Agenda - Gemeenteraad 17 mei 2022

Persoonlijke zitting (cfr politieverodening van de Burgemeester)

AANVULLENDE AGENDA - OPENBAR ZITTING

1. Goedkeuring van het register van de Raad van 26 april 2022.

2. Overheidsopdrachten (van 04/04 tot 25/04) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.

3. Gemeentelijke administratieve sancties – Wijziging van het protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties inzake gemengde inbreuken – Verkeersinbreuken krachtens artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

4. Personeelsformatie.

5. Wijziging van het reglement betreffende de vorming van het gemeentepersoneel.

6. Wijziging van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel.

7. Wijziging van het statuut van de onderwijshulpkrachten.

8. Vaststelling van de vergoeding voor de levering van maaltijden en soepen - Reglement - Indexering.

9. Vergoeding voor de buitenschoolse opvang (BSO) in de gemeentelijke scholen - Reglement - Wijziging - Indexering - Vanaf schooljaar 2022-2023.

10. Vergoeding voor de bezetting door derden van schoolse lokalen - Reglement - Wijziging.

11. Reglement betreffende de bezetting van schoollokalen door de derden - Wijziging.

12. Aanhangsel nr 5 aan de overeenkomst van 29 november 2007 tussen het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het Verenigd College, de Gemeente van Watermaal-Bosvoorde en het OCMW van Watermaal-Bosvoorde.

13. Vergoedingen voor grafvergunningen in de gemeentelijke begraafplaats - Reglement - Wijziging.

14. Retributie voor huwelijk-en voor wettelijke samenwoningsplechtigheden op bepaalde dagen van de week - Reglement – Wijziging.

15. Retributies voor administratieve diensten verleend aan derden - Reglement - Wijziging.

16. Retributies voor technische diensten verleend aan derden - Reglement - Wijziging.

17. Retributies op de begrafenisdiensten - Reglement - Wijziging.

18. Belasting op de nieuwbouw, de herbouw en de verbouwing van gebouwen - Reglement - Wijziging.

19. Belasting op de distributie ten huize van publicitaire vlugschriften en kaarten met commerciële inslag alsook van catalogi, kranten en folders met publicitaire-commerciële inslag wanneer dit drukwerk niet geadresseerd is - Reglement - Wijziging.

20. Belasting op de uitreiking van administratieve documenten - Reglement - Wijziging.

21. Belasting op het plaatsen van materialen, containers, kabinen, materieel en allerlei voorwerpen op de openbare weg - Reglement – Wijziging.

22. Belasting op de vaste panelen - Reglement – Wijziging.

23. Belasting op de begrafenisdiensten - Reglement - Wijziging.

24. Interpellatie van Mijnheer Jos BERTRAND betreffende de toegang van ouderen tot de digitale technologieën. - uitstel van 26/04/2022.

25. Interpellatie van De heer Martin CASIER over de bijwerking van het dossier betreffende de overname van de BBP Aartshertogen.

Aanvullende toelichtingsnota.