Beleidsverklaring

Watermaal-Bosvoorde is een gemeente waar het goed leven is.

Het College van de Burgemeester en Schepenen van de nieuwe meerderheid heeft een ambitieus project voor Watermaal-Bosvoorde, gedreven door de wil om te reageren op milieu-, sociale en economische vraagstukken met duurzame, creatieve en innovatieve oplossingen die op een gezond en transparant beleid berusten. Onze wil is het opbouwen van een echt samenleven-geheel en elkeen in te sluiten, op elke leeftijd en ongeacht zijn geografische, taalkundige, sociale, religieuze, culturele oorsprong, zijn handicap, van zijn gender of seksuele oriëntatie, teneinde deel te nemen aan het leven van de gemeente en te genieten van haar uitzonderlijk leefklimaat.

Informatie, participatie, transparantie en bestuur

De informatie, de burger participatie en de transparantie zijn essentiële pijlers om een levende democratie te garanderen. Deze afgelopen jaren, heeft de Gemeente naar het advies van de inwoners verzocht en geluisterd door het organiseren van wijkvergaderingen en participatieve bijeenkomsten om specifieke projecten op te zetten; de procedures voor invoering van de burger interpellaties werden vereenvoudigd; de rechten van de oppositie, versterkt; en de documenten voorgelegd aan een stemming in de Gemeenteraad, gelijktijdig verzonden naar alle raadsleden en openbaar gemaakt. De begonnen inspanningen zullen worden voortgezet en vergroot:

 • de bevolking zal worden verzocht om projecten voor te stellen die door de Gemeente via een participatieve begroting worden gefinancierd;  
 • informatie-deelname avonden zullen worden georganiseerd op transversale thematiek die de inwoners impliceren;
 • de Gemeenteraden zullen gefilmd worden en verspreid;
 • het publiek zal beter ingelicht worden over de modaliteiten van toegang tot gemeentesubsidies;
 • de gemeente website zal gemoderniseerd worden, de interactie met de burgers zal vergemakkelijkt worden en de lokale actoren (scholen, bedrijven, verenigingen, en handels) en hun initiatieven zullen via een digitaal werktuig gevaloriseerd worden;
 • een administratieve vereenvoudiging van de procedures via een elektronisch loket zal geleidelijk opgesteld worden. 

Financiën  

De gemeenteschuld is verminderd met een kwart in zes jaar (van 23,3 tot 17,6 miljoen euro) zonder de kwaliteit van de diensten aan te tasten die aan de bevolking werden verleend. Het is het resultaat van voorzichtige en redelijke financiële keuzes, gekoppeld aan het systematisch zoeken van subsidies. De meerderheid zal dit gezonde en strenge beleid van de financiën van de Gemeente voortzetten, met als doelstellingen:

 • de uitgaven te bevoorrechten die de sociale en milieu clausules eerbiedigen, en dit binnen de grenzen van de reglementering op de Overheidscontracten;
 • een voldoende aantal arbeidsplaatsen te handhaven om de goede werking van het bestuur en instanties te behouden en de para-gemeente organismen;
 • de ontvangen belastingen revalueren met betrekking tot rechtvaardigheid en doeltreffendheid ;
 • de mogelijkheid bestuderen tot fiscaliteit vermindering zonder de investering capaciteiten te verminderen, door de prioriteit van de dalende belasting op natuurlijke personen te geven (PB), en om met de Regio te zoeken hoe onze financiële middelen structureel te verhogen voor de renovatie van de gemeentegebouwen.

Economisch Leven, plaatselijk leven en Europese betrekkingen

Wat het economische en het plaatselijk leven betreft, zal de meerderheid de organisatie van gebeurtenissen en van animatie in de Gemeente vergemakkelijken, zij zal de handhaving en de installatie van nabijheidshandel bevorderen, en zij zal de initiatieven stimuleren om de plaatselijke handel en ambachtslieden in een Eco- verantwoordelijke geest te promoten:    

 • door numerieke werktuigen te gebruiken:
 • door de erfpacht van het Keymplein opnieuw te onderzoeken met doel de commerciële welvaart van de wijk te bevorderen;
 • door de rol te versterken, de middelen en actiemodaliteiten van de Vereniging ter handelsbevordering, tot een werktuig van dynamisatie en valorisatie van de handelskernen van de gemeente;
 • door de opportuniteit te analyseren om een markt te organiseren aan le Logis-Floréal in synergie met de twee anderen al bestaande (Keym en Wienerplein);
 • door de rol en de verbroedering activiteiten met Chantilly opnieuw te onderzoeken;
 • door gemeente faciliteiten (vervoer, materiaal, enz.)aan te bieden met een vereenvoudigde procedure voor de wijk en straat feesten, de SportSOpenDay (feest van de sport in het Park van de 3 Linden, enz). 

Sociale cohesie, preventie en OCMW

De bevolking van onze Gemeente evolueert en is steeds meer en meer gediversifieerd. De sociale cohesie vormt dus een belangrijke inzet om het « samen leven » te garanderen. Een reeks concrete voorstellen zullen genomen worden om dit doel te bereiken en de inwoners aan te moedigen om zich in het leven van hun wijk te impliceren. In dit kader en in samenwerking met de VZW’s van de Gemeente (la Vénerie, het Sportpark, het Huis van de Jongeren, enz) en de bibliotheken, voorziet de meerderheid het volgende:

 • de gelijke kansen bevorderen en de discriminatie bestrijden tegenover personen (gelijkheid van genders, personen met een handicap, personen van buitenlandse oorsprong);
 • in samenwerking met het OCMW en de Gemeenschapwacht, een globaal beleid van integratie voor de nieuwe aankomende in Watermaal-Bosvoorde op touw zetten, voornamelijk via de Wijkhuizen;
 • de synergie tussen de Gemeente en het OCMW versterken;
 • handhaving van de Centrale van Minder Mobielen en andere activiteiten creëren die zich prioritair tot de behoeftige en/of geïsoleerde personen richten;
 • de scholingscursussen in informatica en het gebruik van Internet bevorderen, en de Openbare Cyberruimten ondersteunen, om de digitale breuk te verminderen.

De meerderheid zal het OCMW in zijn taak van ontvangst steunen, in een context waar het aantal vragen om van het minimale inkomen van integratie te genieten stijgt. Zij zal eveneens het beleid betreffende medewerking tussen de Gemeente en het OCMW voortzetten, met inbegrip het bestuderen van de mogelijke synergie en de harmonisatie van de statuten van het personeel. Is er voorzien van:

 • het project van inzet tot conformiteit/nieuw gebouw van de Residentie voor senioren voortzetten;
 • de uitvoerbaarheid bestuderen om een dagcentrum voor vijfenzestigplussers te ontwikkelen;
 • de uitvoerbaarheid bestuderen van een ontvangst structuur voor de daklozen;
 • de sociale coördinatie ondersteunen in haar werk met de plaatselijke en regionale actoren, namelijk in weldra volkomen vernieuwde Tuinwijken.  

Senioren

Onze gemeente herbergt een betrekkelijk groot deel vijfenzestigplussers: een vijfde van de bevolking is ouder dan 65 jaar. Het gemeentebeleid moet deze sociologische werkelijkheid integreren, dat het in de aanpassing van de openbare ruimten of van de initiatieven is die de sociale cohesie bevorderen. Voorts kijken talrijke senioren uit om hun beschikbaarheid en hun kennis ten dienste van de anderen te zetten. De meerderheid zal de implicatie van ouderen stimuleren:

 • door middel van projecten die het mogelijk maken om een band tussen alle generaties te weven en de contacten en gedeelde activiteiten tussen ouderen en jongeren te bevorderen;
 • in hun wijk, namelijk door de Gemeentelijke Adviesraad voor Senioren (GAVS);
 • door activiteiten te organiseren om de sociale band te handhaven en de afzondering te doorbreken.

Kinderjaren, jeugd en onderwijs

Onze kinderen groeien op in een wereld die verandert! De Gemeente is de eerste plaats van het leven waar onze jongeren zich bouwen en zich ontwikkelen. Zij speelt dus een zeer belangrijke rol om hun ontplooiing te verzekeren.

Wat de kinderjaren betreft, wenst de meerderheid:

 • op het niveau van de gemeentecrèches: creëren van een enig loket voor de inschrijvingen, natuurlijke producten gebruiken, gezonde en duurzame voeding geven en onderzoeken om de uren van ontvangst uit te breiden, zonder de inzet van de nieuwe crèche in de Aartshertogen te vergeten;
 • het netwerk van de gesubsidieerde opvangmoeders ontwikkelen, met het creëren van nieuwe ruimtes van co-opvang en drop-in centra.
 • de verenigingen van steun aan de families en de betrokkenheid van de ouders via de organisatie van samenkomst ruimtes en besprekingen ondersteunen.

Wat de jeugd betreft, zal de meerderheid toezien op:

 • op de goede coördinatie tussen de verschillende structuren die jongeren ontvangen; de initiatieven van jongeren ondersteunen door lenen van materiaal en/of lokalen; en hun activiteiten bevorderen;
 • het Huis van de Jongeren ondersteunen, ook door de lokalen te vernieuwen;
 • de samenwerking met de VZW Atout Projet voortzetten.

Voor het onderwijs, zal de meerderheid proberen te antwoorden op de nieuwe uitdagingen van demografische verandering, tweetaligheid, het belang om via sport te bewegen, toegang tot cultuur op de school en bij buitenschoolse activiteiten. Dit zal vooral in tot uiting komen door:

 • de valorisatie van projecten gericht op een open en collaboratieve pedagogie, die zich inschrijven in het excellentiepact, en de keus van een modelschool om er een project van actieve pedagogie te leiden;
 • de progressieve implementatie van tweetaligheid (FR-NL) in een kleuter- en een lagere gemeenteschool;
 • speciale ondersteuning voor kinderen die er het meeste behoefte aan hebben, via herstelcursussen, programma’s tegen schooluitval, en gerichte studies;
 • de permanente opleiding van de leraren en de opvoedingshulpkrachten, en uitwisseling van ervaringen met de hele educatieve gemeenschap, met inbegrip van de ouders;
 • de wil om moestuinen en kippenhokken in te planten in de scholen of in hun omgeving en voortzetting van het programma gezond en duurzaam eten;
 • het stimuleren voor de verplaatsing van de kinderen te voet, fiets, of met het openbaar vervoer;
 • de promotie van de gemeentescholen door hun educatieve, culturele en sport projecten meer zichtbaar te maken en door ze te ondersteunen in hun methodes voor het verkrijgen van kwaliteit labels, zoals « Eco-Schools » ;
 • de voortzetting van het digitale school project in een geest van media educatie en het ontwikkelen van kritisch denken over hun gebruik (kosten, milieu overlast en risico's);
 • de creatie van nieuwe huiswerkscholen, de handhaving van het aanbod van buitenschoolse kwaliteitsactiviteiten en invoeren van een solidariteitsfonds dat toegang tot de school- en buitenschoolse activiteiten door iedereen toelaat.

Sport en gezondheid

De meerderheid zal de sport voor iedereen vanaf de jongste leeftijd bevorderen en zal de demografische evolutie van onze gemeente in gedachten houden teneinde de toekomstige verwachtingen inzake sport en ontspanning te kunnen voldoen. Zij voorziet van :

 • in de eerste plaats blijven doorgaan met een echt sociaal beleid van integratie van de inwoners door de sport;
 • de renovatie van de bestaande sportinfrastructuren voortzetten (overdekte tennisbanen, Multi sporthal, Dojo, ingedeeld tribunes gebouw, voortzetting van de plaatsbeschrijving van de rijen banken en beleidsplan van de vereiste reparaties, gebouw Manège du Possible, skate park, enz);
 • het sportaanbod in familie uit te oefenen ontwikkelen en de oprichting van gezondheid-trajecten, de sportmarsen en de tochten in de groene ruimtes van de Gemeente bevorderen;
 • initiatieven handhaven en ontwikkelen die door de Gemeente worden genomen (activiteiten inzake de Ronde van Frankrijk, SportS Open Day, enz).

Voor de gezondheid, zal de meerderheid de gezondheid blijven bevorderen in brede zin en op transversale wijze met behulp van het Gezondheid Comité dat verschillende actoren van de gezondheid in Watermaal-Bosvoorde hergroepeert. Zij voorziet van:

 • zich bij de acties blijven aansluiten in verband met de werelddagen: AIDS, Alzheimer, Ziekte Van Parkinson, AVC, enz;
 • acties van hulp voor de gezondheid via de organisatie van samenkomst ruimten en besprekingen onder andere op te stellen.

                           

Veiligheid

Wat de veiligheid betreft, zal de meerderheid de rol van de wijkagenten en de Gemeenschapwacht valoriseren om de Gemeente zo veilig mogelijk te maken. Er is eveneens voorzien van:

•   beter bekend maken en ontwikkelen van de diensten van techno-preventie die door de lokale politie worden aangeboden;

 • als een veiligheidsprobleem zich op een specifieke plaats op terugkerende wijze voordoet, kan de plaatsing van toezicht camera's onderzocht worden;

•   de openbare verlichting aan de steegjes ingangen en de zebrapaden verbeteren.

Huisvesting

De Gemeente heeft een essentiële rol te vervullen in het aanbod van openbare huisvesting, om de dualisatie te voorkomen tussen particuliere huisvesting tegen marktprijs, ontoegankelijk voor een toenemend aantal personen en families, en de sociale huisvesting (die 18,5% van de huisvestingen in de Gemeente bedraagt). De meerderheid voorziet van:

 • huisvestingen ter beschikking stellen door een beter gebruik van het bestaande frame: de reaffectatie van de Sint-Hubertuskerk in huisvestingen, voortzetting van de renovatie van het bestaande frame van de Grondregie, strijd tegen de onbezette huisvestingen, promotie van de co-verhuur, enz;
 • het project Aartshertogen- Noord finaliseren (40 huisvestingen) en de gemiddelde huisvesting in de wijk Aartshertogen ontwikkelen volgens de conclusies van het Bijzondere Bestemmingsplan (BBP);
 • NMBS benaderen om gemiddelde huisvestingen op het parkeerterrein van het station van Bosvoorde te bouwen, door het parkeerterrein onder de gebouwen te handhaven en de biodiversiteit van de site te versterken;
 • de oprichting van huisvestingen voor personen met verminderde mobiliteit te  begunstigen in de nieuwbouw;
 • in het park van de Grondregie een percentage huisvestingen begeleid/gecontroleerd reserveren voor een speciaal kwetsbaar publiek, in overleg met het OCMW.

Milieu, groene ruimtes en netheid

Onze groene gemeente heeft het geluk om over een belangrijk en rijk natuur erfdeel te beschikken, en om zich in rand van het Zoniënwoud te bevinden. Men moet het blijven beschermen, het valoriseren en het delen. Ons doel is een harmonische en eerbiedige ruimtelijke ordening te garanderen van het milieu, door het karakter van de groene ruimtes te handhaven en door de levenskwaliteit en de gezelligheid in de wijken te behouden. De meerderheid voorziet van:

 • aanmoedigen van de eerbiedigste methoden van beleid van de groene ruimtes en versterken van de ontvangst capaciteiten van biodiversiteit in de gemeente;
 • erop toezien dat elke boom kap wordt gevolgd door een heraanplanting en op dynamische wijze de aanplantingen bevorderen waar het mogelijk is;
 • de milieuprestatie van de gemeentevoertuigen verbeteren en het aantal fietsen ter beschikking van het gemeentepersoneel voor de professionele verplaatsingen verhogen;
 • een laag blootstelling niveau aan elektromagnetische golven handhaven;
 • de uitvoerbaarheid bestuderen van plaatsing van droge toiletten en waterfonteinen op de speelpleinen en de groene ruimtes;
 • mechanismen creëren die het mogelijk maken om de groene afvalstoffen plaatselijk te valoriseren, ook in partneriaat met de burger initiatieven.

De Gemeente heeft een essentiële rol te vervullen inzake openbare netheid, zelfs wanneer het eveneens de zaak van iedereen is. Zij moet eveneens vastberaden handelen om de milieuhinder te verminderen. Het College zal ervoor zorgen een voluntaristisch beleid voort te zetten inzake preventie, samen met aangewezen sancties:

 • de harde vuilnisbakken (individueel voor de particulieren en collectief voor de grote flatgebouwen en kantoren) zullen zo spoedig mogelijk verplicht en in overleg met de naburige Gemeenten gemaakt worden;
 • de begraven glasbellen zullen bevorderd worden om de geluidshinder te vermijden en de toegankelijkheid ervan voor de oudere personen of met verminderde mobiliteit zal worden verbeterd;
 • het beleid inzake preventie dat in Logis-Floréal wordt getest, zal worden voortgezet en uitgebreid tot andere wijken;
 • slim stadsmeubilair (vuilnisbakken, parking indicatoren, openbare verlichting) zal geplaatst worden en uitgebreid als de eerste fase positief blijkt;
 • collectieve en participatieve acties voor de handhaving van de openbare netheid zullen aangemoedigd worden en een schoonmaak dienst van de verkeersborden en graffitis zal opgesteld worden;
 • bij gemeentegebeurtenissen, zal beroep op herbruikbaar materiaal (glazen, bestek, enz), tegen bewaring of afbreekbare materialen worden bevoorrecht;
 • een betere coördinatie met de diensten van de regionale netheid (Agentschap Brussel-Netheid) zal beoogd worden.

Gemeente in transitie, energie en mobiliteit

De milieubescherming is de zaak van iedereen! Talrijke initiatieven beogen al om terug het hergebruik of de verdeling van de middelen, de voorwerpen of de knowhow (donneries, repair cafés, lokale uitwisseling diensten, burger panelen) toe te laten, en om toegang tot het grootste aantal mensen te geven aan een gezonde, duurzame en seizoen voeding ( moestuinen, schoolkantines, opleidingen).  

De meerderheid wil deze dynamica voortzetten en van Watermaal-Bosvoorde een gemeente in transitie maken, door de volgende voorstellen op te stellen:

 • het concept « zero afvalstof » binnen de gemeente instellingen bevorderen (bestuur, VZW, scholen en OCMW), bij de bevolking en de handelaars,
 • een gemeente « herbronning » creëren, waar activiteiten zullen ontwikkeld worden die het hergebruiken, de recycling en het productief maken van de hulpbronnen toelaten;
 • de collectieve dynamieken ondersteunen zoals het project van de « Ferme du Chant des Cailles », de duurzame burger wijken en de verschillende initiatieven over de duurzame ontwikkeling en van de ecologische transitie;
 • de ontwikkeling van de diensten van plaatselijke uitwisseling bevorderen en de ontwikkeling van collectieve groepen aankopen bevorderen;
 • benadrukken van de inspanningen van beroep sociologische integratie via artikel 60, door aan partneriaten en strategieën te werken voor reintegratie met de openbare en associatieve actoren in het bijzonder op het gebied van de nieuwe werkgelegenheid en van de transitie.

Energie besparen, is van vitaal belang voor de planeet maar ook voor de portefeuille! Het geldt voor de Gemeente zoals voor de particulieren. De energiebesparingen en de minder grote broeikasgas emissie dragen actief bij tot de  bestrijding van de klimatologische opwarming. De projecten zullen de volgende zijn:

 • de Gemeente in de dynamiek van de « Overeenkomst van de Burgemeesters » plaatsen, die beoogt om zijn afdruk koolstof te berekenen en aan zijn vermindering te werken;
 • doelstellingen vastleggen die op elk gemeentegebied van energiegebruik moeten bereikt worden, waar het kan gekwantificeerd worden, systematisch toezicht van de energieprestaties in alle Gemeente infrastructuren en de acties bevoorrechten op deze basis;
 • aan de beste standaard beantwoorden voor de nieuwe en de vernieuwde huisvestingen, en het energie effect van elke interventie minimiseren;
 • met een goed oog elk innoverend project op energiegebied verwelkomen (burger coöperatief van energie, enz), deelnemen aan gemeenschappelijke markten van energie levering met andere openbare entiteiten, en de levering eisen van 100% groene elektriciteit.
 • De Grondregie: zal het energiekadaster van de gemeente huisvestingen opstellen, de huisvestingen identificeren met energie onzekerheid en de energie renovatie van de huisvestingen voortzetten;
 • acties van informatie, bewustmaking, van verdeling van ervaring en begeleiding naar de inwoners, verenigingen en ondernemingen van de Gemeente voeren;
 • voortzetten van de « energie monitoring van de Tuinwijken »  in partneriaat met le Logis-Floréal, de cel « Energie » van het OCMW en Wijkhuis van de Tuinwijken.

De verdeling van de straat tussen al zijn gebruikers (voetgangers, fietsen, openbaar vervoer en auto's) gaat via de aanpassing van een uitvoerbare en veiliggestelde openbare ruimte. De meerderheid wil een actieve steun op stellen voor alternatieve vervoermiddelen aan de individuele auto, en de mobiliteit herzien via:

 • opstelling van een nieuw gemeente mobiliteit plan na de goedkeuring van het regionale plan, met als hoofddoelstellingen de beperking van het doorgaand verkeer in de woonwijken;
 • de voortzetting van de inzet in zone 30 van de woonwijken vergezeld van een controle van naleving van deze beperking, de verbetering van de signalisatie, en de plaatsing van betere vertragingshulpmiddelen;
 • de installatie van nieuwe stations deelwagens, de handhaving van het gratis parkeren soort « blauwe zone » zonder parkeerautomaat en de ontwikkeling van kort parkeren(30 minuten) vlakbij de lokale handel en diensten met controlelampjes die de niet-naleving van de beperking van duur aangeven, eventueel;
 • de voortzetting van het op stellen van een netwerk van openbaar vervoer performant en aangepast in overleg met MIVB en de personen van de betrokken wijken.

Openbare werken en Stedenbouwkunde

Het gebruik en de ontwikkeling van de openbare ruimte dragen ruim bij aan een leefklimaat van kwaliteit. Wij willen het aangenaam en gezellig, om een maximaal welzijn voor iedereen te waarborgen. In geval van werken of uitzonderlijke events, zal bijzondere aandacht gegeven worden aan de informatie van de inwoners.  

Betreffende de openbare werken, voorziet de meerderheid van:

 • de Keym plaats te vernieuwen: bodem bekleding, en aanplantingen, terugtrekking van de ruimtes noodzakelijk voor de activiteiten;
 • de Van Becelaerelaan (3e stuk) ten einde brengen;
 • renoveren van de Aartshertogen square (verlichting, groene ruimte, plaats van gezelligheid in de buurt) in overleg met de directie van Monumenten en Landschappen en de bewoners (BBP);
 • de afwateringswerkzaamheden stimuleren en de stoepen in le Logis-Floréal vernieuwen alsook overal waar deze beschadigd zijn;
 • de renovatie van de gemeente gebouwen voortzetten (bestuur, scholen, conciergerie, Espace Delvaux, bestaande sportinfrastructuren) teneinde ze aan te passen aan de behoeften van het bestuur en het publiek.

Betreffende de stedenbouwkunde, voorziet de meerderheid:

 • de reaffectatie van kantoorgebouwen in huisvestingen te bevorderen en de verdeling van de grote huisvestingen toelaten;
 • het gebruik bevorderen van materialen met gering effect voor het milieu voor de urbanistische interventies bevorderen;
 • de binnen eilandjes beschermen;
 • de bodem waterdichtheid beperken en de goede praktijken van het regenwater gebruik bevorderen;
 • de mogelijkheid bestuderen om de raadpleging van de urbanistische documenten via Internet toe te laten;
 • zich verzetten tegen de projecten van de regionale Regering om het Foresterie plateau te verstedelijken en « iconische torens » op het grondgebied van de gemeente te bouwen.


Cultuur en patrimonium

Het culturele beleid is een sterk punt van onze gemeente. Maar iedereen heeft er nog niet voldoende toegang aan. De meerderheid wil de partneriaten tussen de Gemeente, la Vénerie, de bibliotheken en ludotheken, de verenigingen, en de scholen van alle netwerken voortzetten, en eveneens de samenwerking met WaBo versterken en het « lokaal cultuurbeleidsplan » voortzetten (plaatselijk cultureel plan). Er is voorzien van:

 • de inzet van eerbetoon elk jaar van een artiest of een vereniging in verband met de feesten van de gemeenschappen voortzetten, en een wedstrijd organiseren om een artiest te belonen die in de gemeente woont;
 • de tentoonstelling van de plaatselijke artiesten in de gemeentezalen toelaten, namelijk aan het station door een preferentieel tarief;
 • de verenigingen aansporen om acties « buiten de muren » te voeren om naar ontmoetingen te gaan van personen minder gewend om culturele plaatsen te bezoeken;
 • kunststukken integreren in de openbare ruimte en de culturele activiteiten (muziek, theater, enz) in de parken en op de plaatsen bevorderen;
 • de mogelijkheid onderzoeken om één of meer gemeentelokalen te wijden aan collectieve werkplaatsen voor artiesten

De meerderheid wil de valorisatie voortzetten en ontwikkelen van het patrimonium van onze gemeente en zijn geschiedenis, namelijk dank zij l’Espace Mémoire. Er is voorzien :

 • l’Espace Mémoire ontwikkelen door zoeken naar structurele subsidies;
 • de indeling verkrijgen van bepaalde uitzonderlijke gebouwen in de gemeente;
 • wandelgidsen creëren ter ontdekking van het patrimonium (landschap, beeldhouwwerken, architectuur, urbanistisch geheel, bomen en opmerkelijke soorten, enz) creëren;
 • een beleid opstellen van digitalisering van de historische documenten en de opslagcapaciteit ervan waarborgen.

Internationale Solidariteit

De Gemeente zal de dynamica « Gemeente van de rechtvaardige handel », voortzetten en zal doorgaan met plaatselijke ontwikkelingsprojecten te begeleiden en ondersteunen. Betreffende de lokale en internationale solidariteit, voorziet de meerderheid van:

 • het beleid inzake ontvangst met het OCMW versterken en de steun aan het lokale Initiatief van ontvangst voor asielzoekers (LOI) en de burger initiatieven voortzetten die voor de ontvangst van de vluchtelingen zijn opgesteld (toepassing van de motie « gastvrije Gemeente »);
 • het partneriaat met Limete in verband met het federale programma van internationale samenwerking (CIC) voortzetten dat door Brulocalis wordt gecoördineerd;
 • het werk van sensibilisering en bewustmaking door de lokale verenigingen en de culturele centra gedaan in de gemeente bevorderen en ondersteunen.
  ------------------------------------

Het aanbieden van kwaliteitsdiensten aan burgers en innoverende projecten leiden impliceert beroep te kunnen doen op een geëngageerd en gemotiveerd gemeentepersoneel. De agenten van de gemeentediensten verdienen bijgevolg onze volle aandacht. Wij zullen ervoor zorgen de vereiste middelen te besteden om de effectiviteit van de diensten te ondersteunen, het welzijn op het werk versterken, de opleiding stimuleren, kansen van ontwikkeling bieden, de cohesie van de teams bevorderen en de praktijken van management te doen evolueren.

Dat is het programma dat wij u voorleggen opdat onze gemeente dit zo gewaardeerde dorp in de stad blijft.

Olivier Deleuze

Odile Bury

Hang Nguyen

Benoît Thielemans

Jean-François de Le Hoye

Cathy Clerbaux

Marie-Noëlle Stassart

Daniel Soumillion