Gemeentelijke markten: wijziging van het gemeenchappelijk reglement

Aangenomen door de Gemeenteraad van 20/04/2021 en aangeplakt van 21/04/2021 tot 07/05/2021
De Gemeenteraad,
 
Gelet op de artikelen 117 en 119 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;
Gelet op de Algemene Verordening betreffende ambulante activiteiten op de gemeentelijke markten van Watermaal-Bosvoorde en op het openbaar domein goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad van 20.10.2020;
Overwegende dat de verordeningen betreffende de gemeentelijke markten aan de realiteit op het terrein moeten worden aangepast;
Overwegende dat de verordeningen betreffende de gemeentelijke markten moeten worden geharmoniseerd om het begrip en de toepassing ervan te vergemakkelijken;
Overwegende dat er behoefte is aan een verordening die kan worden omgezet naar elke nieuwe gemeentelijke markt;
Overwegende dat het noodzakelijk is een gemeenschappelijke regeling voor de gemeentelijke markten in te voeren om de wekelijkse bezetting van de openbare ruimte beter te beheren dankzij een rechtsgrondslag waarin de rechten en plichten van de marktdeelnemers, de veiligheid, de naleving van de gemeentelijke richtlijnen, enz. zijn vastgelegd;
Rekening houdend met de door de overheidsdienst Economie en Werkgelegenheid ontvangen feedback (zie bijlage);
Op voorstel van het Schepencollege,
 
STELT VAST
De gemeenschappelijke verordening voor gemeentelijke markten hieronder uiteengezet.

Algemeen reglement betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten op de openbare markten van de gemeente Watermaal-Bosvoorde
Onderhavig reglement maakt elke vroegere beschikking in deze materie ongeldig.
ALGEMENE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN
1. Definities:
Artikel 1 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
 • Goederen: roerende lichamelijke zaken bestemd voor consumenten teneinde aan een behoefte te voldoen;
 • Consument: iedere natuurlijke of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt;
 • Diensten: alle prestaties, die een daad van koophandel uitmaken of een ambachtsactiviteit, bedoeld in de wet van 18 maart 1965 op het ambachtsregister;
 • Openbare markt: de plaats op het openbaardomein, die door de gemeente wordt ingericht en georganiseerd om personen samen te brengen, die producten of diensten verkopen;
 • Ambulante handelaar: iedere persoon, die gemachtigd is om op openbare markten een ambulante activiteit uit te oefenen;
 • Ambulante activiteit: elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het ook op de verkoop van producten en bijkomstig van diensten die op deze producten betrekking hebben, door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon, die niet over een dergelijke vestiging beschikt;
 • Standwerker: de ambulante handelaar, wiens activiteit uitsluitend bestaat in de te koop aanbieding op verschillende markten, van één of ander product en/of diensten, waarvan hij de kwaliteit aanprijst en de bediening uitlegt aan de hand van argumenten en/of demonstraties, die bedoeld zijn om het product aan het publiek bekend te maken en er aldus de verkoop van te bevorderen;
 • Als kraam ingerichte vrachtwagen of bestelwagen met een ingewerkte toonbank, al dan niet gekoeld en vanwaar de ambulante handelaar zijn handelswaar aanbiedt.
 • Vaste of geabonneerde marktkramer: ambulante handelaar houder van een abonnement, toegekend door het schepencollege en dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd.
 • Vliegende marktkramer: ambulante handelaar die af en toe of op regelmatige basis op de markten van de gemeente staat en aan wie een losse standplaats wordt toegewezen in functie van de beschikbaarheden op de markt.
 • Externe kandidaat: ambulante handelaar die nog geen ervaring of historiek op de gevraagde markt(en) kan voorleggen. 
2. Gegevens met betrekking tot de openbare markt.
Artikel 2. Gegevens van openbare markten
De gemeente richt op het openbaar domein openbare markten in waarvan de plaatsen, dagen en uren vermeld zijn in de respectieve bijlagen op het einde van onderhavig reglement.
Artikel 3. Wijziging van inname en inplanting
Het schepencollege heeft te allen tijde en wanneer de omstandigheden het vergen het recht de inname en de inplanting der standplaatsen te wijzigen.  De ambulante handelaar(s), die het voorwerp vormt (vormen) van dergelijke maatregel, heeft (hebben) het recht niet aanspraak te maken op enige schadevergoeding ten laste van het gemeentebestuur, noch om het even welke schadeloosstelling te vorderen.
Artikel 4. Uurrooster - aanwezigheid
Behoudens afwijking toegekend door het schepencollege, dient de titularis van een vaste standplaats zich uiterlijk 1 uur voor de opening van de markt ter plaatse te bevinden op straffe zijn plaats aan een andere ambulante handelaar toegewezen te zien.
Geen komst op de markt is tijdens openingsuren toegelaten.
In het geval van afwezigheid is de ambulante handelaar gehouden, ofwel de dienst Economisch leven te verwittigen van zijn afwezigheid uiterlijk 2 uur voor de opening van de markt ofwel de marktmeester op het volgend elektronisch adres handel@wb1170.brussels ofwel via volgend gsm-nummer +32/491.86.60.63.
Enkel de afwezigheden medegedeeld via een van deze kanalen kunnen in aanmerking worden genomen. Elk ander communicatiekanaal wordt als niet ontvankelijk beschouwd.
Artikel 5. Uitzonderlijke maatregelen voor de opening en de sluiting
Het schepencollege heeft het recht in de gevallen, waarin ze het nodig acht, de opening en de sluiting van de markt te wijzigen.  Het moet de ambulante handelaars daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Als uitzonderlijke maatregel met het oog op de organisatie van feesten, de uitvoering van werken of elke andere reden heeft het schepencollege het recht de markt af te schaffen of te verplaatsen, zonder dat de ambulante handelaars aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
De ambulante handelaars zullen er uiterlijk de zondag vooraf op de hoogte van gebracht worden.
Zonder instemming van de gemeenteraad mag geen enkele andere markt georganiseerd worden.
Artikel 6. Verkoop – buiten het uurrooster
Geen enkele aankoop, noch verkoop mogen voor of na de voor de opening of de sluiting van de markt vastgestelde uren plaatsgrijpen.
Artikel 7. Verkoop – vroegtijdig vertrek
Behoudens machtiging van de verantwoordelijke van de dienst Economisch leven is de ambulante handelaar ertoe gehouden zijn stand tot het uur van sluiting van de markt uit te baten en heeft hij derhalve het recht zijn kraam of zijn voertuig slechts na dit uur te verplaatsen.
Artikel 8. Verkoop – buiten de standplaats
Tijdens het vervoer van de koopwaar naar de markt mag deze niet verkocht, noch te koop aangeboden worden op de openbare weg.
Artikel 9. Standplaats – verbod van voorbehoud
Het is verboden voor het voor de opening van de markt aangeduide uur op de voor de markt voorbehouden standplaatsen koopwaar van welke aard dan ook te plaatsen met het doel plaatsen voor te behouden of om elke andere reden. Volgens onderhavig reglement is het evenzo verboden, behoudens afwijking, om een andere ruimte te gebruiken buiten de op de markt aan de ambulante handelaar toegewezen ruimte.
Artikel 10. Standplaats - installatie
De kramen en de kraampjes mogen anderhalf uur voor de opening van de markt worden opgebouwd; zij moeten uiterlijk één uur na de sluiting van de markt verplichtend worden verwijderd.  Bij iedere ambulante handelaar berust de verantwoordelijkheid alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen opdat de opstelling van zijn installatie verloopt zonder geluidsoverlast, noch enige belemmering vormt voor het opstellen van de markt in zijn geheel en evenmin hinder voor de omgeving vormt.  Iedere ambulante handelaar, die verwaarloost of weigert zich naar deze voorschriften te schikken, zal zijn materieel, zijn voertuig, zijn kraam of zijn handelswaar op eigen risico en op zijn kosten en op tussenkomst van de politiediensten verwijderd zien.
Artikel 11. Wagens – circulatie - aanwezigheid
De aanwezigheid van voertuigen en aanhangwagens, met uitzondering van de als kramen ingerichte vrachtwagens en de als kramen ingerichte aanhangwagens , is behoudens uitdrukkelijke afwijking van het schepencollege verboden in de aan de markt voorbehouden zone. 
Elk voertuigverkeer op de markten is verboden tussen de openings- en de sluitingsuren van de markten (zie bijlagen met bijzondere bepalingen voor elke markt).
De bepalingen van onderhavig artikel zijn niet van toepassing op de dienstwagens van de urgentiedienst. Deze laatste moeten vrij kunnen circuleren tussen de kramen. Te dien einde moeten de marktmeester en marktkramers er strikt op toezien om een doorgang te behouden voor de urgentiediensten.
Artikel 12. Installatie - veiligheid
De ambulante handelaars zijn ertoe gehouden hun installaties zo te plaatsen en hun koopwaar zo te schikken dat zij de doorgang van het publiek niet hinderen en zich daarbij te schikken naar de onderrichtingen van de politiediensten of de aangestelde van het Gemeentebestuur.
De ambulante handelaars zullen hun kramen in evenwijdige rijen en binnen de grenzen van de aanduidingen van de standplaatsen op de grond plaatsen om de tussenkomst van de hulp- en veiligheidsdiensten toe te laten.  Het is hen verboden voorwerpen of koopwaar buiten de voor de standplaatsen aangeduide grenzen zoals in onderhavig reglement bepaald, uit te stallen of te plaatsen.
Een doorgang tussen de rijen kramen dient ten alle tijde over de volledige marktzone vrij te blijven voor de hulpdiensten.
De ambulante handelaar is verantwoordelijk voor elk ongeval, dat desgevallend door een open luifel zou worden veroorzaakt.  Om de hulpdiensten toe te laten tussenbeide te komen en gemakkelijk toegang te hebben tot de plaats van een gebeurlijk ongeval, dienen de luifels onmiddellijk neergelaten en gesloten te worden (conform het artikel 104 § 1 van het politiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 maart 2005). 
Alleen de standplaatsbezetter is verantwoordelijk voor de ongevallen of de schade berokken aan derden door zijn installatie en/of zij die hem vertegenwoordigen.
De gemeente treft géén verantwoordelijkheid uit de toekenning van een standplaats op de openbare markten.
Met het oog hierop zal de bezetter een verzekering afsluiten die zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van derden verzekert en dit via het afsluiten van een verzekering uitbating.
Elk jaar dient de ambulante handelaar aan de dienst Economisch leven van de gemeente het bewijs voor te leggen van de afsluiting van een verzekering BA uitbating. Tevens dient hij een kopie bij zich te hebben in geval van controle.
De verantwoordelijke aangestelde kan op ieder moment het voorleggen van deze polis evenals van het betalingsbewijs van de premie eisen.
Artikel 13. Deontologie van de ambulante handelaar
Het is de ambulante handelaars verboden om het even welke vergoeding met het oog op de omruiling van standplaatsen voor te stellen, te geven of te aanvaarden, zelfs bij het opgeven van de standplaatsen omwille van stopzetting van de activiteiten.  Zij die zich niet aan deze bepalingen houden, zullen krachtens bevel van de politie of van de afgevaardigde van het Gemeentebestuur onmiddellijk en definitief van de markt worden verdreven.
Het is de ambulante handelaars verboden zich tegenover elkaar, het publiek, de aangestelde van de gemeente of de politie onfatsoenlijk te gedragen.   Zij die zich niet aan deze bepalingen houden, kunnen krachtens bevel van de politie of van de afgevaardigde van het gemeentebestuur onmiddellijk en definitief van de markt worden verdreven.
Artikel 14. Plaatsing – “vliegende” - toestemming
Geen enkele niet-geabonneerde ambulante handelaar heeft het recht zonder voorafgaande machtiging van de marktmeester op de markt een standplaats te bezetten.
Artikel 15. Kwaliteit van de handelswaar
De navolging van de in voege zijnde regels voor het behoud en de vrijwaring van voedsel is de regel.  Zo nodigen wij de desbetreffende marktkramers uit om de aanbevelingen en eisen van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) na te volgen. 
Deze kunnen worden geraadpleegd op volgend adres: http://www.favv.be/professionnelen/erkenningen/
Het vrijwaren en niet onderbreken van de koelketen en de bescherming van het voedsel door ze te bewaren in koelkasten of door ze te beschermen is van toepassing.
In het algemeen is het niet toegelaten producten te verkopen van een mindere kwaliteit dan deze die aangekondigd is en dit met het oogmerk de koper te misleiden.
Het is verboden met het doel de kopers om de tuin te leiden op de bodem van de kratten, manden of schaaltjes eetweren te plaatsen van een lagere kwaliteit dan diegene, die zich bovenaan bevinden.
De in kratten uitgestalde eetweren dienen zich op een hoogt van tenminste 60 cm boven de grond te bevinden.
De personen die hun productie voortkomende van hun landbouwbedrijf verkopen worden uitgenodigd om op een zichtbare plaats, boven of onder hun handelswaar, een bord te plaatsen met daarop in grote letters het woord “PRODUCENT”.  Dit bord mag enkel geplaatst worden op de producten die voortkomen van hun bedrijf.
Artikel 16. Geluidshinder
Elk gebruik van micro’s of geluidsinrichtingen is verboden, behalve diegene, die worden gebruikt door de verkopers van muziekartikelen en door de standwerkers.  Zij dienen het aantal door de wet toegelaten decibels na te leven
Artikel 17. Conformiteit van de installaties
De ambulante handelaars mogen hun standplaats slechts bezetten indien hun installaties in overeenstemming zijn met de van kracht zijnde wetten en reglementen. 
De handelaars moeten op elk ogenblik de conformiteitsdocumenten kunnen voorleggen (controle inzake brandvoorschriften, gas- en verlichtingstoestellen, enz.) die door een erkende controle-instelling worden opgegeven.
De aangestelde verantwoordelijke kan op ieder moment het voorleggen van deze getuigschriften eisen.
Artikel 18. Veiligheid van de installaties
Het gebruik van gastoestellen, verwarmings- en koelinstallaties evenals van de verlichtingstoestellen dient te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van de wet.
De ambulante handelaars worden persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor eventuele schade en /of ongelukken die veroorzaakt worden door hun aansluiting, via de centrale gemeentelijke aansluiting op het elektriciteitsnet.
Ze zijn ertoe gehouden de aansluiting te verrichten conform de bestaande reglementaire voorschriften.
Artikel 19.  Elektrische aansluiting
Het materiaal voor de aansluiting op het elektriciteitsnet dient in overeenstemming te zijn met de wet.  Iedere ambulante handelaar, die tijdens de zondags- en/of de dagelijkse markt de aansluiting op de aftakkingcabine van het elektriciteitsnet wenst, dient een vergoeding te betalen, waarvan het bedrag door de Gemeenteraad wordt bepaald.
Het is verboden een aansluiting tot stand te brengen op de elektriciteitsaansluitingen van de andere ambulante handelaars die de aftakkingscabines gebruiken (behalve afwijkingen voor lage energie of elektrische weegschalen).
Het gemeentebestuur beperkt de elektrische stroom tot 32A, behoudens afwijkingen. De kabels en de elektrische aansluitingen moeten overeenstemmen met het beschikbaar vermogen en zich achter de standen van de marktkramers bevinden.
Het is dus verboden elektriciteit « af te staan ».
Voorrang wordt gegeven aan de elektrische aansluitingen die de toepassingen van de FAVV-regelgeving mogelijk maken.
De ambulante handelaars, die de elektriciteit van de aftakkingcabines gebruiken, dienen het bewijs te leveren van hun verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden.
Zij moeten alle nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van gebeurlijke ongevallen of schadegevallen.
Het gemeentebestuur kan in géén geval verantwoordelijk gesteld worden voor de schade of het verlies geleden naar aanleiding van eventuele elektrische onderbrekingen.
Met betrekking tot de verlichting bevelen wij het gebruik aan energiezuinige lampen zoals LED lampen, spaarlampen enz.
Artikel 20. Verwarmingstoestellen
Behoudens speciale machtiging van het schepencollege is het verboden op de markten gebruik te maken van verwarmingstoestellen. In geval van machtiging zijn de ambulante handelaars verplicht zich te dekken op het vlak van burgerlijke aansprakelijkheid. Op verzoek van de afgevaardigde van het Gemeentebestuur zal daarvan het bewijs geleverd moeten worden.
Artikel 21. Verkoop en onmiddellijke consumptie van voedingswaren en dranken
Het proeven van voedingswaren binnen de perimeter is toegelaten.
Het gebruik van gealcoholiseerde dranken voor het proeven of de onmiddellijke consumptie als aanvulling bij de verkoop van andere voedingswaren is verboden, behalve voor de vaste marktkramers die vallen onder de categorie "eetwaren - andere" en onder voorbehoud dat zij de uitdrukkelijke toestemming van het schepencollege hebben gekregen.
De ambulante marktkramers die dergelijke waren aanbieden zijn eveneens aan onderhavig artikel onderworpen.
Teneinde de gezelligheid van de markt te waarborgen, behoudt het schepencollege zich het recht om een percentage standplaatsen aan een categorie ‘Food Corner’ voor te behouden. Deze categorie geeft de betrokken marktkramers het recht om stoelen en tafels/statafels te plaatsen in hun kraam en in een gedeelde gemeenschappelijke ruimte die voorafgaandelijk door het schepencollege wordt gedefinieerd en er als volgt zal uitzien (ter aanvulling van artikel 30):
 • FOOD CORNER :
 • Verkoop gegiste en/of gedistilleerde dranken ter begeleiding van onmiddellijk geconsumeerde levensmiddelen (maximale afmetingen per kraam bedragen 6 meter lengte op 3 meter diepte).
 • Verkoop van onmiddellijk geconsumeerde voedingswaren die kunnen beantwoorden aan Europese of niet Europese traiteursproducten (cf. Artikel 30) (maximale afmetingen per kraam bedragen 6 meter lengte op 3 meter diepte).
 • Het installeren van tafels en stoelen zal in hun abonnement worden vastgelegd.
De marktkramers die van het schepencollege de toestemming kregen om gegiste en/of gedistilleerde dranken voor verkoop of onmiddellijke consumptie aan te bieden, zijn ertoe gehouden om een afschrift van het document "artikel 596.1-8 van het Wetboek van Strafvordering “Uitbating gegiste en/of gedistilleerde dranken” of een moraliteitsverklaring van het lopende jaar op te sturen. Dit wordt gearchiveerd in het administratief dossier van de betrokken marktkramer en zal hem in staat stellen om de toelating te verkrijgen voor de uitbating van gegiste en/of gedistilleerde dranken. Enkel zij die over deze bedrijfsvergunning beschikken mogen alcoholhoudende dranken schenken. Deze mogen in geen geval hoger zijn dan 15 graden. De drank moet verplicht in glazen of bekers met statiegeld worden geschonken die kunnen worden gerecycleerd of opnieuw gebruikt.
Iedere inbreuk op onderhavig artikel kan leiden tot de schorsing van het abonnement bij eenvoudige vaststelling van de marktmeester of een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur.
Artikel 22. Dieren - verbod
Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 14 augustus 1986 over de dieren-bescherming en -welzijn is de ambulante verkoop van honden en katten verboden. De ambulante verkoop van andere levende dieren is wel toegestaan, maar onderworpen aan de goedkeuring van de minister die de bescherming van dieren in zijn of haar opdracht heeft. (Koninklijk besluit van 27/04/2007 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van inrichtingen voor dieren en de voorwaarden voor verhandelen van dieren.).
Artikel 23. Netheid
De standplaatsen en hun onmiddellijke omgeving dienen ononderbroken in een staat van perfecte properheid te worden gehouden.  Na de sluiting van de markt dient de bezette standplaats te worden schoongemaakt; alle afval, gebruikte oliën en vetten, overschotten, papier en verpakkingen moeten door de ambulante handelaars worden meegenomen.
Anderzijds zijn de ambulante handelaars, die de ter plaatse te consumeren goederen of producten, te koop aanbieden, ertoe gehouden hun cliënteel recipiënten ter beschikking te stellen, die bestemd zijn voor de opvang van afval en verpakkingspapier; op het ogenblik waarop zij de markt verlaten dienen zij deze recipiënten te ledigen en hun inhoud eveneens mee te nemen.
Elke tekortkoming aan de bepalingen van onderhavig artikel heeft de tussenkomst van het gemeentebestuur op kosten van de overtreders tot gevolg.  Bij herhaling zullen zij definitief van de markt worden uitgesloten.
Artikel 24. Prijsaanduiding
Elke koopwaar dient duidelijk een prijs te vermelden.
Artikel 25 – Bevoegdheid van de marktmeester
De marktmeester wordt door het schepencollege aangesteld om ter plaatse het onderhavig reglement en de bevelen van het gemeentebestuur te laten naleven.
De marktmeester is gehouden aan een deontologisch gedrag: het is hem verboden om een vergoeding, onder welke vorm ook, te aanvaarden in ruil voor ‘voorrechten’.
Daarnaast, is de marktmeester bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit aantonen van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen te controleren.
Elk bevel van de markmeester en de dienst Economisch leven moet gerespecteerd worden door de ambulante handelaars op straffe van een sanctie opgelegd door het gemeentebestuur conform onderhavig reglement.
3. Machtiging om ambulante activiteiten te mogen uitoefenen
Artikel 26. Machtiging ambulante: activiteiten
De uitoefening van ambulante activiteiten is onderworpen aan de machtiging van een erkend onderneminsloket.
Artikel 27. Toestemming ambulante: controle
De titularissen van een machtiging dienen op het ogenblik van de uitoefening van hun activiteit in het bezit te zijn van hun machtiging.  Zij dient te worden vertoond op elk verzoek van de politie of van de ambtenaren gelast met het toezicht op en de controle van de ambulante activiteiten
4. Voorwaarden inzake de toewijzing van standplaatsen
Artikel 28 – Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen
Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:
 • de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en houder zijn van een “machtiging als werkgever”
 • rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever”
De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006.
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen beperkt tot 1 per onderneming en binnen eenzelfde categorie en zonder terugwerkende kracht bij het in voege treden van onderhavig reglement.
Artikel 29 – Verhouding abonnementen – toegewezen losse plaatsen
De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:
 • hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen)
 • hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen)
Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven aan de standwerkers tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen op de markt.
Artikel 30. Percentage verdeling
De toewijzing van de standplaatsen die het voorwerp vormen van een abonnement voor vaste marktkramers zal gebeuren na een oproep tot kandidaten, in functie van de beschikbare standplaatsen en pro rato van het hoogste verdeelpercentage per categorie zoals beslist door het schepencollege. Deze percentages worden verdeeld over de volgende categorieën en zijn eigen aan elke markt:
 • Textielproducten
 • Bloemen en planten
 • Fruit en groenten
 • Andere eetwaren
 • Andere artikelen
 • + 5% demonstratieartikelen (er dient op gewezen dat deze verdeelsleutel niet de 5% herneemt die de wetgever voorbehouden heeft voor standwerkers)
Het schepencollege behoudt zich overigens het recht voor deze verdeelpercentages te wijzigen.
Elke ambulante handelaar kan slechts op één categorie intekenen om vaste marktkramer te worden. Deze categorie moet 80% van de door deze ambulante handelaar verkochte producten vertegenwoordigen. Als dit punt niet wordt nageleefd, zal de dienst Economisch leven een eerste waarschuwing geven, gevolgd door een schorsing voor twee opeenvolgende zondagen (behoudens afwijking). Een recidive leidt onmiddellijk tot het opzeggen van het abonnement.
Elke vaste marktkramer die van categorie wil veranderen moet hiertoe een aanvraag indienen bij de dienst Economisch leven. Deze zal het dossier, indien ontvankelijk aan het schepencollege voorleggen.
Voorstelling van de categorieën :
 • TEXTIEL bestaande uit :
  • kleding, met inbegrip van ondergoed en kousen
  • accessoires (lederwaren, schoenen, hoofddeksels, enz.)
  • Juwelen, huislinnen en andere behoren tot de categorie « andere artikelen ».
 • BLOEMEN EN PLANTEN FRUIT EN GROENTEN
 • ANDERE EETWAREN  dan fruit en groenten bestaande uit:
 • Zuivelderivaten
 • graanderivaten (bv. bakkerij, deegwaren, enz. )
 • vlees, gevogelte, vis en derivaten
 • Europese traiteursproducten (bv. quiche, enz.)
 • niet Europese traiteursproducten (bv. Aziatische, Afrikaanse specialiteiten, enz.)
 Andere producten (bv. confiserie, honing, enz.) In het algemeen beschouwen we dat het proeven een aanzet moet geven tot de verkoop van voedingswaren.
 • Andere artikelen: bestaande uit juwelen, huislinnen, matrassen, manden, meubelen, huishoudproducten …)
 • Demonstratie artikelen: 5%.
Artikel 31 – Toewijzingsregels losse plaatsen (vliegende)
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aankomst en het aantal beschikbare meters op de markt, in voorkomend geval per categorie.
Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerdere kandidaten niet kan uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting door de ter plaatse zijnde marktmeester.
De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats door de marktmeester aanwezig zijn. Zijn afwezigheid leidt tot de annulering van zijn inschrijving.
De vliegende ambulante handelaars mogen zich niet op de markt begeven zonder toestemming van de die dag aanwezige marktmeester. Indien dit niet wordt nageleefd, dan lopen zij het risico om verplaatst te worden en ingeval van recidive niet meer tot de markt worden toegelaten. 
De plaatsen op de markten worden toegewezen ofwel aan de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van een " machtiging als werkgever ", ofwel aan rechtspersonen die dezelfde activiteiten uitoefenen. De standplaatsen worden aan deze laatsten toegekend door een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en die houder van de " machtiging als werkgever " is.
De inning van het standplaatsrecht gebeurt volgens de modaliteiten voorzien in het gemeentelijke reglement.
De “vliegende” handelaars die zich vooraf op de dienst Economisch leven kenbaar hebben gemaakt moeten dit niet meer doen ter plaatse. Deze gemeentelijke dienst legt voor elke “vliegende” ambulante handelaar een dossier aan, met:
 • Een afschrift van de toelating om ambulante handelaar te voeren en een kopie van de machtiging aangestelde A of B voor elke werknemer;
 • een afschrift uit het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of de identificatie die hiervoor dienst moet doen indien het bedrijf in het buitenland is gevestigd) ;
 • het soort verkoopinstallatie (als kraam ingerichte vrachtwagen, als kraam ingerichte aanhangwagen, kraam, enz.) en het aantal meters dat het in beslag neemt;
 • de te koop gestelde artikels en koopwaar ;
 • een afschrift van zijn identiteitskaart en van de identiteitskaart van elke werknemer ;
 • een kopie van de FAVV-vergunning of het certificaat voor voedselverkopers ;
 • een kopie van het moraliteitsattest of het document 596 1-8  van het Wetboek van Strafprocedure " uitbating drankgelegenheden" voor marktkramers die gegiste dranken en / of gedistilleerde dranken aanbieden per  glas dat de consumptie van het voedsel ter plaatse vergezelt ;
 • een kopie van het controleattest van gastoestellen voor de marktkramers uitgerust met een gasinstallatie;
 • het gecumuleerde elektrisch en verbruikt vermogen in watt van de toestellen in functie van de ambulante handelaars die zich aan de elektrische palen van de markt aansluiten ;
 • de gegevens van de zaakvoerder van de ambulante handelszaak (e-mailadres, telefoon en mail)
Indien niet voorafgaandelijk ingeschreven, moeten deze documenten voorgelegd worden aan de marktmeester en dit voorafgaand aan de eventuele toekenning van een standplaats op de markt.
 • Daarenboven behoudt de dienst zich het recht voor om contact op te nemen met de vliegende marktkamers om hun administratieve dossiers samen te stellen of bij te werken.
Schorsing of verbod van een standplaats
Het schepencollege kan overgaan tot de schorsing of de definitieve weigering tot inname van een standplaats op de gemeentelijke markt in volgende gevallen:
 • bij de niet betaling van de standplaatsvergoeding ;
 • bij het niet respecteren van de toegekende standplaatsmeters ;
 • bij niet respecteren van het huidige reglement en meer in het bijzonder het artikel 13 (deontologie) van dit reglement ;
 • wanneer andere waren verkocht worden die niet voorkomen op de toelating tot het verhandelen van goederen door een ambulante handelaar of die niet opgenomen zijn in de statuten van de maatschappij;
 • in geval van niet naleven van bevelen van de politie of de gemeentelijke gemachtigden (bedienden, marktmeesters ...) ;
 • in geval van niet-naleving van de openbare orde en of rust ;
 • in geval dat de handelaar zich in staat van dronkenschap bevindt.
De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een per post aangetekend schrijven of overhandiging tegen ontvangstbewijs.
De beslissing treedt in voege op de datum van de betekening van deze.
Artikel 32 – Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten
§ 1. Vacature en kandidaatstelling standplaats per abonnement
Het gemeentebestuur organiseert regelmatig oproepen tot kandidaatstelling met vermelding van de toe te kennen standplaatsen per abonnement. Komt er een plaats vrij dan wordt deze vacature bekend gemaakt door publicatie van een oproep tot kandidaatstelling.
De bekendmaking wordt gedaan door middel van een bericht op de gemeentelijke aanplakborden gedurende een door het gemeentebestuur vastgestelde termijn.
De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 §1, tweede lid van het KB van 24 september 2006 en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.
Onvolledige aanvragen worden niet aanvaard als officiële kandidaturen. Deze aanvragen leiden tot een onmiddellijke aflevering of het verzenden van een elektronische ontvangstbevestiging.
De geldige aanvragen worden naarmate ze binnen komen in een kandidaturenregister opgeslagen zonder enig blanco of schrapping.
§ 2. Kandidaturenregister
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst bijgehouden in een register.
Overeenkomstig de gezamenlijke decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie over de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingenkan dit register steeds geraadpleegd worden.
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur.
Elk jaar moeten de kandidaten hun kandidatuur bevestigen om in het register opgenomen te blijven.
Het kandidaturenregister dient er enkel toe om de ambulante handelaars die belangstelling hebben voor een vast abonnement te waarschuwen bij een oproep tot kandidaatstelling. Deze is in geen enkel geval te beschouwen als voorrang gevend in geval van een toekomstige nieuwe oproep
§ 3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen
Op een door het gemeentebestuur vastgestelde datum worden de ontvangen en geldig verklaarde kandidaturen met het oog op de toekenning van de beschikbare standplaatsen als volgt geklasseerd in het register, rekening houdend met de eventuele specialisatie (categorie gevraagd in toepassing van artikel 30):
1° in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, aan standwerkers ten belope van 5% van het totaal aantal standplaatsen;
2° aan de personen die, na definitieve opheffing van een deel van de markt, hun standplaats verloren hebben en prioritair zijn (zie artikel 40);
3° volgens standplaatsen beschikbaar in functie van het type kandidaturen en volgens voorrang van volgende categorie(ën):
a) aan vaste marktkramers die een uitbreiding van hun standplaats vragen;
b) aan vaste marktkramers die een wijziging van hun standplaats vragen;
c) aan ambulante handelaars die een standplaats aanvragen na de afschaffing van de standplaats die zij bezetten op de markten van de gemeente of aan diegenen aan wie de gemeente een vooropzeg heeft betekend volgens artikel 8$2 van de wet;
d) aan vliegende marktkramers die een vaste standplaats wensen;
e) aan externe kandidaten die geen enkele ervaring hebben met de gewenste markten.
4° binnen elk type van bovengenoemde kandidatuur, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en specialisatie,
5° volgens datum van indiening van de kandidatuur tijdens de oproep.
Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot hetzelfde type van bovengenoemde kandidatuur tezelfdertijd ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven:
a) uitgezonderd de categorie externe kandidaten, wordt voorrang gegeven aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting;
b) voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.
Elke ambulante handelaar moet bovendien in orde zijn met de toepassing en naleving van de in dit reglement voorgestelde bepalingen. In onderhavig geval zou deze zijn voorrang verliezen.
§ 4. Betekening van de toegekende standplaats
De toekenning van een standplaats wordt betekend volgens één van de vermelde modaliteiten:
 • bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
 • overhandiging van het schrijven tegen ontvangstbewijs;
 • per mail met ontvangstbevestiging.
De toekenning van een standplaats per abonnement maakt deel uit van een geschreven document.
Elke ambulante handelaar beschikt over 15 dagen volgend op de datum van betekening om aan te geven dat hij het niet eens is met de toewijzing van een vast abonnement. Dit meningsverschil leidt automatisch tot de opheffing van de beslissing betreffende de toewijzing van het abonnement. Eens deze termijn verstreken, gaat het gemeentebestuur ervan uit dat deze toewijzing de vaste ambulante handelaar tevreden stelt.
§ 5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld staat:
 • de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats werd toegekend;
 • in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;
 • een ondernemingsnummer (het inschrijvingsnummer in de kruispuntbank van ondernemingen (of de identificatie die hiervoor dienst moet doen indien het bedrijf in het buitenland is gevestigd)) ;
 • de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;
 • in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker;
 • de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht;
 • indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit;
 • de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is;
 • desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht.
 • het afschrift van de toestemming voor het uitoefenen van ambulante activiteiten en een kopie van machtiging voor elke aangestelde A of B;
 • een afschrift uit het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een gelijkwaardige kopie indien het om een buitenlandse onderneming gaat);
 • het type installatie van de marktkramer  (als kraam ingerichte vrachtwagen of aanhangwagen, kraam, enz.) en het aantal bezette meters;
 • een kopie van de identiteitskaart en een kopie van de identiteitskaart van elke werknemer;
 • een kopie van de toestemming of van het FAAV-certificaat voor de verkopers van voedingswaren;
 • een kopie van het moraliteitsattest of het document art. 596 1-8 van het wetboek voor strafvordering « uitbating van gegiste of gedistilleerde dranken » voor de marktkramers die gegiste en/of gedistilleerde dranken aanbieden als begeleiding bij de onmiddellijke consumptie van voedingswaren;
 • een kopie van het controleattest van de gastoestellen voor de marktkramers die met een gasinstallatie uitgerust zijn;
 • het gecumuleerde en verbruikte elektrisch vermogen uitgedrukt in watt van de toestellen die de ambulante handelaars gebruiken die zich aansluiten op de elektrische palen van de markt ;
Overeenkomstig de Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie over de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen , kan dit register steeds worden geraadpleegd op eenvoudige aanvraag en mits rechtvaardiging van een met redenen omkleed belang. Buiten de wettelijk bepaalde gevallen, worden de persoonsgebonden gegevens van de houders van een standplaats niet aan derden doorgegeven.  
Artikel 33 – Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
 1. hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening  of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
 2. de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
 3. al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt;
 4. het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).
5. Abonnementen
Artikel 34 – Abonnementen: aflevering
Alle abonnementen worden afgeleverd door het schepencollege.
Artikel 35 – Abonnementen: duur
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 12 maanden behoudens anders bepaald door de aanvrager en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur mits een opzegtermijn van 3 maanden.
Indien na verloop van het 12 maanden durend abonnement, de geabonneerde zijn standplaats niet bezet heeft tijdens minstens 80% van de weken (buiten jaarlijks verlof, medisch attest, overmacht of annulering/verplaatsing van de gemeente) dan wordt vervalt zijn abonnement als marktkramer.
Artikel 36. Abonnementen: vergoedingen
De beschikkingen betreffende de vergoeding worden bepaald in het reglement vergoedingen.
De per abonnement toegewezen standplaats blijft nadien verworven ten voordele van de ambulante handelaar, voor zover deze zich kwijt van de vergoeding.
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht er definitief te beschikken, over elke standplaats per abonnement die gedurende vier opeenvolgende weekends niet werd bezet door de houder van het abonnement, zonder enige waarschuwing noch voorafgaandelijke machtiging.
Artikel 37 – Opschorting abonnement door de houder van een abonnement
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van tenminste één maand wanneer hij ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen:
 • door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest;
 • door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.
De opschorting van het abonnement impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die voortvloeien uit het reglement.
De houder van een abonnement kan dit abonnement opschorten voor een jaarlijks verlof dat niet meer dan vijf zondagen per jaar mag overschrijden.
De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.  Indien de geabonneerde ambulante handelaar zijn standplaats niet opnieuw bezet op de 1ste zondag na de opschorting, dan zal hij definitief en zonder beroep zijn standplaats verliezen.
Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats.
De aanvragen van opschorting en herneming van een abonnement worden betekend volgens één van de vermelde modaliteiten:
 • per post aangetekend schrijven ;
 • door overhandiging van het schrijven tegen ontvangstbewijs;
 • of per e-mail met ontvangstbevestiging
Met naleving van een termijn van minstens twee weken opdat de terugbetaling van de totale opschortingsduur zou kunnen worden uitgevoerd.
Artikel 38 – Afstand van het abonnement
De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement:
 • mits een opzeggingstermijn van 30 dagen voor de vervaldatum van het abonnement ;
 • bij de stopzetting van de activiteiten als natuurlijke persoon of bij de stopzetting van de activiteiten door zijn vennootschap, mits een opzeggingstermijn van minstens 30 dagen ;
 • zonder vooropzeg, wanneer hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen, hetzij door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest, hetzij ingeval van overmacht op een verantwoorde wijze bewezen – bijvoorbeeld indien het onmogelijk is zijn door een ramp vernielde verkoopuitrusting te herstellen of te vervangen;
 • zonder vooropzeg, door de rechthebbenden bij het overlijden van de titularis die zijn activiteit voor eigen rekening uitoefende.
De aanvraag van opzegging van een abonnement wordt betekend volgens één van de vermelde modaliteiten:
 • bij per post aangetekend schrijven ;
 • door overhandiging van het schrijven tegen ontvangstbewijs ;
 • door mail met ontvangstbewijs.
met naleving van een termijn van minstens twee zondagen.
Artikel 39 – Schorsing of opzegging van het abonnement door de gemeente
Het abonnement zal door het schepencollege geschorst of ingetrokken worden in volgende gevallen:
 • bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding
 • bij niet respecteren van onderhavig reglement
 • bij het overschrijden van de door het schepencollege toegekende afmetingen van de standplaatsen
 • bij afwezigheid gedurende 4 opeenvolgende weken zonder de marktmeesters of het gemeentebestuur hiervan vooraf op de hoogte te stellen
 • bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 43 van onderhavig gemeentelijk reglement
 • wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op zijn abonnement
 • indien de handelaars niet meer voldoen aan de wettelijke van kracht zijnde voorschriften (geldigheid van de handelskaart, enz. )
 • in geval van niet naleven van bevelen van de politie of de gemeentelijke gemachtigden (bediende, marktmeester, enz.)
 • in geval van niet naleven van de openbare orde en of rust
 • in geval dat de handelaar zich in een staat van dronkenschap bevindt.
In functie van de ernstgraad zal elke sanctie volgende procedure doorlopen:
 • Licht misdrijf:
  1. De eerste vaststelling wordt door het gemeentebestuur via een schriftelijke waarschuwing betekend.
  2. De tweede vaststelling leidt tot een onmiddellijke schorsing van twee weken (schriftelijke betekening door het schepencollege).
  3. De derde vaststelling leidt tot een onmiddellijke schorsing van 4 weken (schriftelijke betekening door het schepencollege).
  4. Elke andere vaststelling leidt tot een definitieve uitsluiting of een uitsluiting van een jaar, goedgekeurd door het schepencollege.
 • Zwaar misdrijf:
Elk gerechtvaardigd zwaar misdrijf dat een onmiddellijke uitwerking heeft op de gezelligheid en de collegialiteit van de markt of dat de deontologie van de marktkramer, zoals bepaald in artikel 13 niet naleeft zal aan het schepencollege worden voorgelegd dat beslist om het abonnement van de vaste marktkramers tijdelijk te schorsen of in te trekken.
De beslissing tot schorsing of intrekking wordt betekend:
 • bij per post aangetekend schrijven ;
 • of door mail met ontvangstbewijs.
Artikel 40 – Vooropzeg door de gemeente
Wanneer de markt of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een opzegtermijn van ten minste 1 jaar voor de houders van een standplaats.  Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement.
In geval van overmacht of uitvoering van werken, zoals bepaald in artikel 5, kan deze opzegtermijn worden herzien.
Artikel 41 – Seizoensgebonden ambulante activiteiten
Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden.
De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hogergenoemde activiteiten worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit.
Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden aan een andere vaste seizoensgebonden marktkramer of als losse standplaatsen.
De aanvraag van opzegging en hervatting van een abonnement wordt betekend volgens één van de vermelde modaliteiten:
 • bij per post aangetekend schrijven;
 • door overhandiging van het schrijven tegen ontvangstbewijs;
 • of per e-mail met ontvangstbevestiging
met naleving van een termijn van minstens twee zondagen.
6. Standplaatsen: inname – overdracht – doorverhuren
Artikel 42 – Inname standplaatsen
De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:
1°        a) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en houder zijn van een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen
b) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever”
2° de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder(s) van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
3° de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
4° de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het tijdelijk gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker, houder van een “machtiging als aangestelde A en B” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd;
5° door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in punten 1° tot 3°;
6° de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten hun aanwezigheid.
De personen opgesomd in 1° b) tot 5° kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.
Artikel 43 – Overdracht standplaats
De aanvraag tot overdracht van de standplaats moet vooraf en schriftelijk gericht worden aan het gemeentebestuur per aangetekend schrijven of per email met ontvangstbevestiging naar de dienst Economisch leven op volgend adres: handel@wb1170.brussels
§ 1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:
 1. wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een document als bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 2. indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten op elke overgedragen standplaats. Een eventuele wijziging van de specialisatie dient aangevraagd te worden per aangetekend schrijven bij het schepencollege. Dit is de enige bevoegde instantie gemachtigd om de categorieën samengaand met deze standplaats te veranderen, volgens de maximale afmetingen per categorie die door dit reglement verplicht is. In beide gevallen (behoud specialisatie of toegelaten wijziging van specialisatie) dient de overnemer over de gepaste machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken)
 3. de onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 1 standplaats van dezelfde categorie beschikken (cf. art. 28)
§ 2. In afwijking van § 1 wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen
 •       echtgenoten bij feitelijke scheiding,
 •       echtgenoten bij scheiding van tafel en bed
 •       echtgenoten bij echtscheiding
 •       wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning
op voorwaarde dat:
 • de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de vermelde toestand in § 2.
 • de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in § 1, 2° en 3°
De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.
Het schepencollege behoudt zich het recht voor om de eventuele categorie van een standplaats bij een overdracht te wijzigen. In geval van onrechtmatige overdracht, wordt het abonnement van de houder op beslissing van het schepencollege onmiddellijk en definitief ingetrokken. 
Artikel 44 – Onderverhuur standwerkers
De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk:
 • rechtstreeks aan een andere standwerker;
 • via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat.
Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers mee, aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd.
De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementsprijs voor de duur van de onderverhuring.
ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN GELEGEN
De plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit kan doorgaan, worden niet vooraf bepaald. 
Artikel 45 – Toepassingsgebied
Iedereen die een standplaats op een of meer plaatsen in het openbare domein buiten de openbare markten wil bezetten om ambulante activiteiten uit te voeren, moet vooraf toestemming vragen aan de gemeente.
Voor deze toestemming wordt een heffing voor huis-aan-huisverkoop in rekening gebracht, zoals bepaald in de fiscale regelgeving.
Artikel 46 – Voorafgaande vergunning
§ 1 Aanvraag van een vergunning
Om een standplaats als bedoeld in artikel 45 te kunnen bezetten, moet aan de voorwaarden van artikel 28 worden voldaan en is een vergunning vereist. Deze vergunning moet vóór de uitoefening van de ambulante activiteit bij de gemeente worden aangevraagd.
§ 2. Beslissing over de vergunning
In geval van een positief besluit krijgt de aanvrager een vergunning met vermelding van
- de aard van de producten of diensten die hij mag verkopen
- de plaats
- de datum en de duur van de verkoop.
De gevraagde vergunning kan om een of meer van de volgende redenen worden geweigerd:
- redenen van openbare orde
- volksgezondheidsredenen
-
- Niet-betaling van de vergoeding (bewijs zal moeten worden geleverd).
De gemeente zal de reden(en) van de negatieve beslissing vermelden in haar kennisgeving aan de aanvrager en verwijst tegelijkertijd naar de beroepsprocedures.
Artikel 47 - Voorwaarden inzake de toewijzing en de inname van standplaatsen
Personen die voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen (zie artikel 28) en innemen van standplaatsen op de openbare markt (zie artikel 42) kunnen standplaatsen op het openbare domein verkrijgen en innemen.
Artikel 48 – Toewijzingsregels losse plaatsen
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van de aanvragen en, in voorkomend geval in functie van de gevraagde plaats en de specialisatie.
Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen tegelijkertijd worden ingediend, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting.
Artikel 49 – Toewijzingsregels per abonnement
De regels voor openbare markten zijn ook hier van toepassing (zie hierboven).
De voorwaarden met betrekking tot de kennisgeving van de vrije plaatsen zijn niet van toepassing.
Artikel 50 - Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
1. hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening  of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
2. de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
3. al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt;
4.het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).
SLOTBEPALINGEN
Artikel 51. Controle - reglement
De toepassing van de bepalingen van dit reglement is onderworpen aan de controle van de politie en van de dienst Economisch leven van het gemeentebestuur.
Artikel 52. Het versturen van het reglement naar de handelaren
Een exemplaar van dit reglement zal aan de ambulante handelaars worden overhandigd.
Artikel 53 – Inwerkingtreding van onderhavig reglement
Onderhavig reglement treedt in werking per 1 mei 2021.
Het wordt binnen een maand na de goedkeuring en inwerkingtreding ervan naar de gewestelijke overheidsdienst Brussel Economie en Werkgelegenheid gestuurd.
Bijlage 1: Aanvullende bepalingen enkel van toepassing voor de markt van Bosvoorde
Artikel 2. Gegevens over de openbare markten:
De gemeente organiseert openbare markten op het openbaar domein, op de plaatsen en op de dagen en tijdstippen die in de bijlagen aan het einde van het reglement zijn vermeld.
In dit kader vindt de markt van Bosvoorde elke zondag plaats van 8.00 tot 14.00 uur rond het gemeentehuis, op het Antoine Gilsonplein, de Hertogendreef, de Ministerstraat en het Andrée Payfa-Fosséprez-plein.
Aankomsten tijdens de openingsuren van de markt zijn verboden. Geen enkele marktkramer zal na 8 uur 's morgens kunnen aankomen in de hoop nog te kunnen deelnemen aan de markt.
Artikel 4. Uurregeling - Aanwezigheid
Behoudens afwijking toegestaan door het schepencollege, moet de houder van een vaste standplaats uiterlijk 1 uur voor de opening van de markt (d.w.z. om 7 uur 's ochtends) ter plaatse zijn, anders wordt zijn plaats toegewezen aan een andere handelaar.
Geen komst op de markt is tijdens openingsuren toegelaten.
In geval van afwezigheid is de marktkramer verplicht de dienst Economisch leven uiterlijk op de werkdag voorafgaand aan zijn afwezigheid van de markt (d.w.z. vrijdag) of de marktmeester uiterlijk 2 uur voor de opening van de markt op de dag van zijn afwezigheid op de hoogte te stellen via gebruik van het volgende e-mailadres handel@wb1170.brussels of het volgend gsm-nummer: +32/491.86.60.63.
Alleen afwezigheden die via een van deze twee kanalen worden gecommuniceerd, worden in aanmerking genomen. Elk ander communicatiemiddel wordt als niet-ontvankelijk beschouwd.
Het einde van de verkoop is vastgesteld op 14.00 uur en het vertrek van de markt moet uiterlijk om 15.00 uur plaatsvinden.
Artikel 6. Verkoop buiten het uurrooster
Er mag geen aankoop of verkoop plaatsvinden voor of na de uren die voor de opening of sluiting van de markt zijn vastgesteld.
In deze context, ongeacht de categorie van verkoop, is het elke marktkramer verboden om een product te verkopen na 14.00 uur en wordt hij verzocht om zijn standplaats en zijn materiaal eromheen vanaf dat moment te ontruimen.
Artikel 10. Standplaats – installatie
Kramen en kraampjes kunnen anderhalf uur (d.w.z. om 6.30 uur) voor de opening van de markt worden opgezet; ze moeten uiterlijk een uur na de sluiting van de markt (d.w.z. om 15.00 uur) worden verwijderd. Het is de verantwoordelijkheid van elke ambulante handelaar om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de installatie van zijn kramen en kraampjes zonder geluidsoverlast verloopt, zonder de markt in zijn geheel te hinderen of het milieu te verstoren.
Van elke ambulante handelaar die deze voorschriften niet naleeft of weigert na te leven, wordt zijn uitrusting, voertuig, kraam of handelswaar verwijderd op eigen risico en kosten, met de tussenkomst van de politie.
Artikel 11. Voertuigen – verkeer – aanwezigheid
Elk verkeer van voertuigen is verboden op de markten tussen de openings- en sluitingsuren van de markten (zie de bijlagen over de bijzondere bepalingen voor elk van de markten).
Voertuigen van vaste ambulante handelaars moeten uiterlijk om 8 uur 's morgens de markt verlaten hebben. 
Alleen de voertuigen die bestemd zijn voor de plaatsing van de kramen van "vliegende" ambulante handelaars mogen tot 8.30 uur circuleren.
Artikel 21. Consumptie en verkoop van voedingswaren en dranken ter plaatse  
Binnen de perimeter van de markt is het proeven van voedingswaren toegelaten.
De consumptie van gealcoholiseerde dranken voor het proeven of het ter plaatse nuttigen ter aanvulling bij de verkoop van andere voedingswaren is verboden, uitgezonderd de vaste marktkramers behorende tot de  categorie "eetwaren - andere" en mits uitdrukkelijk akkoord van het schepencollege.
Vliegende marktkramers die dergelijke producten aanbieden zijn eveneens aan dit artikel onderworpen.
Om de gezelligheid van de markt te garanderen, behoudt het Schepencollege zich het recht voor om een percentage van de standplaatsen voor te behouden aan een categorie "Food Corner". Voor deze markt bedraagt het percentage 4%. Deze categorie geeft de betrokken marktkramers het recht om stoelen en tafels / statafels te plaatsen in hun kraampjes en in een gemeenschappelijke, vooraf door het Schepencollege bepaalde ruimte en ziet er als volgt uit (in aanvulling op artikel 30):
- FOOD CORNER :
 • Verkoop gegiste dranken en/of gedistilleerde dranken per glas bij de consumptie van levensmiddelen ter plaatse (maximale afmetingen per kraam bedragen 6 meter lang op 3 meter diep).
 • Verkoop van ter plaatse te consumeren voedingswaren die kunnen beantwoorden aan Europese of niet-Europese traiteursproducten  (cf. Artikel 30)
( maximale afmetingen per kraam bedragen 6 meter lang op 3 meter diep).
 • De installatie van stoelen en tafels zal in hun abonnement worden gedefinieerd.
De marktkramers die van het schepencollege de toestemming kregen om gegiste en/of gedistilleerde dranken voor verkoop of onmiddellijke consumptie aan te bieden, zijn ertoe gehouden om een afschrift van het document "artikel 596.1-8 van het Wetboek van Strafvordering “Uitbating gegiste en/of gedistilleerde dranken” of een moraliteitsattest van het lopende jaar op te sturen. Dit wordt gearchiveerd in het administratief dossier van de betrokken marktkramer en zal hem in staat stellen om de toelating te verkrijgen voor de uitbating van gegiste en/of gedistilleerde dranken. Enkel zij die over deze vergunning beschikken mogen alcoholhoudende dranken schenken. De drank moet verplicht in glazen of bekers met statiegeld worden geschonken die kunnen worden gerecycleerd of opnieuw gebruikt. Iedere inbreuk op onderhavig artikel kan leiden tot de schorsing van het abonnement bij eenvoudige vaststelling van de marktmeester of een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur.
Artikel 30. Percentage verdeling en afmeting per categorie 
De toewijzing van de standplaatsen, die het voorwerp vormen van een abonnement voor vaste marktkramers zal na een oproep tot kandidaten gebeuren in functie van de beschikbare standplaatsen naar rato van het hoogste percentage van de verdeelsleutel per categorie zoals door het schepencollege beslist :
Deze percentages worden verdeeld volgens volgende categorieën en zijn eigen aan elke markt. Wat betreft de markt van Bosvoorde :
11% textielproducten
9% bloemen en planten
21% fruit en groenten
50% andere eetwaren dan fruit en groenten
4% Food Corner (de vroegere Dégustation Apéro)
+ 5% demonstratieartikelen (de verdeelsleutel per categorie houdt geen rekening met de 5% standwerkers voorzien in de van kracht zijnde wetgeving).
Het Schepencollege behoudt zich het recht voor deze verdelingspercentages te wijzigen.
Elke ambulante handelaar kan slechts aan één categorie beantwoorden om een vaste marktkramer te worden. Deze categorie moet 80% van de door deze ambulante handelaar verkochte producten vertegenwoordigen. Elke niet-naleving van dit punt leidt tot een eerste waarschuwing van de dienst Economisch leven, gevolgd door een schorsing voor twee opeenvolgende zondagen (tenzij een uitzondering wordt gemaakt). Een recidive leidt onmiddellijk tot het opzeggen van het abonnement.
Elke vaste marktkramer die van categorie wil veranderen, moet een expliciet verzoek indienen bij de dienst Economisch leven. Deze laatste zal zijn dossier aan het Schepencollege voorleggen indien zijn dossier ontvankelijk is. 
Voorstelling van de categorieën :
 • TEXTIEL : maximale afmeting van de kramen - 7 meter lang op 3 meter diep, als volgt te verdelen:
 • kleding, met inbegrip van ondergoed en kousen (maximale afmetingen per kraam bedragen 7 meter op 3 meter diep).
 • accessoires (lederwaren, schoenen, hoofddeksels, enz. ) (maximale afmeting per kraam bedragen 6 meter lang op 3 meter diep).
Juwelen, huislinnen en andere behoren tot de categorie « andere artikelen ».
 • BLOEMEN EN PLANTEN: maximale afmetingen per kraam bedragen 6 meter lang op 3 meter diep.
 • FRUIT EN GROENTEN: maximale afmetingen per kraam bedragen 6 meter lang op 3 meter diep.
 • ANDERE EETWAREN (dan fruit en groenten) omvattende:
 • zuivelderivaten (maximale afmetingen per kraam bedragen 7 meter op 3 meter diep).
 • graanderivaten (bakkerij, deegwaren, enz.) (maximale afmetingen per kraam bedragen 6 meter op 3 meter diep).
 • vlees, gevogelte, vis en derivaten (maximale afmetingen per kraam bedragen 10 meter op 3 meter diep).
 • Europese traiteursproducten (bv. : quiche, enz.) (maximale afmetingen per kraam bedragen 6 meter op 3 meter diep).
 • niet Europese traiteursproducten (Aziatische specialiteiten, Afrikaanse specialiteiten enz.) (maximale afmetingen per kraam bedragen 6 meter op 3 meter diep).
 • Andere producten (bv. confiserie, honing, enz.) (maximale afmetingen per kraam bedragen 6 meter op 3 meter diep).
In het algemeen beschouwen we dat het proeven een aanzet moet geven tot de verkoop van voedingswaren.
 • ANDERE ARTIKELEN: voor de andere artikelen (e.a. juwelen, huislinnen, matrassen, manden, meubelen, huishoudproducten, …) (maximale afmetingen per kraam bedragen 6 meter op 3 meter diep).
 • DEMONSTRATIE ARTIKELEN: 5% (maximale afmetingen per kraam bedragen 6 meter op 3 meter diep).
Artikel 31. Toewijzingsregels losse plaatsen (vliegende)
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aankomst en het aantal beschikbare meters op de markt, in voorkomend geval per categorie.
Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerdere kandidaten niet kan uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning van de standplaatsen bij loting.
De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn.
Zijn afwezigheid heeft de annulering van zijn inschrijving tot gevolg.
Het is verboden voor "vliegende" ambulante handelaars om zich op de markt te plaatsen zonder toestemming van de aanwezige marktmeester. In geval van niet-naleving lopen zij het risico te worden verplaatst en niet meer tot de markt te worden toegelaten in geval van een recidive.
Afspraak 1 uur voor de opening van de markt (dus 7 uur) in de kiosk achter het gemeentehuis. De plaatsing van de vliegende marktkramers gaat van start zodra ze ter plaatse aangekomen zijn.
Bijlage 2: Aanvullende bepalingen enkel van toepassing voor de markt van het Keymplein
Artikel 2. Gegevens over de openbare markten:
De gemeente organiseert openbare markten op het openbaar domein, op de plaatsen en op de dagen en tijdstippen die in de bijlagen aan het einde van het reglement zijn vermeld.
In dit kader vindt de markt van Keym elke woensdag plaats van 15.00 tot 20.00 uur rond het gemeentehuis, op het Keymplein.
Aankomsten tijdens de openingsuren van de markt zijn verboden. Geen enkele marktkramer zal na 15 uur kunnen aankomen in de hoop nog te kunnen deelnemen aan de markt.
Artikel 4. Uurregeling - Aanwezigheid
Behoudens afwijking toegestaan door het schepencollege, moet de houder van een vaste standplaats uiterlijk 1 uur voor de opening van de markt (d.w.z. om 14 uur) ter plaatse zijn, anders wordt zijn plaats toegewezen aan een andere handelaar.
Geen komst op de markt is tijdens openingsuren toegelaten.
In geval van afwezigheid is de marktkramer verplicht de dienst Economisch leven uiterlijk op de werkdag voorafgaand aan zijn afwezigheid van de markt (d.w.z. dinsdag) of de marktmeester uiterlijk 2 uur voor de opening van de markt op de dag van zijn afwezigheid op de hoogte te stellen via gebruik van het volgende e-mailadres: handel@wb1170.brussels of het volgend gsm-nummer: +32/491.86.60.63.
Alleen afwezigheden die via een van deze twee kanalen worden gecommuniceerd, worden in aanmerking genomen. Elk ander communicatiemiddel wordt als niet-ontvankelijk beschouwd.
Het einde van de verkoop is vastgesteld op 20.00 uur en het vertrek van de markt moet uiterlijk om 20.30 uur plaatsvinden.
Artikel 6. Verkoop buiten het uurrooster
Er mag geen aankoop of verkoop plaatsvinden voor of na de uren die voor de opening of sluiting van de markt zijn vastgesteld.
In deze context, ongeacht de categorie van verkoop, is het elke marktkramer verboden om een product te verkopen na 20.00 uur en wordt hij verzocht om zijn standplaats en zijn materiaal eromheen vanaf dat moment te ontruimen.
Artikel 10. Standplaats – installatie
Kramen en kraampjes kunnen anderhalf uur voor de opening van de markt (d.w.z. om 13.30 uur) worden opgezet; ze moeten uiterlijk een half uur na de sluiting van de markt (d.w.z. om 20.30 uur) worden verwijderd. Het is de verantwoordelijkheid van elke ambulante handelaar om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de installatie van zijn kramen en kraampjes zonder geluidsoverlast verloopt, zonder de markt in zijn geheel te hinderen of het milieu te verstoren.
Van elke ambulante handelaar die deze voorschriften niet naleeft of weigert na te leven, wordt zijn uitrusting, voertuig, kraam of goederen verwijderd op eigen risico en kosten, met de tussenkomst van de politie.
Artikel 11. Voertuigen – verkeer – aanwezigheid
Elk verkeer van voertuigen is verboden op de markten tussen de openings- en sluitingsuren van de markten (zie de bijlagen over de bijzondere bepalingen voor elk van de markten).
Voertuigen van vaste ambulante handelaars moeten uiterlijk om 15 uur 's morgens de markt verlaten hebben. 
Alleen de voertuigen die bestemd zijn voor de plaatsing van de kramen van "mobiele" ambulante handelaars mogen tot 15.30 uur circuleren.
Artikel 21. Consumptie en verkoop van voedingswaren en dranken ter plaatse 
Binnen de perimeter van de markt is het proeven van voedingswaren toegelaten.
De consumptie van gealcoholiseerde dranken voor het proeven of het ter plaatse nuttigen als aanvulling bij de verkoop van andere voedingswaren is verboden, uitgezonderd voor de vaste marktkramers behorende tot de  categorie "eetwaren - andere" en mits uitdrukkelijk akkoord van het schepencollege.
Vliegende marktkramers die dergelijke producten aanbieden zijn eveneens aan dit artikel onderworpen.
Om de gezelligheid van de markt te garanderen, behoudt het schepencollege zich het recht voor om een percentage van de standplaatsen voor te behouden aan een categorie "Food Corner". Voor deze markt bedraagt het percentage 7%. Deze categorie geeft de betrokken marktkramers het recht om stoelen en tafels / statafels te plaatsen in hun kraampjes en in een gemeenschappelijke, vooraf door het schepencollege bepaalde ruimte en ziet er als volgt uit (in aanvulling op artikel 30):
- FOOD CORNER :
 • Verkoop gegiste dranken en/of gedistilleerde dranken per glas bij de consumptie van levensmiddelen ter plaatse (maximale afmetingen per kraam 6 meter lang op 3 meter diep).
 • Verkoop van ter plaatse te consumeren voedingswaren die kunnen beantwoorden aan Europese of niet-Europese traiteursproducten (cf. Artikel 30)
( maximale afmetingen per kraam bedragen 6 meter lengte op 3 meter diepte).
 • De installatie van stoelen en tafels zal in hun abonnement worden gedefinieerd.
De marktkramers die van het schepencollege de toestemming kregen om gegiste en/of gedistilleerde dranken voor verkoop of onmiddellijke consumptie aan te bieden, zijn ertoe gehouden om een afschrift van het document "artikel 596.1-8 van het Wetboek van Strafvordering “Uitbating gegiste en/of gedistilleerde dranken” of een moraliteitsattest van het lopende jaar op te sturen. Dit wordt gearchiveerd in het administratief dossier van de betrokken marktkramer en zal hem in staat stellen om de toelating te verkrijgen voor de uitbating van gegiste en/of gedistilleerde dranken. Enkel zij die over deze vergunning beschikken mogen alcoholhoudende dranken schenken. De drank moet verplicht in glazen of bekers met statiegeld worden geschonken die kunnen worden gerecycleerd of opnieuw gebruikt. Iedere inbreuk op onderhavig artikel kan leiden tot de schorsing van het abonnement bij eenvoudige vaststelling van de marktmeester of een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur.
Artikel 30. Percentage verdeling en afmeting per categorie
De toewijzing van de standplaatsen, die het voorwerp vormen van een abonnement voor vaste marktkramers zal na een oproep tot kandidaten gebeuren in functie van de beschikbare standplaatsen naar ratio van het hoogste percentage van de verdeelsleutel per categorie zoals door het schepencollege beslist:
Deze percentages worden verdeeld volgens volgende categorieën en zijn eigen aan elke markt. Wat betreft de markt van Keym :
2% textielproducten
3% bloemen en planten
22% fruit en groenten
64% andere eetwaren dan fruit en groenten
9% andere artikelen (met inbegrip van de activiteiten van het type Food Corner dat vroeger Dégustation Apéro heette )
+ 5% demonstratieartikelen (de verdeelsleutel per categorie houdt geen rekening met de 5% standwerkers voorzien in de van kracht zijnde wetgeving).
Het Schepencollege behoudt zich het recht voor deze verdelingspercentages te wijzigen.
Elke ambulante handelaar kan slechts aan één categorie beantwoorden om een vaste marktkramer te worden. Deze categorie moet 80% van de door deze ambulante handelaar verkochte producten vertegenwoordigen. Elke niet-naleving van dit punt leidt tot een eerste waarschuwing van de dienst Economisch leven, gevolgd door een schorsing voor twee opeenvolgende zondagen (tenzij een uitzondering wordt gemaakt). Een recidive leidt onmiddellijk tot het opzeggen van het abonnement. Deze maatregel is met terugwerkende kracht van toepassing.
Elke vaste marktkramer die van categorie wil veranderen, moet een expliciet verzoek indienen bij de dienst Economisch leven. Deze laatste zal zijn dossier aan het Schepencollege voorleggen indien zijn dossier ontvankelijk is. 
Voorstelling van de categorieën :
 • TEXTIEL: maximale afmeting van de kramen - 7 meter lang op 3 meter diep, als volgt te verdelen:
 • kleding, met inbegrip van ondergoed en kousen (maximale afmetingen per kraam 7 meter op 3 meter diep).
 • accessoires (lederwaren, schoenen, hoofddeksels, enz.) (maximale afmetingen per kraam  6 meter op 3 meter diep).
Juwelen, huislinnen en andere behoren tot de categorie « andere artikelen ».
 • BLOEMEN EN PLANTEN: maximale afmetingen per kraam 6 meter lang op 3 meter diep.
 • FRUIT EN GROENTEN: maximale afmetingen per kraam 6 meter lang op 3 meter diep.
 • ANDERE EETWAREN (dan fruit en groenten) omvattende:
 • zuivelderivaten (maximale afmetingen per kraam 7 meter op 3 meter diep).
 • graanderivaten (bv. bakkerij, deegwaren, enz.) (maximale afmetingen per kraam  6 meter op 3 meter diep).
 • vlees, gevogelte, vis en derivaten (maximale afmetingen per kraam  7 meter op 3 meter diep).
 • Europese traiteursproducten (bv. quiche, enz.) (maximale afmetingen per kraam  6 meter op 3 meter diep).
 • niet Europese traiteursproducten (Aziatische specialiteiten, Afrikaanse specialiteiten enz.) (maximale afmetingen per kraam  6 meter op 3 meter diep).
 • Andere producten (confiserie, honing, enz.) (maximale afmetingen per kraam 6 meter op 3 meter diep).
In het algemeen beschouwen we dat het proeven een aanzet moet geven tot de verkoop van voedingswaren.
 • ANDERE ARTIKELEN: voor de andere artikelen: juwelen, huislinnen, matrassen, manden, meubelen, huishoudproducten …) (maximale afmetingen per kraam  6 meter op 3 meter diep).
 • DEMONSTRATIE ARTIKELEN: 5% (maximale afmetingen per kraam 6 meter op 3 meter diep).
Artikel 31. Toewijzingsregels losse plaatsen (vliegende)
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aankomst en het aantal beschikbare meters op de markt, in voorkomend geval per categorie.
Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerdere kandidaten niet kan uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting door de eerste aanwezige marktmeester.
De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn.
Zijn afwezigheid heeft de annulering van zijn inschrijving tot gevolg.
Het is verboden voor "vliegende" ambulante handelaars om zich op de markt te plaatsen zonder toestemming van de aanwezige marktmeester. In geval van niet-naleving lopen zij het risico te worden verplaatst en niet meer tot de markt te worden toegelaten in geval van een recidive.
Afspraak 1 uur voor de opening van de markt (dus om 14  uur) voor de ingang van het winkelcentrum/voor de Post op het Keymplein. De plaatsing van de vliegende marktkramers gaat van start zodra ze ter plaatse aangekomen zijn.