Gemeentebelasting op de gebouwen bestemd voor kantoren - Reglement - Afwijking.

Het College,
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikelen 117 en 119 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op de Ordonnantie van 12 februari 2015 tot wijziging van het besluit van 3 april 2014 betreffende de vaststelling, de inning en de beslechting van geschillen inzake de gemeentebelastingen;
Gelet op het besluit nr 2020/003 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 april 2020 inzake bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de COVID-19-crisis ; 
Overwegende dat bij toepassing van artikel 1 van dit besluit, alle bevoegdheden van de gemeenteraad uitgeoefend kunnen worden door het college van burgemeester en schepenen met het oog op de continuïteit van de openbare dienst ondanks de pandemie van COVID-19 en voor zover de urgentie van zijn optreden en de dringende noodzaak gemotiveerd worden ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 15/10/2019 over de inning van een belasting op kantoorruimte voor een periode die afloopt op 31/12/2024 ;
Overwegende dat artikel 5 van deze verordening een uitzondering maakt voor oppervlaktes van minder dan 100 m² ;
Gezien de crisis van COVID-19 en de gevolgen daarvan voor de economische activiteit;
 
BESLUIT
  • In afwijking van artikel 5 van de verordening wordt tijdelijk een vrijstelling van de belasting op kantoorruimte verleend voor kantoren met een oppervlakte van minder dan 300 m² die als gevolg van de VIDOC-19-crisis hun activiteiten geheel of gedeeltelijk hebben moeten staken en waarvan het jaarlijkse balanstotaal niet meer dan 2 miljoen euro bedraagt.
  •  Het verzoek om vrijstelling moet worden ingediend op een officieel formulier dat is opgesteld door de gemeente Watermaal-Bosvoorde. Het wordt op eenvoudig verzoek aan het gemeentebestuur verstrekt. Deze aanvraag moet per aangetekend schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen (Antoine Gilsonplein, 1-1170 Brussel) worden gericht.
  •  Vrijstelling wordt door het College verleend op basis van een beoordeling van de in het formulier gepresenteerde elementen.
Deze beslissing zal ter informatie worden doorgestuurd naar de Gemeenteraad en ter bevestiging worden opgenomen op de agenda van zijn eerste vergadering die zal worden gehouden aan het einde van de periode bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de COVID-19-crisis.