Reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies

De Gemeenteraad,
Gelet op de artikelen 117,136 en 137bis van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de beschikkingen van het burgerlijk en gerechtelijk wetboek betreffende de invordering van bedragen en vooral het vijfde deel van titel III van het gerechtelijk Wetboek;
Gelet op de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument en in het bijzonder zijn artikel 6, § 3, die bij een ingebrekestelling een minimale termijn van 15 dagen toestaat aan de schuldenaar om de betaling van de verschuldigde bedragen uit te voeren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen;
Overwegende dat bij uitzondering van de wet van 20 december 2002, het artikel 137bis van de nieuwe gemeentewet het mogelijk maakt om de kosten van  een ingebrekestelling per aangetekend schrijven, voorafgaand aan een dwangbevel, ten laste van de schuldenaar te leggen ;
Overwegende de verzendingskosten te beperken een aanmaning te versturen, alvorens de ingebrekestelling per aangetekend schrijven te verzenden, ;
Overwegende dat uit hoofde van het artikel 137bis, na de aangetekende ingebrekestelling, de gemeente belast wordt een dwangbevel uit te vaardigen dat door de Gemeenteontvanger zal worden overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder om met de wettelijke invordering te beginnen.
Overwegende dat de gemeente het wenselijk acht dat de deurwaarder een brief struurt naar de schuldenaar om ze in te lichten over de rechterlijke fase en ze een laatste keer aan te manen tot betalen van de verschuldigde bedragen alvorens met de procedures te beginnen voorzien door het gerechtelijk Wetboek;
Gezien de briefwisseling verzonden door de deurwaarder, met kosten ten laste van de schuldenaar, minder duur is dan een verzending per deurwaardersexploot (betekenis van bevelschrift, betalingsbevel, beslagname, en…) ;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 30 november 1976 het mogelijk maakt dat de deurwaarders een aanmaning verzenden, vóór toepassing van de procedures voorzien door het vijfde deel van titel III van het gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat de toepassing van de invorderingsprocedure voorzien door deze regeling administratieve kosten voor de gemeente veroorzaakt;
Overwegende dat het normaal lijkt dat de gemeente haar kosten naar de schuldenaar doorschuift waaraan zij niet zouden blootgesteld zijn als de schuldenaar de bedragen had betaald die binnen de gestelde tijd werden opgeëist;
Overwegende dat de toepassing van de invordering procedure deel uitmaakt van de bevoegdheid van de Gemeenteontvanger, in overeenstemming met artikel 136 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het Schepen College en gunstig advies van de Gemeenteontvanger;
BESLUIT:
Artikel 1 - Reikwijdte van de regeling
Deze regeling is van onbepaalde duur.
Het besluit dat:
  • de invorderingsprocedure van toepassing is op alle retributies opgesteld in overeenstemming met de retributieregelingen die door de gemeente gestemd werden;
  • de kosten in verband met de procedure als bijkomend bedrag, naast de retributie zelf in het kader van de toepassing van de retributieregeling door de gemeente besloten, van de schuldenaar wordt geëist.
Artikel 2 - Invorderingsmethode
Bij gebrek aan betaling van de retributie binnen de vermelde termijn op de factuur of de retributieregeling, door de gemeente (invorderbaarheidsdatum) gestemd, wordt een aanmaning per eenvoudige brief verzonden naar de schuldenaar;
Bij gebrek aan betaling ten gevolge van deze aanmaning, wordt een aangetekende ingebrekestelling verzonden naar de schuldenaar, conform artikel 137bis van de nieuwe gemeentewet;
Bij gebrek aan betaling op de vervaldag 15 dagen vanaf de verzendingsdatum van deze ingebrekestelling, zal de gemeente het dwangbevel uitvaardigen zoals artikel 137bis van de nieuwe gemeentewet voorziet.
De Gemeenteontvanger zal dit bevelschrift overmaken aan de gerechtsdeurwaarder.
Alvorens tot de betekening van het dwangbevel over te gaan, zoals in artikel 137bis van de nieuwe gemeentewet voorzien, is de deurwaarder verplicht om vooraf een aanmaningsbrief te versturen naar de schuldenaar.
Bij gebrek aan ontvangst van de betaling ten gevolge van de zending van de aanmaningsbrief, zal de deurwaarder overgaan tot de betekenis van het dwangbevel en zal met de procedures beginnen van deel vijf van titel III van het gerechtelijk Wetboek met inachtneming van de instructies, die hem eventueel door de Gemeenteontvanger zullen meegedeeld worden.
Artikel 3 - Kosten betreffende de invorderingsprocedure
De kosten van de voorbereiding en de zending van de aanmaning alsook van de ingebrekestelling bedoeld in artikel 2 zijn vastgesteld op het bedrag van:
  • 5 euro: aanmaning per brief met eenvoudige brief
  • 15 euro: ingebrekestelling die aangetekend wordt verzonden
De kosten van de handelingen die door de deurwaarders worden gepleegd, met inbegrip van de kosten van het bevelschrift bedoeld in artikel 2, worden in overeenstemming met het tarief van het koninklijk besluit van 30 november 1976 berekend.
Artikel 4 - Tenlasteneming van de kosten
De kosten van aanmaningen per eenvoudige brief en aangetekend bedoeld in artikel 3 zijn ten laste van de schuldenaar van de retributie en in rekening gebracht op genoemde aanmaningen.
Bij gebrek aan betaling van de aanmaningskosten, zullen zij op het dwangbevel worden vermeld in overeenstemming met het artikel 137bis van de nieuwe gemeentewet.
De kosten van de gerechtsdeurwaarder, en de kosten van de ingebrekestelling bedoeld in artikel 2, zijn ten laste van de schuldenaar. Deze kosten worden ingevorderd door de deurwaarder in het kader van de procedures conform uitgevoerd volgens deel vijf van titel III van het gerechtelijk Wetboek.
Bij betaling door de schuldenaars, worden de ontvangen bedragen per prioriteit toegekend :
  1. de kosten van de gerechtsdeurwaarders;
  2. de kosten van de aanmaning;
  3. de kosten van de ingebrekestelling;
  4. de bedragen van de retributies opgesteld in overeenstemming met de regelgeving op retributies van de oudste tot de recentste.
 Artikel 5 - Geschil
Niettegenstaande de kosten van de gerechtsdeurwaarder, vormen de andere kosten voorzien in deze regeling de voornaamste bijzaak van de retributie ten laste van de schuldenaar krachtens de retributiesregelingen.
Elk geschil aangaande deze kosten zal daarom onder de bevoegdheid vallen van de rechtsmacht waar het beroep wordt behandeld, zoals door het artikel 137bis van de nieuwe gemeentewet is voorzien.
Artikel 6 - Intrekking en inwerkingtreding
De algemene regeling betreffende de invordering en de geschillen betreffende gemeenteretributies door de Gemeenteraad gestemd, op 21 oktober 2014 zal ingetrokken worden vanaf het moment waarop deze regeling in werking zal treden.
Huidige regeling zal in voege treden 24 uur na de bekendmaking ervan in overeenstemming met de artikelen 112 en 114 van de nieuwe gemeentewet.