Belasting op de tweede verblijfplaatsen - Reglement - Wijziging.

De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 15/10/2019 met betrekking tot het innen van een belasting op de tweede verblijven, uitvoerbaar verklaard op 01/01/2020  voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2024;
Gezien de Ordonnantie van 03.04.2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebalastingen ;
Gezien de Ordonnantie van 12.02.2015 wijzigend de Ordonnantie van 03.04.2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebalastingen ;
Gelet artikel 170 van de Grondwet ;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Overwegende dat studenten moeten worden vrijgesteld van de belasting op de tweede verblijfplaatsen;
Op voorstel van het Schepencollege;
S T E L T    V A S T :
Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2024 :
ARTIKEL 1
Er wordt een  jaarlijkse belasting geheven op de tweede verblijfplaatsen.
ARTIKEL 2
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld per jaar en per verblijplaats op :
. 2021 : 1.226,50€
. 2022 : 1.251,00€
. 2023 : 1.276,00€
. 2024 : 1.301,50€
Studenten die hun hoedanigheid bewijzen, zijn vrijgesteld van de belasting.
ARTIKEL 3
Onder tweede verblijplaats moet men verstaan iedere private woning waarvan de persoon die ze kan gebruiken, voor dit pand niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente.
Wordt geacht te beschikken over een tweede verblijfplaats de persoon die er te allen tijden over kan beschikken, zelfs met tussenpozen, zij het in de hoedanigheid van eigenaar, huurder of als kosteloze gebruiker.
De belasting wordt bepaald op basis van de effectieve trimesters  van ingebruikname.
Iedere begonnen trimester wordt als volledig aangerekend.
ARTIKEL 4
Zijn de belasting verschuldigd, de personen die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Watermaal-Bosvoorde voor genoemde woning, die bovendien aan één of verschillende onderstaande voorwaarden voldoen :
Eigenaar zijn te Watermaal-Bosvoorde van enige privaat woning en zich het gebruik ervan voorbehouden als tweede verblijf of  optrekje ;
Te Watermaal-Bosvoorde een niet door de eigenaar gemeubelde woning dienend tot tweede verblijfplaats of optrekje te hebben gehuurd ;
De voornaamste gebruiker der plaatsen wordt geacht zich het gebruik ervan voor te behouden, indien hij het bewijs van de huur ervan aan derden of van de totale en voortdurende niet-bezetting ervan niet kan leveren.
De eigenaar is hoofdelijk verantwoordelijk voor de betaling van de belasting in geval van huur of van toelating van gebruik van een privaat woning zoals het in de onder nummers 2 en 3 hiervoor beschreven wordt.
ARTIKEL 5
De belasting is niet van toepassing op de EEG-lidstaten, voor zover zij kunnen aanspraak maken op de toepassing van artikel 40 van de wet van 15.12.1980, evenals op hun familieleden die hun hoofdverblijf in de gemeente hebben, en die, omwillen van hun bijzonder statuut, vrijgesteld zijn van inschrijving in de bevolkingsregisters van de gemeente.
ARTIKEL 6
Voor een welbepaald aanslagjaar, het gemeentebestuur stuurt een aangifteformulier naar de belastingplichtige die dit formulier binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van dat aangifteformulier degelijk ingevuld en ondertekend moet terugsturen.
De aangifte geldt tot wederopzegging.
Indien de belastingplichtige dit aangifteformulier op 30/09 van het aanslagjaar niet ontvangen heeft, wordt hij eraan gehouden er een bij het gemeentebestuur aan te vragen.
Het aangifteformulier moet binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van dat aangifteformulier degelijk ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden.
De belastingsplichtigen die geen aangifteformulier ontvangen hebben zijn niettemin ertoe gehouden spontaan bij het Gemeentebestuur de voor het belasten vereiste elementen aan te geven, uiterlijk binnen de maand van de bestemming tot het gebruik als tweede verblijfplaats of van het begin van het in bezit komen of van de bezetting.
Deze aangifte is geldig tot wederopzegging.
ARTIKEL 7
De belastingplichtige is verplicht de eventuele controle van zijn aangifte te vermakkelijken door het verstrekken van alle documenten en inlichtingen die hem te dien einde zouden gevraagd worden.
Bij gebrek aan aangifte zoals voorzien in artikel 6 of in geval van onjuiste, onvolledige of onduidelijke aangifte zal de belastingplichtige van ambtswege belast worden.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde of als verschuldigd geacht belasting.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, stelt de gemeente de belastingplichtige in kennis dat het tot deze procedure overgaat, en dit conform de beschikkingen van artikel 7 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen.
De belastingplichtige beschikt over 30 kalenderdagen vanaf de derde werkdag na de datum van verzending van de melding om zijn opmerkingen schriftelijk in te dienen.
ARTIKEL 8
De belasting wordt geheven via kohier.
De invordering en de geschillen worden beheerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ARTIKEL 9
Het huidig reglement heft alle vroegere desbetreffende reglementen op.