Belasting op het plaatsen van materialen, containers, kabinen, materieel en allerlei voorwerpen op de openbare weg - Reglement - Wijziging

Gemeenteraad van 17 mai 2022

De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikels 117 en 118 van de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op de Ordonnantie van 03.04.2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;
Gelet op de Ordonnantie van 12.02.2015 wijzigend de Ordonnantie van 03.04.2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;
Gelet op zijn beraadslaging van 15/10/2019 met betrekking tot het innen van een belasting op het plaatsen van materialen, containers, kabinen, materieel en allerlei voorwerpen op de openbare weg, voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2024;
Overwegende dat het nodig is de bedragen van de belasting en de reglementen regelmatig aan te passen;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT  VAST :
Het volgende fiscaal reglement voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2025 :
ARTIKEL 1
Er wordt een belasting geheven op het plaatsen, op de openbare weg, voetpaden inbegrepen, ter gelegenheid van werken van sloping, oprichting, heroprichting, verbouwing of inrichting van gebouwen of andere werken :
a) van materialen, afbraakprodukten, materieel en allerlei voorwerpen, kraan, nacelle, werf toilet en lift;
b) van « big bags » en van containers, d.w.z. allerlei recipienten, al of niet met onderstel op wielen, bestemd om dergelijke materialen, afbraakprodukten, materieel of voorwerpen te bevatten;
c) van werfcontainers of geprefabriceerde modules;
d) van beschermings- of signalisatiematerieel (afsluitingen, enz.) die om veiligheidsredenen noodzakelijk zijn;
e) van steigers.
ARTIKEL 2
A. Bij voorafgaande aanvraag :
. Het bedrag van de belasting wordt vastgelegd voor de bezetting van de openbare weg gedurende één dag en per elke begonnen schijf van 10 m² op :
. 2022 : 20,00€
. 2023 : 20,50€
. 2024 : 21,00€
. 2025 : 21,50€
. Als een container vóór 9.00 uur wordt opgehaald, wordt de betreffende dag niet meegeteld.
. Dit tarief wordt verlaagd, per dag en voor elk 10 m² van bezetting van de openbare weg met betrekking tot steigers geplaatst op de grond of opgehangen zonder opslagruimte naar :
. 2022 : 9,70€
. 2023 : 9,90€
. 2024 : 10,10€
. 2025 : 10,30€
. Als een steiger vóór 9.00 uur wordt verwijderd, wordt de betreffende dag niet meegeteld.
In het geval van steigers als onderdeel van werkzaamheden die hoofdzakelijk worden uitgevoerd om energie te besparen, wordt een vermindering van 50% toegepast.
B. Bij afwezigheid van voorafgaande aanvraag :
De hierboven vermelden aanslagvoeten worden verdubbeld.
ARTIKEL 3
De belasting is verschuldigd :
- Door de eigenaar, huurder of aannemer die de toelating om het plaatsen van de containers, materialen of voorwerpen gevraagd heeft.  Bij nalatigheid van deze is de persoon, voor wiens rekening de werken uitgevoerd worden, gehouden tot betaling van de volledige belasting of een gedeelte hiervan. De firma die de container, materialen of andere voorwerpen plaatste is medeverantwoordelijk  voor de betaling van de belasting. Hetzelfde geldt bij plaatsing zonder toelating en onverminderd de straffen opgelopen wegens dit feit.
- Door de eigenaars van bedoelde gebouwen in de gevallen bedoeld in de laatste alinea van  artikel 1.
In geval van annulatie twee werkdagen voor de plaatsing van het materiaal, kan de aanvraag terugbetaald worden. In alle andere gevallen zal er geen terugbetaling mogelijk zijn
ARTIKEL 4
Het bedrag van de belasting wordt bepaald volgens de periode van het gebruik van de openbare weg.
Indien de aanvrager een verlenging wenst te bekomen van de oorspronkelijk aangevraagde termijn, dient hij het gemeentebestuur te waarschuwen voor het vervallen van de gegunde toelating.
ARTIKEL 5
Het bedrag van de belasting wordt betaald voorafgaandelijk aan alle plaatsing, en, bij verlenging, voor de nieuwe termijn aanvrangt.  In geval van niet kontant betaling zal de belasting ingekohierd en onmiddellijk invorderbaar worden.
ARTIKEL 6
Het intrekken van de toelating bij politiemaatregel ingevolge schuld van de verkrijger of het afzien door deze van de door hem verkregen toelating brengt voor de belastingplichtige geen enkel recht tot terugbetaling van reeds gestorte sommen.
ARTIKEL 7
De betaling van de belasting houdt geen verplichting in voor de gemeente, tot het instellen van een bijzonder toezicht.  Het plaatsen op de openbare weg van materialen, containers, kabinen, materieel en allerlei voorwerpen bedoeld bij artikel 1 gebeurt op risico en onder aansprakelijkheid van de verkrijger van de toelating, die daarenboven gehouden blijft de voorschriften van het politiereglement terzake na te leven.
ARTIKEL 8
De vrijstelling van de belasting wordt verleend :
- Voor wegenwerken;
- Voor werken waarvan de bouwmeester de gemeente van Watermaal-Bosvoorde, het O.C.M.W. van Watermaal-Bosvoorde, het Grondbedrijf van Watermaal-Bosvoorde is, of een paragemeentelijk V.Z.W. in wiens beheer, door de Gemeenteraad aangeduide personen aanwezig zijn;
- Voor herstelwerkzaamheden van het trottoir door de eigenaar, op eigen kosten, of wanneer deze werken uitgevoerd worden door derden ten koste van de eigenaar.  Het bewijs van deze werken kan aangevoerd worden door alle rechtsmiddelen;
-  Om redenen van openbaar nut;
- Voor aanvragen betreffende verhuizingen op voorwaarde dat de aanvrager de vergoeding heeft betaald voor technische diensten die in het kader van de plaatsing van de signalisatie borden aan derden zijn verleend.
ARTIKEL 9
De invordering en de geschillen worden beheerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
In geval van onenigheid over deze vergoeding moet deze binnen drie maanden per post worden ingediend.
ARTIKEL 10
Het huidige reglement heeft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.