Agenda - Gemeenteraad 22/06/2021

De vergadering wordt op Facebook live uitgezonden.

Agenda - Openbare zitting

1 Goedkeuring van de notulen van de zitting van 18/05/2021.

2 Overheidsopdrachten (van 03/05/2021 tot en met 31/05/2021) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.

3 Reglement van de oproep tot het indienen van artistieke projecten met als thema de bestrijding van geweld tegen vrouwen en de erkenning van vrouwenmoorden.

4 Wijziging van het arbeidsreglement van het administratief , technisch en werklieden personeel

5 Overeenkomst tussen de Koning Boudewijnstichting en de gemeente Watermaal-Bosvoorde betreffende de installatie van fietsenstallingen in de twee gemeentescholen van La Sapinière en Les Cèdres.

6 Verdeling van de toelagen 2021 ten gunste van de jeugd verenigingen.

7 Begrotingswijziging nr 2 gewone en buitengewone voor het dienstjaar 2021.

8 Wijziging van de beraadslaging van de gementeraad van 23/02/2021: Toepassing op de V.Z.W. "Leven te Watermaal-Bosvoorde" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2021.

9 St-Clemenskerk - Rekening van 2020

10 St-Hubertuskerk - Rekening van 2020

11 Plaatsrecht op de markten - Reglement - Wijziging.

12 Sport Agora van de Georges Benoidtlaan – Behoud van de bestemming, onderhoudsprogramma en verbintenis om de toegang tot de infrastructuur te garanderen voor de gebruikers van de Franse en Nederlandse taalregimes

13 Verlening van de overeenkomst tussen de Gemeente Watermaal-Bosvoorde en de vzw Alzheimer Belgique voor een nieuwe periode van 1 jaar.

14 Hernieuwing van de overeenkomst tussen de gemeente Watermaal-Bosvoorde en de vzw Panathlon Wallonie-Bruxelles (2022-2024).

15 Aanhangsel van de raamovereenkomst SolarClick

16 Vernieuwing van een woning huis gelegen 46 Gratèsstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 242-01 - Bedrag : 275.121,83 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2021.

17 Aankoop van 3 lichte vrachtwagens CNG met kiepbak en 1 lichte Diesel vrachtwagen met vaste kiepbak - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 766/743-52 - Bedrag : 110.000,00 euros met BTW – Artikel 875/743-52 : 105.000,00 euros met BTW – Totale bedrag : 215.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2021.

18 Akademie voor schone kunsten - Onderhouding en/of hernieuwing ramen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 7342/724-60 - Bedrag : 220.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2021.

19 School "La Futaie" - Hernieuwing van ramen (alu) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 7221/724-60 - Bedrag : 570.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2021.

20 Stock opdracht - Aanleg van voetpaden en kleine herstellingen (asfalt) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 421/731-60 - Bedrag : 750.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2021.

21 Stock opdracht - Herasfaltering - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 421/731-60 - Bedrag : 300.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2021.

22 Overeenkomst betreffende de subsidie voor de plaatsing van fietsparkeerplaatsen en reparatiepunt voor fietsen - Gewestelijke ondersteuning van de gemeentelijke mobiliteitsacties 2021. Goedkeuring.

23 Station Watermael - Bewoning van de 1e verdieping - Aparte verhuur van de werkplaatsen A B en C - Voorstel voor een huurovereenkomst voor de werkplaats B.

24 Station Watermaal - Verhuring van de 1ste verdieping – Afzonderlijke verhuur van de lokalen A, B en C - Voorstel van een huurovereenkomst voor het lokaal C.

25 Verdeling van de toelagen 2021 ten gunste van de socio-culturele verenigingen - Artikel : 762/332-02 - Montant : 15.434,- €.

26 Vernieuwing van het beheersorgaan van de Rozenberg bibliotheek

27 Basisonderwijs - Reglement betreffende de inschrijvingen in de gemeentelijke scholen - oprichting.

28 Levering van gezonde en duurzame maaltijden aan de gemeentescholen en de vakantiepleinen - Goedkeuring van de lijst van te raadplegen ondernemers – Artikels: 700/124-23 en 761/124-02 – Begrotingen: 2021, 2022 et 2023.

29 Vergoeding voor de buitenschoolse opvang (BSO) in de gemeentelijke scholen – Reglement – Wijziging – Schooljaar 2021-2022.- uitstel van 31/05/2021

30 Huisoudelijk reglement van de gemeentescholen - wijzigingen.

31 Gemeenschappelijke kinderdagverblijven - Wijziging van het huishoudelijk reglement - Implementatie van het nieuwe model van opvangcontract voorgesteld door ONE met wijzigingen.

32 Kinderopvang - Wijziging van het huishoudelijk reglement - Implementatie van het nieuwe model van opvangcontract voorgesteld door ONE met wijzigingen.

33 Oprichting van een markt in “Aartsherthogen wijk”

34 Overeenkomst tussen het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde en de vereniging naar gewoon recht "Marché Archiducs" - Beheer van de "Aartshertogenmarkt”.

35 Gemeentelijke markten - Invoering van een bijlage 3 (Aartshertogenmarkt) bij de gemeenschappelijke regeling voor gemeentelijke markten

36 Vervanging van een aangesloten lid van de vzw "Sportwarande der drie Linden".
37 Vervanging van een aangeslote lid van de vzw "Vivre chez Soi".
38 Interpellatie van dhr Jos BERTRAND betreffende de beheersing van de geluidshinder in de gemeente.
39 Interpellatie van mevrouw Christine ROISIN over het niet-beheer van groene ruimten en de gevolgen daarvan voor de gezondheid.