Huishoudelijk reglement van de gemeentelijke adviesraad voor senioren (GAVS)

De Gemeenteraad,
Gelet op artikelen 117 en 120 bis van de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op het huishoudelijke reglement van de Gemeentelijke adviesraad voor Senioren die door de gemeenteraad van 22/10/2013 is goedgekeurd;
Overwegende dat het nodig is om bovengenoemde regeling in conformiteit te zetten met de beschikking van 27/07/2017 betreffende de Gemeentelijke adviesraad van Senioren;
Op voorstel van het college,
BESLUIT
Om het volgende huishoudelijke reglement goed te keuren:
Hoofdstuk 1. Opstelling en taken van de « Gemeentelijke adviesraad van Senioren »:
Art.1. Er wordt, bij de Gemeenteraad, een « Gemeentelijke adviesraad van Senioren », ingesteld, hierna GAVS.
Art. 2. Overeenkomstig artikel 5 van de Beschikking van 27 juli 2017, heeft de GAVS als opdracht om de gemeente inzetten te bespreken teneinde aan de gemeenteautoriteiten aanbevelingen te verschaffen om beleidsmaatregelen te ontwikkelen die met de behoeften van de senioren rekening houden. De GAVS brengt adviezen uit, zowel van initiatieven, dan op verzoek van de gemeente instantie, en blijft geïnformeerd over de opvolging van de projecten die hij heeft ingeleid.
Art. 3. Meer bepaald heeft de GAVS-opdrachten van:
 • de situatie van de senioren onderzoeken uit moreel, materieel en cultureel oogpunt,
 • bijdragen tot de valorisatie van de senioren in de maatschappij en neigen tot hun werkelijke integratie in het communautaire leven,
 • bekendmaken van het streven en de rechten van de senioren,
 • de senioren zich laten bewust worden van de rol die hun in de gemeente en de samenleving toekomt door zoveel mogelijk hun deelname op te wekken,
 • hun gelegenheden geven om hun meningen en bezorgdheden uit te spreken,
 • de betrokken bevolking evenals de verschillende groepen en instanties raadplegen teneinde te bepalen welke hun actuele vragen zijn en deze aan het College van de Burgemeester en Schepenen mededelen evenals aan de Gemeenteraad.
 • bekendmaken van de wensen, het streven en rechten van de senioren, en informeren over de activiteiten, initiatieven en diensten die ze meer in het bijzonder betreffen,
 • de Gemeenteraad leiden naar de vragen over programma's en  beleidsmaatregelen van de gemeente die een weerslag hebben op het leven van senioren, zowel op materieel, moreel niveau als, deze die tot de effectieve senioren integratie neigen,
 • aan de senioren de gelegenheid bieden om zich in een gezellige en constructieve geest te ontmoeten,
 • erop toezien dat relaties zich tussen personen van verschillende generaties creëren teneinde tussen hen een permanente dialoog te bouwen,
 • de bevolking van de gemeente en de openbare sector gevoelig maken voor de kwesties die een weerslag hebben op het leven van de senioren,
 • elk initiatief voorstellen, bevorderen en steunen dat tot bevordering en bescherming van het morele, sociale, economische en culturele welzijn van de senioren bijdraagt,
 • de verspreiding coördineren, bij de senioren en bij het publiek in het algemeen, inlichtingen over de beslissingen van de GAVS en de Gemeente die hun betreffen,
 • een federatieve rol tussen de activiteiten, de initiatieven en verenigingen waarborgen die beogen te beantwoorden op de specifieke verwachtingen van de senioren en eventueel met innoverende activiteiten en projecten van start gaan,
 • de doeltreffendheid van de beleidsmaatregelen en praktijken van de Gemeente evalueren die in het bijzonder de senioren betreffen.
Art. 4. De GAVS oefent een raadgevende rol uit. De beslissingsbevoegdheid behoort tot het College van de Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad, elk voor wat onder zijn bevoegdheden en toewijzingen valt.
Art. 5. De GAVS mengt zich niet in activiteiten van de verenigingen. 
Hoofdstuk II. Van de samenstelling van de GAVS en de aanduiding van zijn leden:
Art. 6. De GAVS is samengesteld uit 15 effectieve leden.
Art. 7. De leden van de GAVS zijn benoemd door de Gemeenteraad op voorstel van het College van de Burgemeester en Schepenen na een oproep van de kandidaturen, door op een evenwichtige vertegenwoordiging toe te zien van de diverse wijken van de Gemeente.
Art. 8. §1. De leden moeten:
1° minstens 60 jaar oud zijn;
2° in het register van de bevolking van de Gemeente ingeschreven zijn;
3° van hun burger en politieke rechten genieten.
Ieder lid dat cumulatief deze drie criteria niet vervult is automatisch ontslagen.
§2. Zij kunnen geen titularis zijn van een politiek mandaat verkregen na een rechtstreekse verkiezing of het onderwerp zijn geweest van een aanwijzing door de Gemeenteraad.
§.3. Zij vergaderen ter individuele titel of als vertegenwoordiger van een vereniging van senioren.
Art. 9. De GAVS bestaat uit ten minste vijf leden als individu en vier leden van organisaties die bevoegd zijn inzake seniorenbeleid.
De adviesraad telt eveneens twee plaatsvervangende leden van elk van de in het artikel 8 §3 bedoelde categorieën.
Art. 10. De samenstelling van de GAVS eerbiedigt de taalkundige evenredigheid van de Gemeenteraad. De GAVS bevat minstens een lid van elke taalkundige rol.
Art. 11. De GAVS kan niet uit meer dan 2/3 leden van hetzelfde geslacht samengesteld zijn.
Art. 12. Het mandaat in de GAVS is in principe van een duur van 6 jaar en wordt vernieuwd in de 6 maanden die de vernieuwing van de Gemeenteraad volgen. De overname van een mandaat door een plaatsvervanger tast de maximumduur van het eerste mandaat niet aan.
Art. 13. Het mandaat wordt gratis uitgeoefend. Er wordt geen enkele zitpenning toegekend aan de leden van de GAVS noch aan de opmerkzame of deskundige leden geroepen om krachtens artikelen 15 of 21 te vergaderen.
Art. 14. Wordt als ontslagnemend beschouwd, het lid afwezig zonder rechtvaardiging aan meer dan 3 opeenvolgende zittingen van de GAVS of van haar commissies. Het wordt in kennis gesteld door een aangetekend schrijven per post. Na 7 kalender dagen zonder reactie, acteert de GAVS het effectieve ontslag en benoemt het een plaatsvervangend lid.
Art. 15. Het College van de Burgemeester en Schepenen en de Raad van het OCMW benoemen een van hun leden die deelnemen, evenals de Burgemeester, van rechtswege aan de zittingen van de GAVS, als opmerkzame leden, met raadgevende stem.
Hoofdstuk III: de werking van de GAVS en zijn organen:
Art. 16. §1. De GAVS kiest, onder zijn volwaardige leden, een Voorzitter (ster), een Vicevoorzitter (ster) en een secretaris. Zij vormen het bureau van de GAVS. Hun mandaat geldt voor een periode van twee jaar, hernieuwbaar. Het bureau omvat minstens een lid van elke taalrol en minstens een lid van elk geslacht.
§2. De Voorzitter(ster) zit de vergaderingen van de GAVS voor stelt het voorstel van de dagagenda op en vertegenwoordigt de GAVS tegenover de gemeenteautoriteiten. Hij (zij) roept de GAVS bijeen telkens als hij (zij) het nuttig vindt of als minstens 1/5de van de leden er schriftelijk de wens erover uit.
§3. In geval van afwezigheid van de voorzitter (ster), zal de Vicevoorzitter(ster) de vergadering voorzitten. 
§4. De secretaris is belast om de PV’S op te stellen van de vergaderingen en om het bijhouden van de documenten te verzekeren. Er wordt een kopie van bewaard op het gemeentesecretariaat.
De Pv’s vermelden de aanwezige, afwezige en afwezige verontschuldigde personen, evenals een verslag van de voorstellen, gesprekken en genomen beslissingen over de onderwerpen op de agenda van de vergadering.
Het PV wordt aan de bijeenroeping van de volgende vergadering samengevoegd. Het wordt eventueel bijgewerkt indien nodig en goedgekeurd bij begin van de volgende zitting.
Art. 17. §1. De GAVS vergadert minstens 4 keer per jaar. Zijn zittingen zijn openbaar.
§2. De bijeenroeping moet schriftelijk 7 dagen voor de vergadering aan de woonplaats van de leden gericht worden. De bijeenroeping bevat de vergaderingsagenda.
Art. 18. De GAVS kan slechts vergaderen naar behoren als de meerderheid van de leden in functie aanwezig is.
Hij zal echter naar behoren kunnen vergaderen ongeacht het aanwezige ledental op de onderwerpen voor de tweede keer op de agenda gezet, voor zover de bijeenroeping de vermelding « laatste bijeenroeping » draagt.
Resoluties worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij verdeling van stemmen is deze van de voorzitter(ster) doorslaggevend,
Het is mogelijk voor minstens 1/5de van de leden van de GAVS om punten toe te voegen aan de agenda voor zover deze wijziging, uiterlijk, 4 werkdagen vóór de vastgestelde datum voor de vergadering, door kennisgeving aan de voorzitter (ster) of door neerleggen op het secretariaat plaatsvindt.
Art.19. Wanneer de voorwaarden bedoeld in artikelen 9,10 en 11 niet zijn vervuld, zijn de adviezen overhandigd door de GAVS, niet- geldig geacht.
De voorzitter (ster) kan echter, een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen, voor een termijn van inzet tot conformiteit bij de Gemeenteraad.
De Gemeenteraad spreekt zich uit over de vraag en bepaalt een termijn van inzet tot conformiteit. Deze termijn kan de 3 maanden niet overschrijden.
De adviezen die tijdens deze periode worden uitgebracht, worden geldig geacht.
Art. 20. De GAVS kan in zijn midden tijdelijke of permanente commissies creëren;  deze commissies zijn belast met bestuderen van bijzondere problemen, er verslag van uitbrengen aan de GAVS en van de adviezen voor te bereiden. Evenwel wordt het definitief advies door de GAVS uitgebracht.
De commissies duiden in hun midden een voorzitter (ster) en een secretaris aan met eenvoudige meerderheid van stemmen.
Art. 21. De GAVS kan op initiatief, leden van het College van de Burgemeester en Schepenen, de voorzitter (ster) van de Raad van het OCMW of deskundigen oproepen tot overleg. Deze hebben geen stemrecht.
Art. 22. De GAVS geeft publiciteit aan de adviezen die hij op initiatief heeft uitgebracht. Hij kan eveneens, mits akkoord van de Gemeenteraad, publiciteit maken van de uitgebrachte adviezen op zijn vraag.
Hoofdstuk IV: verplichtingen van de GAVS:

Art. 23. De GAVS stelt een verslag van zijn activiteiten en een actieplan op dat hij indient bij de Gemeenteraad vóór 1 maart van het volgende jaar op de afgelopen oefening.
Hoofdstuk V: ter beschikking gestelde middelen:
Art. 24. Het Gemeentebestuur zet een vergadering zaal en de nodige middelen voor het houden van vergaderingen ter beschikking van de GAVS.
Hoofdstuk VI: van de revisie van het huishoudelijke reglement:
Art. 25. Het huishoudelijke reglement kan slechts gewijzigd of aangepast worden door een stemming, tijdens gewone zitting, die meer dan 2/3 van de stemmen van de effectieve leden haalt. De nieuwe regeling is slechts van kracht na goedkeuring door de Gemeenteraad.
Goedgekeurd door de Gemeenteraad van 18/02/2020.