Belasting op de uitreiking van administratieve documenten - Reglement - Wijziging

Gemeenteraad van 17 mei 2022

De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 170 van de Grondwet ;
Gelet op artikels 117 en 118 van de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op de Ordonnantie van 03.04.2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebalastingen ;
Gelet op de Ordonnantie van 12.02.2015 wijzigend de Ordonnantie van 03.04.2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebalastingen ;
Gelet op de omzendbrief van 21 maart 2018 bij de wet van 19 september 2017 tot wijziging van het Burgelijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de strijd tegen de frauduleuze erkenning en houdende diverse bepalingen inzake het onderzoek naar het vaderschap, moederschap en meemoederschap, alsook inzake het schijnhuwelijk en de schijnwettelijke samenwoning ;
Gelet op zijn beraadslaging van 15/10/2019 met betrekking tot het innen van een belasting op het uitreiken van administratieve bescheiden, voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2024;
Overwegende dat het nodig is de bedragen van de belasting regelmatig aan te passen;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST :
Het volgende fiscaal reglement voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2025 :
ARTIKEL 1
De belasting heeft als basis de uitreiking van administratieve bescheiden zoals hieronder beschreven :
a) Identiteitskaarten (belgen of vreemdelingen) :
  . Identiteitsbewijzen voor niet-Belgische kinderen onder de 12 jaar :
              1,50€ voor het afleveren of voor een duplicaat.
  . Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID),
              in toepassing  van het M.B. van 03/03/2009 :
              1,50€ + de productiekosten; 
  . Elektronische identiteitskaarten, in toepassing van de K.B. van 25/03/03 en 08/10/81 :
              . 2022 : 7,30€ + de productiekosten
  . 2023 : 7,45€ + de productiekosten
              . 2024 : 7,60€ + de productiekosten
              . 2025 : 7,75€ + de productiekosten
  . Biometrissche verblijfsvergunning voor vreemdelingen buiten Europese Unie :
              . 2022 : 7,30€ + de productiekosten
  . 2023 : 7,45€ + de productiekosten
              . 2024 : 7,60€ + de productiekosten
              . 2025 : 7,75€ + de productiekosten
  . Herdruk van de PIN- en PUK-codes voor de elektronische identiteitskaarten :
               . 2022 : 6,30€
               . 2023 : 6,45€
               . 2024 : 6,60€
               . 2025 : 6,75€
  . Afdruk van digitale sleutels :
              . 2022 : 25,00€
              . 2023 : 25,50€
              . 2024 : 26,00€
              . 2025 : 26,50€
b) Verblijftitels voor vreemdelingen :
Immatriculatiegetuigschriften:
Voor een eerste titel, voor een verlenging, voor een duplicaat, voor een titel bestemd voor jongeren van minder dan 16 jaar :
                . 2022 : 7,10€
                . 2023 : 7,25€
                . 2024 : 7,40€
                . 2025 : 7,55€              
De belasting is niet van toepassing voor de onderdanen van de E.E.G. lidstaten die aanspraak kunnen maken op de toepassing van artikel 40 van de wet van 15/12/1980, evenals op de leden van hun familie die hun hoofdverblijf in de gemeente gevestigd hebben, die, ingevolge hun bijzonder statuut, vrijgesteld worden van inschrijving in het bevolkingsregister.
c) Andere dokumenten uitgereikt aan vreemdelingen (K.B. van 08/10/1981) :
(verklaring van aankomst, bijlage 15, verblijfstitel, bijlage 35, enz...).
                . 2022 : 7,10€
                . 2023 : 7,25€
                . 2024 : 7,40€
                . 2025 : 7,55€              
  . Opening van een dossier « Vreemdeling » (afkomstig uit het buitenland) voor inschrijving in de gemeente :
               . 2022 : 35,75€ per dossier
               . 2023 : 36,50€ per dossier
               . 2024 : 37,25€ per dossier
               . 2025 : 38,00€ per dossier                                                              
e) Nationaliteitsdossier :
               . 2022 : 98,25€ per dossier
               . 2023 : 100,25€ per dossier
               . 2024 : 102,25€ per dossier
               . 2025 : 102,25€ per dossier
f) Paspoorten :
 . uitreiking van een nieuw paspoort :
                . 2022 : 30,50€
                . 2023 : 31,00€
                . 2024 : 32,00€
                . 2025 : 32,50€
 . uitreiking van een paspoort voor jongeren (van minder dan 12 jaar) :
               . 2022 : 2,15€
               . 2023 : 2,20€
               . 2024 : 2,25€
               . 2025 : 2,30€  
.  uitreiking van een paspoort en reisdocument voor vluchtelingen, staatlozen en bepaalde vreemdelingencategorieën :                                                                                           
               . 2022 : 31,00€
               . 2023 : 31,50€
               . 2024 : 32,00€
               . 2025 : 33,00€
 .  uitreiking van een paspoort en reisdocument voor vluchtelingkinderen van -12 jaar, staatlozen en bepaalde vreemdelingencategorieën :                                                                                         
               . 2022 : 2,15€
               . 2023 : 2,20€
               . 2024 : 2,25€
               . 2025 : 2,30€    
g)  Rijbewijzen :
. Voorlopige rijbewijzen en duplicaat :
               . 2022 : 10,25€
               . 2023 : 10,50€
               . 2024 : 10,75€
               . 2025 : 11,00€                                                                                                
. Permanente rijbewijzen (categorieën A, B en BE) en/of beperkte (categorieën C, D, CE en           DE) en duplicaat :
               . 2022 : 10,25€
               . 2023 : 10,50€
               . 2024 : 10,75€
               . 2025 : 11,00€                                                                                                
. Internationale rijbewijzen en duplicaat  :
               . 2022 : 10,25€
               . 2023 : 10,50€
               . 2024 : 10,75€
               . 2025 : 11,00€                                                                                              
 h) Getuigschriften en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand :
Attesten, uittreksels, eensluitend verklaarde kopie, wettingen van handtekeningen, vergunningen, model 8, inlichtingen over de bevolking, de burgerlijke stand, getuigschriften van wettelijke samenwoning en andere getuigschriften;
Uitschriften, afschriften of uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand of uit de registers welke de akten betreffende de nationaliteit bevatten :
               . 2022 : 10,00€ voor elk exemplaar
               . 2023 : 10,25€ voor elk exemplaar
               . 2024 : 10,50€ voor elk exemplaar
               . 2025 : 10,75€ voor elk exemplaar
Gratis voor de bewoners van de gemeente
i) Ouderlijke machtiging: Gratis      
j) Huwelijksboekjes : € (zonder inbegrip van de belasting op het huwelijksgetuigschrift bevat in het boekje)
               . 2022 : 64,50€
               . 2023 : 66,00€
               . 2024 : 67,50€
               . 2025 : 69,00€                                              
k) Verklaring van wettelijke samenwoning : (exclusief belasting met betrekking tot het certificaat van de wettelijke samenwoning).
               . 2022 : 30,00€
               . 2023 : 30,50€
               . 2024 : 31,00€
               . 2025 : 31,50€  
l) Dossier van post- of prenatale erkenning
               . 2022 : 33,50€
               . 2023 : 34,25€
               . 2024 : 35,00€
               . 2025 : 35,75€   
ARTIKEL 2
Zijn vrijgesteld van de belasting :
dokumenten afgeleverd aan behoeftige personen of begunstigden van een leefloon.  De behoeftigheid dient gestaaft te worden met afdoende bewijsstukken;
toelatingen voor filantropische, sportieve, filosofische, godsdienstige of politieke manifestaties;
dokumenten gevraagd door de rechterlijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen evenals de instellingen van openbaar nut;
toelatingen die uitzonderlijk afgeleverd worden ter gelegenheid van manifestaties die door of met het behulp van de gemeente georganiseerd worden;
verklaringen voor eensluitend afschrift van bescheiden, afgeleverd in het kader van werkonderzoek ;
uittreksels uit het strafregister afgeleverd aan werkaanvragers.
ARTIKEL 3
De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen waaraan deze dokumenten worden uitgereikt hetzij op verzoek, hetzij van ambtswege door de gemeente.
ARTIKEL 4
De belasting wordt kontant geïnd, d.w.z. ontvangen op het ogenblik van het uitreiken van het dokument.
Het bewijs van betaling wordt vastgesteld door het aanbrengen van een ticket die het betaalde bedrag aanduidt of van een kwitantie afgeleverd door de Gemeenteontvanger.
De personen of instellingen die aan de belasting onderworpen zijn en die een aanvraag indienen om een of ander dokument te verkrijgen, zijn verplicht op het ogenblik van hun aanvrag het bedrag van de belasting in bewaring te geven, wanneer dit dokument niet onmiddellijk kan uitgereikt worden.
ARTIKEL 5
De invordering en de geschillen worden beheerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ARTIKEL  6
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.