KAP er mee?!

­­Een Klimaatactieplan, daar mogen we niet mee 'KAPpen'?!

Sinds januari 2022 is de gemeente een Klimaatactieplan (KAP) beginnen te ontwikkelen. Dit KAP heeft tot doel een reeks acties op te zetten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en ons in staat te stellen ons aan de gevolgen van de klimaatverandering aan te passen. Dit transversale project, dat wordt gesteund door de dienst Transitie is een kans om de levenskwaliteit van de inwoners van Watermaal-Bosvoorde aanzienlijk te verbeteren.

Verminderen en aanpassen

De verslagen van het IPCC en de actualiteit herinneren ons er met alarmerende regelmaat aan dat de klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen een steeds dringender realiteit is.

Het is in deze context dat het Brussels Gewest de gemeenten aanmoedigt om tegen 2030 een klimaatactieplan of KAP uit te werken, dat hen in staat stelt de Europese en gewestelijke doelstellingen in de strijd tegen de klimaatverandering te bereiken. Dit actieplan betreft zowel het gemeentebestuur als het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde, en omvat twee grote werkterreinen. Enerzijds vermindering van de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van onze activiteiten (reizen, verwarming, consumptie, enz.) en anderzijds de aanpassing aan veranderingen die helaas onvermijdelijk zijn.

Watermaal-Bosvoorde in de voorhoede!

De dienst Transitie die belast was met de uitvoering van het project, heeft allereerst een koolstofbalans opgemaakt en een inventaris opgesteld van de maatregelen die in het verleden genomen zijn, met name in het kader van de Agenda 21. Eerste vaststelling: Watermaal-Bosvoorde heeft niet gewacht tot de situatie dringend werd om in actie te komen. Al in 2004 heeft onze gemeente een ambitieus plan goedgekeurd om energiebesparingen in haar gebouwen door te voeren. Er zijn zonnepanelen geïnstalleerd op verschillende gemeentelijke gebouwen (de school La Futaie, de crèche Les Roitelets, l’Espace Delvaux, enz.) en in het zwembad Calypso draait een systeem voor warmterecuperatie. Op het vlak van mobiliteit worden de actieve vervoermiddelen al lang aangemoedigd via de aanleg van fietspaden, de installatie van fietsenrekken en -boxen, en de invoering van het fietsdiploma in de gemeentescholen om ook de allerkleinsten te sensibiliseren. Bovendien dragen de Kringloopwinkel en de Repair Cafés bij tot de beperking van de indirecte emissies die samengaan met ons consumptiegedrag, terwijl het goede beheer van de talrijke groene ruimten Watermaal-Bosvoorde minder kwetsbaar maakt voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Een transversaal project

Het klimaat en wat we kunnen doen houdt ons allen bezig en wij hebben allen een rol te spelen. Daarom zullen de gemeentediensten betrokken worden bij de ontwikkeling van dit klimaatactieplan. Het is van essentieel belang dat het plan zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid aansluit en rekening houdt met alle mogelijke hinderpalen en hefbomen voor actie. Tegelijkertijd zal de dienst Transitie samenwerken met de gemeentelijke vzw's, scholen en buurthuizen, omdat het belangrijk is hun visie in het "KAP" te integreren. Een deel van de burgerparticipatie is overigens voorbehouden voor ideeën en acties van de inwoners.

Belemmering, kans of beide?

Klimaatgerichte maatregelen kunnen door sommigen als een beperking worden gezien omdat zij onvermijdelijk gevolgen hebben voor onze levensstijl. Maar het is ook en vooral een kans. Actie voeren voor het klimaat is veel meer dan enkel "actie voeren voor het klimaat". Het gaat ook om actie voeren voor meer biodiversiteit, voor een betere luchtkwaliteit, voor een rustiger en beter gedeelde openbare ruimte, voor groenere scholen, voor een rationeler verbruik... en in een context van energie-instabiliteit gaat het ook om een intelligent beheer van onze hulpbronnen.

De gemeente Watermaal-Bosvoorde is zich ervan bewust dat alleen een geïntegreerde en transversale aanpak een globale visie op de problematiek mogelijk maakt. Ze zet dan ook haar beste beentje voor om van het klimaatactieplan een hefboom te maken ter verbetering van de levenskwaliteit van haar inwoners.

Omdat wij er niet mee mogen "KAPpen"...?!

Meer info? transitie@wb1170.brussels - 02.674.75.80