Organisatie van een bevorderingsexamen naar Niveau A

Gemeenteraad dd 16/06/2020

De Gemeenteraad,
Gezien de beraadslaging van 01 april 1996 dewelke het administratief, technisch en werklieden kader bepaalt en de daaropvolgende beraadslagingen;
Gezien de beraadslaging van 15 oktober 2019 tot vaststelling van het reglement betreffende aanwerving en de bevordering van het personeel;
Overwegende dat sommige betrekkingen van administratie secretaris, voorzien in het kader vakant zijn of door waarnemende personeelsleden uitoefenen ;
Overwegende dat het nodig is deze betrekkingen toe te kennen om een goede werking van de diensten te verzekeren;
Overwegende dat ambtenaren op B- of C-niveau in aanmerking kunnen komen voor deze betrekkingen, op voorwaarde dat zij succesvol zijn aan de tests voorzien in artikel 47 van de reglement betreffende de aanwerving en de bevordering van het personeel ;
Gelet op het overeenkomstprotokol vastgesteld in vergadering van 15.06.2020;
Gelet op de uitslag van de stemming;
BESLUIT
 • Een examen naar Niveau A te organiseren
 • De volgende voorwaarden om in aanmerking te komen als volgt vast te stellen: tenminste 4 jaar anciënniteitniveau tellen in het niveau B of 6 jaar anciënniteitniveau in niveau C, of beschikken over een diploma dat toegang geeft tot het niveau A bij de aanwervingsvoorwaarden;
 • Het programma  als volgt vast te stellen: (elke test is eliminerend)
  1. Een eerste module test de generieke basisvaardigheden en cognitieve vaardigheden van de kandidaat om in het niveau A te kunnen functioneren. Deze module leidt tot een beoordeling ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’.
  2. De tweede module omvat vier proeven die een evaluatie van het vermogen tot kennisverwerving beogen. Elk van de vier proeven bestaat in het volgen van en slagen voor cursussen van minstens vier studiepunten volgens het European Credit Transfer System, afgekort ECTS, van een masterprogramma van een universiteit of hogeschool van de Europese Economische Ruimte. Eén van die proeven dient gekozen te worden uit de domeinen economie, recht of overheidsfinanciën.
   Er kan een vrijstelling van deelname aan één of meer van de vier vakken worden bekomen op basis van hetzij het slagen van het vormingsprogramma gemeentelijk management verstrekt door de GSOB, hetzij op basis van het bezit van een diploma dat toegang geeft tot het niveau A zoals bepaald in de algemene aanwervingsvoorwaarden.
  3.  Een derde module test de algemene kennis en motivatie van de kandidaat aan de hand van een gesprek gevoerd door de examencommissie. De inhoud van de derde module wordt bepaald door de examencommissie.
 • De samenstelling van de examencommissie als volgt vast te stellen:
  • Etienne TIHON, Gemeentesecretaris, Voorzitter van de Examencommissie, met raadplegende stem;
  • 2 Gemeentesecretarissen of adjunct-gemeentesecretarissen, buiten Watermaal-Bosvoorde, met beraadslagende stem;
  • 2 ambtenaren van niveau A, buiten Watermaal-Bosvoorde, gekozen naar het aangaande departement met beraadslagende stem;
  • 2 leden van het Schepencollege, met raadplegende stem;
  • 1 ambtenaar van niveau A, van Watermaal-Bosvoorde, Secretaris van de Examencommissie, met raadplegende stem.