Politieverordening van de Gemeenteraad ter bevestiging van de politieverordening van de Burgemeester dd. 24/07/2020 tot verplichting van het dragen van een mondmasker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijke grondgebied om redenen van volksgezondheid tijdens de Covid19- coronavirus-pandemie.

De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet die bepaalt dat de gemeenten tot taak hebben ten behoeve van de inwoners in een goede politie te voorzien, namelijk van de veiligheid, zekerheid en kalmte in de straten, openbare gebouwen en plaatsen; en met name het nemen van passende maatregelen om rampen en bedreigingen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen door het verstrekken van de nodige hulp om ze uit te roeien;
Gelet op artikel 134 van diezelfde wet die, in geval van nood, die regelgevende bevoegdheid van de politie aan de burgemeester toevertrouwt wanneer de minste vertraging, gevaar of schade zou kunnen veroorzaken voor de inwoners;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de Covid-19 coronaviruscrisis;
Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 coronavirus te beperken, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 10 juli 2020;
Gezien de kwalificatie door de Wereldgezondheidsorganisatie van het Covid-19 coronavirus als pandemie op 11 maart 2020;
Overwegende dat dit virus zeer besmettelijk is en overgedragen wordt van persoon tot persoon; dat het zich over het hele land heeft verspreid;
Overwegende de Nationale Veiligheidsraad op 23 juli 2020, die een reeks maatregelen heeft genomen en vanaf zaterdag 25 juli 2020 in het hele land van toepassing zullen zijn, waaronder de verplichting om een mondmasker te dragen:
- op de markten, rommelmarkten en kermissen;
- in winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten;
Overwegende dus, dat teneinde de doelstelling van volksgezondheid en openbare veiligheid die wordt beoogd door de ministeriele besluiten van 30 juni 2020 en 10 juli 2020 te bereiken, het noodzakelijk is om dat besluit aan te vullen met maatregelen op lokaal niveau die rekening houden met de specifieke omstandigheden in de gemeente;
Overwegende de spoedsituatie en de onmogelijkheid om de gemeenteraad tijdig bijeen te roepen;
Overwegende dat in geval van ernstige, onvoorziene gebeurtenissen die een dringende reactie vereisen, de burgemeester het recht heeft de gemeenteraad te vervangen om de regelgevende politiebevoegdheid van de gemeenteraad uit te oefenen onder voorbehoud van onverwijld de leden van de gemeenteraad in kennis te stellen;
Overwegende dat de Burgemeester op 24/07/2020 van deze bevoegdheid gebruikt heeft gemaakt met het nemen van een politieverordening tot verplichting van het dragen van een mondmasker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijke grondgebied om redenen van volksgezondheid tijdens de Covid19- coronavirus-pandemie.
Overwegende dat de Burgemeester zijn politieverordening aan de Gemeenteraadsleden heeft meegedeeld overeenkomstig art. 134 § 1;
Gezien de redenen die tot de vaststelling van deze verordening hebben geleid, namelijk het dragen van maskers als preventieve maatregel om de verspreiding van het virus te beperken, nog steeds gerechtvaardigd zijn in het licht van de huidige gezondheidsmaatregelen van de hogere autoriteiten en gezien de cijfers van Sciensano over de toename van de pandemie op het Belgische grondgebied,
Gezien de bovenstaande motieven ;
BESLUIT
Van de politieverordening van de Burgemeester dd. 24/07/2020 tot verplichting van het dragen van een mondmasker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijke grondgebied om redenen van volksgezondheid tijdens de Covid19- coronavirus-pandemie te bevestigen zodat ze deze effecten kan verlengen tot na 15/09/2020, op voorwaarde dat ze in overeenstemming is met de richtlijnen en wettelijke bepalingen van de federale en regionale overheden.