18.04.2017 - de transparantie van de bezoldigingen van de openbare mandatarissen

Overwegend de recente actualiteit betreffende de kwesties van governance binnen de intercommunales in het Noorden zoals ten Zuiden van het land, die de aandacht vestigen op de problematiek van bepaalde mechanismen van loon en het gebrek aan de controle van de uitoefening van openbare mandaten;

Overwegend de wettige eisen van de bevolking ten opzichte van de politieke wereld;

Overwegend het ernstige risico van een daling van het vertrouwen van de burgers ten aanzien van de Rechtsstaat en de openbare instellingen;

Overwegend de onbetwistbare eis van transparantie en van het goede gebruik van de openbare financiën;

Overwegend het recht van alle burgers om te weten aan welke structuren de Gemeente de uitoefening van sommige van zijn taken afvaardigt, evenals de identiteit van haar afgevaardigden binnen publieke of para publieke structuren en in hun daaruit afgeleide structuren;

Overwegend de politieke, morele en ethische verantwoordelijkheid van iedere afgevaardigde in welke hij de Gemeente verbindt, en het gemeenschappelijke goed verdedigt, in de beslissingen die hij neemt;

Overwegend het recht van alle burgers om rekening te vragen aan zijn afgevaardigden, met inbegrip van taken die door de Gemeente worden gedelegeerd;

Gezien de beschikking van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de lonen en voordelen van Brusselse publieke mandatarissen;

Gelet op het verslag dat jaarlijks door de Gemeenteraad wordt aangenomen in toepassing van art. 7 van deze ordonnantie;

Gezien de ordonnantie van 20 juli 2016 ter wijziging van de nieuwe gemeentewet teneinde voor de gemeenteraadsleden dezelfde regeling toe te passen dan deze op de Burgemeesters en Schepen betreffende het bedrag van de bezoldigingen;

Gelet op het vrijwillig gepubliceerde verslag op de website van de Gemeente van Watermaal-Bosvoorde, met de lonen van het geheel van de rechtstreekse en indirecte mandaten die van de Gemeente afhangen, evenals de subsidies aan de verenigingen vermeldt;

 

De Gemeenteraad 

 • Vraagt aan het Parlement van de Regio van Brussel-Hoofdstad om een voorstel van ordonnantie goed te keuren dat de ordonnantie van 12 januari 2006 op de volgende punten wijzigt:
  • Artikel 7 van de ordonnantie aanvullen opdat het verslag dat door de Gemeenteraad wordt goedgekeurd, voortaan niet alleen op de rechtstreekse mandaten (Gemeenteraadslid, Schepen of Burgemeester) betrekking heeft, maar eveneens op de mandaten in alle daaruit vervaardigde structuren, los van hun juridische vorm, hun taak en gehonoreerd karakter of niet van het mandaat;
  • In dit verslag duidelijk de lonen aangeven afkomstig van de rechtstreekse mandaten (Gemeenteraadslid, Schepen of Burgemeester), de mandaten in alle daaruit vervaardigde structuren, de eventuele retrocessies aan politieke groepen, de representatiekosten, alle voordelen in natura, het niveau van aanwezigheid op de vergaderingen;
  • Aan dit rapport de subsidies toevoegen toegestaan door de Gemeente aan de verenigingen;
  • De publicatie van dit verslag voorzien op de Gemeente website en op een regionale website die de verschillende gemeenteverslagen verzamelt;
  • Vraagt aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie om gelijksoortige beschikkingen aan te nemen betreffende de OCMW voorzitters en raadslieden, eventueel door een bijkomende ordonnantie. 
  •  
 • Vraagt aan de Regering van de Regio van Brussel-Hoofdstad van:
 • De vereiste middelen vrij te maken om daadwerkelijk de naleving van het loonplafond te kunnen controleren dat op 150% van de parlementaire vergoeding is bepaald, ofwel direct of via een onafhankelijke openbare instantie zoals bijvoorbeeld de Rekenkamer;
 • In het loonplafond van 150% van de parlementaire vergoeding, alle openbare bezoldigingen met inbegrip van de VZW bezoldigingen te integreren waaronder de lonen van in meerderheid gesubsidieerde en/of bestuurde VZW’s door de overheid. 
 • Vraagt aan het College van de Burgemeester en Schepen om door te gaan
  • Met opstellen van een kadaster van het geheel van de toegekende mandaten aan de Gemeente Watermaal-Bosvoorde in het geheel van de openbare of para-openbare structuren en in de daaruit vervaardigde structuren onafhankelijk van hun juridische vorm, hun taak, of het gehonoreerd karakter of niet van het mandaat, door de verloning te verduidelijken voor elk mandaat (met inbegrip van elk soort terugbetaling en elk voordeel in natura) evenals de identiteit van de aangewezen vertegenwoordiger (s) en hun politiek lidmaatschap aan te geven;
  • De publicatie van dit kadaster op de website van de Gemeente en het te richten aan alle burgers die er de aanvraag van zouden doen.