Huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK I :                     Oproeping van de gemeenteraad, agenda, informatie                    
HOOFDSTUK II :                    Vergaderproces                                                                               
HOOFDSTUK III :                   Notulen van de zittingen                                                                  
HOOFDSTUK IV :                  Commissie van de Gemeenteraad                                                   
HOOFDSTUK V :                   Mandaten in intercommunale verenigingen en gemeentelijke vzw’s
HOOFDSTUK VI :                  Rechten en plichten van de gemeenteraadsleden                            
HOOFDSTUK VII :                 Vroegere schikkingen
Voor het begrip van de tekst, verstaat men
 • de raad = de gemeenteraad
 • het college = het schepencollege
 • de leden = de gemeenteraadsleden
 • de voorzitter = mutatis mutandis de voorzitster;
 • de voorzitter-plaatsvervanger = de voorzitster-plaatsvervanger
Inleiding
Behalve tegenstrijdige schikkingen, bedoelt men als lid het gemeenteraadslid of/ en de vertrouwenspersoon voorzien op artikel 12 bis van de nieuwe gemeentewet.
HOOFDSTUK I : OPROEPING VAN DE GEMEENTERAAD, AGENDA, INFORMATIE
AFDELING 1 : Frequentie van de vergaderingen

Art. 01 : De Gemeenteraad vergadert telkens als de zaken, die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen en minstens tienmaal per jaar, in principe op de 3de dinsdag van de maand.
AFDELING 2 : Oproeping

Art. 02 : Onverminderd art. 3, wordt de raad bijeengeroepen door de voorzitter of de voorzitter-plaatsvervanger van de gemeenteraad.
Op aanvraag van een derde van de in dienst zijnde leden is de voorzitter of de voorzitter-plaatsvervanger verplicht de raad bijeen te roepen op dag en uur door deze leden bepaald.
Art. 03 : In zitting mag de raad beslissen, bij meerderheid van de aanwezige leden, over dag en uur van een nieuwe zitting om het examen van niet behandelde punten die op de agenda ingeschreven werden, voort te zetten.

Art. 04 : Behalve dringend geval geschiedt de bijeenroeping, die de agenda vermeldt, per e-mail -ten minste zeven vrije dagen vóór de dag van de vergadering.
Met "zeven vrije dagen" wordt bedoeld zeven dagen van vierentwintig uur, de datum van ontvangst van het voorstel en de vergadering van de raad is niet inbegrepen in de periode.
Het college geeft elk lid een persoonlijk e-mailadres, waarvan de beveiliging en het onderhoud wordt verzorgd door de leverancier van het gemeentebestuur.
De gemeenteraadsleden die zij aanvraag schriftelijk of elektronisch indienen, kunnen de oproepingsbrief en de dagorde in dezelfde termijn schriftelijk ontvangen. In dit geval geschiedt de zending ten huize per post of door koerier zonder ontvangstbewijs.
Deze termijn is teruggebracht op twee vrije dagen wanneer het art 90 al. 3 van de nieuwe gemeentewet van toepassing is.

AFDELING 3 : Agenda
Art. 05 : Onverminderd art. 6 en 7 stelt de voorzitter of  de voorzitter-plaatsvervanger de agenda vast, op voorstel van het college.
Art. 06 : Wanneer de raad op aanvraag van een derde van de leden vergadert, omvat de agenda, bij voorrang, de punten die bepaald werden door de aanvragers van de vergadering.

AFDELING 4 :  Interpellaties en toevoeg van bijkomende punten door de gemeenteraadsleden
Art. 07 : Elke raadslid heeft het recht de inschrijving van bijkomende punten op de agenda aan te vragen, op voorwaarde dat dit voorstel :
 • aan de voorzitter en aan het gemeentesecretariaat ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering afgegeven werd. Dit mag gebeuren door brief of e-mail ter attentie van het elektronisch adres van het secretariaat (secretariaat1170@wb1170.brussels).  Met "vijf vrije dagen" wordt bedoeld vijf dagen van vierentwintig uur, de datum van ontvangst van het voorstel en de vergadering van de raad is niet inbegrepen in de periode.
 • vergezeld werd met ieder document geschikt om de raad in te lichten.
Als de interpellatie tot een motie kan leiden, moet de tekst van de motie binnen dezelfde termijn aan het gemeentesecretariaat worden afgegeven.
Een simpele interpellatie kan niet leiden tot een stemming op de gemeenteraad.
De voorzitter laat zonder verwijl de aanvullende punten van de agenda aan zijn  leden geworden.
Van deze mogelijkheid kan geen gebruik worden gemaakt door een lid van het college van burgemeester en schepenen.
De interpellaties en de antwoorden daarop worden in de notulen opgenomen en op de website van de gemeente bekendgemaakt.

AFDELING 5 :   Burgerinterpellaties
Art. 08 : Elke persoon die in de gemeente woonachtig is en die de volle leeftijd van ten minste 16 jaar heeft bereikt, mag het burgerinterpellatierecht uitoefenen ten aanzien van het College van Burgemeester en Schepenen.

Art. 09 : De burgerinterpellatie moet door minimum 20 personen worden ondertekend.
Deze aanvraag wordt in het Frans of in het Nederlands opgesteld
Zij moet aan de voorzitter en aan het gemeentesecretariaat tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering van de gemeenteraad afgegeven worden. Dit mag gebeuren door brief of e-mail ter attentie van het elektronisch adres van het secretariaat (secretariaat1170@wb1170.brussels).
Met "vijf vrije  dagen" wordt bedoeld vijf dagen van vierentwintig uur, de datum van ontvangst van het voorstel en de vergadering van de gemeenteraad is niet inbegrepen in de periode.
De burgerinterpellatie vermeldt duidelijk de volledige bewoording van de vraag die aan het college werd gericht, of de feiten waarover uitleg wordt gevraagd, alsook de naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats van de aanvragers en moet door elk aanvrager ondertekend worden.
De ontvangst van de burgerinterpellatie wordt vermeld in een register dat speciaal hiertoe wordt bijgehouden op het gemeentesecretariaat.
De burgerinterpellaties worden in chronologische volgorde van ontvangst gerangschikt en genummerd.
Art. 10 : De burgerinterpellatie moet betrekking hebben op een onderwerp van gemeentelijk belang, en mag geen uitsluitend privé-belang hebben. 
Is onontvankelijk de burgerinterpellatie betreffende een aangelegenheid die :
- met gesloten deuren moet worden behandeld ;
- reeds op de agenda van de Gemeenteraad staat ;
- reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van een burgerinterpellatie in de laatste drie maanden ;
- niet in overeenstemming is met de rechten van de mens, of racistisch of xenofoob van aard is.
Art. 11 : De voorzitter zet op de agenda van de volgende gemeenteraadszitting de geldig ingediende en ontvankelijk verklaarde burgerinterpellaties in chronologische volgorde van ontvangst, met dien verstande dat maximum drie burgerinterpellaties mogen worden ingeschreven op de agenda van eenzelfde vergadering.
De burgerinterpellaties worden vóór elke vergadering aan de leden van de Gemeenteraad meegedeeld.
Art. 12 :  De uiteenzetting van de burgerinterpellatie vindt plaats in het begin van de zitting.  De voorzitter verzoekt de aanvrager om de burgerinterpellatie voor te lezen die aan het college is gericht. Hij beschikt hiervoor over 5 minuten.  De burgemeester of het lid van het schepencollege bevoegd voor dit punt - of zijn vervanger antwoordt meteen op de burgerinterpellatie binnen de 5 minuten.  De aanvrager mag gedurende maximum twee minuten reageren op het gegeven antwoord.  Een spreektijd van 3 minuten is voorzien voor de groepshoofden of hun vertegenwoordiger als zij het woord willen nemen.  Het lid van het college mag de uitwisseling afsluiten.
Art. 13 : De bepalingen van de gemeentewet en het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad betreffende het houden van en toezicht op de vergaderingen, zijn van toepassing.

AFDELING 6 : Ter beschikkingstellen van de dossiers

Art. 15 : De leden kunnen de dossiers tijdens de kantooruren raadplegen op het gemeentesecretariaat. Zij mogen geen enkel stuk van de dossiers meenemen.
Op aanvraag zullen de leden de dossiers ook op zaterdag ’s morgens, tussen 10 en 12 uur kunnen raadplegen, tijdens de doorlopende dienst van de dienst bevolking. De aanvraag moet vóór elke gemeenteraad aan de gemeentesecretaris ingediend worden. Indien de doorlopende dienst moet geannuleerd worden zal de raadpleging niet georganiseerd worden.

Art. 16 :  Het gemeenteraadslid op wie het artikel 12bis van de NGW van toepassing is kan zich de stukken laten opsturen per e-mail. Dit gemeenteraadslid zal de lijst van de stukken die hij wilt raadplegen aan het secretariaat laten kennen.

Art. 17 : Tijdens de kantooruren, geven de door de gemeentesecretaris aangewezen ambtenaren, de nodige technische toelichtingen betreffende de documenten die in de dossiers voorkomen.
Dag en uur worden met de secretaris vastgesteld.

Art. 18 : Uiterlijk zeven vrije dagen vóór de vergadering van de commissie voorafgaande de gemeenteraadzitting gedurende dewelke wordt beraadslagt over de begroting, over een begrotingswijziging of over de rekeningen, wordt een exemplaar van het begrotingsontwerp, van het ontwerp van de begrotingswijziging of van de rekeningen, vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor de definitieve vaststelling ter beschikking van de leden op papier of door geïnformatiseerde middelen gesteld.  De gemeenteraadslid die de papieren versie niet wenst te ontvangen, informeert het gemeentesecretariaat (secretariat1170@wb1170.brussels). Het begrotingsontwerp of de rekeningen zijn vergezeld van een syntheseverslag
Het verslag bepaalt ook het algemeen en financieel beleid van de gemeente.
Het verslag dat betrekking heeft op de rekeningen geeft een overzicht van het beheer van de gemeentefinanciën gedurende het dienstjaar waarop de rekeningen betrekking hebben.
Het verslag word ter beschikking van de leden
op papier of door geïnformatiseerde middelen gesteld.  De gemeenteraadslid die de papieren versie niet wenst te ontvangen, informeert het gemeentesecretariaat (secretariat1170@wb1170.brussels. Vóór de beraadslaging geeft het college commentaar over de inhoud van het verslag.
Art. 19 : Tweemaal per zittingsperiode, bij de neerlegging van de eerste en de vierde begroting, legt het college de gemeenteraad een driejaarlijks plan voor.
Dit driejaarlijkse plan bestaat uit de volgende documenten:
1° een oriëntatienota, die minstens de hoofdbeleidskeuzen bevat die voor de drie eerstvolgende jaren vastgesteld worden;
2° een beheersplan dat de oriëntatienota begrotingsmatig vertaalt, in de vorm van ramingen en vooruitzichten. Dit driejaarlijkse plan wordt na goedkeuring door de gemeenteraad bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van art. 112.
AFDELING 7 : Openbaarheid van de zittingen
Art. 20 : Onverminderd art. 21 en 22 zijn de zittingen openbaar.
 
Art. 21 : Behalve wanneer hij over de begroting, een begrotingswijziging of de rekeningen moet beraadslagen, mag een twee derde meerderheid van de aanwezige leden, in het belang van de openbare orde, beslissen dat de vergadering niet openbaar is.   

Art. 22 : De vergadering is niet openbaar als het om personen gaat, namelijk 
 • Andere personen dan de leden van de gemeenteraad of de gemeentesecretaris;
 • Het privé leven van de raadsleden of van de secretaris.
In dit geval beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten vergadering.

Art. 23 : Wanneer de zitting niet openbaar is mogen alleen aanwezig zijn:
 • De raadsleden;
 • De secretaris;
 • De personen die opgeroepen worden om beroepstaken te verwezenlijken.
AFDELING 8 : Informatie voor publiek en media
Art. 24 : Plaats, dag, uur en de agenda van de vergaderingen worden bekendgemaakt door aanplakking aan het gemeentehuis binnen dezelfde termijnen als deze die tot de bijeenroeping van de gemeenteraad betrekking hebben.
Deze inlichtingen zijn ook opgenomen op de website van de gemeente.
De ontwerpen van beraadslagingen en alle stukken en bijlage nodig voor het begrip van de dossiers worden ook op de website van de gemeente bekendgemaakt.
Elk belangstellende inwoner of journaliste kan door een schrijven of een geadresseerd e-mail op de hoogte gebracht worden over de datum en de agenda van de vergaderingen van de raad.

HOOFDSTUK II : VERGADERPROCES

AFDELING 9 : Voorzitterschap

Art. 25 : De gemeenteraad kiest onder zijn leden en voor de duur van de zittingsperiode een voorzitter  en een voorzitter-plaatsvervanger.  De voorzitter zit de raad voor.  Indien de voorzitter niet aanwezig is op het vastgestelde uur, wordt hij/ze als afwezig of belet beschouwd; in dit geval wordt de functie uitgeoefend  door de voorzitter-plaatsvervanger of  bij ontstentenis, door het gemeenteraadslid dat de eerste plaats op de ranglijst bekleedt.
AFDELING 10 : Opening en sluiting van de vergaderingen
Art. 26 : De vergadering wordt door de voorzitter geopend, geschorst of gesloten.

Art. 27 : De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur.
Indien een half uur na het vastgestelde uur, de meerderheid der raadsleden niet aanwezig is, wordt de vergadering verdaagd.
 
Art. 28 : Afgeschaft.
AFDELING 11 : Vereist quorum

Art. 29 : De raad mag geen beslissing nemen indien de meerderheid van de in dienst zijnde leden niet aanwezig is.
De vertrouwenspersoon voorzien volgens artikel 12bis van de nieuwe gemeentewet telt niet mee voor het rekenen van het quorum.
De raad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden is opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda voorkomen.
De tweede en de derde oproeping moeten geschieden overeenkomstig de voorschriften van art.87 van de NGW, en er moet vermeld worden of de oproeping voor de tweede of de derde maal geschiedt.
Bovendien moeten de bepalingen van de twee eerste leden van art. 90 van de NGW in de derde oproeping woordelijk worden overgenomen

Art. 30 : Indien het quorum niet bereikt is gedurende de vergadering, sluit de voorzitter onmiddellijk de zitting.

AFDELING 12 : Geldigheid van de stemming

Art. 31 : De beslissingen (behalve bij benoemingen of bij voordracht van kandidaten) worden bij volstrekte meerderheid van de stemmen genomen.
De onthoudingen werden niet in rekening gebracht tijdens een mondelinge stemming, de blanco en nihil- stembriefjes werden niet in rekening gebracht tijdens een geheime stemming. Bij staking van stemmen, is het voorstel verworpen.

Art. 32 : Indien bij de benoeming of bij de voordracht van kandidaten de volstrekte meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben gehaald. Bij staking van stemmen heeft de oudste kandidaat de voorkeur. 
AFDELING 13 : Openbare of geheime stemming

Art. 33 : Onverminderd art. 34 is de stemming openbaar. Het woord wordt niet verleend gedurende een openbare of geheime stemming. 

Art. 34 : De voordrachten van kandidaten, benoemingen tot ambten, terbeschikkingstellingen, preventieve schorsingen in het belang van de dienst en tuchtstraffen geschieden bij geheime stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen.

AFDELING 14 : Openbare stemming

Art. 35 : Bij openbare stemming, stemmen de leden mondeling. De stemming mag ook gebeuren per politieke partij vertegenwoordigd op de gemeenteraad. Geacht worden een groep te vormen de gemeenteraadsleden die op een zelfde lijst verkozen zijn. 
 
Art. 36 : Indien een gemeenteraadslid de nominatieve stemming aanvraagt is de voorzitter verplicht naar de nominatieve stemming over te gaan.  In geval van een nominatieve stemming, stemt de voorzitter het laatst.
Ter gelegenheid van de eerste nominatieve stemming, loot de voorzitter de naam uit van het lid dat eerst zal stemmen.
Indien het aangeduide lid afwezig is, wordt de stemming begonnen met het eerstvolgende aanwezige lid op de ranglijst.  Deze orde wordt gehandhaafd voor de duur van de vergadering.

Art. 37 : Na iedere stemming roept de voorzitter de uitslag af.  De notulen vermelden de stemming van ieder raadslid.

AFDELING 15 :  Geheime stemming

Art. 38 : In geval van geheime stemming, is de geheimhouding van de stemming verzekerd door het gebruik van afgezonderlijke stembiljetten zodat het raadslid alleen maar de cirkels JA of NEEN moet invullen.
De onthouding uit zich door een blanco stembiljet.

 Art. 39 : Voor de stemming en de stemopneming stellen de twee jongste aanwezige leden en de voorzitter het bureau samen.  Voor de stemopneming, wordt het aantal stembriefjes geteld; stemt dit aantal niet overeen met het aantal raadsleden die aan de stemming hebben deelgenomen, worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.
Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.

Art. 40 : Na iedere geheime stemming, roept de voorzitter de uitslag af.
AFDELING 16 : Handhaving van de orde tijdens de vergaderingen
Art. 41 : De handhaving van de orde tijdens de vergadering behoort tot de voorzitter.
Art. 42 : Voor elk punt van de agenda mag de voorzitter:
 1. Indien het een punt is dat door het college voorgesteld wordt en voordat het in bespreking gebracht wordt, een lid van het Schepencollege vragen commentaar te geven.
 2. Nadat het punt gecommentarieerd werd, het woord geven aan de leden, in de volgorde van de aanvragen, ieder lid beschikkend over maximum vijf minuten.
 3. De bespreking sluit wanneer hij/zij van oordeel is dat het onderwerp genoeg aan bod gekomen is.
 4. De Voorzitter kan het punt in stemming brengen.  De stemming gaat in de eerste plaats :
 • over een eventueel voorstel van verdaging;
 • over de subamendementen die eventueel schriftelijk werden ingediend gedurende de zitting;
 • over de amendementen die eventueel schriftelijk werden ingediend gedurende de zitting
 • over de hoofdvraag.
De punten van de dagorde worden behandeld in de bepaalde volgorde tenzij de raad er anders over beslist.
De leden mogen niet meer dan twee keer het woord vragen over hetzelfde onderwerp, behoudens toelating van de voorzitter.
Elke schriftelijke tussenkomst, tijdens de zitting gelezen, zal uiterlijk de dag na de gemeenteraad aan de gemeentesecretaris overhandigd worden.
De leden van het schepencollege mogen, in het begin van de zitting, elke mededeling doen die ze nuttig vinden.
Deze mededelingen kunnen tot geen discussie leiden.
De Gemeenteraad kan, zonder in de plaats te treden van hun wetgevende organen, een punt op de agenda plaatsen dat betrekking heeft op een of meer van de taken van gemeentelijk belang die aan een intercommunale of aan een gemeentelijke vzw of aan een door de gemeente opgerichte vzw zijn toevertrouwd. 
Art. 43 : Het woord wordt altijd verleend aan het raadslid dat beweerde feiten wil rechtzetten, dat wil antwoorden op een persoonlijk feit of voor een verwijzing naar het huishoudelijk reglement. Behalve voor de verwijzing naar het huishoudelijk reglement, wordt het woord pas verleend nadat de vorige spreker klaar was.
   
Art. 44 : Zijn geacht de orde te verstoren, de leden:
 • Die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd;
 • Die aan het woord blijven wanneer het woord hun ontnomen werd door de voorzitter
 • Die een ander lid onderbreken.
Elk lid dat tot de orde werd teruggeroepen mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt en, indien nodig, het lid dat de sereniteit van de vergadering verstoort, uit te sluiten
 
Art. 45 : De Voorzitter kan uit het proces-verbaal woorden doen schrappen die in strijd zijn met de orde, of die zijn uitgesproken door een lid dat het woord niet had of dat blijft spreken nadat de Voorzitter hem het woord had ontnomen.
Art. 46 : De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond ieder persoon uit de zaal doen verwijderen die spreekt, die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt.
De voorzitter kan bovendien proces-verbaal laten opmaken tegen deze persoon.
Moet ook beschouwd worden als wanorde veroorzakend elke persoon die door zijn houding of zijn gesprekken in tegenstelling staat tot de wet van 30 juli 1981 (bepalingen tegen racisme en xenofobie).
Art. 47 : Onverminderd artikels 11 tot 15 van het reglement, is ieder overleg tussen het publiek en de leden verboden tijdens de vergaderingen.
De telefonische communicaties zijn verboden. De debatten van de zittingen kunnen opgenomen worden door het secretariaat zodat men een nauwkeuring verslag en een diffusie kan waarborgen.  De opname van de zitting zal na goedkeuring van het register van de Gemeenteraad vernietigd worden
AFDELING 17 : Dringende punten
Art. 48 : Een punt dat niet op de agenda voorkomt mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. 
De spoedbehandeling wordt minstens door twee derden van de aanwezige leden besloten. De namen van die leden worden in de notulen vermeld.
AFDELING 18 : Mondelige en actualiteits vragen

Art. 49: De leden hebben het recht mondelinge vragen aan het schepencollege te stellen. Deze vragen hebben betrekking tot alle aangelegenheden waarmee de gemeente te maken heeft.
Deze mogelijkheid is niet toegelaten voor de leden van het schepencollege.
De mondelinge vragen moeten per brief of e-mail aan het elektronisch adres van het secretariaat (secretariaat1170@wb1170.brussels )  uiterlijk 2 werkdagen vóór de zitting van de gemeenteraad worden verzonden.
Ze moeten duidelijk en kort zijn en beperkt blijven tot een woordkeuze nodig voor het begrijpen zonder commentaar. Indien de vraag niet op een beknopte wijze kan worden geformuleerd, zal de voorzitter aan de aanvrager voorstellen deze op de eerstvolgende zitting onder de vorm van een interpellatie voor te leggen.

Ieder lid heeft recht op een mondelinge vraag per vergadering.

Art. 50 : Tijdens iedere vergadering, na de openbare zitting, geeft de voorzitter het woord aan de leden die een mondelinge vraag hebben neergelegd in chronologische volgorde van hun ontvangst.
De globale spreektijd voor vraag en antwoord mag de vijf minuten niet overschrijden.

Men antwoordt:
 • Hetzij staande de zitting;
 • Hetzij tijdens de volgende vergadering vóór het stellen van nieuwe vragen
 • Hetzij schriftelijk binnen de vijftien dagen met verbale communicatie tijdens de volgende gemeenteraadzitting.
Art. 51 : Na de zitting van de mondelinge vragen, zullen de leden aan het schepencollege actualiteit vragen kunnen stellen.  Door actualiteit vragen, verstaat men vragen in verband met gebeurtenissen die na de wettelijke termijn voor de introductie van de mondelinge vragen hebben plaatsgevonden.
De andere beschikkingen betreffende de mondelinge vragen zijn van toepassing op de actualiteit vragen.

Art. 52 : De mondelinge en actualiteit vragen en de antwoorden daarop worden in de notulen opgenomen en bekendgemaakt op de website van de gemeente.
 

HOOFDSTUK III :  NOTULEN VAN DE VERGADERING
AFDELING 19 :  Notulen

Art. 53 : De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd of de beslissingen die genomen werden.
Een raadslid dat zich onthoudt tijdens een openbare stemming mag vragen om de rechtvaardiging van zijn stemgedrag in de notulen op te nemen.

AFDELING 20 : Goedkeuring van de notulen

Art. 54 : Er werd geen lezing gegeven van de notulen van de vorige vergadering, maar de notulen zijn ter beschikking gesteld van de leden overeenkomstig artikel 14.
Art. 55 : Elk lid heeft het recht om tijdens de zitting opmerkingen over de redactie van de vorige notulen te maken. Indien deze opmerkingen worden aangenomen, dan is de secretaris ertoe gehouden een nieuwe redactie voor te leggen in de eerstvolgende zitting.
Indien er geen opmerkingen worden gemaakt vóór het einde van de zitting, zijn de notulen goedgekeurd.
Zodra de notulen van elke zitting zijn goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de gemeentesecretaris, worden ze op de website van de gemeente geplaatst.
De punten van de notulen die achter gesloten deuren werden behandeld worden niet op de website e geplaatst.

HOOFDSTUK IV : COMMISSIE VAN DE GEMEENTERAAD

Art. 56 : Er wordt één commissie ingericht die de taak heeft de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden.
De commissie kan, ook op eigen initiatief, adviezen uitbrengen en aanbevelingen formuleren ten behoeve van de gemeenteraad met betrekking tot alle aangelegenheden waarvoor de gemeente bevoegd is.  Ieder gemeenteraadslid is lid van de commissie.
Art. 57 : De commissie wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad op initiatief van het college  of op vraag van een derde van de zittinghebbende leden.  De bijeenroepingstermijn is zeven vrije dagen.
De commissie vergadert ten minste 3 vrije dagen voor de datum van de Gemeenteraad waarop de agendapunten betrekking hebben.
Art. 58 : De commissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad.  Deze laatste mag het voorzitterschap overdragen aan een gemeenteraadslid; de bevoegde schepenen zullen niettemin moeten aanwezig zijn of bij gebrek een andere lid van het schepencollege.
Het secretariaat van de commissies wordt waargenomen door de secretaris of door de personen aangewezen door hem. 
Art. 59 : De commissie kan een advies uitbrengen , ongeacht het aantal aanwezige leden. 
Art. 60 : De vergaderingen van de commissie gebeuren met gesloten deuren. Deskundigen en belanghebbenden kunnen verhoord worden. Elk raadslid mag de vergaderingen van de commissies bijwonen.
Art. 61 : Een commissie samengesteld uit ten minste één vertegenwoordiger van elke democratische politieke fractie  die in de gemeenteraad is vertegenwoordigd wordt ingezet om jaarlijks een verslag inzake de toegang van het gemeentelijk blad aan de oppositie aan de Gemeenteraad voor te leggen.

HOOFDSTUK V :  MANDATEN IN INTERCOMMUNALE VERENIGINGEN OF GEMEENTELIJKE VZW’S
Art. 62 : De kandidaturen voor de benoemingen voorzien in art. 120 § 2 van de nieuwe gemeentewet moeten ingediend worden volgens de volgende modaliteiten : De kandidaturen, getekend door de meerderheid van de leden van iedere groep, worden verzonden per e-mail aan de gemeentesecretarie (secretariaat1170@wb1170.brussels) of afgegeven aan de gemeentesecretaris, vóór de gemeenteraadzitting die die benoemingen op de agenda heeft.
Art. 63 :
§1ste Elke afgevaardigde van de Gemeenteraad in de raad van bestuur van intercommunales, van pluri- of supra-gemeentelijke vzw’s, feitelijke verenigingen van supra gemeentelijk of regionaal belang of geassimileerde instellingen, zal jaarlijks in openbare zitting van de gemeenteraad het jaarverslag van deze bovenvermelde instellingen  voorstellen, evenals het verslag over zijn eigen activiteit binnen deze instellingen .
§ 2de De Gemeenteraad zal eens per jaar de voorzitters van de gemeentelijke vzw’s en de mandatarissen bij “En bord de Soignes” uitnodigen om het jaarlijks activiteitenverslag in openbare zitting voor te stellen.
§ 3de Voor elke entiteit, stellen de afgevaardigden het activiteitenverslag van het voorafgaande jaar voor.  Ze stellen een schriftelijk verslag op van maximaal twee bladzijden betreffende hun activiteiten, hun aanwezigheden op vergaderingen inbegrepen.
HOOFDSTUK VI :  RECHTEN EN PLICHTEN VAN DEGEMEENTERAADSLEDEN
AFDELING 21 : SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Art. 64 : De leden hebben het recht schriftelijke vragen aan het schepencollege te stellen. Deze vragen hebben betrekking tot alle aangelegenheden waarmee de gemeente te maken heeft.

Art. 65 : De schriftelijke vragen moeten per brief of e-mail aan het elektronische adres van de dienst Secretariaat (secretariaat1170@wb1170.brussels) worden verzonden. Er werd binnen de maand beantwoord aan de schriftelijke vragen door het bevoegd lid van het Schepencollege. Tussen 1 juli en 31 augustus, wordt deze termijn tot 50 dagen verlengd.
Art. 66 : De schriftelijke vragen en de antwoorden daarop worden bekendgemaakt op de website van de gemeente

AFDELING 22 :  RECHT OM AFSCHRIFTEN TE BEKOMEN

Art. 67 : Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur mag aan het onderzoek van de raadsleden worden onttrokken.
Art. 68 : Op aanvraag bij het gemeentelijk secretariaat, kunnen de gemeenteraadsleden op papier of digitaal formaat een afschrift verkrijgen van deze akten en stukken. De akten en stukken werden opgestuurd door de bevoegde diensten zo spoedig mogelijk en op z’n laatst binnen de 14 dagen na de ontvangst van de aanvraag.

AFDELING 23 : BEZOEKRECHT

Art. 69 : De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke inrichtingen en diensten te bezoeken, vergezeld door een lid van het schepencollege, op de dag en het uur dat het gemeenteraadslid en het lid van het schepencollege overeengekomen zijn. De secretaris wordt verwittigd.
Zij hebben ook het recht de gemeentelijke inrichtingen en diensten te bezoeken, vergezeld door de secretaris of de persoon die deze laatste heeft afgevaardigd op de dag en het uur dat zij hebben afgesproken. De leden mogen via de gemeentesecretaris of de persoon die deze laatste heeft afgevaardigd vragen stellen aan het personeel.

AFDELING 24 :  ANDERE RECHTEN

Art. 70 : Het recht om de leden van het college te interpelleren, om te verzoeken om aanvullende punten op de agenda van de raad in te schrijven en om mondelinge en actualiteits vragen te stellen, wordt beschreven in de afdelingen 4 en 18.
AFDELING 25 :  PRESENTIEGELD

Art. 71 : Voor elke vergadering van de raad of van de commissie, verleent men presentiegeld aan de raadsleden.

Er zal alleen maar presentiegeld betaald worden aan de leden die aanwezig waren gedurende ¾ van de punten van de agenda.

HOOFDSTUK VII : Vroegere schikkingen

Art. 72 : Alle vroegere schikkingen zijn afgeschaft; men zal zich verwijzen naar de nieuwe gemeentewet voor alles wat niet uitdrukkelijk is voorzien in het huidig reglement.