Retributies voor administratieve diensten verleend aan derden - Reglement - Wijziging.

Raad van 17 mei 2022

De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikels 117 en 118 van de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op de Ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen;
Gelet op de Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing tot wijziging van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen ;
Gelet op de omzendbrief van 11 juli 2018 betreffende de voornoemde wet van 18 juni 2018, waarbij de bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt overgedragen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden en de procedure ervan worden geregeld ;
Gelet op de wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft ;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet op zijn beraadslaging van 15/10/2019 met betrekking tot de retributies voor administratieve diensten verleend aan derden, voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2024;
Overwegende dat de administratieve diensten verleend aan derden voor de gemeente lasten veroorloven is het gerechtvaardigd deze lasten bevatten door de diensten door de begunstigden te laten dragen;
Overwegende dat het nodig is de bedragen van de retributies regelmatig aan te passen;
Op voorstel van het Schepencollege;
S T E L T    V A S T :
Het volgende fiscaal reglement voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2025 :
ARTIKEL 1
De retributie heeft als basis de administratieve diensten verleend aan derden beschreven zoals volgt :
 A. BURGERLIJKE STAND – BEVOLKING :
- Aanvragen van het overschrijven
  van akten van burgerlijke stand
  opgesteld  door vreemde
  overheden :
per akte :
. 2022 : 58,00€
. 2023 : 59,00€
. 2024 : 60,00€
. 2025 : 61,00€
- Wijziging van voornaam:
Verzoek om een voornaam te wijzigen of te verwijderen:
Als er meer dan één voornaam wordt vervangen,
is er slechts één vergoeding
. 2022 : 541,50€
. 2023 : 552,50€
. 2024 : 563,50€
. 2025 : 575,00€
- Wijziging van voornaam:
Verzoek om een voornaam te wijzigen of te verwijderen op zichzelf genomen of samengenomen met de naam, belachelijk of hatelijk is, of dit is omdat hij manifest ouderwets is;
Verzoek om een voornaam te wijzigen of te verwijderen die een buitenlandse klank heeft en welke de integratie van de persoon die recentelijk de belgische nationaliteit verkregen heeft hindert ;
Verzoek om een voornaam te wijzigen of te verwijderen welke tot verwarring kan leiden, waaronder met betrekking tot de genre van de persoon; 
Verzoek om een voornaam te wijzigen of te verwijderen welke enkel verandert door de toevoeging of weglating van een leesteken of van een teken waardoor de uitspraak
grwijzigd wordt (accent, koppelteken, umlaut …);
Verzoek om een voornaam te wijzigen of te verwijderen die afgekort is/wordt;
Verzoek tot omkering van de in de geboorteakte vermelde voornamen; 
Verzoek tot wijziging of verwijdering van een voornaam, in geval van verklaring van een verandering van geslachtregistratie;
Als er meer dan één voornaam wordt vervangen,
is er slechts één vergoeding
. 2022 : 54,00€
. 2023 : 55,00€
. 2024 : 56,00€
. 2025 : 57,00€
- Wijziging van voornaam:   
Vrijstelling van de vergoeding voor vreemdelingen of die geen voornaam hebben en die bezig zijn met het verwerven van nationaliteit.
- Opzoekingen betreffende
  stamboom :
per interventie :
. 2022 : 45,00€
. 2023 : 46,50€
. 2024 : 47,50€
. 2025 : 48,50€
- Opzoekingen van adressen :
per eenheid wanneer de geboortedatum bekend is :
. 2022 : 10,60€
. 2023 : 10,80€
. 2024 : 11,00€
. 2025 : 11,20€
- Opzoekingen van adressen :
per eenheid wanneer de geboortedatum niet bekend is :
. 2022 : 13,00€
. 2023 : 13,25€
. 2024 : 13,50€
. 2025 : 13,75€
- Foto’s thuis geleverd bij de
  uitreiking  of hernieuwing van
  identiteitstukken aan ouderlingen
  of gehandicapten die
  zich niet kunnen verplaatsen :
. 2022 : 15,50€
. 2023 : 15,75€
. 2024 : 16,00€
. 2025 : 16,25€
- Documenten ontleend aan het
  Nationaal Register :
Derden gedomicilieerd of met zetel in de gemeente

Andere derden

*Forfaitaire vergoeding verhoogd met :
. 2022 : 17,25€
. 2023 : 17,55€
. 2024 : 17,90€
. 2025 : 18,25€
. 2022 : 20,55€
. 2023 : 21,00€
. 2024 : 21,45€
. 2025 : 21,85€
*Proportionele vergoeding per 100 namen:
a) Eenvoudige listing
    (30 namen per pagina)
. 2022 : 4,25€
. 2023 : 4,25€
. 2024 : 4,35€
. 2025 : 4,40€
. 2022 : 6,50€
. 2023 : 6,70€
. 2024 : 6,80€
. 2025 : 7,00€
b) Volledige listing
    (12 namen per pagina)
. 2022 : 8,45€
. 2023 : 8,60€
. 2024 : 8,75€
. 2025 : 8,95€
. 2022 : 12,75€
. 2023 : 13,00€
. 2024 : 13,25€
. 2025 : 13,55€
c) Etiketten
. 2022 : 8,55€
. 2023 : 8,75€
. 2024 : 8,95€
. 2025 : 9,10€
. 2022 : 12,75€
. 2023 : 13,00€
. 2024 : 13,25€
. 2025 : 13,55€
Welke ook de hoeveelheid afgeleverde documenten weze, zal de proportionele retributie van toepassing zijn voor een minimum van 100 namen en elk deel van honderd zal als honderd beschouwd worden.
B. STEDENBOUW – MILIEU :
1.Administratieve kosten voor onderzoek van dossier :
a) Nieuw bouwen - Afbraak en/of heroprichting -
    Verbouwing van volume met of zonder
    verhooging
. 2022 : 188,00€
. 2023 : 192,00€
. 2024 : 196,00€
. 2025 : 200,00€
In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig met de beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd worden.
De in punt a) vermelde bedragen worden vermenigvuldigd met tien (10) wanneer er geen voorafgaande aanvraag is.
b) Wijziging (zonder verandering van volume) :   
    - van de gevel of van het dak  
. 2022 : 95,50€
. 2023 : 97,50€
. 2024 : 99,50€
. 2025 : 101,50€
    - van het dak door plaatsen van dakvenster
Nihil
    - van ramen (vorm, materiaal, kleur)
Nihil
In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig met de beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd worden.
Voor de in punt b) vermelde wijzigingen zal de te betalen retributie, wanneer er geen voorafgaande aanvraag is, worden vastgesteld :
. 2022 : 945,00€
. 2023 : 964,00€
. 2024 : 983,00€
. 2025 : 1.003,00€
c) Plaatsen van :
    - uithangbord :
. 2022 : 95,00€
. 2023 : 97,00€
. 2024 : 99,00€
. 2025 : 101,00€
    - nieuw uithangbord
    - vernieuwing zonder wijziging   
Nihil
    - publiciteit verbonden met het uithangbord:
. 2022 : 95,00€
. 2023 : 97,00€
. 2024 : 99,00€
. 2025 : 101,00€
    - nieuwe publiciteit
    - hernieuwing zonder wijziging
Nihil
    - zonnetent – afdak
. 2022 : 95,00€
. 2023 : 97,00€
. 2024 : 99,00€
. 2025 : 101,00€
    - gevelverlichting
    - allerlei automaten
    - antennes, masten, pylonen en
      andere gelijkwaardige structuren
    - windmolens en zonne panelen
Nihil
    - allerlei tuinhuisjes
Nihil
    - afsluitingen
. 2022 : 95,00€
. 2023 : 97,00€
. 2024 : 99,00€
. 2025 : 101,00€
    - vastgoed paneel :
    - nieuw paneel
   - hernieuwing zonder wijziging
Nihil
   - werfpaneel
. 2022 : 95,00€
. 2023 : 97,00€
. 2024 : 99,00€
. 2025 : 101,00€
In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig met de beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd worden.
Voor de in punt c) vermelde wijzigingen zal de te betalen retributie, wanneer er geen voorafgaande aanvraag is, worden vastgesteld :
. 2022 : 945,00€
. 2023 : 964,00€
. 2024 : 983,00€
. 2025 : 1.003,00€
d) Bestemmings- en/of gebruikswijziging :      
    - wijziging in woning
Nihil
    - wijziging van een woning in een ander
      bestemming/gebruik
. 2022 : 95,00€
. 2023 : 97,00€
. 2024 : 99,00€
. 2025 : 101,00€
    - wijziging van bestemming/gebruik buiten woning
    - richten van terugzones of zijzones in parkeer-,
      stationeerzones of inritten
In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig met de beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd worden.
Voor de in punt d) vermelde wijzigingen zal de te betalen retributie, wanneer er geen voorafgaande aanvraag is, worden vastgesteld :
. 2022 : 945,00€
. 2023 : 964,00€
. 2024 : 983,00€
. 2025 : 1.003,00€  
e) Wijziging :
    - van de tuinreliëf en/of terugzones en/of zijzones
. 2022 : 95,00€
. 2023 : 97,00€
. 2024 : 99,00€
. 2025 : 101,00€
    - van de permeabiliteitspercentage van niet
      gebouwde zones
In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig de beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd worden.
De in punt e) vermelde bedragen worden vermenigvuldigd met tien (10) wanneer er geen voorafgaande aanvraag is.
f) Ontbossing
. 2022 : 95,00€
. 2023 : 97,00€
. 2024 : 99,00€
. 2025 : 101,00€
In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig de beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd worden.
Het in punt f) vermeld bedrag wordt vermenigvuldigd met tien (10) wanneer er geen voorafgaande aanvraag is.
g) Vellen van alleenstaande bomen (per boom)
Nihil
Voor elk vellen zal de te betalen retributie, wanneer er geen voorafgaande aanvraag is, worden vastgesteld op :
. 2022 : 189,00€
. 2023 : 193,00€
. 2024 : 197,00€
. 2025 : 201,00€
h) Ontginnen van te beschermen gebieden
. 2022 : 95,00€
. 2023 : 97,00€
. 2024 : 99,00€
. 2025 : 101,00€
In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig de beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd worden.
i) Gebruik van een terrein volgens artikel 98,10° van het
   Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening
   (B.W.R.O.)
. 2022 : 95,00€
. 2023 : 97,00€
. 2024 : 99,00€
. 2025 : 101,00€
In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig de beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd worden.
De bedragen vermeld in punten h) en i) worden vermenigvuldigd met tien (10) wanneer er geen voorafgaande aanvraag is.
1) Stedebouwkundige inlichtingen
Zie de bepalingen in artikel 275 van het BWRO.
2) Stedebouwkundige inlichtingen en aanvragen tot dringende verstrekking:
Het bedrag voorzien in artikel 275 van het BWRO wordt verdubbeld in geval van  aanvragen tot dringende verstrekking.
3) Advies verdeling van goed :
. 2022 : 200,00€
. 2023 : 204,00€
. 2024 : 208,00€
. 2025 : 212,00€
4) Diverse inlichtingen :    
. 2022 : 100,50€
. 2023 : 102,50€
. 2024 : 105,00€
. 2025 : 107,00€
5) Verkavelingsvergunning :
. 2022 : 376,00€
. 2023 : 383,50€
. 2024 : 391,00€
. 2025 : 399,00€
6) Stedebouwkundige attestatie :
7) Openbaar onderzoek :
. 2022 : 77,00€
. 2023 : 78,50€
. 2024 : 80,00€
. 2025 : 82,00€
8) Overlegcommissie :
9) Instantiecommissie :
10) Effectenrapporten :
11) Verlenging van vergunning :
12) Normen rustoorden :
13) Effectenstudies :
. 2022 : 930,00€
. 2023 : 948,00€
. 2024 : 967,50€
. 2025 : 987,00€
14) Toewijzing van politienummers en postbussen (0 tot 10 bussen) :
. 2022 : 100,00€
. 2023 : 102,00€
. 2024 : 104,00€
. 2025 : 106,00€
15) Toewijzing van politienummers en postbussen (11 bussens en meer) :
. 2022 : 250,00€
. 2023 : 255,00€
. 2024 : 260,00€
. 2025 : 265,00€
16) Andere door de hogere overheid opgelegde
     prestaties :
. 2022 : 187,50€
. 2023 : 191,50€
. 2024 : 195,50€
. 2025 : 199,50€
17) Milieuklasse 1 :
. 2022 : 281,00€
. 2023 : 286,50€
. 2024 : 292,50€
. 2025 : 298,50€
18) Milieuklasse 2 :
. 2022 : 76,50€ + 19,00€ /rubriek
. 2023 : 78,00€ + 19,50€ /rubriek
. 2024 : 80,00€ + 19,50€ /rubriek
. 2025 : 81,00€ + 20,00€ /rubriek
19) Milieuklasse 3 :
. 2022 : 100,00€ + 19,00€ /rubriek
. 2023 : 102,00€ + 19,50€ /rubriek
. 2024 : 104,00€ + 19,50€ /rubriek
. 2025 : 106,00€ + 20,00€ /rubriek
20) Wijziging van de exploitatie voorwaarden en/of
       Verandering  van uitbaater :
. 2022 : 39,00€
. 2023 : 40,00€
. 2024 : 41,00€
. 2025 : 42,00€
21) Onderzoek van stedebouwarchieven en andere dossiers
       Kosten (zonder kopie, CD-Rom of andere
       communicatiemiddel)
. 2022 : 56,50€
. 2023 : 57,50€
. 2024 : 59,00€
. 2025 : 60,00€

C. ALLERLEI :

- Kopieën van plannen (met een minimun
  van 1 vierkante meter) :
. 2022 : 7,70€ per vierkante meter
. 2023 : 7,85€ per vierkante meter
. 2024 : 8,00€ per vierkante meter
. 2025 : 8,15€ per vierkante meter
- Kopieën van documenten A4 :
. 2022 : 0,18€ per kopie
. 2023 : 0,18€ per kopie
. 2024 : 0,19€ per kopie
. 2025 : 0,19€ per kopie
- Kopieën van documenten A3 :
. 2022 : 0,32€ per kopie
. 2023 : 0,33€ per kopie
. 2024 : 0,34€ per kopie
. 2025 : 0,35€ per kopie
- Levering op CD-Rom :
. 2022 : 3,55€ per CD/gescand bestand
. 2023 : 3,65€ per CD/gescand bestand
. 2024 : 3,70€ per CD/gescand bestand
. 2025 : 3,75€ per CD/gescand bestand
- Dossiers van candidaturen voor
  examens :
. 2022 : 7,40€
. 2023 : 7,55€
. 2024 : 7,70€
. 2025 : 7,85€
ARTIKEL 2
Zijn vrijgesteld van de retributie :
- documenten afgeleverd aan behoeftige personen.  De behoeftigheid wordt gestaaft met afdoende   bewijsstukken;
- toelatingen voor filantropische, sportieve, filosofische, godsdienstige of politieke manifestaties;
- toelatingen betreffende aktiviteiten die als zodanig aan een belasting of retributie ten gunste van de gemeente onderworpen zijn;
- documenten gevraagd door de rechterlijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen evenals de instellingen van openbaar nut;
- toelatingen die uitzonderlijk afgeleverd worden gedurende manifestaties die door of met behulp van de gemeente georganiseerd worden.
ARTIKEL 3
De belasting is verschuldigd door de begunstigde van de verleende dienst.
ARTIKEL 4
Behalve inzake stedebouw moet het bewijs van de betaling, voorafgaand het onderzoek van de aanvraag door het Bestuur, getoond worden.
ARTIKEL 5
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 6
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
ARTIKEL 7
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 8
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.