Reglement betreffende de ingebruikneming van de digitale openbare ruimte (18/06/2013)

De Gemeenteraad,
Overwegende de noodzaak om een reglement aan te nemen betreffende  de ingebruikneming van de digitale openbare ruimte ;
Gelet de digitale openbare ruimte wordt voor het publiek ter beschikking gesteld om hoofdzakelijk pedagogische redenen en met de bedoeling de digitale kloof te verkleinen ;
Gelet de aanvragen voor de ingebruikneming van de digitale openbare ruimte ;
Gelet op artikels 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het Schepencollege;
 
S T E L T VA S T :
Het volgende reglement betreffende de ingebruikneming van de digitale openbare ruimte:
 
Artikel 1 - Aanvraag voor ingebruikneming
Elke aanvraag voor ingebruikneming moet schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen, Antoine Gilsonplein 1 te 1170 Brussel.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist soeverein en behoudt zich het recht voor om de ingebruikneming niet toe te kennen, in het bijzonder wanneer het gebruik van de DOR niet beantwoordt aan een criterium van een pedagogische doelstelling.
Er kan voorrang worden gegeven aan verenigingen zonder winstoogmerk waarvan de zetel in Watermaal-Bosvoorde gevestigd is.
In geen enkel geval mag de DOR in gebruik worden genomen om er een handelsactiviteit in hoofd- of in bijberoep uit te oefenen.
Bij elke aanvraag dient een korte beschrijving te worden gevoegd van de doelstelling die de gebruiker nastreeft.
In de eerste plaats zullen de projecten worden weerhouden die streven naar het dichten van de digitale kloof en die een pedagogische doelstelling hebben.
De toelating kan enkel ten vroegste een jaar voor de gevraagde datum van ingebruikneming worden gegeven. Vervolgens zal het College maximum 3 maand vóór de datum van ingebruikneming een officiële bevestiging geven.
Voor ingebruiknemingen op een vaste datum moet een aanvraag worden ingediend die jaarlijks moet worden vernieuwd en drie maand vóór de datum van ingebruikneming officieel door het College moet worden bevestigd.
De opties voor reserveringen zijn een maand geldig; als ze niet werden bevestigd, worden ze een maand na deze termijn automatisch geannuleerd.
Het Schepencollege behoudt zich het recht voor om zelf een periode te kiezen en te reserveren voor het organiseren van lessen en / of voordrachten.
Het College laat op nadrukkelijk verzoek ingebruiknemingen toe tijdens het weekend en op feestdagen. In dat geval wordt het bedrag van het toepasbaar tarief verdubbeld.
Het Schepencollege behoudt zich het recht voor om de lokalen zonder toelating te ontruimen, ongeacht de betaling van de bijdrage voor de ingebruikneming.
Artikel 2 - Bijdrage
Voor de ingebruikneming van de DOR moet op voorhand een vaste bijdrage worden betaald volgens de hierna vermelde tarieven.
TARIEF I
Geldig voor:
1. Natuurlijke personen;
2. Ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is buiten Watermaal-Bosvoorde;
3. Ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel in Watermaal-Bosvoorde gevestigd is en waarvan het personeelsbestand groter is dan van kleine en micro-ondernemingen (> 50)
4. Sociaal-culturele, sport-, politieke, enz… verenigingen en groeperingen met hun zetel en/of hun hoofdactiviteiten buiten het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde.
5. Elke openbare of niet-openbare instelling waarvan de zetel gevestigd is buiten het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde.
Bedragen
Dagtarief: 300,00 €
Tarief ½ dag: 200,00 €
Uurtarief: 60,00 €
TARIEF II
Geldig voor:
1. Ondernemingen waarvan het personeelsbestand kleiner dan of gelijk is aan dat van kleine en micro-ondernemingen (< 50)
2. Sociaal-culturele, sport-, politieke, enz… verenigingen en groeperingen met hun zetel en/of hun hoofdactiviteiten op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde.
3. Elke openbare of niet-openbare instelling waarvan de zetel gevestigd is op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde.
Bedragen
Dagtarief: 40,00 €
Tarief ½ dag: 20,00 €
Uurtarief: 10,00 €
TARIEF III
Geldig voor verenigingen zonder winstoogmerk met hun zetel in Watermaal-Bosvoorde en die mee worden beheerd door leden van het College van Burgemeester en Schepenen of door personen die door het Gemeentebestuur zijn aangesteld en waarvan de lijst bij besluit is vastgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen.
Bedrag
Dagtarief: gratis
Uurtarief: gratis
Artikel 3 – Openingsuren van de lokalen
De lokalen zullen op de dag van ingebruikneming toegankelijk zijn van 8 tot 18 uur.
Voor elk gebruik na 18 uur zal het uurtarief gelden.
Elk begonnen uur zal worden aangerekend.
Artikel 4 - Waarborg
Voor elke ingebruikneming die valt onder tarief I en II zal een waarborg van 500,00-€ worden gevraagd.
Deze waarborg moet worden gestort, hetzij contant aan het gemeentelijk ontvangstloket, hetzij met een overschrijving op rekening IBAN BE79 0910 0019 4433 Bic GKCCBEBB, met een termijn van twee weken volgend na de berichtgeving van de toelating voor de ingebruikneming.
De waarborg zal worden terugbetaald nadat alle verplichtingen vervuld zijn.
Desgevallend, mag het Gemeentebestuur de noodzakelijke herstel- en revisiekosten naar aanleiding van het gebruik afhouden van de waarborgsom, en dit zonder afbreuk te doen aan een schadeloosstelling voor een hoger bedrag.
De verenigingen zonder winstoogmerk met hun zetel in Watermaal-Bosvoorde en die mee worden beheerd door leden van het College van Burgemeester en Schepenen of door personen die door het Gemeentebestuur zijn aangesteld en waarvan de lijst bij besluit is vastgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen, zijn vrijgesteld van de betaling van de waarborg.
Artikel 5 – Terbeschikkingstelling van speciaal materieel
Het gebruik van het hierna beschreven materieel van de DOR valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker (diefstal inbegrepen).
Voor het gebruik van ander materieel dan het in de lokalen ter beschikking gestelde materieel moet op voorhand toestemming aan de DOR-beheerder worden gevraagd; bovendien is dit materieel onderworpen aan controle.
Meubilair :
. Bureautafels
. Stoelen
. Kasten
. Stores
. Bord
. Fauteuils
. Hoge tafels
. Taboeretten
. Parapluhouders
. Omlijstingen
. Kantoormaterieel
Informatica :
. P.C.
. Schermen, toetsenborden, muizen, e-id-lezers
. Printers
. Projectiematerieel
. Scanner
. Switch
. Kabels, verbindingsinstallatie…
Artikel 6 – Inventaris/plaatsbeschrijving en gebruik van het lokaal
Er zal voor en na de ingebruikneming een inventaris/plaatsbeschrijving op tegenspraak worden opgesteld.

Het huishoudelijk reglement dat is aangenomen door het College van Burgemeester en Schepenen voor de voorbereiding, het gebruik en het in orde brengen van de ter beschikking gestelde lokalen en materieel, bijgevoegd bij de overeenkomst over de terbeschikkingstelling, moet streng worden nageleefd.
De voorwaarden voor de terbeschikkingstelling zijn:
- Het melden van alle defecten/storingen.
- Het respecteren van de geografische indeling van de werkposten die enkel mag worden gewijzigd na toestemming van de zaalbeheerder. De originele configuratie moet aan het einde van de ingebruikneming in de oorspronkelijke staat worden gezet.
- Het respecteren van de configuratie (hardware en software) van het computermaterieel, die op geen enkele wijze mag worden veranderd.
- Het voorafgaand akkoord van de zaalbeheerder (via tussenkomst van de aangestelde ambtenaar) voor het installeren van specifieke software of aanvullend materieel dat eigendom is van de gebruiker.
Na afloop van de ingebruikneming moet de gebruiker elk geregistreerd gegeven van elke werkpost, en ook alle tijdens de ingebruikneming door de gebruiker of door een derde geïnstalleerde software, zorgvuldig wissen.
Artikel 7 – Betaling
De natuurlijke personen of rechtspersonen met toestemming om de lokalen in gebruik te nemen, moeten ten laatste een maand vóór de datum van de ingebruikneming de bijdrage vermeld in Artikel 2 en de waarborg vermeld in Artikel 4 betalen door middel van een storting op de rekening van het Gemeentebestuur.
Niet-betaling binnen deze termijn leidt automatisch tot de annulering van de toestemming voor de ingebruikneming.
Zonder betaling wordt de toegang tot het lokaal geweigerd. Op de eerste dag van de ingebruikneming moet men het bewijs van de betaling van de bijdrage en van de storting van de waarborg voorleggen.
Artikel 8 – Intrekking (annulering)
Elke intrekking moet schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden meegedeeld. In dit geval is er een schadevergoeding voor de intrekking verschuldigd die gelijk is aan de helft van de bijdrage, uitgezonderd ingeval van een correct bewezen overmacht die door het College van Burgemeester en Schepenen is goedgekeurd.
Ingeval van een intrekking op minder dan 3 werkdagen vóór de datum van ingebruikneming, zal de volledige som van de bijdrage verschuldigd zijn.
Artikel 9 – Verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur
De gebruikers verzaken zonder voorbehoud aan eender welk rechtsmiddel tegen het GB, uit hoofde van de Artikels 1386 en 1721 van het burgerlijk wetboek.
In geen enkel geval kan het GB moreel en/of intellectueel aansprakelijk worden gesteld.
De vermelding van de plaats van een activiteit die in de beoogde lokalen plaats vindt, moet zijn: “Digitale Openbare Ruimte, Andrée Payfa-Fosséprezplein, Watermaal-Bosvoorde”.
Artikel 10 – Verzekeringen
Betreffende de verzekering van het gebouw verzaken het GB en zijn verzekeraar aan het recht dat ze zouden hebben om de gebruikers van het gebouw aansprakelijk te stellen ingeval van schade, uitgezonderd ingeval van kwaad opzet.
Volgens het reciprociteitbeginsel verklaren de gebruikers dat ze zonder voorbehoud afzien van alle vorderingen tegen het GB, op basis van contractuele en niet-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid, voor eender welke schade aan het materieel die hieruit zou kunnen resulteren.
Nochtans moet de gebruiker/organisator een verzekeringspolis onderschrijven die het volgende dekt:
. Zijn burgerlijke aansprakelijkheid, deze van zijn organen tijdens de uitvoering van hun mandaat, evenals deze van zijn aangestelden en medewerkers uit hoofde van per ongeluk veroorzaakte schade aan derden;
. De burgerlijke aansprakelijkheid die kan neerkomen op de eerder vermelde personen, uit hoofde van materiële schade die door een ongeval is veroorzaakt aan de in gebruik genomen lokalen en hun inhoud.
Artikel 12 – Weigering van de huur
Het College van Burgemeester en Schepenen mag later de ingebruikneming weigeren aan natuurlijke personen of rechtspersonen die de bepalingen van dit reglement niet zorgvuldig zouden hebben nageleefd.
Artikel 13 – Geschillen over de interpretatie van het reglement
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist soeverein over geschillen tussen het bestuur en de gebruikers aangaande de interpretatie van dit reglement. Dit is in het bijzonder het geval voor de beoordeling van het criterium “zijn zetel en zijn hoofdactiviteiten in de gemeente hebben”.
De gebruiker die de toelating heeft gekregen om de DOR in gebruik te nemen, bevestigt dat hij kennis heeft genomen van dit reglement en dat hij de voorwaarden aanvaardt.
ARTIKEL 14 – Toepassing van het reglement
Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de toepassing van dit reglement.