Corona-jaar – Vaststelling van de dagprijs voor de Vakantiepleinen voor de zomer 2020 – tijdelijke afwijking van het in voegen zijnde reglement van 02.04.2019

Het College,
Gelet op artikelen 117 en 119 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het besluit van de regering van het Brussels hoofdstedelijk gewest met bijzonder machten nr. 2020/03 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis gelinkt aan de COVID-19;
Overwegende dat volgens artikel 1, alle be-voegdheden van de gemeenteraad zoals vastgesteld in de Nieuwe Gemeentewet uitgeoefend worden door het college van burgemeester en schepenen met het oog op de continuïteit van de openbare dienst ondanks de pandemie van COVID-19 en voor zover de urgen-tie van zijn optreden en de dringende noodzaak gemo-tiveerd worden.
Gezien de beslissing van de Gemeenteraad van 02.04.2020 met betrekking tot het vastleggen van de dagprijs voor de Vakantiepleinen;
Gezien de directieven opgenomen in het protocol voor de organisatie van de vrije tijd voor kinderen gedurende de zomervakantie 2020 en dit in het kader van de sanitaire crisis Covid-19 waarvan kennis konden nemen op datum van 04.06.2020;
Gezien de aanbevelingen en verplichtingen om in gesloten cellen te werken (voor een totaal van 50 personen) per week;
Gezien de verplichting om het aantal aanwezige kinderen op de speelpleinen te beperken (per cel 50 personen);
Gezien het hierdoor het aantal plaatsen beperkt wordt, is het wenselijk om enerzijds de toegang voor te behouden aan de inwoners van de gemeente die door hun belastingen bijdragen tot de financiering van de gemeente en anderzijds aan het personeel van de gemeentelijke administratie en dat van het OCMW toe te laten om hun kind(eren) te laten genieten van de verking van de vakantiepleinen;
Gezien de diverse directieven en het laattijdige verkrijgen van deze, is het noodzakelijk om de werking te vereenvoudigen;
Overwegende dat we een tijdelijk antwoord wensen te geven en de families door voornoemde pandemie wensen te ondersteunen;
BESLIST:
In afwijking van het reglement van 02.04.2019 en in het bijzondere kader van de Coronavirus voor deze zomer 2020 :
  • de toegang tot de “Vakantiepleinen” voor te behouden aan de kinderen die gedomicilieerd zijn in Watermaal-Bosvoorde evenals aan de kinderen waarvan één van de ouders werkzaam is in de Gemeentelijke administratie of in deze van het OCMW evenals voor de kinderen die resideren in de onthaalhuizen gelegen in de gemeente;
  • de enige van toepassing zijnde prijs ten laste van de ouders en per kind bedraagt 20,- €, eveneens van toepassing in de week van 21 juli (géén dagprijs);
  • deze beraadslaging ter informatie door te sturen naar de Gemeenteraad en ter bevestiging voor te leggen aan de eerste vergadering van de Gemeenteraad na afloop van de periode bedoeld in artikel 1 van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende bijzondere bevoegdheden inzake de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19.