Vergoeding voor de buitenschoolse opvang (BSO) in de gemeentelijke scholen – Reglement – Wijziging – Schooljaar 2020-2021

De Gemeenteraad,
Gezien artikels 117 en 118 van de niewe gemeentewet ;
Gelet op het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de kinderopvang tijdens de vrije tijd en de ondersteuning van de buitenschoolse opvang;
Gezien de beraadslaging van 15/11/2011 betreffende de vergoeding ten laste van de ouders voor het schooltoezicht ;
Aangezien de gemeente in elk van haar scholen een naschoolse opvangdienst aanbiedt voor en na school, tijdens de lunch, de woensdagmiddag, de pedagogische dagen en de schoolvakanties (behalve in juli en augustus);
Gelet op de kosten van deze diensten, namelijk de aanwerving van personeel, de kosten voor het onderhoud en de verwarming van de lokalen en de kosten voor de aankoop van specifieke materiaal voor buitenschoolse opvang ;
Overwegende dat het huidige systeem moet verduidelijkt en gewijzigd worden om een betere organisatie van de buitenschoolse opvang ;
Gezien het feit dat het bedrag van de deelname van de ouders wordt gescheiden als het kind alleen tijdens de schooldagen wordt ingeschreven of als het deelneemt aan de naschoolse opvang tijdens de vakanties;
Op voorstel van het Schepencollege ;
Met
BESLIST
Artikel 1
Er wordt een vergoeding voor buitenschoolse activiteiten die op gemeenschapsscholen worden georganiseerd vastgesteld.
Artikel 2
De vergoeding is door de verantwoordelijke voor de leerling die van naschoolse opvang geniet  verschuldigd.
Artikel 3
De vergoeding wordt als volgt berekend:
Buitenschoolse opvang tijdens schooldagen en pedagogische dagen:
Voor de ochtendopvang, de avondopvang en de woensdagmiddagopvang ; middagopvang is gratis.
Ofwel een dagvergoeding van 2 €;
Ofwel een maandelijks forfaitair bedrag van :
1ste  kind
2de kind in de school
Vanaf 3de kind in de school
september – october – januari– maart – mei et juni
18,40 €
15,50 €
12,50 €
November en februari
13 €
11 €
9 €
december en april
9 €
7,5 €
6,50 €
Buitenschoolse opvang tijdens schoolvakantie (behalve juli en augustus)
Voor de hele dag.
Ofwel een dagvergoeding van 3,50 € ;
Ofwel een wekelijks  forfaitair bedrag van :
1ste  kind
2de kind in de school
Vanaf 3de kind in de school
Per week
5 €
4,25 €
3,50 €
Artikel 4
In geval van afwezigheid van het kind, zal er een terugbetaling gebeuren alleen op basis van een medisch attest voor minstens 4 achtereenvolgende dagen. Terugbetalingen worden exclusief  op een bankrekening betaald.
Artikel 5
Een bedrag van 15 € per kind en per begonnen extra half uur moet betaald worden door ouders voor extraprestatie van het personeel die de ouders na sluitingstijd moet blijven wachten.
Artikel 6
De betaling van de vergoeding gebeurt op voorhand en uitsluitend via een bankoverschrijving naar een gemeentelijke rekening, na voorafgaande inschrijving bij de schoolsecretariaten.
Artikel 7
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek.
Artikel  8
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
Artikel 9
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
Artikel 10
Het huidige reglement heft alle voorgaandedesbetreffende reglementen op en is vanaf 1ste september 2020 van toepassing.