Reglement betreffende de gemeentelijke aanvullende belasting bij de personenbelasting - Dienstjaar 2022 - Vaststelling van de aanslagvoet.

GEMEENTERAAD VAN 16/11/2021
De Gemeenteraad,
Gelet op artikelen 117, 1ste alinea, 118, 1ste alinea en 260 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en, met name, op artikelen 465 tot 470;
Gelet op zijn beraadslaging van 15/12/2020 houdende vaststelling op 7,5 % van de gemeentelijke aanvullende belasting bij de personenbelasting voor het dienstjaar 2021, uitvoerbaar geworden op 15/01/2021;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
STELT VAST :
Het volgende fiscaal reglement voor het dienstjaar 2022:
Artikel 1
Er wordt een aanvullende belasting geheven op de belasting op de natuurlijke personen gevestigd in de gemeente op 1 januari van het jaar waarnaar het dienstjaar genoemd wordt.
Artikel 2
Het bedrag van deze belasting wordt voor alle belastingplichtigen vastgesteld op 7,5 % van het gedeelte van de personenbelasting verschuldigd aan het Rijk voor bedoeld dienstjaar, berekend overeenkomstig artikelen 466 en 466 bis van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.