Retributies voor technische diensten verleend aan derden - Reglement - Wijziging.

Raad van 17 mei 2022

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 170 van de Grondwet;Gelet op artikels 117 en 118 van de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018;
Gelet op zijn beraadslaging van 15/09/2020 met betrekking tot het innen van een retributie voor technische diensten verleend aan derden, voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2024;
Overwegende dat de technische diensten verleend aan derden voor de gemeente lasten veroorloven is het gerechtvaardigd deze lasten bevatten door de diensten door de begunstigden te laten dragen;
Overwegende dat het nodig is de bedragen van de retributies regelmatig aan te passen;
Op voorstel van het Schepencollege;

STELT VAST :
Het volgende fiscaal reglement voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2025 :

ARTIKEL 1
Er wordt en retributie geheven voor prestaties verricht door het gemeentepersoneel en voor de uitvoering van technische diensten verleend door de gemeentediensten ter gelegenheid van feestelijkheden, sportevenementen, huwelijken, openbare verkopen door deurwaarders, het voorbehouden van parkeerruimte, de organisatie van allerlei manifestaties, enz. Voor wegafsluitingen en omleidingen zal de aanvrager, met uitzondering van instellingsaanvragers, alle adhoc bewegwijzering zelf beheren, met uitzondering van parkeerverbodsborden (stands).

ARTIKEL 2
De bedragen van de retributie worden vastgesteld als volgt :
1. Voorbehouden van parkeerruimte en andere op de openbare weg :
- voor het laden, vervoeren, plaatsen en wegnement na gebruik van verkeerssignalisatiematerieel
- per sectie van 20 m:
. 2022 : 79,50€
. 2023 : 81,00€
. 2024 : 82,50€
. 2025 : 84,00€
- per opgestelde verkeersplaat en per ondeelbare periode van 24 uur, WE en feestdagen worden
meegerekend :
. 2022 : 7,70€
. 2023 : 7,90€
. 2024 : 8,10€
. 2025 : 8,30€
- voor een Nadar afsluiting of kopafsluiting en per ondeelbare periode van 24 uur :
. 2022 : 3,25€
. 2023 : 3,30€
. 2024 : 3,40€
. 2025 : 3,50€
De retributies met betrekking tot het voorbehouden van parkeerruimte ter gelegenheid van het verhuizen van partikulieren die hun verblijf komen vestigen of veranderen op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde worden verminderd met 50%. Het is niet toegestaan om je eigen borden te plaatsen, behalve voor de Concessiehouders.
2 . Tussenkomst van gemeentepersoneel ter gelegenheid van manifestaties zoals feestelijkheden, sportevenementen, huwelijken, openbare verkopen door deurwaarders en andere :
- per uur en per persoon :
. 2022 : 25,50€
. 2023 : 26,00€
. 2024 : 26,50€
. 2025 : 27,00€
- per uur per voertuig met bestuurder :
. 2022 : 35,00€
. 2023 : 36,00€
. 2024 : 37,00€
. 2025 : 38,00€
De bedragen van de retributies met betrekking tot de tussenkomst van gemeentepersoneel worden verdubbeld op zon- en feestdagen. Ieder begonnen uur wordt als volledig uur aangerekend.

ARTIKEL 3
Worden vrijgesteld van de betaling van de retributie :
Aanvragen in opdracht van de politie, de scholen en academies van Watermaal-Bosvoorde, de gemeentelijke diensten, de paragemeentelijke vzw's, de OCMW's, het sportpark van de drie lindebomen voor zijn eigen activiteiten, de sportclubs die hun regelmatige activiteit hebben op het grondgebied van de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappijen van OVM’s , de vzw's die hun maatschappelijke zetel en/of hun regelmatige activiteiten op het grondgebied van de gemeente hebben, de inwoners van de gemeente, de inwoners van de straat- en/of wijk, de inrichters van filantropische, culturele, godsdienstige, vaderlandslievende, sociale, folkloristische of sportieve manifestaties zonder winstoogmerk.

ARTIKEL 4
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon, de privé- of openbare instelling, die om de prestaties en/of diensten verzoekt. Het moet worden betaald voordat de dienst wordt verleend, ten minste vijf werkdagen van tevoren. Indien vijf werkdagen voor de plaatsing van de verbodsborden wordt afgezien van plaatsing, kan de retributie worden terugbetaald. Daaronder is geen terugbetaling mogelijk.

ARTIKEL 5
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies. In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek.

ARTIKEL 6
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.

ARTIKEL 7
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.

ARTIKEL 8
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.