Gemeentebelasting op de gebouwen bestemd voor kantoren - Reglement - Afwijking - Bevestiging van de beslissing van het College van 14 april 2020

De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikelen 117 en 119 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op de Ordonnantie van 12 februari 2015 tot wijziging van het besluit van 3 april 2014 betreffende de vaststelling, de inning en de beslechting van geschillen inzake de gemeentebelastingen;
Gelet op het besluit nr 2020/003 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 april 2020 inzake bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de COVID-19-crisis ; 
Overwegende dat bij toepassing van artikel 1 van dit besluit, alle bevoegdheden van de gemeenteraad uitgeoefend kunnen worden door het college van burgemeester en schepenen met het oog op de continuïteit van de openbare dienst ondanks de pandemie van COVID-19 en voor zover de urgentie van zijn optreden en de dringende noodzaak gemotiveerd worden ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 15/10/2019 over de inning van een belasting op kantoorruimte voor een periode die afloopt op 31/12/2024 ;
Overwegende dat artikel 5 van deze verordening een uitzondering maakt voor oppervlaktes van minder dan 100 m² ;
Gelet op de beslissing van het College van 14/04/2020
genomen op grond van het besluit nr 2020/003 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 april 2020 inzake bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de COVID-19-crisis, die een vrijstelling van de belasting op kantoorruimte tijdelijk verleent voor kantoren met een oppervlakte van minder dan 300 m² die als gevolg van de VIDOC-19-crisis hun activiteiten geheel of gedeeltelijk hebben moeten staken en waarvan het jaarlijkse balanstotaal niet meer dan 2 miljoen euro bedraagt ;
Overwegende dat, naar aanleiding van artikel 2 alinea 2 van het besluit nr 2020/003 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 april 2020, na afloop van een periode van 60 dagen te berekenen vanaf 16/03/2020, alle beslissingen genomen krachtens artikel 1 van dit besluit onderworpen zullen worden aan de bevestiging van een punt op de agenda van de eerste vergadering van de gemeenteraad die na afloop van deze periode zal worden gehouden. Bij gebreke hieraan hebben de desbetreffende beslissingen geen uitwerking meer.

BESLUIT
de beslissing van het College van 14/04/2020die een vrijstelling van de belasting op kantoorruimte tijdelijk verleent voor kantoren met een oppervlakte van minder dan 300 m² die als gevolg van de VIDOC-19-crisis hun activiteiten geheel of gedeeltelijk hebben moeten staken en waarvan het jaarlijkse balanstotaal niet meer dan 2 miljoen euro bedraagt, te bevestigen.