkheid dan opvang door de grootouders hebben. Wij zorgen voor kwaliteitsvolle opvang in kleine, aan de leeftijd aangepaste groepen.  

Onze teams zorgen voor nog meer hygiëne (mogelijkheid om regelmatig uw handen te wassen, schoonmaak van het schoolmeubilair, regelmatig luchten van de lokalen, regelmatig navullen van zeep en papier om de handen af te drogen …).

 

Hoe kan in de opvang van mijn kinderen organiseren als ik naar mijn werk moet ?

Het is niet raadzaam om kinderen toe te vertrouwen aan oudere personen, die tot de groepen behoren die kwetsbaar zijn voor het coronavirus. U kunt uw kinderen echter toevertrouwen aan een ander lid van uw gezin, aan een naaste, aan de school van uw kinderen die kinderopvang zal organiseren of aan een zelfstandige verzorger. Alle oplossingen waarbij geen kwetsbare personen betrokken zijn en die het aantal sociale contacten beperken, zijn aanvaardbaar.

 

Blijven de kinderdagverblijven open?

Ja. In dit stadium werd ons gevraagd om de kinderdagverblijven open te houden. Ter herinnering, de kinderdagverblijven zijn niet verplicht. Ouders die verkiezen om hun kinderen thuis te houden, kunnen dat doen. Opgelet echter, het is absoluut niet aan te raden om ze door de grootouders te laten opvangen, aangezien ouderen (65 jaar en ouder) tot de meest blootgestelde groep van het publiek behoren. Het is ook belangrijk te vermijden dat er te veel uitwisselingen plaatsvinden in de organisatie van de kinderopvang.

Voor de aanbevelingen van Kind & Gezin verwijzen wij naar hun website : www.kindengezin.be

 

Gaan de kunstscholen en -academies door met hun activiteiten?

Kunstscholen en -academies zijn gesloten tot 03/05/2020. Voor meer inlichtingen, nodigen wij u uit om de websites van de scholen te raadplegen.

Voor de Academie voor Schone Kunsten: https://pierrefromont59.wixsite.com/academie

Voor de muziekacademie: www.acamusiquewb.be

 

Blijven de instellingen voor speciaal onderwijs en de internaten open ?

Ja, ze blijven open, maar ze bieden geen cursussen aan.

Meer informatie

Algemene informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Gezondheid en recht en orde vraagen : 0800/14.689

Economische vraagen : 0800/120.33

Voor de bijstand van Belgen in het buitenland : 02/501.4000

Wat betekent het overgaan tot de federale fase voor de lokale autoriteiten ?

De federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters verplicht zijn de algemeen genomen maatregelen toe te passen en hun eerder genomen besluiten in te trekken. Het ministerieel besluit en verduidelijkingen over de toepassingen volgen in de komende uren. De bedoeling is dat de maatregelen voor het hele Belgische grondgebied dezelfde zijn.

Wat gebeurt er in geval van niet-naleving van de maatregelen die op federaal niveau genomen werden ?

In geval van niet-naleving van de federale maatregelen (voorzien in het ministerieel besluit) zijn de sancties voorzien in de artikelen 182 en 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007 van toepassing. Toch wordt de nadruk gelegd op preventie, dialoog en burgerzin.  

De lokale autoriteiten blijven bevoegd voor de openbare orde in overeenstemming met artikel 135§2 van de  nieuwe gemeentewet.

Waarom worden zulke strenge maatregelen genomen ?

Het doel is om de verspreiding van het virus drastisch te beperken en de mogelijkheid voor onze ziekenhuizen te behouden om de getroffenen te verzorgen op de spoedafdelingen die in ons land beschikbaar zijn. Hoewel dit virus gevaarlijk is vooral voor ouderen en kwetsbare personen, is het te genezen, maar het vereist vaak specifieke apparatuur die in beperkte hoeveelheden beschikbaar is onze ziekenhuizen. Specialisten voorspellen dat het aantal getroffenen de komende weken sterk zal blijven toenemen. Indien wij de verspreiding niet verminderen dan lopen we het risico om overweldigd te worden op onze spoedafdelingen, wat gevaarlijk zou zijn voor ons vermogen om dit virus te behandelen.  

De filosofie van de aangenomen maatregelen is gebaseerd op de beginselen van het zoveel mogelijk beperken van alle vermijdbare contacten tussen mensen en het waarborgen van de continuïteit van essentiële openbare diensten en in het bijzonder de gezondheidsdiensten.

 

Op basis van welke principes werden deze maatregelen getroffen?

 • Er worden altijd elementaire hygiënemaatregelen toegepast.
 • De overheden moeten kunnen blijven functioneren.
 • Kinderen moeten in een schoolomgeving kunnen worden verwelkomd als hun ouders niet de mogelijkheid hebben om hen door andere personen dan hun grootouders (ongeacht hun leeftijd) te laten opvangen. Dit geldt ook voor kinderen waarvan de ouders in de gezondheidszorg en essentiële openbare diensten werken.
 • Sociale afstand (minimum 1,5m tussen mensen) is altijd vereist in alle omstandigheden. Bijvoorbeeld door een vrije stoel tussen twee personen te laten tijdens vergaderingen.
 • Vermenging van verschillende leeftijdsgroepen moet absoluut worden vermeden.

Desondanks zijn bijkomende inspanningen nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Nu is het van het grootste belang dat er andere maatregelen worden genomen en gerespecteerd.