Agenda - Gemeenteraad 16.11.2021

De vergadering wordt op de deze pagina uitgezonden.

Opgelet om aan de gemeenteraadszitting bij te wonen, moet het publiek een Covid Safe Ticket tonen (zie ordonnantie van de Burgemeester van 08/11/2021).

Agenda - Openbare zitting

1. Goedkeuring van het register van de zitting van 21 september 2021.- uitstel van 19/10/2021
2. Goedkeuring van het register van de zitting van 19 oktober 2021.
3. Overheidsopdrachten (van 04/10/2021 au 25/10/2021) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
4. Covid-19: aanvullende toekenning van consumptiecheques aan bepaalde categorieën van agenten
5. Uitvoering van het Protocol van sectoraal akkoord 2021/1 afgesloten binnen het Onderhandelingscomité C - Comité van de plaatselijke openbare diensten - Onderafdeling Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor de jaren 2021 tot 2025.
6. Wijziging van het geldelijk statuut
7. Vroege kinderjaren: toekenning van een bedankpremie in de vorm van eco-cheques aan het personeel in de kinderopvang op basis van een subsidie van het ONE.
8. KINDEROPVANG : Toekenning van een bedankpremie aan het personeel van kinderopvanginstellingen - Onderdeel geconventioneerde kinderopvangsters - extra subsidie toegekend aan geconventioneerde kinderopvangsters tussen 1 januari en 31 december 2021.
9. OCMW - Rekening van het dienstjaar 2020 - Goedkeuring
10. Reglement betreffende de gemeentelijke aanvullende belasting bij de personenbelasting - Dienstjaar 2022 - Vaststelling van de aanslagvoet.
11. Reglement betreffende de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - Dienstjaar 2022 - Vaststelling van de aanslagvoet.
12. Verdeling van de toelagen 2021 ten gunste van verenigingen en projecten in het kader van de Internationale solidariteit . 7.960 € - 150/332-02
13. Samenstelling van schoolcomités in de gemeentelijke scholen - schooljaar 2021-2022.
14. Reglement van het Kerstmarkt
15. Plaatsrecht op de markten - Reglement - Wijziging.
16. Begrotingswijziging nr 4 gewone begroting voor het dienstjaar 2021.
17. Wijziging van de beraadslaging van de gementeraad van 23/02/2021: Toepassing op de V.Z.W. "Sportwarande der Drie Linden" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2021.
18. Heilig Kruiskerk - Begroting van 2022.
19. Betoelaging van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor het ondersteunen van het sportbeleid in het kader van de COVID-19-crisis voor het dienstjaar 2021 – toekenning van de subsidie aan de Sportwarande van de Drie Linden – akkoord om de begrotingskredieten in het kader van het sportbeleid voor de begroting 2022 niet te verminderen - Artikel : 76401/332-02 – Bedrag : 15.816,46 €
20. Stock opdracht - Herasfaltering – Goekeuring ontwerp - Artikel : 421/731-60. Budget: 2021.
21. Gratis terbeschikkingstellingsovereenkomst door EN BORD DE SOIGNES S.C.R.L. aan de Gemeente van gedeelten van een grond gelegen Dries, 1ste Afdeling, Sectie D, 85 r. Goedkeuring.
22. Station Watermael - Bewoning van de 1e verdieping - Aparte verhuur van de werkplaatsen A B en C - Voorstel voor een huurovereenkomst voor de werkplaats A.
23. Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND m.b.t. de werking van de Gemeentelijke seniorenadviesraad (GAVS) en het beleid van de gemeente ten aanzien van senioren.
24. Motie van Dhr Laurent VAN STEENSEL over het eenrichtingsverkeer op de Fraiteurbrug voor het autoverkeer.
25. Mondelinge vraag van Dhr Martin CASIER bettrefende de militante daad op een straatnaambord in Colonialelaan.