Reglement betreffende de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

De Gemeenteraad,
Gelet op artikelen 117, 1ste alinea, 118, 1ste alinea en 260 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het Wetboek der Inkomstenbelastingen en, met name, op artikel 464, 1°;
Herzien zijn beraadslaging van 17/12/2019 houdende vaststelling van het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2020 op 2.800, uitvoerbaar geworden op 30/01/2020;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
STELT VAST :
Enig artikel
Het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2021 wordt op 2.800 vastgesteld.
Huidige beraadslaging zal in overgemaakt worden aan de Minister van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest belast met de openbare besturen.