Retributies op de begrafenisdiensten - Reglement - Wijziging.

Gemeenteraad van 17 mei 2022

De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikels 117 en 118 van de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op de Ordonnantie op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van de 29/11/2018, inwerkingtreding aan de 06/01/2019 ;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet op zijn beraadslaging van 15/10/2019 met betrekking tot het innen van retributies op de begrafenisdiensten, voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2024;
Overwegende dat het nodig is de bedragen van de retributies regelmatig aan te passen;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST
Het volgende fiscaal reglement voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2025 :
ARTIKEL 1
Een retributie wordt gevorderd voor de hiernavolgende begrafenisdiensten :
a) de terbeschikkingsstelling van een wachtkelder;
b) het openen van grafkelders, vergunningen en crypten;
c) de terbeschikkingsstelling van de rouwkamer.
ARTIKEL 2
De driemaandelijkse retributie voor het gebruik van de wachtkelder wordt vastgesteld op :
. 2022 : 201,50€
. 2023 : 205,50€
. 2024 : 210,00€
. 2025 : 214,00€
Elk begonnen trimester moet volledig betaald worden.
ARTIKEL  3
De retributie voor het openen van grafkelders, vergunningen (voor 50 jaar of voor 15 jaar) en crypten wordt vastgesteld op :
. 2022 : 268,00€
. 2023 : 273,50€
. 2024 : 279,00€
. 2025 : 285,00€
De retributie voor het openen van vakken in het columbarium of in urne kelders is vastgesteld op :
. 2022 : 85,50€
. 2023 : 87,50€
. 2024 : 89,00€
. 2025 : 91,00€
ARTIKEL 4
Het gebruik van de rouwkamer leidt tot de inning van een retributie van: (per 24 uur)
. 2022 : 55,00€
. 2023 : 56,00€
. 2024 : 57,00€
. 2025 : 58,00€
Het verblijf van een lichaam in de rouwkamer mag 72 uur niet overschrijden.
Vrijstelling van de retributie die wordt verleend in geval van schenking van het lichaam aan de wetenschap
ARTIKEL  5
De retributies  worden vooraf betaald aan de Gemeenteontvanger.
ARTIKEL 6
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 7
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
ARTIKEL 8
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 9
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.