Politieverordening voor niet-naleving van de maatregelen tegen COVID-19 (GAS)

De Gemeenteraad,
                          
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikelen 117, 119 en 135, §2 van de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op het Koninklijk besluit nr. 1 van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door het Ministerieel besluit van 24 maart 2020 en het Ministerieel besluit van 3 april 2020, meer bepaald artikelen 1, 5, 8, 10, §1, en 11;
Gelet op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart 2020;
Gelet op de wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, inzonderheid de artikelen 182 en 187;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op omzendbrief nr. 06/2020 van 25 maart 2020 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep betreffende de gerechtelijke handhaving van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 dat het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wijzigt, en betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid artikel 6, §2;
Overwegende het gezondheidsrisico ten gevolge van de snelle verspreiding van de pandemie van het coronavirus, van de noodzaak om deze op het grondgebied van Brussel in te dijken en te beperken teneinde de gezondheid van de burgers te beschermen;
Overwegende dat het coronavirus Covid-19 zeer besmettelijk is en via de lucht en door fysiek contact overdraagbaar is van persoon tot persoon;
Overwegende dat enkel de federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 houdende de sluiting van winkels en handelszaken, de stopzetting van de activiteiten, de social distancing en de lockdown de volksgezondheid kunnen beschermen;
Overwegende dat de maatregelen die afgekondigd zijn door de bevoegde instanties nauwgezet moeten nageleefd worden om de risico’s van het coronavirus Covid-19 voor de volksgezondheid te kunnen opvangen;
Overwegende dat uit de verschillende rapporten en vaststellingen van de Brusselse politiezones, en meer in het algemeen, uit de vaststellingen van de autoriteiten betreffende het gedrag van de burgers op het grondgebied van de gemeente, blijkt dat de bovenvermelde maatregelen niet altijd nageleefd worden;
Overwegende dat, om ervoor te zorgen dat deze maatregelen worden nageleefd, sancties kunnen worden opgelegd;
Overwegende dat de gemeenten de opdracht hebben om hun inwoners een propere, gezonde, veilige en rustige omgeving en propere, gezonde, veilige en rustige straten, openbare plaatsen en openbare gebouwen te bezorgen;
Om die redenen,
BESLUIT een politieverordening uit te vaardigen houdende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties ter uitvoering van het Koninklijk besluit nr. 1 van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties.
Artikel 1.
Een administratieve sanctie kan worden opgelegd door de sanctionerende ambtenaar voor de inbreuken op artikels 1, 5 en 8 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus - COVID19 te beperken, en de opeenvolgende wijzigingen.
Artikel 2.
Elke inbreuk wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie bestaande uit een geldboete van 250 euro. Deze sanctie is van toepassing op overtreders die meerderjarig en bekwaam zijn;
Artikel 3.
Het uitvoerend personeel van de federale en de lokale politie kunnen de overtreder verzoeken de administratieve sanctie van 250 euro onmiddellijk te betalen, mits akkoord van de overtreder. Zijn rechten worden hem meegedeeld. De betaling van de administratieve sanctie gebeurt met een bank- of creditcard of via een mobiele betaalterminal of smartphone.
Artikel 4.
Wordt de sanctie niet onmiddellijk geïnd, volgt de procedure voor de sanctionerend ambtenaar van de gemeente waar de inbreuk werd vastgesteld.
Artikel 5.
In geval van recidive of van samenloop van inbreuken zoals bepaald in artikel 1 van onderhavige verordening, zullen de inbreuken strafrechtelijk vervolgd worden door het Openbaar ministerie.
Artikel 6.
De omzendbrief nr. 06/2020 van het College van de procureurs-generaal bij de hoven van beroep is als bijlage bij deze verordening gevoegd en wordt gepubliceerd op de website van de gemeente en/of bekendgemaakt via de gebruikelijke plaats van terbeschikkingstelling van officiële publicaties.
Artikel 7.
Deze verordening treedt op 1 mei 2020 in werking ; ze geldt alleen voor de duur van de machtiging die aan de Koning door de wet van 27 maart 2020 is verleend om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19.