Retributies voor technische diensten verleend aan derden - Reglement - Wijziging.

De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 15/10/2019 met betrekking tot het innen van een retributie voor technische diensten verleend aan derden, uitvoerbaar verklaard op 01/01/2020  voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2024;
Overwegende dat de technische diensten verleend aan derden voor de gemeente lasten veroorloven is het gerechtvaardigd deze lasten bevatten door de diensten door de begunstigden te laten dragen;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Overwegend dat de site-bewegwijzering de verantwoordelijkheid is van de aanvrager;
Op voorstel van het Schepencollege;
S T E L T     V A S T  :
Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2024 :
ARTIKEL 1
Er wordt en retributie geheven voor prestaties verricht door het gemeentepersoneel en voor de uitvoering van technische diensten verleend door de gemeentediensten ter gelegenheid van feestelijkheden, sportevenementen, huwelijken, openbare verkopen door deurwaarders, het voorbehouden van parkeerruimte, de organisatie van allerlei manifestaties, enz...
Voor wegafsluitingen en omleidingen zal de aanvrager, met uitzondering van instellingsaanvragers, alle ad-hoc bewegwijzering zelf beheren, met uitzondering van parkeerverbodsborden (stands).
ARTIKEL 2
De bedragen van de retributie worden vastgesteld als volgt :
1. Voorbehouden van parkeerruimte en andere op de openbare weg :
- voor het laden, het vervoeren, het plaatsen en het wegnemen na gebruik van   verkeerssignalisatiematerieel :
. 2020 : 75,00€
. 2021 : 76,50€
. 2022 : 78,00€
. 2023 : 79,50€
. 2024 : 81,00€
- per opgestelde verkeersplaat en per ondeelbare periode van 24 uur :
. 2020 : 7,25€
. 2021 : 7,40€
. 2022 : 7,55€
. 2023 : 7,70€
. 2024 : 7,90€
- voor een Nadar afsluiting of kopafsluiting en per ondeelbare periode van 24 uur :
. 2020 : 3,00€
. 2021 : 3,10€
. 2022 : 3,20€
. 2023 : 3,25€
. 2024 : 3,30€
De retributies met betrekking tot het voorbehouden van parkeerruimte ter gelegenheid van het verhuizen van partikulieren die hun verblijf komen vestigen of veranderen op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde worden verminderd met 50%.
2. Tussenkomst van gemeentepersoneel ter gelegenheid van manifestaties zoals feestelijkheden,
sportevenementen, huwelijken, openbare verkopen door deurwaarders en andere : 
- per uur en per persoon :
. 2020 : 24,00€
. 2021 : 24,50€
. 2022 : 25,00€
. 2023 : 25,50€
. 2024 : 26,00€
- per uur per voertuig met bestuurder :
. 2020 : 33,00€
. 2021 : 34,00€
. 2022 : 34,50€
. 2023 : 35,00€
. 2024 : 36,00€
3.  Voorziening van straat vuilnisbakken : 11,00 EUR
De bedragen van de retributies met betrekking tot de tussenkomst van gemeentepersoneel worden verdubbeld op zon- en feestdagen.
Ieder begonnen uur wordt als volledig uur aangerekend.
ARTIKEL 3
Worden vrijgesteld van de betaling van de retributie :
Aanvragen in opdracht van de politie, de scholen en academies van Watermaal-Bosvoorde, de gemeentelijke diensten, de paragemeentelijke vzw's, de OCMW's, het sportpark van de drie lindebomen voor zijn eigen activiteiten, de sportclubs die hun regelmatige activiteit hebben op het grondgebied van de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappijen van OVM’s , de vzw's die hun maatschappelijke zetel en/of hun regelmatige activiteiten op het grondgebied van de gemeente hebben, de inwoners van de gemeente, de inwoners van de straat- en/of wijk, de inrichters van filantropische, culturele, godsdienstige, vaderlandslievende, sociale, folkloristische of sportieve manifestaties zonder winstoogmerk.
ARTIKEL 4
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon, de privé- of openbare instelling, die om de prestaties en/of diensten verzoekt.  Ze dient betaald te worden in handen van de Gemeenteontvanger, voorafgaandelijk aan het presteren van de gevraagde diensten.
ARTIKEL 5
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 6
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
ARTIKEL 7
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 8
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.