Agenda - Gemeenteraad 16/06/2020

Agenda - Openbare zitting

1.Goedkeuring van de notulen van de zitting van 28/04/2020;
2.Goedkeuring van de notulen van de zitting van 19/05/2020.
3.Overheidsopdrachten (van 04/05/2020 tot en met 25/05/2020 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
4.VIVAQUA - Wijziging van de statuten.
5.Wijziging van de personeelsformatie
6.Organisatie van een examen dat toegang geeft tot code 4
7.Organisatie van een bevorderingsexamen naar Niveau A
8.Organisatie van een bevorderingsexamen naar Niveau B
9.Organisatie van een bevorderingsexamen naar Niveau C
10.Vergoeding voor de buitenschoolse opvang (BSO) in de gemeentelijke scholen – Reglement – Wijziging – Schooljaar 2020-2021.- uitstel van 04/05/2020
11.Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies – Aanslagjaar 2021.
12.Belasting van de gewestelijke fiscale administratie met de heffing, de inkohiering, de inning en de invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristische logies
13.Begrotingswijziging nr 1 gewone en buitengewone voor het dienstjaar 2020
14.Protestantse kerk - The International Protestant Church of Brussels - Rekening van het dienstjaar 2019.
15.Kerkfabriek O.L.V. Koningin des Hemels - Rekening van het dienstjaar 2019.
16.St-Clemenskerk - Rekening van 2019
17.St-Clemenskerk – Begrotingswijziging n° 1 van 2020.
18.St-Hubertuskerk - Rekening van 2019
19.Heilig Kruiskerk - Rekening van het dienstjaar 2019.
20.Heilig Kruiskerk - Begroting van 2020.
21.Verdeling van de toelagen 2020 ten gunste van de sportverenigingen - 42.845, - € - artikel 764/332-02.
22.Verdeling van de toelagen 2020 ten gunste van de socio-culturele verenigingen. - 15.434,- € artikel 762/332-02