25.03.2014 - De overlast gegenereerd door overvliegen

Motie betreffende de overlast gegenereerd door overvliegen

De gemeenteraad van Watermael-Bosvoorde, tijdens de plenaire zitting op 25 maart 2014,

Gezien de nieuwe vliegroutes die door de federale Regering zijn opgesteld sinds 6 februari 2014, voor de vliegtuigen die opstijgen van de luchthaven van Brussels Airport, in het bijzonder de nieuwe bocht links op 1700 voet richting snelweg E411;

Overwegende dat deze nieuwe route een verdeling van het vliegverkeer veroorzaakt over Evere, Sint Lambrechts Woluwe, Sint Pieters Woluwe, Schaerbeek, Etterbeek, Auderghem en Watermael-Bosvoorde;

Overwegende dat Watermael-Bosvoorde voortaan sterk overdag  overvlogen wordt van 6 tot 23u, de zaterdag van 6 tot 16u en de zondag van 16 tot 23u door de vliegtuigen die naar het Zuidoosten van Europa vliegen, wat een groot deel van de handelingen van Brussels Airport vertegenwoordigt;

Overwegend de stijging van het aantal overvlogen personen en de risico's in geval van ongeluk, gezien het overvliegen van dichtbevolkte zones;

Overwegend het recht op bescherming van de gezondheid en op een gezond milieu, bevestigd door artikel 23 van de Grondwet;

Overwegende dat het de plicht van de Gemeenteraad is zich te bekommeren over de gezondheid van de inwoners die door de vliegtuigen overgevlogen worden;

Overwegend het economisch belang van een luchthavenpool;

Overwegende dat het probleem van de geluidshinder gegenereerd door het vliegverkeer niet kan worden opgelost door de hinder te verspreiden over verschillende gemeenten en impliceert in tegenstelling structurele oplossingen, zoals: de verlenging van de nacht tot 7u ‘s ochtends, de oprichting van een onafhankelijk controle instituut, achteruitschuiven van pistes, het invoeren van een fonds voor isolatie voor de overvlogen personen, enz.;

Overwegende dat de normen van het besluit van de Regering van de Regio Brussel-Hoofdstad van 27 mei 1999 betreffende de lawaaibestrijding die door het luchtverkeer wordt gecreëerd, regelmatig door de luchtvaartmaatschappijen wordt overschreden en dat deze de gerechtelijke procedures opdrijven om te vermijden om de opgelegde boetes door de Regio te moeten betalen;

Overwegend de ondraaglijke hinder die de opstijgingen vóór 7u ‘s morgens vormen;
Bezorgd om de geluidshinder rond de Nationale luchthaven van Brussel zich structureel te zien verminderen en zo spoedig mogelijk;

---------------------------------

 1. Toont zijn solidariteit aan alle personen die lijden door geluidshinder te wijten aan het vliegverkeer en veroordeelt de massieve stijging van het overvliegen van het hele Brussels Gewest en in het bijzonder van Watermael-Bosvoorde en alle gemeenten ten oosten van Brussel;
 2. Vraagt aan de federale Regering:
  1. deze nieuwe vliegroute op te schorten zolang geen structurele oplossingen om de hinder te verminderen die door de luchthaven van Brussels Airport wordt veroorzaakt, niet worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld:
  • de Europese nacht toepassen, die van 23u tot 07u reikt om te verhinderen dat het dag verkeer terug vanaf 6u ‘s ochtends opnieuw begint zoals het momenteel het geval is;
  • zo spoedig mogelijk een onafhankelijke controle instantie voor vlucht procedures op zetten zoals er in de Europese luchthavens bestaan;
  • de minst luidruchtige vliegtuigen bevorderen door het bedrag van de luchthavenretributies te laten variëren in functie van de soort vliegtuigen;
  • de luchtvaartmaatschappijen dwingen om een fonds te financieren bestemd voor de isolatie van de woningen gelegen in de meest blootgestelde zones aan het geluid van de vliegtuigen;
  • de uitbater van de luchthaven verplichten om de landingsbaan 25L achteruit te verschuiven naar het Oosten om het de vliegtuigen mogelijk te maken deze te gebruiken voor het opstijgen teneinde naar de links te kunnen draaien zonder over Brussel te vliegen;
  1. rekening te houden met de Brusselse geluidsnormen voor het bepalen van routes en van lucht procedures en om ze te conditioneren aan de voorafgaande uitvoering van een milieuevaluatie die een vermindering van het aantal overvlogen personen moet bewijzen;
  2. Onverwijld het overleg met de gewestelijke overheden te hervatten om een nieuw spreidingsplan van de vluchten vast te leggen, aanvaardbaar  voor alle betrokken partijen;

 3.  Vraagt aan de Brusselse Regering
  1. een actief controle beleid te voeren om de Brusselse geluidsnormen te laten eerbiedigen en de maatschappijen sanctioneren waarvan de vliegtuigen in overtreding zouden zijn.
  2. het indienen van een beroep tot nietigverklaring van het besluit dat beoogd de vertrekroutes te veranderen van de luchthaven van Brussel-Nationaal of een milieustakingsvordering in dienen die hetzelfde doel nastreeft;
 4. Belast het College met
 1. zich bij de zaak aansluiten als dat mogelijk is.
 2. Gezamenlijk met andere gemeenten bijdragen in de kosten van gerechtelijke akties van de particulieren;

kopie van deze motie verzenden naar de Eerste Minsister en de Vice-Eerste Minsisters, aan de Minister-President van de Regering Regio Brussel-Hoofdstad, aan de Brusselse Minister van het Milieu en aan de Brusselse Minister van Financiën.