Agenda - Gemeenteraad 18/05/2020

Agenda

1. Goedkeuring van de register van zitting van 28/04/2020.
2.Overheidsopdrachten (van 06/04/2020 tot en met 27/04/2020 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
3.Verordening betreffende lokale handelscheques in het kader van de gezondheidscrisis in verband met COVID-19 - Bevestiging van de beslissing van het College van 14 april 2020 genomen op grond van het besluit nr 2020/003 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 april 2020 inzake bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de COVID-19-crisis
4.Gemeentelijke verordening tot invoering van een compenserende vergoeding voor handelaren die buitengewoon zwaar getroffen zijn door overmacht - Bevestiging van de beslissing van het College van 14 april 2020 genomen op grond van het besluit nr 2020/003 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 april 2020 inzake bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de COVID-19-crisis
5.Gemeentebelasting op de gebouwen bestemd voor kantoren - Reglement - Afwijking - Bevestiging van de beslissing van het College van 14 april 2020 genomen op grond van het besluit nr 2020/003 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 april 2020 inzake bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de COVID-19-crisis
6.Toekenning van een uitzonderlijke en dringende subsidie aan de VZW "Le Manège du Possible" - Toepassing van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van bepaalde subsidies " - Bevestiging van de beslissing van het College van 14 april 2020 genomen op grond van het besluit nr 2020/003 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 april 2020 inzake bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de COVID-19
7.SIBELGA – Wijzigingen van de statuten – Goedkeuring.
8.INTERFIN – Wijziging van de statuten – Goedkeuring.
9.En bord de Soignes - Wijziging van de statuten - Goedkeuring.
10.Toepassing aan de vzw "Atout Projet" van het artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Toelage 2020.
11.Vaststelling van de vergoeding voor de levering van maaltijden en soepen – Reglement – Wijzigingen.
12.Vergoeding ten laste van de ouders van de leerlingen van de gemeentescholen voor de culturele en sportieve schoolse activiteiten - Reglement - Oprichting.
13.Grondbedrijf- Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het dienstjaar 2019.
14.Begrotingswijziging nr 99 voor het dienstjaar 2019.
15.Jaarrekeningen over het jaar 2019-Afsluiting.
16.Aankoop van wasbare stoffen maskers – Aankoop in dringende noodzakelijkheid die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden – Bekrachtiging van de besluiten van het College van 27 en 29 april 2020 – Toepassing van artikel 249 van de NGW – Artikel : 140/124-02 – Bedrag : 153.250,00€ B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2020.
17.School « La Sapinière » - Inrichting van de zolderruimte -Nooduitgang - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 7221/724-60 - Bedrag : 700.000,00 euros B.T.W. inbegrepen. Budget: 2020.
18.Stock opdracht - Aanleg wegennet (voetpaden en beplantingen) en kleine herstellingen wegennet (asfalt) – Wijziging van de lastvoorwaarden van de opdacht - Artikel : 421/731-60 - Bedrag : 998.000,00 euros B.T.W. inbegrepen. Budget: 2020.
19.Stock opdracht - Heraanleg van voetpaden en kleine herstellingen (asfalt) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 421/731-60 - Bedrag : 650.000,00 euros B.T.W. inbegrepen. Budget: 2020.