Vergoeding ten laste van de ouders van de leerlingen van de gemeentescholen voor de culturele en sportieve schoolse activiteiten - Reglement – Wijziging - Schooljaar 2021-2022.

GEMEENTERAAD VAN 19/10/2021

De Gemeenteraad,
Gezien het decreet van 14 maart 2019 ter versterking van de vrije toegang tot het onderwijs;
Gezien het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 2 mei 2019 tot vaststelling van de maximumbedragen die in het kleuteronderwijs kunnen worden opgeëist ter uitvoering van artikel 100 van het decreet van 24 juli 1997 tot vaststelling van de prioritaire opdrachten van het basis- en het secundair onderwijs en tot organisatie van de structuren om deze te verwezenlijken;
Gezien de omzendbrieven 7134 en 7135 van 17 mei 2019 over de invoering van gratis onderwijs op het niveau van de kleuter- en lager onderwijs;
Gezien artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Gezien zijn beraadslaging van 19 mei 2010 over de vaststelling van de vergoeding voor de culturele en sportieve schoolse activiteiten;
Op voorstel van het Schepencollege ;
STELT VAST :
Het hierna volgende reglement vanaf 01/09/2021 met betrekking tot de Vergoeding ten laste van de ouders van de leerlingen van de gemeentescholen voor de culturele en sportieve schoolse activiteiten.
Artikel 1
Deelname aan culturele en sportieve activiteiten die van het onderwijsproject van de Inrichtende Macht of het schoolproject deel uitmaken is verplicht en is aan de betaling van een vergoeding onderworpen.
Artikel 2
De vergoeding is op maximaal € 45,75 per leerling in de kleuterschool en € 80,00 per leerling in de basisschool vastgesteld, per schooljaar.
Artikel 3
De kosten voor culturele en sportieve activiteiten worden via periodieke maandelijkse overzichten gefactureerd.
De betaling van de vergoeding gebeurt uitsluitend via een bankoverschrijving naar een gemeentelijke rekening.
Artikel 4
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 5
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
Artikel 6
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.