Retributie op het standplaatsrecht op de rommelmarkten - Reglement - Wijziging.

De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 07/05/2019 betreffende de retributie op het standplaatsrecht op de rommelmarkten, uitvoerbaar verklaard op 15/05/2019  voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019;
Gezien de middelen die nodig zijn voor de organisatie van rommelmarkten op het grondgebied van de gemeente;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gezien de verordening inzake de organisatie van rommelmarkten gestemd door de gemeenteraad op 23/04/2019;
Gelet artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Overwegende dat het nodig is de bedragen van de retributies regelmatig aan te passen;
Op voorstel van het Schepencollege;
S T E L T   V A S T :
Het volgende fiscaal reglement vanaf 01/01/2020 en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2024 :
ARTIKEL 1
Er is een retributie vastgesteld genaamd " standplaatsrecht " voor de exposanten die een toelating hebben bekomen om een plaats in te nemen op de op het publiek gebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde georganiseerde rommelmarkten.
ARTIKEL 2
De retributie is vastgesteld op :
. 2020 : 10,20€
. 2021 : 10,40€
. 2022 : 10,60€
. 2023 : 10,80€
. 2024 : 11,00€
per standplaats en per rommelmarkt.
ARTIKEL 3
Het recht dient betaald te worden in handen van de Gemeenteontvanger of zijn afgevaardigde.
ARTIKEL 4
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 5
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
ARTIKEL 6
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 7
Het huidig reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.