Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling

Context

Omwille van groei in zowel zijn activiteiten als zijn personeelsbestand bestudeert het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Watermaal-Bosvoorde de mogelijkheid om een gebouw in volle eigendom te verwerven, om zijn activiteiten en die van zijn partners op één enkele site te centraliseren.

Het OCMW publiceert deze aankondiging om de belangstelling van de verschillende vastgoedpartijen te wekken.

Deze aankoopprocedure vormt geen contract voor openbare werken. In dit verband benadrukt het OCMW dat de ingediende projecten er niet toe mogen leiden dat de aankoopverrichting een risico van herkwalificatie inhoudt.

Voorstellen die een dergelijk risico van herkwalificatie inhouden, worden terzijde gelegd.

Gelieve op te merken dat de verzending van deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Watermaal-Bosvoorde geen enkele aankoopverplichting met zich meebrengt, zelfs niet tot de procedure is afgerond.

Selectie

Om in aanmerking te komen, moet het voorgestelde gebouw aan de volgende criteria voldoen:

 • Bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde;
 • Biedt een totale bruto vloeroppervlakte van ten minste 3.000 m², volgens de meetcode die van toepassing is op de gebouwen van de instellingen en andere organen van de Europese Unie (vastgesteld op 29 november 2019);
 • Een bestaand gebouw zijn op de dag van publicatie van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling. Onder een bestaand gebouw wordt verstaan een gebouw dat is gebouwd of zich ten minste in het stadium van voorlopige oplevering bevindt en waarvoor geen nieuwe bouwvergunning vereist is om specifiek te voorzien in de behoeften die in deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling tot uiting komen;
 • Bereikbaar zijn met alle vervoersmiddelen (o.a. auto, fiets, voet), en vooral met het openbaar vervoer (o.a. bus, tram en metro);
 • Biedt een parkeerplaats voor minstens 30 auto's en 30 fietsen/motorfietsen;
 • Een PMR-toegankelijkheid bieden zowel voor de diensten als voor de gebruikers;
 • Biedt een vergaderzaal met een capaciteit van 50 personen;
 • In staat zijn om te reageren op het progressieve bezettingsschema hieronder:
Termijn  Totale minimumoppervlakte beschikbaar bij rijpheid
 Inbezitneming van het gebouw (idealiter september 2021)  700 m²
Juni 2023 3000 m²

Hoe deel te nemen

Blijken van belangstelling moeten vóór 13 juni 2021 worden gezonden ter attentie van Van der Meerschen Arthur

. Voor vragen aangaande deze oproep kunnen kandidaten contact opnemen met Van der Meerschen Arthur.

De blijken van belangstelling moeten omvatten:

 • De hoedanigheid waarin de persoon die een gebouw voorstelt, optreedt (eigenaar, beheerder...) en bewijsstukken waaruit deze hoedanigheid blijkt; 
 • een beschrijving van het voorgestelde gebouw, met inbegrip van de locatie en foto's van zowel het interieur als de gevel en de omgeving;
 • informatie over het reeds bestaande meubilair dat in het gebouw is verwerkt;
 • indien het gebouw niet door één persoon wordt bewoond, de identiteit van de andere rechtspersonen die eigenaar of huurder van het gebouw zijn; 
 • de voor aankoop voorgestelde oppervlakte en, in het geval van een geleidelijke installatie, toelichtingen die het mogelijk maken te begrijpen wanneer de oppervlakte beschikbaar zal zijn voor de diensten van het OCMW, met betrekking tot de tabel in punt 2; 
 • informatie over de stedelijke, milieu- en energiesituatie van het voorgestelde gebouw;
 • alle informatie die het OCMW in staat stelt te beoordelen of aan de onder punt 2 genoemde criteria is voldaan;
 • alle andere informatie die de belangstellende entiteit wenst te verstrekken.

Voortzetting van de procedure

Na ontvangst van de blijken van belangstelling kan een bezoek aan alle voorgestelde gebouwen die aan de in punt 2 genoemde kenmerken voldoen, worden georganiseerd. De personen die de gebouwen hebben voorgesteld die aan de bovengenoemde criteria voldoen, zullen worden verzocht hun offerte in te dienen aan de hand van een gedetailleerd formulier. Het OCMW zal hen op dat moment de criteria meedelen aan de hand waarvan hun aanbod zal worden beoordeeld.